Goudsche Courant, zondag 2 april 1882

D iDtemaiionale koIoDials eD aitroerKandel tenloonstelling in 1883 te Amslerdam te houden treedt thtnt een nieu tydperk in Het eerale werk van Toorbereidiog is afgeloopeu het plau is gereed het programma ontworpen en het tgdperk der uitvoering moet na komen De ederIandsohe Kegeering heeft het belang der tenloonstelKug ingezien eu zal zooveel het in haar macht is eeoe onderuemiug bevorderen die zooveel vruohten voor het vaderland kan afwerpen De meeste vreemde regeeriugen hebben hare medewerking toegezegd enkele benoemden reeds een vertegenwoordiger bij het ooralté van uitvoering De tentoonstelling is een zaak van internatiouual belang zy moet strekken om de volken nader bekend te maken met eikaars hulpmiddelen op het gebied van handel en nijverheid speciaal voor zoover die hulpmiddelen in verband btaan met koloniën overzeesche bezittingen en handrlsondernemlDgen Maar naast deze internationale strekking is er plaats voor nationale werkzaamheid Op het volk dat de andere volken als het ware uitdaagt tot den wedstrijd rusten groole verplichtingen het moet toonen wat het kan wil het niet besdhaamd het strijdperk verlaten Zoo moet Nederland binnen de grenzen toor deze tentoonstelling aangenomen bewijzen dat het een eervolle plaats onder de nijver eu handeldrijvende volken bezit en behouden wil en Nederland kan bet bewijzen zoo hel slechts wil Juist de keuze van het min of meer beperkte gebied dezer tentoonstelling is geschikt om aan het buitenland en voor zooveel noodig aan het Nederlaudsche volk zelf Ie Ueren kennen welke ruime hulpmiddelen ons vaderland en onze overzeesche bezittingen aanbieden en welk gebruik daarvan kan worden gemaakt tot bevordering van het welzijn van allen De tentoonstelling van 1883 is in de eerste plaats eene koloniale en onder de koloniale mogendheden it Nederland steeds een der eerste geweest De koloniale afc eeling zal leeren kennen welke heerlijke nalatensohap in Oost en West onze voorvaderen op ons hebben doen overgaan zg zal tevens aan het Nederlandache volk tegelijk met de kennis van de schatten die het bezit met den meeslen aandrang de plichten duidelijk maken welke een beschaafd volk door de voogdg over onmondige volken aanvaardt Zoo kau de koloniale afdeeling krachtig medewerken om de producten van onae koloniën in het buitenland kend te maken een ruimere markt daarvoor te openen de pruduotieve kraoht der koloniën te vermeerderen tegelijk met den handel en en ondernemingsgeest in het moederland Ook tol een juistei e kennis verkregen kunnen warden aangaande dalgene waaraan de koloniën behoefte hebben hetgeen de nationale nijverheid ten goede komen moet Bultenlaiidscli Overzicht Het Briiscbe Lagerhuis heeft Donderdag de beraadslaging over Gladstone s voorstel tot wijziging van hel reglement van orde voortgezet Het amendement van deu heer Marriott op de paragraaf betreffende de cloture is m t 318 tegen 279 stemmen verworpen zijnde dus eene meerderheid van 39 stemmen ter gunste der Regeering Men weet dat hierover de kabineta uaestie gesteld was Het debat is daarop verdaagd In den loatsten tgd nemen de gewelddtdigheden in Ierland weder loe Door de Ëngelsche bladen wordt o B melding gemaakt van twee dynamiet onlploiSngen welke aan kwaadwilligheid worden toegeschreven Te Dublin is een moord gepleegd en zijn eenige geheime bewaarplaatsen van wapenen ontdekt De regeering gaat met hare maatregelen van bedwang voort doch hel verdient opmerking dat niet alle liberalen in Engeland de toeneming der gewelddadigheden als eene reden beschouwen om die maatregelen te verscherpen Een deel der liberale partij heeft van den aanvang af voorspeld dat loodra de La dI ttg¥e ontbonden werd zij zich tot een geheim genootschap zou vormeu veel gevaarlijker dan het Bond zelf De ondervinding heeft deze meening tot op zekere hoogte bewaarheid want al de misdrgveu welke in deu lastslen tijd voorkomen tgn ontegenzeggelijk het werk der Land leaj uer De Frsnsche Kamer der afgevaardigden heeft de aangevraagde kredieten voor Tunis ongeveer 9 millioen fr over het tweede kwartaal mei groote