Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1882

N uugegeren wat eenc aaniienlgke winst op de uitkeering gaf omdat de verzekeringen bij overlijden rerreweg het tairqkst zyn Met betrekking tot de rekening en verantwoordiog verklaarde de voorutter namens oommissarissen dat t die met nauwgezetheid hebbeu nagegaan en met de boeken en bescheiden vergeleken Zg waren hiertoe in slaat gesteld door ieder voor zich al deze gegevens eeuige dagen aan huis te hebben zoodat zg aan dit omvangrgk nerk meer lijd en ook meer zorg hadder kunnen wijden Bovendien waren alle posten van aanbelang in den loop van het jaar reeds in de vergadering hunner permanente oommissie besproken eu goedgekeurd zoodat zg hun in de rekening niet nieuw voorkwamen In die vergaderingen wordt ook de belegging der gelden steeds geregeld doch tot meerderen waarborg voor belanghebbenden zijn op het einde van het boekjaar naar gewoonte alle aanVezige waarden door commissarissen nagezien en is daarvan een iuveutaris door hen opgemaakt die bg deze rekening gevoegd overeeuslem mei de posten op den saldo slaat voorkomende Voor zoover de belegging over het nu afgeloopen jaar betreft bestaat die bgua uitsluitend in geldleening onder verband van sotiede eerste hypotheek op huizen binnen steden in tnankoopen vnn goed wei en bounlond en van bloole eigendommen tegen de waarde door 3e tarieven der Maatschappij daarvoor aangegeven Op grond vnn hun onderzoek durfden commissarissen dus met volk overtuiging adviseeren tot vaststelling der rekening zooals zij na opmaking door directeuren door hun collegie is goedgekeurd Met algemeene stemmen werd dienovereenkomstig besloten onder dankzegging aan directenren voor hun goed beheer en uitvoerig verslag Vervolgens werd de volgens rooster aftredende commissaris mr J Ueijligers met bgna algemeene stemmen herkozen en aanvaardde deze het hernieuwd mandaat Ten slotte wenschie de voorzitter de aandeelhouders geluk met de verkregen uilkomsten die inderdaad gunstig mogen genoemd worden hoezeer het bg commissarissen en directeuren steeds een onderwerp van ernstige overweging blgft welke middelen er zijn aan te wenden om deze uitkomsten nog te doen toenemen De groote vraag of en op welke wgze toezicht op leveusverzekeringraaalschappijen moet worden uitgeoefend bleef wel hangende doch van den tegeuwoordigen minister van justitie mag met grond verwacht worden dat hij deze zaak bg het door hem ia te dienen wetboek van koophandel lot oplossing zal brengen wat van des te meer gewicht is geworden na bet bekende vonnis iaii den hoogen raad omtrent de bestaande koninklijke besluiten Intusacheu blgft de aandacht bg voortduring op deze zaak gevestigd en hoopt het bestuur in eene volgende vergadering voorstellen te doen wanneer dit in verband met een en ander raooht noodig zijn De aanwezige aandeelhouders dankzeggende voor hunne tegenwoordigheid beveelt le voorzitter bij vernieuwing de belangen der vennootschap in aller medewerking aan en sluit bg deze vergadering Te Breda oirculeert een adres ter ouderteekening iraarin wordt aangedrongen op de enquête welke jhr mr Van der Wyok heeft verzocht betreffende de geldT npilUiigen bg ons krggzwezen f d De commissie uil Maastricht beuiemd om het adres van ingezetenen nan den ministerraad betreffende de garnizoensvermindering naar e Hage over te brengen werd dezer dagen door den minister Tan financiën in bijzonder gehoor ontvangen Het adres vooizien vsn ongeveer vier duizend handteekeaingen werd hem aangeboden De minister antwoordde dat hij volkomen al het belang besefte dat door de ingezetenen in het behoud van het garnizoen gesteld wordt en dat men wel moest verzekerd zgn