Goudsche Courant, zondag 2 april 1882

1882 ZoDdag 2 Aprlt jg Q 2747 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken te geven door het ROTTËRDAMSGHE STRIJKKWARTET op Dinsdag 4 4 pril 1882 des Avonds ten 8 ure in het Lokaal NUT en VERMAAK Lgsteu liggen ter teekening in de Sociëteiten REUNIE en VREDEBËST en b j den Bode F A STAM Oosthaven AaiibeveUu door Oiiderviiidin Mijnheer e kunt gerust aan het publiek melden dat het betir is uw preparaat ont wikkeliugrsbalseni aan te emlm dan een pruik te dragen Éeu ieder ten mijnent eet dal ft gedurende 8 jareu sen pruik gedragen heb Ik maak er geen geheim van om ieder Ie overtuigen dat ik door u geiiezeit ben van myiie kaalhoofdighéfd dus alle respect voor uwe vinding noem ik mij te Hóogeveen Paop DïENTBB get J de VRIES ROEUHDDEL liitral van Vaar Roos of Scbllfers duii Haar Kale plekken VM In de Scliedelhuid Haar oY Baard worm Hnidzeer vroeftijdij Grys worden al des onaangenaamheden worden verbannen door den Haar OntWikke lingSbalseita Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder ƒ 2 de flacon KLËURHIDDEL Rood griJs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleorhoudend en onschadelijk Met een flacon k ƒ 2 van dit middel heeft men een a i voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag ta n postwissel 42 postzegels of rembours bfl de firma ÏHEOPfllLE Frederikspleln No 33 tloek Falckstraat Amsterdam D de Jooft en 1 Zorg Sabraon Moiea ouden M Mostet en H Frankfort Mario oudera M Alblai en N Kisman 28 Dirk Gerardui ouden G de Werk en G an Goch 29 Anna Cath rina oudera A J Walinjs en A C van Dgk 30 Hendrik oudera E ari den Eng en W H Tan mraen Gf HUWD 29 Maart D van Jjeeuwen eu G Kok J C van der Hek en J M Hola C Ooma n J Broer K W du Chatinier en E M van Ofle C Verkerk eu N Boer A Kerkhof eu D Blok sp JARIGE M VIS EN H G VERHA VEN Gouda 31 Maart 1882 ADVERTENTIÊN Getrouwd KARHX WILHELMUS du CHATINIBB EN ELIZABETH MARIA van OIJE die ook uamens wederzijdsche familiebetrekkingenhunnen weigemeenden dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling zoo wel TÓór als bij het voltrekken van hun huwelijk ondervonden Gouda 29 Maart 1882 Getrouwd PIETER HENDRIK SIJBRAND van der KRAATS EN KATHARINA van der LEEST die ook bfl deze hnnnen dank betuigen voor de bewijzen van belangstelling bfl hun huwel k ondervonden Alphen ajd Rijn 30 Maart 1882 ♦ Heden overleed te Waddinxveen onze Vader eu Behuwdvader P van den TOORN ÏAjdeQ ouderdom van ruim 75 jaar P VAN DEN TOORN C VAN EIJK Qouda 29 Maart 1882 Eenige en algemeene kenniageving Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot S DEN BLAAUWEN in den ouderdom van 37 jaar mjj nalatende vier kinderen waarvim de ondste te jong is om het emis te be seSen A C DEN BLAAUWEN LeidM 30 Maart 1882 VERLOorj Eenige en algemeene kennisgeving Mevrouw MIDDELBEEK Tnrfmarkt Vraagt tegen 1 MEI of eerder EENE m mmiimm 4ie zich door zgn ontwikkelend onderwas en t n omgang met kinderen de liefde en achting v n zeer vele ouders en kinderen te dezer stede he ft weten te verwerven beveelt zich bfl zgne Stadffenooten an tot het geven van HUISL wlN in al de vakken van het tegenwoordig lager onderï gs de fr taal enz en tevens tot het sohrflven