Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1882

VrUdag 31 Maart N 2746 Ondergetcekeude is voornemens a a ZATUR DAG een WINKEL in BOTER en KAAS te oper en beveelt zich minzaam in de gunst zijner siadgenooteo aan C OOMS Turfmarkt H 88 Depot der Goudsche Boterfabriek ÜITTEllAi D TE RÖÓP een BÜRGERWOONHUIS met flinke TtJL daarachter gem Q 169 op den Kattensingel te Gouda Te bevragen bj E SLIEDBECHT Mr Timmerman alhier PIANINO 325 Door plaatsgebrek wordt ter overname aangeboden eene zoo goed als nieuwe Schuinsnarlffe PIANINO met Koper Mechanlque vijf jaar garantie waarvan een jaar is verstreken prjjs 3fiS Te bevragen onder het motto PIANINO biJ de Boekhandelaren A KOK CoMP te Gouda Hoogheemraadschap Rynland De verkieziiigeil van HOOFDINGMLANDhN on IIOOFDINGELANDPLAATHVERV ANGERS zullen plaats hebben op DONDERDAG den Oden APRIL a s in dé districten op de plaatsen en uren breeder by aanplakbilletten bekend gemaakt Leiden 27 Maart 1882 188S GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN op DINSDAG 11 APRIL a s s voormiddags 9 ure ten sterf huize van den WelEdelGestr heer BÜONDEKS aan de Oost Haveu Wflk B no 110 van eeneu ETTEN INBOEDEL bestaande in MBLBELAIRE en andere Goederen Te bezichtigen ZATERDAG bevorens van 2 5 ure Ai vi irrii TiE in alle Binnen en BuItenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda vfel raag voor buiteiil frekeninf eu d r het aanbod haar niet kon be redigen werkte zij gunstig op de koenen Vooral Denrer Bio a en Ontario s profiteerdei 64 26 Afloop van Openbare VerkoopingeD vau Onroerende Ooederen VEILING 27 Maart Heerenhuis gehouw en luin Turfmarkt H 165 en 16B ƒ 8100 kr J M Smits Huis en luin Nieuwe Haven N 105 2130 krs T de Ruwe en A Grendel 2 huiscn aldaar N 223 en 224 ƒ 1660 kr J van Let uwen Huis KomijiiSlefg K 37 660 kr A Grendel Huis Boelekade R 124 890 kr H W M Sleevens T= OLITXE GEVONDEN ii aau het Bureuu van Politie geJeponetrd Ken ziJvi rt ii in trho d eeii mniichet teii gta eiimnkers dminiinr etu kiiiderwaiitje een parapluie Ook kunnen Lnlichiin ea gegeven anu het bureau van poluit omtrent een gevonden zwart en boni harig hondje tet f I=OSTEII IJ Hllsr LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd mm oubekeiuUii ïedurintle ile 3p helit dtr maand Februari 18S2 uit Goud t terzüiiileii en door luspcbtnkomst van htt Pustkiipioor lerui te bekonnn Sobouien J E Üiikeriioist F VV C Ledeboir Jr H C Kulck Juhema uUeu Amsterilam H Roelofs Du ven A van Berden Rotterdam E L ets Uir chi We i S mijne Uit WADDINXVEEN Mij E dl Grout Unsterdam BRIEFKAARTEN C Smelt Amsterdam Gouda 26 Ma irl 18S2 De Diriolenr van hel Postkantoor Ie Gouda SIMONS BESMETTELIJKE ZIEKTEN POKKEN De BURGEMEESTER van Gou la Gezien art 21 der Wet van 4 December 1872 houdende voorzieningen legen Bismellelijke Ziekten Staaliilad No 134 Overwegende liut de POKKEN in ileze Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dat gedurei de de week van 18 tot 5 Maarl 1882 door die ziekte is aang eta3t 1 persoon en daaraan is overleden 1 persoon Gouda den 25 Maart 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Burgorliiko Stand GEBOREN 23 Maart Elizabeth ouders P A Willemse en M van Egck 24 Maarten ouders J Hoogtndoorn en A van Triet 26 Agaihn ouders H van der Starre en J Stam 26 Elisabeih ouders L Rietveld en W van Leeuwen Bernardus ouders A Zegveld en J Bruijnvis 27 Aiumrus ouders W an Roijen en W de Lange Anthonia ouders L Heerkens en J Bouter Johannes Anthonius ouders C van Leeuwen en M J van Gastel OVERLEDE f 24 Maart A van der Zant 6 m 25 J G Tijbout 17 j 26 C Kleijn 74 j J Tier 57 j A Bonueur