dat de maatregel genomen werd met het oog op het algemeen belang en zonder de minste kwada bedoelingen jugeus de gemeente Maastricht Hg beloofde het adres aan de overweging van den ministerraad te zullen onderwerpen Aan de drie rijks universileiten werd over 1880 1881 door het rijk ƒ 1 223 873 42 of rnim ƒ 66000 meer dan het vorige jaar ten koste gelegd Met le snbsidiën voor de gymnasia en andere uitgaven hel hooger ondrrwgs betreffende klommen de rgksuitgaven tot ƒ 1 482 399 46 of ƒ 132 099 51 meer dan het vorige jaar De zuivere inkomsten aan de drie rgksuniversiteilen bedroegen ƒ 169 382 60 tegenover ƒ 163 920 in 1879 Hel zniver bedrag der rgksnilgaven beliep dus ƒ 1 323 066 95 tegen 1 186 379 94 in 1879 Menigeen is misschien niet zoo geheel ten onRohte voor een nieuwen groeten oorlog beducht Tooral in Duitschland schgut men dit gevaar te vreelen en van de zgde dergenen die in menscbenoffers en milliarden vernieliging geen heil zien worden dan ook pogingen aangewend om de oogen van het heethoofdige deel des volks voor de verschrikkingen van den oorlog te oprnen Vermoedelgk kan bet werk door den Fransohen oodMinister van Financiën Mathieu Bodet over de geldmiddelen van Frankrgk van 1870 tot 1878 onlangs in t licht gegeven als bgdrage tot dit goede doel dienen Men vindt er toch een volledig overzicht in van de kasten die de Fcansoh Duilsche oorlog van 1870 71 eu de daarop gevolgde Com muneperiode hebben veroorzaakt een becijfering zoo indrukwekkend dat menigeen er de haren bg te berge moeten rijzen Enkele cgfers willen wg er hier van aanhalen De eigenlijke oorlogskosten directe uitgaven bedroegen niet minder dan 8 129 360 357 francs zgnde 5 742 937 884 Irs aan Duitschland uitgekeerd met inbegrip van de ooilogssohatting van vijf milliard en 2 386 412 633 fr buiteniiewone oorlogsuitgaven voot Frankrgk zelf De kosten voor de verschillende oorlsgsleeningen gemaakt beliepen 1 156 357 955 de schade door vernieligin van gebouwen en hetherstelt au andere vorderde 207 239 800 fr de schadevergoedingen aan gemeenten en particulieren uitbetaald beliepen 604 622 424 waarbg 211 950 719 fr aan de door den oorlog verminkte krijgslieden aan rijksgebouwen of door derving van rijicsinkomsten werd een schade van 2 033 939 000 fr geleden door ijgmeenlen eu particulieren werd nog 535 007 000 fr schade geleden die niet van staatsweiie werd vergoed daaronder is een post van 60 millioen francs voor de stad Parijs In het geheel bedraagt de ooVlogsrekening vun Frankrijk dus 12 666 516 336 frahós Daarbij komt men mng gerust zeggen a s gevolg vnn den oorlog de rekening vnn de schade door i Commune veroorzaakt ten bedrage van 231 794 624 fr maakt een totaal van 12 898 310 962 francs In verhouding tot de bevolking heeft elk Frnnsch onderdaan 358 fr in den oorlog verloren Dat ouder deze orastandrgheden Frankrijks crediet zich zoo onwrikbaar heeft staande g houden pleit slechts voor t vertrouwen in de natie niet voor de ingenomenheid van de beschaafde wereld met t doel der milliardenleeningeu De spoorwegdienst in den grooten tunnel door den St Gotthard wordt sedert den aanvang dezes jaars zonder eeuige stoornis regelmatig voortgezet Na het vertrek van eiken trein dus viermaal per dag verlaat een baanwashter Gösoheneu eu een Airoio om zich te verzekeiltB dat de weg goen schade heeft geleden Ieder hunner gaat slechts tot aan het middelpunt van den tunnel en keert eerst na verloop van acht uren terug ter plaatse van waar hg is uitgegaan Drie uren behoeft hy om de helft van de tunnellengle af te leggen Daar vertoeft hij gedurende t wee uren hq treft aldaar den baanwachter aan die van de tegenovergestelde zijde van den tunnel IS