van Requeeten Brieven Bestekken Gelegenheidsgedichten enz enz tegen billnke belooning A HAVERKAMP Achter de Vischmarkt I 159a De Ondergeteekende heeft de eei te berichten dat hij ZATERDAG 1 APRIL a s een NIEUW MAGAZIJN van IJZERWAREN VOOR Keuken en huishoudelijk gebruik in de WIJDSTRAAT A No 41 zal OPENEN T C C ÖTTB IE SCEIELANCm mUWEQ MAATSGHAFFIJ te ves en te KOTTERDAM MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 500 000 Uitte geven in Vier Seriën elk van 150 000 Vei deeld in Aandeden ieder groot f 1000 splitsbaar in Onder Aandeelen a 250 COMMISSABISSEN H Dï RRUIJPF Fabrikant van Stoom en andere Werktuigen te Pelfshaven I DE KEGT Directeur van de Naaralooze Vennootschap Het Onderling Crediet te Botterdam E M VAILLANT Werkt Ingenieur te Rotterdam üe Vennooisohap heeft leu doel iirt aanleggen lu exploiteeteu lil tramwegen in Zuid Holland lol vervoer tan PerSOUen iJOederen Vee Zij ï l aautangtn met een Tiamlijn van ROTTERDAM naar HILLEGERSBEBQ De INSCHRLJVING tot deelneming in deze Vennootschap is opengesteld voorAaudeelen a pari Maandagf en Dinsdags 3 en 4 April by de heeren SCHAAY LEDEBOEB te Botterdam alwaar prospectussen en in schrjjving8 biljetten van af den 27 dezer verkrijgbaar zgn Aan HH Makelaars en Commissionairs in Effecten wordt Courtage toegekend van het toegewezen bedrag I Ondergeteekende is voornemens a s ZATURDAG een WINKEL in BOTER en KAAS te openen beveelt zich minzaam m de gunst zyner stadgenooten aan C OOMS Turfmarkt H 88 Depot der Goudsche Boterfabriek Hü Weekblad van ontfoorf ca plaatst Advej nties a 10 Cents per regel die worden opgenomen in 14 locale WJeekMaden gezamenlgke oplaag 5000 Ex Uitgever R F STALENHOEF Montfoort In de Abshaubbin s of Anti Rliumatisclie Waitten is het redmiddel voor rhumatische Igders gevonden Een ieder beproeve deze bereide watten met liéTite of ernstige pgnen welke door koude z n ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebraiksaanwgzing kost slephts 30 et waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lastige pfln ontdoen Hoofddepot te Delft bg A BREEÏVELT Az en veraer vérkrggbaar bg T A G van De th Gouda IBeusemakcr Co Uiden J H Keller Zu W Wageu A BoU Nieuwkoop L A Sehouteu Sohlutcr A Prins Zevenhuizen OoslBiolensIr Botterdam ADVE TEL TIE in all6 Binnfjn eu BuUenlandschie C wrawten worden dadelgk opgezonden door den Boe khandelaar A BR INKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Bainkman te Gouda ey deze Courant behoor t een BUvoegsel BINNENLAN r GOUn 1 April I8S2 Voor de 30e Alg Tentoonstelling fau vee voortbrengselen van eu werkiuigen voor den laDilbonir welke de Hollandsche Maatschappy van Landbouw van 6 tot 10 September a s in deze Gemeente lal houden yn o a uitgeloofd 51 gouden medailles De Algeraeeue Vergadering heeft plaats Donderdag 7 September Volgens ttohteretoande officieele kennisgeving is er morgen Zoi dag wederom gelegenheid tot kottcloote inenting De volgende week zullen den Goudsche ingezrteD n inteekenlijiten worden aangeboden vour ceu groot kinderfeeat in deze gemeente dat georganiseerd wordt door den heer M P Okhnijseu die op dal gebied een guusiige bekendheid mooht verwerven Allerwege in ons Uud trad hy mtt suoCes op eu 