meerderheid goedgekeurd De prins de Léon een legitimist verlangde inlichtingen De expeditie zeide hij had nu 100 millioen gekost en de Kegeering kou ohmogelqk weigeren de ophelderingen te geven welke door de openbare meening verlangd worden Ook de Bonapartist Cuneo d Ornano bracht zijne bedenkingen in het midden De minister preaidejit de heer de Preyeinet verklaarde dat men alle redenen vau tevredenheid had en de toestand van Tunis na eeo loo kort tijdsverloop betrekkelijk goed kon genoemd worden De sterkte der troepen waa van 45 060 tot 36 000 man verminderd en zou eerlang tot S0 00p kannen terag gebraoht worden De toestand wordt dagelijks beter Het krediet was aangevraagd omdat de Kamer zelve verlangd had dat elk vierendoeljaars rekenschap over den gang van zaken zou afgelegd warden De uitslag der laatste verkiezing van een lid van den Senaat ter vervanging Van den heer de Freycinet in Tarnet Garonne heeft te Parjjs een vrij o gansligen indruk gemaakt en inderdaad moet de verkiezing van een legitimist in een district waar de meerderheid ontegenzeggelijk republikeinaohgezind is verwondering wekken Ue reden ligt alleen in de verdeeldheid der republikeinen en meu mag gelgk verschijnsel verwachten zoolang de tucht niet als vroeger gehandhaafd wordt Daariu 4igt voor de Republiek een groot gevaar zegt Ltlfemp De vgandige partijen hoe verzwakt zij op het oogenblik ook zijn mogen zouden al spoedig hare hoop voelen verlevendigen Wrtnneer tengevolge van de verdeeldheid der republikeinen en gebrek aan tucht overwinningen als die in Tarn el Garoune eu als de vroegere in Pas de Calais en Gard zich mochten herhalen De Kamer zal van 1 April tot 7 Mei vacantie nemen om de Algemeene Raden gelegenheid te geven zitting Ie houden Gambetia gaat tol herstel van zijn politieke gezondheid de volgende maand op uitnoodiging van Dilke naar Londen De Belgische Kamer nam Donderdag de begrooting van Financiën aan en dié van Onderwijs de eerste met algemeene de laatste met 60 legen 3d stemmen Ook werd overgelegd hel eerste rapport van de schoolenquête oommissie de discussie daarover werd bepaald op 26 April De Kamer gaat tot 18 April uiteen De commtssién die over de Jodenquaestie in Rusland hadden te beraadslagen en op bevel van den minister Ignntieff ook Israélietea in haar midden telden hebben volgeus de Nowotd voorgesteld 1 e verbieden dat zich in de dorpen Joden vAtigen den boeren het recht te geven de in de dorpen gevestigde Joden bij besluit der gemeente weg te zenden den boeren te vergunnen van de overheden teverlangen dat Joden die op landgoederen gevestigdzijn naar elders verplaatst worden 4 den Jodenhet verkrijgen van grondeigendom te verbieden o hun deu handel in sterken dranken geheel eu 6 allen handel op christelijke feestdagen te verbieden Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van WoeSsdag 29 Maart 1882 Kantonrechter Mr J H van MIEROP krabteuaar van het Openbaar Ministerie r W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD Cornelis Lafeber 64 jaar vrachtrijder Ie Gouda tol twee boeten van ƒ i en eene boete van ƒ 3 of drie dagen wegene op twee verschillende tijdstippen in kennelijken slaat van dronkenschap zich op den openbaren weg te Gouda bevinden en zijn vrachtwagen bespannen met een paard geheel zonder toezicht laten op den openbaren weg te Gonda Petrus Jansen 48 jaar koopman te Gouda tot twee boelen van ƒ 1 of twee dagen wegens in kennelijken slaat van dronkenschap zich op den Ofenbaren weg te Gonda bevinden en naschreeuweu Tan een agent van polilie Heudrikus Andrufs 34 jaar hekelaar te Gouda tot twee boeten van ƒ 1 of twee dagen wegens in kennelgken staat van dronkenschap zich op den openbaren weg te Gouda bevinden en wateren buiten eenen walerbak Arie Boot 47 jaar fabriekarbeider vroeger te Gouda thans ie Utrecht tot vier boeten van ƒ 3 of acht dagen wegens op vier verschillende tijdstippen in kenneHI staat van dronkenschap zich bevinden op den openbaren weg tt Gouda Jacobus van Emmerik 26 jaar metselaar te Utrecht tol ƒ 1 of êéa dag wjgeus in kennelgken staat vau dronkenschap zich op den openbaren weg