wed B Snel 82 j ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon HENRIËÏTE MOSSEL Gouda 27 Maart 1882 geb Frankfort Den 25 Maart 11 overleed te Leeuwarden in den ouderdom van 70 jaren onze geliefde Vader de Heer H LEOPOLD Rz rustend Hoofdonderwgzer en Directeur der Rgksnor maallessen te Buitenpost R LEOPOLD M LEOPOLD Veldman Gouda 28 Maart 1882 Snelpersdmk van A Bbinkhan te Gouda 7 r mdsoorUga en al0 me ZtokU in dit land Toorkomende I Evenals een dief die ons des nactits lianrandt valt ze ons op liet onverwachts aan ZlJ lle er aan lijden gevoelen I pijn In de borst en lenden lelË somtijds in d n rug Ze ondervinden een soort van I verveling en en geneigdheid lot slapen Das morgens voor al heeft men een onaangena men smaak In den piond de tanden zijn met een slijmj achtige zelfstandigheid t ezet De eetlust ontbreekt De zieke gevoelt als het ware een zware i drukking op de maag en som wijlen een gevoel van zwakte oneen niet aan te vullen leegte In hel binnenste vaa de maag Deoogen zijn dof en de buitenste deelen er van worden koud en klam Na een zeker tijdsverloop krijgt men een hoest die bIJ don aanvangj droog Is maar na eenlge maan den vergezeld gaat met opgeving van groenachtige fluimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgemalhclJ en te vergeefs tracht hfj te slapen hetgoen zijn too stand nochtans niet verzacht Vervolgens wonlt hljzenu wachtlg prikkelbaar en somber en neemt alles cuvel op Wanneer hij eensklaps opstaat ondervindt hij oen I soort van dulzoliug hli aeraakt ver9topt gooonsllpi oj J Ijn huid is droog en bij oogenbllkken warm liet bloed wordt dik en tiaag Hut wit der oogen krijgt eon gcjlachtlge tint De urine wordt behaIve nog dat ze aanslaat zeldzaam en donker van kleur Dikwijls is de zieke genoodzaakt het voedsel dat bIJ gebruikt over te geven die braliiiigen laten in den mond dan cons oon bitteren dan eens een zoelachti en smaak achlei en zeer dikwijls ziju ze door hartkloppingen gevolgd Het gezicht van den zieke verzwakt hij heeft altijd sterren voor de oogen en ondervindt een groote vormoeldheld en zwakte Allo deze kcnteekenen doen zich beurtelings voor Men beweert dat een dorde der bevolking onder dezen of genen vorm daaraan lijdende is eneesheeren hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen Eenlgen hebben die als een teverziekte behandelt anderen weder als slechte spljsTerteering sommigen ook als miltziekte enz enz maar niet een hunner verschillende behandelingen heeft een gunstige uitkomst opgeleverd Men heeft nochtans ontdekt dat liet Extract of Roots wortel eitract of geneeskrachtige Siroop van Moeder Selgel In elk geval volkomen geneest De slechte spljsverleoring la een zeer ernstige ziekte welke een groot getal der volksklasse aandoet en ze wordt door rampzalige uitkomsten gevolgd zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht De Seigel Siroop is een afdoend mlddtl zelfs In de moeielljkste gevaUen A J Whitb Eigenaar te Loitdm Breda van DaOOOaB RaH aeneraal Depdtvoor Nederland ook verkrijgbaar by aUe Apothekers la Holland Java en Soloniaa Prill van de Siroop f l 7 na da PlUea 7i e GoTida THIM Apolh De Notaris MOJVTJJN te Gouda iioodigt de crediteuren van wjjlen G PILLEKAAN te Nieuwerkerk ajd IJsselmt zich nopens hunne vorderingen rechtstreeks te wenden tot diens H e ZMWe als verlangende hjj zich oiti opgekomen redenen niet te belasten of in te laten met de regeling dier Zaak Bij BAHLMANN worden 2 o 3 Belrwame UAAISTEES GEVRAAGD RAAIJMAAKERS Haven EOTTEEDAMSCHE HYPOTHEEEBANE voor NM ERLA SD De Directie bericht dat de ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND Pnndbrleven uitgeeft groot 1000 ƒ 500 100 en ƒ 50 rentende 4 pet die verkrijgbaar zijn ten kantore van hare Agenten HOFFMAN Co LAFEBER Co i DE DIRECTIE B MEES B VAN ROSSEM E 0 W HOIJBR OPWEKKENO ÏBSTERKEND KOORTSVERORHVENO BU BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE ENZ fêM BINNE NLAND GOUDA 30 Maart 18S2 De Coraraissie van gedelegeerden uit vrijzinnige kieavereenigingen iu de voornaamste gemeenten van Nederland zendt ons liaar Ftrdag omtrent kieticetienormini waarvan ij het eerste gedeelte bedenin ons blad opneaMtti Bij de gisteren i n raadhuize gehouden aaub Btcding tot het mskeu van een overdekte ipeelplaala bji de E H Burgerschool lijn ingekomen 10 bllleiteo bI H Groencodaal ƒ 1274 E aiiedreoht ƒ 1282 G Luyendijk ƒ 1141 N Koning Hi ƒ 1140 B Mullaart ƒ 1135 50 i Llnder ƒ 1089 IC Hollander Utreohi ƒ lüSO Ch P W DessiBg ƒ 995 H J NedwhorM ƒ 968 en P Vermeer Ji f 948 Dinsdagavond werden in eene vrrgiiderin van het Departeinenl Gonda Mer Maalich ippij van Njferkeid de bekroiinigeu uitgereikt door lm l rpartemeul toegekend bfl dcD eif 4ii wedstrijd luor Leerlingen der BargeiavondMxral De Voaditlfr Dr H üsscl de Sohepper moest tot zgn leedfreitfli constateeren dat de uitslag van den wedstrijd b neden de verwachting gcblevcu mht Zoowel wal de quantiteit als wat de saUMt betreft hadden de ingeleverde antwoorden i nli nrediging geschonken Overeenkomstig h t whies van de jtiry beslaande uit de hh D Lulias vaa Goov L Burgersdijk en P J HofnfMn was voor de erne prijsvraag het boetteeren Ms Ma atuntAui UaJ volt eni tteienitif de eerste pri Hiet loegekeud de premie een gttotgsohrift en ƒ I erd toegekend aan H O Oabry Voor de tweede pr svraag het ieekenen ean ea JkaiC ictlUeUraf en het maken ee model in tout Werd de prgs bronzen medaille en ƒ 15 toegekend aan A P Blok en de premie getuf tachrift en ƒ 1 0 aau N de Boer De VoorxUter overhaudigde tan de drie grnoemde jon i liei eu hunne bt looningen mM een korte toespraak waarin hij de vrronderstelling uitte dat zij zelf ongetwijield ook zouden inzien hoeveel er nog aan hun arbeid te terbeteren viel eu de hoop te kennen gaf dat het ontvangen eereblijk voor ben eensdeels een aangenaam aandenken anderdeels een opwekking mocht ziJB om voort ie gaan op den ingeslagrn weg Vervolgens hield de heer I H van Koten uit Amsterdam ds aangekondigde roordraoht ovet de nieuwere Scheikundige vrrlichtiugsmiddelen welke voordracht werd opgehf lderd door tal van proeven die zeker alleszins medewerkten om het publiek waaronder ook verscheidene dames waren op te merken een jaist dnideiyk deakbeeld van de zaak te geven Verscheidene practische opmerkingen werden door den heer van Koteu gegeven en de duidelijke uiteenzetting van het belangrijke onderwerp werd met aandaoht door de aanwezigen gevolgd Voor den Srien tocht van de Willem Barentt zijn evenals vorige jaren ten geschenke ontvangen van de firma C J Boele en Zoon te Kampen eenige kistjes sigaren en van dei heer P J v d Want AzooB te Gouda twee mandje pijpen Tot Se onderwijzeres aan eeue lagere school Ieklasse te Amsterdam is benoemd mej J Ramspek alhier Het verslag over 1881 van het Uulpcomilé Het Boode Kruis te Gouda luidt als volgt Aan Leden en Begunstigers van het Hulp Comité het Roode Kruis te Gouda hebben ij de eer uns verslag van de werkzaamheden en verrichtingen aau te bieden loopende over het negende dienstjaar Gaarne erkennen wij met dankbaarheid uwe belangstelling die zoowel buiten als biunen de stad blyvende mocht zijn en di door ons immer op hoogen prys wordt gesteld De jaarlijksohe vermindering van het Ledental