27 Juni van het vorige jaar had hg de eer op bet huis rde Paauw bij jrelegenheid va den 9J n verjaardag van een der zonen van Prius vou Wied een feest te mogen organiaeeren iWlj vestigeu de aandacht van alle ouders en voogden op dez gelegenheid om hunne kindereneen preitigen avoud te rersoiiaffen Voor datum enlréeprys eqz zie men achterstaande advertentie Htt Museum van Oudheden tal op de beide faasohdagen wederom vau 4 tot 6 uur toegankelijk zy u tegen deu verminderden prjjs van 10 cents ts 5 t r Deze week hadden de examens plaats aan de Bur f eravoudsohool Aan het eindexamen namen 1 1 leeringea deel Het get igschrtft werd uitgereikt aan A J vnu Rhyn W G Flux A Sliedreohl enJ C Groeneweg By het einde van den Gurins 18 s werden bevorderd van de 2e tot de 3e klasse W van der Sloot J J vau Leeuwen J M de Koor J Vergunst L J Haaxman F J van Lreuwen A Langeraar J Gravesteijn J G de Jong n P Boer 10 leerlingen werden niet bevorderd Van de Ie lot de 2e klasse H Knnsel G van Baaien A Steijl A Rond C van Eijk II J A van Soest W Haaxman J M tieluk J van der Lecq L van Bochove A Burger E de Leea v W Breevoort A H Pelletier W Vonk J de Brugn Ph den Hertog J Slaman W B Streeflacd P Laby J Nieuweuhuizen C Jongkoen en J Purrer Prijzen wegens getrouw schoolbezoek werd n uitgereikt aan A van Rhijn W G Flux S C Groeueweg M van Danizig Slootjes W L van Kwsbciigen M van der Hoeven A Sliedreoht C A Groenendal J M Endenburg A Langeraar W v u der Sloot J G de Jong A van Buureu J Geluk H D Vermeulen C W den Hoed J J van Leeuwen J Gravesteijn A Scheffer A B Rijff C van Baaien J Slamau J Nieuweuhuizen A Husselson W Breevoort 1 de Brnijn J M Geluk H Knnsel J Zegers A Steyl A Bond en A van der Leoq De hh jhr mr M J Schunrbeoqne Boeye president van de arraud reohtbank te Zierikzee S H Bnytendp gred te IJsselstein C P Hofstede de Groot hoogleeraar te Groningen P M Keiler van Hoorn pred te Dordrecht H P Schim van der Loelf pred te Gouda J H L Boozemeyer pred te Ariihem en J R Steinmetz majoor w n den prov staf Ie s Gravenhage hebben zich vereenigd töt eene voorloopige oomraiasie tot het ontwerpen van bepalingen voor een op te richten Nederlandsohen Zondagsbond Op 4 April zal deze commissie hare eerste vergadering houden te Utrecht Te Ammerslol is tot predikant der Hervormde Gemeente beroepen ds J L Fortuiin Droogleever te Krimpen a d IJssel Tot hulponderwijzere te Nieuwerkerk a d IJttl is benoemd mrj I C Muller hulponderwijzeres te Westzaan De pokziekte breidt ieh te Zevenbuizen gelukkig niet uil dooh in deze tek zijn weder twee pereoneu door het rood vonk aan tatt Eea persoou is daaraan overleden Uit Zevenhuizin schrot men ons dd 21 Maart Ëeu arbeider alhier W iHoak bijgenaamd de Domp die verleden jaar een hldf jaar iu het tuchthuis heeft vertoefd is thans weder gevankelijk naar Rotterdam vervoerd alt verdacht VM diefstal van kippen De kippen ontvreemd aan den Undbouwer Tuinzoad werden door Hnak met zieh gevoerd iu eeo zak op deu spoorweg naar t Hage toen hij door onzen wakke fen veldwaehter vaa Dyx betrapt werd De verdachte geeft ter zijoer vcrontsotittldiging op dat hg de kippen gekocht heeft vau een hem onbekend manspersoon In de Donderdag gehouden vergadering