gekomen Zoodra de rusttijd is verstreken begeven de beide baanwachlers zich wctler terug In het controleboek dat ieder hunner met zioh voert wordt het unr vnn vertrek geünieerd en daarop worden die boeken onderling verwisseld b het vertrek van eiken baanwachter is door den etationchef de tijd aangeleekend waarop de houder daarvan het station zal verlaten bij den terugkeer levert iedere batiuwaohter het controleboek in dat hü van zgn kameraad in ontvang heeft genomen en daarin wordt door den slationchef het uur van ontvangst aangeteekend Met den eerstvertrekkenden bnanwaohter gaat het controleboek Weder naar het tegenovergestelde slation terug zoadat men voortdureMd aan de beide stations op de hoogte van den toettand is in de genoemde con troleboeken wordt door de baanwachlers verder aanteekening gehouden van alle bijzonderheden die zij op hun weg waarnemen Ten einde bij voorkomende gevallen zich daarvan te bedienen heeft ieder baanwachter een taioh met werktuigen als hamer schroevendraaier enz voorts de noodige middelen om signalen te geven een lantaarn en zoo meer Ten behoeve van het personeel der loopende treinenzijn genummerde taninarns op eiken kilometer afstand n den tunnel geplaatst I i Verslag omtrent KIESWETHERVORMING DOOK eene commissie vtiii ifedelefreerden uit vryzin nige KiesvereeniirinKen in de voornaamste gemeenten van IVederiand § 1 De politieke toestand iu Nederland eiscfal dringend verbetering De Begeering is tot werkeloosheid gedoemd waar het onderwerpen van wetgevingen geldt die met politieke vraagstukken nanw samenhangen Alleen een kleurloos kabinet is mogelgk Terwijl meer en meer het Parlemenf het sloal besluur beheersoht is het Parlement onmachtig eene krachtige Begeering iu het leven te roepen en Ie steunen Ofschoon iu d Tweede Kamer eene besliste anti kerkelijke meerderheid beslaat is deze onderling zóó verdeeld door verschilpunten hetzij van prinoi pieelen hetzij van persoonlgkeii aard dat aij en met haar Eegeeriiig en volk de hoop heeft laten varen over eenig onderwerp van ingrijpeuden polilieken aard tol eenstemmigheid le zullen komen De kerkelijke parlij schijn meer oonceni gesloten stelt zich vóór alles ten doel de regeeringsmaoht der liberalen duidelijk ten toun te stellen maar ontwgkt stelselmatig om op andere dan op afbrekende wgze aan het besturen des lands deel le nemen Eene ontbinding der Tweede iCamer zoo dezen toestand niet verbeteren immers de periodieke verkiezingen der laatste jaren hebben geene merkbare verandering in de samenstelling kunnen teweegbrengen Btyft deze toestand van malheid van m daise voorliluren dan dreigt het oonstitutioneele regeeringsstelsel ernstig gevaar 2 Wil men duurzame verbetering tot stand brengen dan zal Orondwetsherziening niet kunnen uitblijveu De Grondwet van 1848 heelt zonder tegenspraak veel goeds gewrocht door de veraniwoordelijkheid voor regeeringsdaden ondubbelzinnig te leggen op de schouders der Ministers heeft zij de lielde en gehechtheid voor den koning bij de natie vermeerderd en bestendigd door hel voorschrijven van openbaarheid in het siaatsbestuur heeft zij wanlruuwen weggenomeu en het volk tot controle in staal gesteld door hare inrichting van de tertegenwoordiging voor Rijk gewest en gemeente heeft zij getracht zoo niet hel volk dan toch het volgens bare meening meest geschikte deel des volks rechtstreeks invloed te doen uitoefenen op den gang van zaken Met erkentelijkheid wordt dit algemeen gewaardeerd Weinigen in Nederland zullen die beginselen welke in de Grondwet van 1848 zijn neergelegd willen bestrijden veel minder kunnen ter lijde stellen en toch zijn zoowel bü de verschillende pnrtgea als bü de mannen