Goudsche Courant, woensdag 5 april 1882

I Woensdag 5 April N 2748 1883 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken LOTEN VereeDiglns Rotterdamsclie Schouwburg Trekkingen 1 Juni en 1 Dec met prijzen van r 1 eft r r r f f i I loO OUU 3 ƒ l flO 100 ƒ 75 ƒ 60 ƒ 36 ƒ 30 ƒ 10 ƒ 6 enz Elk Lot moet uitkomen met minstens ƒ 3 Verkrijgbaar a 2 70 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ir J van Leeuwen EOFEK BLIESLAeER Beveelt zich beleefd aan tot het REPAREEBEN en STELLEN van a Spiering straat F 41 VUURWEEKER kail dadelyk geplaatst worden bg L B VAN ES Eau Merveilleuse prfls per fl ƒ 1 00 alleen bij Lons P V ELTER OOIFFETjfe 193 WESTHAVEN 193 Mooiste HAARKLEÜRMIDDEL zonder huid te beschadigen of linnengoed te vlekken AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOtJüEB § van Gouda zijn voornemens op VRIJDAG den 14 APRIL 1882 des namiddags 1 uur in het Raadhuis aldaar bö enkele INSCHRIJVING AAy TE BESTEDEN a Het DEMPEN en RIOLEgIiEi i van éen gedeelte van de Nieuwe Haven te Gouda i Het DEMPEN en RIOLEEREN van een gedeelte van de Turftnarkt te Qouda e Het MAKEN van eene VASTE Houten BRUQ in het Goudsche Rijpad onder de Gemeente Alphen brug No 4 d Het INHEIJEN van TWEE MEERPALEN in de Turfsingelgracht nabij de Mallegatsluis te Gouda e De Leverantie van de bij de Fabricage benoodigde TEER in 1882 De Leverantie van de bij de Fabricage benoodigde KALK in 1882 De BESTEKKEN en VOORWAARDEN liggen op Werkdagen des yoormiddags van 10 tot dea namiddags 1 uur ter Plaatsel ke Secretarie en aau de Stads Timmerwerf ter inzage alwaar tevens gedrukte exemplaren van de Bestekken der perceelen a en 6 tegen ƒ I ÖO eik van het perceel c tegen ƒ 0 50 verkr gbaar zgn Inlichtingen worden gegeven door den 6emeente Ar hitect De INSCflRIJVINGS BILLETTEN op Zegel geschreven door den aannemer en zijne borgen geteekead en behoorlijk gesloten zullen den 13 APRIL 1882 uiterlök des namiddags 5 ore op de Q meeate Secretarie moeten zgn ingeteTerd Opentare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN op DINSDAG 11 APRIL a s s voormiddags 9 ure ten sterf huize van den WelEdelGestr heer BOONDERS aan de Oost Haven Wyk B no 110 van eeneu NETTEN INBOEDEL bestaande in MEÜBELAIRE en andere Goederen Te beziishtigen ZATERDAG bevorens van 2 5 ure Eeni Depol van THEE Men wordt verzoclit op MERK te letten DIT HET MaGAZIJK VA N l IIAVE SWAAY ZO K GORINCHEM Deze THEEËN worden afgele Is verd in verzegelde pakjes van vijf ilï twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prfls voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda mmmm Koninklijk hebreVeteerd Recept van Prof BOUCHAÜD te Parijs Benig doeltreffend middel tegen VERZWAK KING en BLOEDARMOEDE scheikundig onderzocht geattesteerd en aanbevolen door geachte geneesheeren zoowel in Prankryk België als in Nederland Deze WIJN munt bjjzonderuit door zijn aangename smaak en wordt door flH Medici ook voor gezonde lieden dringend aanbevolen daar hij door zijn edele qualiteit vele ongesteldheden voorkomt wordt verkocht in origineele verpakking met reclame en gebruiksaauwgzing Plac 800 Gram ƒ 2 40 400 gram ƒ 1 25 Te Gouda bö J O ZBLDENRIJK DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat ter voldoening aan het voorschrift van art si van het Reglement van Scbieland eene verkiezing zal plaats hebben van twee Hooidingelanden en een Hoofdingeland Plaatsvervanger van Schieland op Donderdag den 6 April 1882 van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure en wel in het 1ste District hoofdplaats Overachie in een der lokalen van de Uitspanning de Vergulde Koetawagen alda ar ter voorziening in de vacature van Hoofdingeland ontstaan door het overiyden van den Heer C J VermbüliJk diAn het jaar 1883 aan de beurt van aftreding zou geweest zjjn en in het 2de District hoofdplaats Bleiawijk inj het Gemeeniehuia aldaar ter voorziening in de vacaturen van een Hoofdingeland en van een HoofdingelandPlaatsvervanger de eerste ontstaan door de benoeming van den Heer H UiTDENBooERD tot Hoogheemraad van Schieland en de tweede tengevolge van het ovefiyden van den Heer