van de Afd Alphui en orasirvken der Holl Maattdiappij vau Landbouw heeft dt heer J Herrewijn Jz na 30 jarigrn dientttgd bel presidium iiedergelegd en is lu iqn plaats tot vooratter gekozen de heer A P Zaalberg Uurgemeetter van Alphen en AarUirderveeu die in de laatttvoorgaande vergadering aU secrelarii wat afgetreden en vervangen door dr A M Frins De Afdeeling is den hoK Herrewgn veel verplicht en zal dit sleedt in dankl re herinnering houdeu Omtrent het jl Vrijda le Parijs geteekeude nieuwe handelstractaal meldt het ü D dat de Pransohe regeeriug bij het voen der onderhandelingen de m t mogcmk vr gii ii g l Bi i l kMft bctoasU i 4o gemoel gekomen aan ïi de bezwaren welke onze Tweede Kamer geleid hebbeu lot afstemming van het vorige tractaal Alleen de rechten op de invoering in Fraiikrgk van aardappelenmeel maken daarop ten uitzonderiug Voor deze it het niet mogelijk eweeit minder dan 4 pCl te bedingen Zooalt reeds vroeger gemeld is zgn er op dit oogenblik plannen iu bewerkirg voOr een kortere directe spoorwegverbinding van Rotterdam met Amsterdam Naar men thans verneemt zal die lijn van Rotterdam uit loopen langs Hillegersberg Blefswgk Hazerswoudci Koudekerk door Haarlemmermeer en langs Sloten met een zjlak van Roelcrf Arendsveen over Leideu en Leidtohendam naar s Gravenhage eu van Koudekerk langs Gouda over de Lek bij Streefkerk aansluitende aan den spoorweg ran Dordrecht naar Eist bg Baauhoek Waartohgnlgk zal het volgende Nederl taal en letterkundig dongret eertt hel volgend jaar te Brugge houdeu worden De Nederlandsche maatschappij Tuinbouw en Plantkunde heeft de volgende prijsvraag uitgeschreven Een overzicht vap aanbevelenswaardige siergewassen geschikt gro in Nederland als alleenstaande gedurende korleren of langeren tgd vin het j ar of wel bel geheele jaar in de open lucht te kunnen verblgven Voor een naar het oordeel eener hiervoor te benoemen commissie voldoend antwoord looft de maatschappij uit haar gouden medaille en tweehonderd gulden De Gemeenteraad van Dordrecht heeft besloten om tot verwijdering der faeoalien en rioolttoffen een tpoelstelsel in te richten waarbg gebruik zal worden gemaakt van de dagelijksche eb en vloed voor de itad De kotten 2ijn op ƒ 180 000 geraamd Dordrecht zal dut het voorbeeld geven van verontreiniging der rivier op groote schaal Velen hopen dat er middelen zullen gevonden worden om dat plan niet te doen doorgaan Voor een paar dagen werd bericht dat de heer A Kuipert pretident van de nieuw te vettigen Hollandache volksplanting iu Dakota Noord Amerika op eigen risico vooruitgereitd wat zouder zijn me MSHfiBnaeBaiBBsaEase BBSHBHpaHsngaa deleden te kunnen raadpipgen Door het bestuur dat de zaken der volksplanting regelt werd bij dat bericht de commentaar gevoegd dat bg zoo energiek optreden van den geacbten pretident aan het welslagen der zaak niet te twijfelen viel Op dit energiek optreden het vooruit naar Amerika gaan zouder zgn mede oestuurdert daarover te raadplegen wordt echter een ander licht geworpen door een bericht dat de Prm Or Ct van alleszins bevoegde zijde ontving De rechtbank te Heereveen heeft nomelijk tegen A Kuipers vonnis gewezen met lijfsdwang wegens een door hem a u gegaiie schuld