der wetenschap de grieven tegen de Grondwet vrü algemeeu Het voorname gebrek ooter Grondwet is de overvloedigheid waarmede z j bijna elk der door haar besproken onderwerpen beeft geregeld bet weinige vertrouwen dol zij in den gewonen wetgever gesteld beeft om naar de behoeften des lijds de in haar neergelegde beginselen uit le werken Grondwetsherziening schgnt taaroin wenschelijk maar is niet verkrggbaar omdat de groudweltelijke wijze waarop zij tot stand kan wolden gebracht bij de verhouding en de weuschen der politieke pattijen en onder de kiezers een zoo goed als onoverkomelijkca hinderpaal alelt De politieke toestand iu Nederland is juist daarom zoo treurig omdat bij allen het besef levendig is geen afdoende verbetering zouder Orondwetsherziening en deze hoogstwaarschijnlijk thans niet verkrijgbaar i 3 Om uit dien vioieusen toestand te geraken moet Hnne de parken der Orondwel naar een oplossing gezocht worden Binnen de perken der Grondwet kan de kies i bevoegd beid gewgzigd daardoor wellicht de stand der partgen iu hel parlement veranderd in alle gevallen hel politiek bewustzijn bü de natie verlevendigd om niet te zeggen opgewekt worden Voorzeker geldt van het kiesrechl hetgeen hier boven van andere politieke vraagstukken is gezegd en hier wellicht in de sterkste mate de Grondwet legt ann de invoering van elk billijk met deo bnidigen loeslnnd van ons land overeenkomend kiesstelsel groote belemmeringen in den weg De kiesbevoegdheid alléén te doen afhangen van den centm die toch niet meer geven kan dan een vermoeden van welstand en een daaruit afgeleid vermoeden van belang eu van genoegzame ontwikkeling te bepalen dat die census gerekend moet worden naar de bijdrage in de direote Rijks belasting waardoor elke hervorming van directe rijksbelasting haren invloed doet gevoelen op het kiezerspersoneel het vaststellen in de Grondwet van een minimum en maximum van den census zoodat de gewone wetgever zioh daartüsschen leeds moet bewegen het voorschrijven dat bjj de vaststelling van den eensus gelet moet worden op de plaatselijke gesteldheid zonder dat met mogelijkheid is aan te geven de maatstaf waarnaar de Grondwetgever nn juist dat onderzoek en de vnitstrlling heeft verlangd het deoreteeren dat het Rijk iu kiesdistricten moet verdeeld worden waardoor het onmogelijk is een stelsel toe te passen waarbij zoodanige verdeeling verdwijnt en daarbij vast te stellen dat het getal der leden der Tweede Kamer afhankelijk is van de bevolking waardoor onophoudelijk verandering noodzakelijk wordt hel voorschrift dat de helft vnn de leden der Tweede Koraer om de twee jaren zich na her kiezing moet onderwerpen aardoor de kiezers nim mer tenzij bü ontbinding op één oogenhlik onverdeelden invloed op de samenstelling van het Parlement kannen uitoefenen en wat nog erger is de wetgevende arbeid telken twee jaren door de ophanden zijnde verkifziniien wordt gestremd eindelgk de bepaling dat de kiesbevoegdheid voor de gemeenteverkiezingen afhankflgk is van in verband staat met den vastgestelden oensus voor het BIjk waardoor verlaging van den laaUten noodznkeHjk uitbreiding van de eerste tengevolge moet hebben terwgl het belalen van gemeenlelgke directe belastingen builen aanmerking wordt gehouden zietdnar WjuJ algemeen erkende bezwaren die bü eene regeling van ons kiesrecht binnen de grenzen der Grondwet zich steeds zullen voordoen en die een Grondwetsherziening war zü le verkrggei alleen reeds zouden wettigen 4 Toch is hel inogeUjk in onze kieswet nou merkrlgke verbeteringen aan te brengen men verkrügt op die wgze wel niet alles wat men wensehl m iar wat thans verkrijgbaar is Immers de tabel die de som aaiiwijsl