te Gouda bevinden J de H baanspinner te Gouda tot 1 of één dag wegens niet binnen 24 uren aan den rechthebbende of aan den Commissaris van politie te Gouda niet ter handstellen van een op den Langen Tiendeweg te Gouda doo hem gevonden wollen oek B B C F jongen te Goud tot ƒ 1 of één dag wegens loopen in een boomperk van het plantsoen aan den Fluweelen Singel te Gouda J van D visscher te Reeuwgk tot ƒ 1 of één dag wegens loopen in een grasperk van het plantaoen aan den Fluweelen Singel Ie Gouda B van tV qonwer te Gouda tot ƒ 1 of één dag wegens rgden over de klinkerstraat op den Stationsweg te Gouda met een kruiwagen beladenmet siroo y M W S metselaar te Gonda tot J $ 1 of één dag wegens rijden over de klinkerstraat op de Nieuwe Haven te Gouda met een kruiwagen beladen met steenkolen G van U koopman in visoh te Gouda tot ƒ 1 of één dag wegens wateren tegen een huis op de Turfmarkt te Gouda H N koopman in parapluies te Gouda tot ƒ 1 of één dag wegens wateren legen een huis in de Lange Willemsleeg te Gouda O K arbeider te Moordrecht tol ƒ 1 of één dag wegens wateren tegen een huis in de Stoofsteeg te Gouda KEKI ISGEVIIVG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADK OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juni 1876 Slaatsblad no 96 Doen te welen Dal zij vergunning hebben verleend aan de hh lo M Horn en zijne rechtverkrijgenden tut het oprichten eener broodbakkerg in het perceel gelegen op de Zeugstraat geteekend G no 10 kadaster Sectie C no 1514 2u Th Binnendijk en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener koper eu blikslagerij ii hel perceel gelegen io de Keizerstraal geteekend K no 12fi kadaster Sectie D n 420 3o J van Heek en zijne rechtverkrijgeDden tot het oprichten eener smederij i perceel gelegen in de Heerenkade geteekend P no 321 kadaster Sectie Ë no 381 Gonda den 28 Maart 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER EENNISQKVI NgT Nationale Militie TWEEDE ZITTING van den MILITIEHAAD BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de TWEEDE ZITTING van deu Militieraad bedoeld bij art 86 der Wet van den 19iI d Augustus 1861 S W No 72 zal plaats hebben oji het Raadhuis te LEIDEN en wel lo Op DINSDAG den 11 April 1882 des namiddags ten l s ure voor de Lolelingen omtrent wier zaak in de eerste zitting geene uitspraak kon worden gedaan eu voor hen die wegens gemis der gevorderde lengte of het hebben van gebreken NOO persoonlijk moeten worden onderzocht 2o Pp DONDERDAG den 20 April daaraanvolgende des voormiddngs ten 11 ure a Voor de Lolelingen die een Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen voor te stellen i Voor hen die als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen op te treden De Lolelingen die voor bovengenoemden Militieraad moesten verschijoen doch niet verschenen zijn worden gehouden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor den dienst aangewezen het niet ontvangen eener bijzondere kennisgeving of van een opr epinga biljet ontheft geenszins van de verplichting lot het verscbguen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken De loteling omtrent wien de Militieraad in de eerste Zitting reeds uitspraak heeft gedaan Behoeft NIET in de Tweede Zitting te verschijnen ten ware hij daarin een Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar mocht willen voorstellen Gouda den 31 Maart 1882 Burgemeester en wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KOEPOKlL EKTI G De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zondag den 2 April 1882 des middags ten 12 uur op hel Stadhuis niet alleen voor rainverniogenden maar voor ieder die zich daartoe aajimeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenteq Gouda den 1 April 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN ïtleinhandel in Sterben drank BURGEMEESTER en WEÏH0UDER8 van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustas 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbg vergnnning wprdt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit Bierkeu drank in het klein te mogen verkoopen als Volgnr Naam vau den Aanduiding