vaa ƒ 7000 Dit vonnis is hem 18 Maart beteekend en de gijzeling zou daafop ongetwijfeld spoedig gevolgd zijn als Kuipers zich niet terstonil had verwijderd De beteekenis vau et woord vooruitgertisd is dui niet twijfelachtig De hh P Harting 0 H D Buya Ballot C W Optcomer en W Mallinckrodt hebbeu iu het Otr DagU eene oproeping tot hunne landgenooten gericht naar aanleiding van de tegenwoordige gebeurteuiseen in Rusland ten aanzien der Joden Wat kan het kleine Nederland met hoop op eenig goed gevolg doen om dien eiken menschenvriend btdroeveudes achteruilgang af te wenden vragen geasemde heeren Weinig en toch veri antwoorden zij Nederland kan aan Rusland geven wat het reeds aan zijn groolen Czaar eenmaal te zien ga namelijk een goed voorbeeld De genoemde heeren hopen dat in alle steden eu grootere plaatsen van out vaderland mauueu tullen gevonden worden die evenals zij voor UlreoM e zijne omatreken willen doen zich bereid zullen vcfkBieii gelden voor dat doel iu ontvangtt te nemMI en daardoor te getuigen dat in N tJ l hiiÉ Mt geloobunalui usb een mM verheft die al zijne inwoners tot een eendrachtig volk verbindt namelijk dk geest der meusohel kheid De Ididd Ct slaat met belangstelling de pogingen gade welke oongewend worden om een weg voor Nederlanders naar de republieken vau Zifid Afrika te openen omdat daar onze landgenooten uiat zulleu opgaan en Verloren raken m een vreemd volk maar er den Hollaudtchen stam nieuw planten en vrucht zullen doen drag n Wel behoudt ook die verhuizing haar treurige oorzaak Liever nog behielden wg de vluchtenden in ons midden schrijft de Midd Ct dan e blnolgrsield te zien aan al de moeielgkheden en kwade kansen waarmede de kamp met eene ooonlgonnen vaak weerbartlige uatunrf in een vreemd en schaart bevolkt land gepaard gaat Maar nog eena wanneer het moet wanneer de bestemming der wereld welke is bevolkt en beschaafd te worden in al hare deelen voor een deel ook vervuld moet worden door de bevolking van ons vaderland laat zij dan zoo mogelijk een nieuw Nederland scheppen in de vruchtbare vlakten van de TransvJal en den Oranje Vrijstaat In Ameiika gaat zij verloren in den maalstroom van volken welke bezig zijn de grondstof vormen voor de toekomstige Araerikakniche natie In Afrika kan tg den grondtlag leggen voor een volk dat hoedanig ook de toekomtt moge wezen van het oude Nederland in later eeuwen den Nedeilandtchen naam zal doen leven en eerbiedigen gelijk hg geleefd heeft en geëerbiedigd werd in de eeuwen die achter oua liggen Mededeelingen en ttatittitche opgaven die uit het geding tegen den gifmenger Lamson zijn voortgevloeid hebben niet voor de eertte maal trouwene aan het licht gebracht dat het n itbruik van morphine hetzij alt inwendig middel om tlaap of aangename droomen te brengen hetzg in den vorm vanonderhuidiche intpnitingen tot het stillen van pijn of het kalmeeren van een geschokt zenuwleven in Engeland op lorgbarende wyze toeneemt BIgkent da verslagen van coroners kott deze morphiainanie jaarIgkt aan tal van personen het leven Er is niets waaraan men zich gemakkelijker verslaaft eiv niett dat men zich moeilijker weer ontwent dan het gebruik van morphine tot een der twee bovengenoemde doeleinden