welke men om lot hel kiezen van ledtu der Tweede Kamer bevoegd le zgn iu de directe belastingen moet betalen art 1 al 3 kan gewijzigd worden Hel behoefl uauwelgks betoog dat de doorbg vastgestelde cgfers van den census thans allervreemdste resultaten voor de verschillende districten opleveren Welke ook de niet bekende maatstaf moge geweest züu waarnaar in 1850 die tab l is opgemaakt al hebbe men ook na haar in werking treden in den aanv ing hetgeen trouwens met rtohl betwüfeld raag worden met die samenstelling vrede kunnen hebben al zeer spoedig is door telkens terngkeerende versohikking en verknipping van onderscheidene districten door de ontwikkeling die velschillende gemeenten in verschillende mate hebben gehad hel verbanil hetgeen lusaoheu de cgfers moge bestaan hebben nfteengerukl Uaarbü komt dat de drong naar uitbreiding van stemrecht vooral voor de meer ontwikkelden zich telkens en telkens sterker doei gevoelen terwgl de oensus wal betreft de grootere gemeenten in geene verhouding slaat tol dien van hel platte land Wg missen Ie gegevens om iu cgfers het hier gezegde in alle ooderileeten te bewgzen De volgende stoot der bevolking van het kiezerspersoneel enz iuhet joar 1877 zal bet evenwel genoegzaam aantoorien In 1877 bedroeg ff 0 ï M t A Si o Kiezers voor de Tweede lUuer a a 2 h 1 2 1 fil 1 s S inN iHoll 642 073 16 675 of 26 5 20 7 63 Z H0II 763 636 20 679 of 26 9 6 16 10 02 0 Utieoht 186 164 6 351 of 34 1 5 11 15 17 Zeeland 187 046 5 400 of 23 9 6 07 19 16 N Brab 456 709 16 333 of 35 8 3 40 22 55 II Limburg 236 135 5 964 of 25 4 2 90 12 86 Gelderl 453 624 15 048 of 33 2 3 62 11 90 Overgsel 267 826 8 076 of 30 2 2 93 17 16 II Drente 113 773 3 204 of 28 2 2 15 12 20 II Qrouingen 242 065 7 848 of S2 4 4 3 9 82 II Friesland 817 405 10 082 of 31 8 4 66 9 30 in het Rgk 8 8 5 466 l6 670of29 9 ƒ 4 26 12 82 Bg vergelgking der provinciën Noord en ZuidHolland met N Brabant en Gelderland komt men tot de slotsom dat in die gewesten het aantal kiezers tol bevolking in omgekeerde verhouding staal én als het aandeel hetgeen door de bevolking in de directe rgksbelastingen wordt betaald én als het aantal der niet ontwikkelde miliciens I Nu wordt terstond toegegeven dat noch de bgdrage in de rijks directe belastingen noch de meerdere ontwikkeling der miliciens de maat van den census uitsluitend beslissen mort maar bg het gemis van andere gegevens om de plaaltelgke gesteldheid op te sporeu is dit resultaat zeker hoogst verrassend Nog vreemder blijkt de uitkomst wanneer men de toepassing der censustabel in sommige gemeenten nagaat Voor de Tweede Kamer der Staten Generaal had in 1877 Amsterdam m een eens v f 112 14 2 k op de 1000 i Rotterdam 100 17 2 s Hage It It 100 21 4 Dordrecht 70 24 8 Sohiedam 60 20 3 Delft 60 28 8 Utrecht 60 iliddelburg It 60 30 0 Hflarlem It II 60 28 3 I een eens v 60 20 4 k op de 1000 i 50 27 1 50 33 J 50 32 1 60 30 3 46 29 9 M 28 4 to 47 2 38 34 8 34 35 4 30 47 4 28 2 7 26 46 0 24 66 2 Zaandam Leiden Gorinche m If H tl H Groningen Leeuwarden Sneek Gouda II AUmaar n Ngmegen Brielle Breda II II Koermond Doesburg Eindhoven Terwgl dus het aantal kiezers in het Rgk op de 1000 inwoners 29 9 bedroeg kou Amsterdam het nog niet tot de helft van dien middelterm brengen eu staat Eindhoven s bevolking in een meer dan viervoudig gnusligere positie Ook zelfs wanneer men de meerdere ar noede in de groote sleden iu aanmerking neemt is die verhouding immers niet verdedigbaar Voegt hier nog bg dat t dezelfde hoofdkiesdisIricten gemeenten met verschillenden census zgn bgeengevoegd waarbg zonder uitzondering bgna de bevolking der grootere gemeenten in een onevenredig onguustigeren toestand is