en de vele aanvragen om hulp verplioht ons evenwel hoe ougnaine ook het genomen besluit in ons vorig verslag medegedeeld de zieken niet langer dan zes weken Ie bedeelen meer en meer te moeten hand om haven waardoor voorzeker het i werk der Bestunrderessen die de ziekeli bezoekeii moeielijker wordt daar zij ga r e hun aW beraind verlaten zal debeUeeliiig uut doen Beleeftlelijk verzorken wy U Ms nwe ware belangstelling ook te willen verMneu door aan u evrienden eu bekenden het oe4l doel onzer vereentging mede Ie deelzo z Só dikliferftoeb wanneer ons Bestour nieuwe Leden tracht winnen is oabekeodheid bij telen nog oorzs i otn niet als Lid tewillen toetreden OaJinie zo ang mogtlyk hulpwillende verleen daér waar let op aanvrage vanHH Gcneeskuudigen iroodig rdt geacht vertrouwen wy gewis niet te r i wh op uwe ondeisleuniug in dtieu M De welkome ifter d wjfc mochten ontvangen wami in April van een Manlelleud Lid Ie Amsterdam ƒ 10 van Mejaifr M Bruin boven de gewone contributie ƒ 1 59 in Mèt onder letter C K ƒ4 75 in Nov van Mejuffr 60 els en mochten wij verblijd orden door Jeu Heer H alhier met een ziekenatoei wenscheud dit goede voorbeeld navolging moge vinden bevete wy ons tot elke gift hetzij m g id oud lii Bei pluksel of neteldoek beleefdelijk aan de onlvang t van pluksel door belangstellenden alhier rn vaa buiten de stad liraaons hoogst welkom Het getal Leden over 1881 Ö droeg 300 waaronder rij 19 Leden builen de stad mogen tellei De zieken werden door Beatinrderessen net ijve en liefile brzoaht en van het vforhandeu staterieel werd waar noodig in gebruik gegeven vooral zijn zieknistoelen en de rustbank teer gevraagd De vier Dames van het Beuaur wi rdrn als naar gewoonte voorzien van kolen na broodkaarljes mede ieder van twee soeptytten gabne worden die door haar ontvangen om te kuonan geven daar waar door juektEi diluK r veel mlaa A Op aanvrage van HH Geneeskundigen kregen wij 106 zieken ter verzorging Aan hen werden uitgereikt 2838 ons rundvleesob 791 eieren 417 kan melk 199 kilo brood 7 11 wgn 1 fl bessensap 8 soeplijsten 2 bos stroo eu 3 5 mud kolen Door het Hoofd Comilé der Nederlandsche Vereeuiging ontvingen wij geregeld uitvoerige berichten en verslagen der handelingen ten dienste van het CeniraalComité in Indiê 27 Mei werd door de Penningmeestercsse Mejuffr G W de Jong aan het Hoofd Comitó het contributiéu over 1881 4 ƒ 80 overgemaakt De rekening is nagezien en goedgekeurd door den WelEerw Heer M A G Vorstman en Mevrouw I C Jonker de Lange Gaarne brengen wy ü geachte Leden eu Begunstiger openlijk onzen weigemeenden dank voor uwe ware belangstelling Met vertrouwen en aanbeveling meenen wy ons verslag over het negende jaar te kunnen eindigen met de herinnering aan de zdó laag mogelijk gestelde contributie Jaarlijks minstens a ƒ 1 voor het Lidmaatschap Het Bestuur Presidente Mevrouw A A HiMsiNG TaoosT Penningmeestercsse Mej G W DB JoNO Secretaresse Mej C SaLTOKn Bestuursleden Mevr I TAN Leik VissiK Mejuffr C M E DtJTILH Mejuffr J M SaLTZER Mejuffr M E J W Havebkahp Beqimann Den heer J de Bruyn Hzu Ie Gorfderak zyn bij gelegenheid der tentoonstelling van gemest vee en plnimgedierte van de afd Rotterdam Schiedam en Omstreken der Hollandsohe Maalschappy van Landbouw toegekend vyf verschillende pryzen voor ingezonden plnimgedierte en den heer Joh üildeubogerd te Haastrecht een prijs voor ingezonden Padua kippen Van de gelegenheid door B en W van Stol ijk opengesteld om kosteloos te worden gevaccineercl of gerevaccineerd is rioor niet minder dan omstreeks 420 personen gebruikt gemaakt Nieuwe ziektegevallen hebben zich tot