der Verzoeker localiteit 1 J Appel Gouwe C No 169 2 J van Gastel Haven B No 169 GOUDA den 1 April 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van bergen IJZENDOORN De Secretaris BROUWER I j = = Burgerliike stand GEBOREN 29 Maart Everhardus Franciseus ouders A van der Draaij en J de Keiser 29 Wilhelniiiia ouders J Streefland en £ Adriaanse 30 Trijnijp ouders C van Monrik en A C Matze Lambertus ouders J C Westerman en L Venema Theresia Johanna ouilers P L Hoedemakers en E A M Lokkerbol 31 Gcrardns Cornelis ouders J L van Eijk en P van Wingerden Leounrdus ouders J J Zuijdveld en A van Loon Johannes ouders J Vreedenburg en J vanHouten Elisabeth Johanna Cornelia ouders R M van Deth en J de Gidts OVERLEDEN 30 Maart J van Stavel 46 j P van der Loaw 1 j 8 m 81 B Vtrkleij 2 m ONDERTROUWD 30 Maan A Vasse 42 j en P C Peters 26 j G C Bruijuel 30 j en W Vaisting 24 j 7i raiJ Tig Ondertrouwd Pktbus JoHANirss Bjsblaoe yan Haarlem met t Mabia Vasse Adbiancs Vasse met Pmeonella Cathauna PetebS Gouda 31 Maart 1882 Ondertrouwd Q C BRÜIJNEL en W VIJISTING Gouda 31 Maart 1882 ADVERTENTIEN V Ondertioawd j I JOHANNES QIJSBERTÜSARENTZ i van Oegttgeett U en ii I ISABETH JOHANNA ALEERi DINA SMAZEN Tan Leiden S Leiden 30 Maart 1882 m V Bevallen Van een Zoon Mevrouw van de VELDE 1 April Shits V Dank aan allen die belangstelling betoondfh bben bfl ons GOUDEN HUWELIJKSFEEST op 31 Maart jl M VIS en Echtgbnoote ONTVANGEN WESTFAALSSBE m B L VAN Vfi Blauwatraat Sociëteit ONS GENOEGEIV Zaal KUNSTMIN By genoegzame deelneming MAANDAG 17 APRIL 1882 door den Heer ► M P OKHÜIJSEJN van ROTTERDAM PRESTIDIGITATEÜR van wijlen Z K H PRINS FREDERIK Specialiteit voor Kinderen en Familiën Lijsten ter inteekening zullen worden aangeboden Daar de onkosten voor dit groot KINDERPEEST zeer groot zyn is een algemeene deelneming noodzakelijk Entree 49 Cent Aanvang 6 uur einde 10 uur Bewaar of Voorbereidende School voor KINDEREN van TWEE tot ZES jaar De ondergeteekende neemt de vrjjheid hare geachte Stadgenooten op nieuw op bovenstaande reeds acht jaren bestaan hebbende INRICHTING opmerkzaam te maken en kan tegelBkertijd mededeelen dat zij er in geslaagd is eene betere localiteit te vinden en in verband daarmede vele andere verbeteringen heeft kunnen daarstellen Zij noodigt ieder belangstellende uit zich van de wijze waarop de kleinen nuttig en aangenaam worden bezig gehouden persoonlijk te overtuigen waartoe van II tot 14 APRIL e k de gelegenheid is opengesteld in de hoop dat daarvan door velen een ruim gebruik zal worden gemaakt des morgens van Jialf Negen tot Twaalf uur en des namiddags van SCHOOLUREN Twee tot Vier uur SCHOOLGELD 25 Cent s weeks E VERHOEFF Achter de Vischmarkt I 161 Hoofdonderwijzeres aan bovengenoemde School FIIVALE UITVERKOOP STEDELUE MÏÏSETJM VAN OtJDHEDËi Op den Isten en 2den PAASCHDAG 9 en 10 APRIL zal het MUSEUM s namiddags van 4 tot 6 uur weder voor den VERMINDERDEN PRIJS van 10 Cents de persoon voor een ieder toegankelijk zyn De COMMISSIE MAIMACHIIES worden ACURAAT hersteld door J H KRATS lnstrnmcntinal er BOTTJEBDAM Ook worden ondoelmatige in ruil genomen bestellingen worden aancKuomen b den Heer K van vliet mr Kleermaker Kleiweg te Gouda MEvaoTJw DORTLAND TURFMARKT H 237 verlangt t gen MBI eene Dienstbode een Burgerpot kunnende koken loon 100 gulden benevens waschloon en verval VFordt GEVRAAGD een bekwaam SPECIALITEIT in Thee Koffie en Chocolaai GOÏÏWE C 5 Wy blgven de aandacht vestigen op de SOUCHON van ƒ 1 25 zijnde geurig en waterhoudend Extra fijne ORANJE PECCO ef BLOEM THEE ƒ 3 50 SOUCHON Indische Thee per Pakje 60 cent bij A J van der SANDEN Korte Tiendeweg Gouda Gebrs KAMPHUIZEN Mejufvrouw BEGEER WIJDSTRAAT VRAAGT met MEI i TEER ZWATE ZEEP beduidend werkdadiger als Teerzeep vernietigt dezelve bepaaldel k alle onzuiverheden der hmd en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid Verkr gbaar per stuk bg L SCHENK te Gouda eene Dienstbode L Het WcdWad van Montf oort ca plaatst Advertenties a 10 Cents per regel die worden opgenomen in 14 locale Weekbladen gezamenliike oplaag 5000 Ex Uitgever B F STALENHOEF Montfoort