gesteld eu het vonnis hiervoreii over de label der kiesivel uitgesproken zal niet onbillgk geacht worden imrdl nermlgd Buitentandsch Overzicht In de Frantche Kamer der Afgevaardigden richtte ingr Freppel eene interpellatie tot de regceriug over de uitdrgving van monniken ie Solesmes De minister Goblet antwoordde dat de Begecring de wet heeft toegepast en ook verder inl loepassen De Kamer heeft ten slotte met 418 tegen 73 stémmen de roaatregeleu d Regceriug goedgekeurd Van Pransche officieuse zijde worden de veront rustende berichten uit Tunis tegengesproken er I zouden in Ket zuiden sleahts enkele kleine benden zgn De Timet heeft andere berich eu volgens j haar worden de slrooptochleo der muiters steeds stoutmoediger Aan hetzelfde Engelscbe b od wordt I uil Trip li gemeld dol onder de Turksche troepen aldaar groole ouievredeubrid heerscht wegens het niet ontvangen van soldg benevens eene inkorting der rantsoenen zoodot er gevaar toor oproer dreigt I Men spreekt te Berlqn an een plan om in den Rgksdag met bet labaksinobopolie korte metten te I maken men zon bet ontverp niet aaw een com I missie verzcmlen maar terstond iu tweede lezing nemen en verwerpen Plannen maken is echter iets I anders dan uitvoeren de liberalen alleen kunnen 1 zoover niet brengen en het it zeer twüfelaobtig of het een rum tot zoo iets wil medewerken het is in elk geval een onbeleefdheid tegenover den Rgkskanselier waarmee men niets winl Opmerke Igk is dat ook ile KreuiitU zich ongunstig over het tabaksmouopolie uitlaat bet blad drgft den spot met de officiensen die het votum van den econo misohen raad wenden en draaien om er een gunstig advies van le maken Verder hebben d arbeiders werkzaam in de tabaksfabrieken le Berign een vergadering gehouden waarin besloten werd eeo deputatie van vgf leden naarden Rgkskanselier le zenden om hem le beduiden dot hij het goed met hem meent maar dat de invoering van het laboksmonopolie toch i e ondergang der werklieden is Slaagt men met riie tending niet naar weiitch dan zal men zich tot den Keizer richten De heer Glailstone verklaarde Dinsdag in het Lagerhuis op ee vraag vou den heer Sexton dat hg het een dwaasheid zou achten om aan ds Parlementsleden Parnell Dillon en O Kelly die gelijk men weet wegens opruiing in Kilmainham gevangen zitten het recht toe te kennen om aan de stemming over het ontwerp tot wüziging van het reglement van orde deel le nemen Daarop onislond een vrg levendig debat De heer Forster laakte ten sterkste de houding der Parnellisten die Ierland met schande overdekken Hg gaf toe dat de dwangwetten niet Volkomen aan de verwaehling hadden beantwoord juist ten gevolge van de bedoelde houding maar toch zgn vele moordaanslagen en gewelddadigheden door die wetten verhinderd Indien het noodig mocht blükeu zouden Regeering eu Parlement nog strengere maatregelen moeten nemen Zgno rede werd luide en aanhoudend toegejuicht Wg hebben een poor dagen geleden medegedeeld dat de Russische regeering eensklaps en onverwacht een strengen maatregel heeft genomen tegen de Joodtche opothekers te Si Petersburg De zaak wordt thans nader opgeheldnd Verleden Woensdag werden d 14 Joodsche apothekers der Russische hoofdstad voor de tot het politiedepartement behoorerfde stedelüke gezondheidsoommissie gedaagd waar hun de volgende beschikking van den minister van binnenlandsche zaken werd voorgelezen n Hoezeer vele apotheken te St Petersburg in handen van de Joden zün kon dit volgens artikel zoo en zooveel der Wet dat den Joden het houden van apotheken verbiedt niet langer worden geduld binnen één jaar moeten deze apotheken verkocht zgn aan menschen die den Joodschen godsdienst niet belgden