heden niet voorgedaan Zaterdagavond gaf de rederijkerskamer t Ontluikende Bloempije te Haastrecht eene openbare voorstelling bestaande uit Ik ben phiegmatiek eir Een bankbiljet van 1000 gulden De beide stukken inzonderheid het tweede werden rerdieustelyk gespeeld eu vanden veel bij tal Wij wenscben de leden verder succes op htia arbeid die thans reeds veel bijdraagt tot veraangpuaming van het gezellige leven in hunne gemeente De St Ct bevat een kon besluit houdende goedkeuring vau de statuten der naamlooze venoootsehap HaUandia Hollandsche fabriek van Melkproducten Ie vestigen te s Gravenhage De vennootschap heeft het doel het bereiden en terkoopen van gecondenseerde en gecoBserveerda melk en dergelijke producten alsmede van zuivel Het kapitaal der vennootschap bedraagt ƒ 180 000 verdeeld in 18Ö aandeeleo elk van lOOO gulden die alle zijn geplaatst Bovendien worden by het passeeren der akte van oprichting nilgegeten zes op riohtersbew jzen recht gevende op een aandeel in de winst Voor die bewijzen zal geen geld in de vennootschap worden ingebracht ro iar de studiën en plannen voor de verwezenljjkii g van hel doel der vennootschap en de werkzaamheden eu moeite aan hare totstandkoming besteed worden hun aau wie die oprichtersbewyzen worden nitn M t alsaeqaitalent toegerekend De o irichte r WWi jeeB zijn in blauca en geen tenaamstelling dawfan zal kunnen worden gevorderd Door den heer doctor J Th l alon worden in huis met kantoren smederij vroeger kuipery en erf te Vlanrdingen een gebouw voorheen ingericht vopr kunstboterfabriek enz Voor zynen inbreng onltatigt de heer Mouton een derde tan de aandeelen Het bestuur der tenuootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van vijf commissarissen Voor de eerste maal worden benoemd tot commissarissen de heeren dr J CoerI wonende Ie s Graveuhage W A Van Houweniuge van Sprang Ie Waddiuxteen dr J Th Uouton te s Gravenhage A S Van Ommeren Ie Gouda en I W Opstelten Ie sGravenhagr en lot dir de heer C H Hummelinck Hel hoofdbestuur van het N 0 G moet volgen de wel des genootschaps om de tien jaai een paedagogisch verslag opmaken aangaande den toestand raa het lager onderwys als het ware Ier aanvulling van bet Regeeringaverslag Bouwstoffen daartoe vraagt hel van de afdeelingen die haar rapport voor 1 Januari 83 aan de gewone vereenigingen moeten inzenden waarvan hel hoofdbestuur ze verwacht vóór 1 April 22 vragen zijii aan de afdeelingen ter beaatwoorciing gegeten alt oter de positie tan den onderwijzer de gevolgen der uitvoering van de wet het toezicht op den sohoolbouw het schoélveranim de vrouwelijke hulp de toorbercidende klassan bewaar waaren herhalingsonderirijs de gezondheidst4 stand tan hel onder ijzend personeel de resultaten tfti het onderwys het zangonderwijs lees en le boeken schoolbibliotheek en schoolspanrbanken huistlijt tucht uormaallessen tergelijkende eiamens enz Op verzoek verleenen wij een plaats aau het volgende gendeDejaarlyksche vergsderiugtan aandeelhouder der Maatschappij van Levensverzekering werd Donderdag 23 Maart in haar kantoorgebouw te Durdreoht gehouden onder leiding van den commissa ristoorzitter mr F N Sickenga By tej verslag drukten directeuren hunne tevredenheid uit over den gang tan zaken die met het oog op de omstandi heden welke daarop intloed uitoefenden gunstig is i rwyl de uitkomsten aan de verwachting beantwoordèu Er werden 11 624 voorstellen ter verzekering aangebsOtn w iartan Ué niet en 5 slechts toorw nardelyk legen re lVVo l firamie zijn aangenomen De sterfte oniler de Aröfkerden was belangrijk minder dan door de aArftenfel enL lü 4