Buitendien wordt den provisoren van Joodsche belgdenis welke apotheken besturen medegedeeld dat zü heden daarmede hebben op te houden Het bestoau der wetleUjke bepaling is volgens den correspondent iet Köln Zy builen Iwüfel zoodal deze Joden zich in hetzelfde geval bevinden als de Pransche congregaties die eveneens met een korten termijn van waarschuwing door eene in onbruik geraakte en weer uit het stof der archieven opgerakelde wel werden getroffen Wg welen niet van welken tgd die wet dateert maar zeker was ZÜ sedert Ung ingeslapen als niet meer passende in dezen Igd De toepassitg is in een der vele teekenen dat Rusland weder zic i zelf wil worden en om dal doel te bereiken alle vreemde elemeilen van zgn bodem wil verjaijen Verder wordt aan liet blad uit de Russische hoofdstad gemeld Mpe hervorming ten minste wordt in Rusland wourdig met gver doorgezet nomelgk die der kleederdrachl De oud Russische kleediug die Peter de Groote indertgd verbood wordt voor militairen hof en civiele ambtenaren weder ingevoerd Tol dusver hoopten de garde regimenten hunne nette uniform te zullen behouden maar zg hebben zich bedrogen Bg keizerUjk besluit is hun aangekondigd dat ook de troepen der Igfwacht behalfe knraasiers lansiers en huzaren de ottdBussische uniform hebben aan te schaffen ITn gezonden Mijnheer de Redacleur Gisteren deed ik als oude Gouwenaar eens de onderwetsche wandeling door de Korte akkeren die helaas meer en meer worden liebouwd Hel rou niet kwnod zgn dot de Gezondheids commissie ofde Geneeskundige Inspecteur of ons Dogelgksch Besluur le slooten daar ter plaatse eens in oogenBcbouw nam Komende vou Olto en langs de Heerenkade gaande ruikt men al zeer spoedig dat t daar niet pluis is en ziet men ook weldra aan den rechterkant de m oorzaak van die reokaandoe ning Doorloopende komt men in de volgende laan bet zelfdetegen doch nu voor de verandering aan den linkerkant Hel heeft er wel iets van of men na de pokken de typhus epidemisch wil doen verklaren R De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente Gouda gelet op artikel 31 der Wet vou den 4den Juli 1850 Sfjl no 37 regelende hel Kiesrecht Brengl Ier algemeene kennis dat de Ujsten oanwgzende de personen die binnen deze Ge neenle tot hel kiezen vnn Leden vou ie Tweede Kamer der Staten Qeneraali van de Prooinciale Staten en van den Oemeenteroad bevoegd zgn door hem zgn gesloten en ter inzage van een iedir op de Plaatselyie Secretarie zgn neder gelegd terwül bovendien deze Lg sten en Staten op nieuw zgn aangeplakt de eerste aan deg ingang van de St Anthouiestraat bij den Kleiweg de tweede in de Patersteeg bg het Weeshuis en ile laatstgenoemde oon den Korten Groenendaal bg de Vlarkt Gonda den 29 Maart 1882 De VOORZITTER voornoemd VAN BERGEN IJZENDQORN MARKTBERICHT EN OOUda 23 Maart 1882 De graanmarkt was weder weinig opgewekt alleen goede tarwe kon de vorige prgzen opbrengen en werd verkocht tot 11 50 eu ruwarige roode nog 26 cent daarboven Rogge 7 10 a 7 60 Gerst 5 a 6 Haver 9 90 a 10 10 per o kilo Mais 6 60 a 6 80 Paardebooueu 8 a 8 25 Hennepzaad inlondsch 8 30 bnilenlandsche 790 a 8 10 De veemarkt met goede aanvoer le kwal vlug 2e kwal traag le verkoopen vette varkens van 26 i 28 cl varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 cl per half kilo magere varkens enbiggen vlug biggen van ƒ 1 26 a ƒ 1 50 per week selwpen vlug te verkoopen Kaas aangevoerd 11 partgeo eerste qnaliteit ran ƒ 28 a ƒ 30 2de qualiteit ƒ 26 a 28 Noordhollandsche ƒ 31 Goeboter ƒ 1 30 a 1 40 Weiboler ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Burgerlijiie Stand GEBOREN 26 Maart Arie Pieter ouders C de RuüterenT de long 27 Hendriko Jacops ouders