A Buus Eerstgenoemde zou in het jaar 1883 en laatstgenoemde in het jaar 1 87 aan de beurt van aftreding geweest z n Dijkgraaf en Hoooheehradek van Schieland D Dijkgraaf J A yAILLANT De Secretaria Rentmeeater W O VSriJNMALEN Snelpendriik van A Bbinkuan te Gouda A B Herfst Ae Co Makelaars Commissionairs in HUIZEN en AEFAIRES Kantoor Koningsplein No 9 Amiterdam presenteeren te koop 10 Een KOM EN EISCH en KRUIDENIERSAFFAIRE Koopsom ƒ 600 gelegen in eene volkrgke buurt huur van het ruime huis is slechts ƒ 5 per week 2 Een flinke GRUTTERS AFFAIRE waar tevens nog andere artikelen verkocht worden mime broodwinning Koopsom 1200 3 Een flink LOGEMENT gelegen bg Spoor en scheepvaart zeer geschikt voor hen die met den zeevaart bekend zijn Koopsom 1100 4 Eene nette AFFAIRE in Lampen en Kenkengereedschappen en alle soorten van Oliën benevens aanverwante artikelen Koopsom 900 5 Een net klein CAFÉ hetzelve kan door eene vrouw worden waargenomen Koopsom 400 6 Een zeer nette AFFAIRE in Koek Banket en Suikerwerken zeer geschikt voor eene Weduwe of jonge Lieden Koopoom 600 7 Een HANDELSZAAK waar per week f 50 verdiend wordt De daaraan verbonden werkzaamheden zgn van s morgens 9 tot 3 uur s namiddags Tevens zgn aan bovengenoemd adres allesoorten van Aftaires en Huizen te koop in alleprezen ook Cafés met en zonder Billard Tapperij en Slijterij met vergunning ManufactuursAffaires Kortom die zich in AMSTERDAMwil vestigen komt voor eene nette en soliedeBROODWINNING altgd aan bovengenoemd adres klaar M M 5 FA€H1I GER Selters s APPOLINAEIS Ledige Kruiken worden tegen 7 et teruggenomen bij SLOTEMAKER Co J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTIlUMyTËËLË ZIJIVËRAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstraat K 227 Met 3 jaar Garantie Borstlijders vinden baat by den Tooitrrffelyken Bijnlaodioheu DRinVEN BORST HOm o o o I DONGEN 30 Mei 1876 De ondergMeekende Terlclaitrt volgaarne dal hij door het gebruik vaii de zoo gunstig bekenden DRUIVENBORSf HONIG van den Heer W H ZICKENHEIMEK te Uainz genezen is van eeneborstkwaal waaraan hij twee jaren geleden heeft Hg beveilt da den borstbouig allen bontlüdets ten zeersten aaiJ A EEMMBN Daar er namaaksels in den handel Toorkomin wordt men yerzooht erop attent te zgn dat de flaooOi ran fl 2 nn eene geele die VikII van eene roode en die Vïr fl 0 66 van eet e witte citpaule mei üwtut iAiiüi fnbriekslempel voorzien i Alleen echt verkfygbaar Te Gouda bij F H A Wolfl Haastrecht bg J D den Hartog Boskoop hg J van Bergen Bodegraven bg P Versloot Ondewater bg F Jonker Idenburg Stolw k by C O van den Berg BINNENLAND GOUDA 4 April 1SS2 De oiroulaire betreffende het naliouaal bewijs Tan dankbaarheid aan MuUatuli die wij dezer dagen in ons blad opnamen i thans aan erachilleDde iiigeieleneu dezer gemeente gezonden vergezeld van een biljet waarop men hut bedrag kan invullen dat men voor dat doel wil besfemmeu Belangstellenden die een of meer exemplaren der ironlaire verlangen kunnen die verkregen bg den heer P van der Goes Prinseugraoht No 293 te Amsterdam De voorwaarden vastgesteld door deu Kaad der gemeente Sohoouhoven betreffende de concewie voor een stooralramweg van Gouda naar Schoonhoven lijn iloor deu coacessionaris den heer A Kaptijn n den Burgemeester en Secretaris voor de gemeente geleekeod zoodat uu alle hoop bestaat dat spoedig een aanvang met bel leggeu der rails gemaakt zal worden De Kaad der Gemeente Strgen heeft tot gemeentesecretaris benoemd den heer van der Poll ambtenaar ter secretarie te Haastrecht Tussoheu en 11 re werd er Zondag ten huize van W L in den Prins Alexanderpolder ie Kralingen terwgl hg in de kerk zal en niemand bij hem te huis was ingebroken De dieven hebben om biucen te komen eene mil van de voorhuiadeur stuk geslagen waardoor zij de gelegenheid kregen den grendel er valt af t kuuuan aahuiveu Mej eu vtlseheu sleutel hebben zij toen de kamerdeur opengemaakt en in het woonvertrek zgcde uit eene kist welke in eene ona e loten kast geborgen stond ontvreemd eeu mnntbiljet van ƒ 10 en aan rgksdaalders en guldenp voor ongeveer ƒ 126 De politie heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld In den avond van 1 April was er tusschen negen uur en half twaalf een prachtig versohijusel aan deu b rael waar te nemen In de hoogere luohtstreken hing een lichte nevel en de maan zat zooals meu dat in de wandeling noemt in eeu nest Zg stond nl midden ia een cirkel of krans van buitengewone groolle waarvan de lichte iiidigolinl donkerder was dan de kleiir van het omgevende luchtruim en nu was het alsoi meu in een reusaohtigen kegel waarvan de maan het toppunt uitmaakte naar boven zag De middellijn van den cirkel bedroeg ongeveer 25 20 graden Bólad Bij de Amslerdamsche brandweer is een fanfarekorps opgericht buiten bezwaar van de gemeentekas De heer Franken v n het Parkorkeat heeft van de brandwaohts die zich bereid hadden verklaard dearvan louter tot hun genoegen deel uit te maken veertien reeds i66 veel doen stu3eer n dat zij op bevredigende wgze de volksliedereil ten gehpore brengen De instrumenten zijn aangelcacht uil een gift indertijd door e n stadgenoot geschonken en die be terod moest worden tot genoegen van bet personeel In Duitsohland en België heeft de brandweer bgiia overal een muziekkorps Hel adres van leeraren aan hoogere burgersoholen waarBg volkomen instemming wordt betuigd met het verzoek dat onlangs tot Z M gericht weid om het militair onderwijs ter opleiding tot officier in igu vollen omgang bij d wet te regelen telt 5 41 onderKekenaren en is dezer dagen an den Koning toegezonden Bij de firma Scheltema en Holkema te Amsterdam is thans verkrijgbaar gesteld het uitvoerig verslag van eene proef op het gebied der zuivelbereidAg genomen in den zomer van 1881 inhtt Wieringerwaard van wegen de Vereeuiging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier Het doel was een vergelijkende proef te nemen met de Delftsche methode het gasysteem en de ontrooming door centrifugaalkraoht Financieel waren de uitkom aten ongunstig Toch heeft de proef haar uut geheJ daar mei de waarde van de verschillende meihodes tegenover elkander heeft feeren kennen en tegelgk de beieekenis die ze ieiftr in het bijzonder hebbeu voor de omstandigheden waarin de veehouder hier te lande verkeert in het helderste licht heeft gesteld Menigeen zal verder doo deze proef van etlelijke vooroordeelen ztjii bevrijd menig ander voor gevaarlijke proefnemingen zijn bewaard geworden Het indirecte voordeel mag dia tevens niet onbelangrijk worden geacht De verceaigiug die haar heeft ingesteld vi rdieut dan ook den lof van allen die belang hebben en stellen in Hollands grootsten lak van nijverheid en wie harft dat niet De Oidt vaii April begint met een zeer belangrgk opstel van den ood minister van financiën jhr mr H J van der ittira geiileld Finantuel beleid en helailinghenormitif Daarin wordt een algemeen plan fan belastinghetvorraiiig voor Rijk eu gemecuttn èntvouwd en level aniigeloond dat de rijks financiën tevens op andere wgze kunnen worden verbeterd Wat dil laatste betreft betoogt de heer van der Heim dat de tot den 8tilat terugkeereude domeinen van wijlen prius Predcrik die 4 Ion opbrengen bij verkoop eu gebruik der ktoppenniiigen voor schnlddelgiflg bovendien een rerfcbespariug van 120 000 zouden geven omdat de tegeuwoordige opbreogst slechts ruim 3 pCt bedra gt Verder dat een uilkeering van 2 millioen tit de ludiscfae middelen wegens gemaakte kaaien billgk is en dat eindelijk eeuige tonnen s jaars als in België waren te verkrijgen door igdelgk oqgebruikt blgvende kasgelden in btleening te gevej Bovendien ware behalve een half lki1lio n t Matins een beZninigiug van 13 Ion te verkrijgen door de 4 pCl Staatsschuld iii 3 pCt te couverteereu Rekent men daarbij dat de gewone middelen jaarlijks ongeveer 2 millioen meer opbrengen dan gelooft sobrgver dat zonder belangrijke en voortdurende beljsiiugverhoogiiig de rente van nieuwe leeningeu voor groote Werken kan worden gedragen Wat de beListinghervorraing betreft geeft de oudminister een regeling aan de baud die ten deele nederkomt op verschikkiugen tniscben Rgk en gemeente tevens met de noodige verbeteringen Het personeel zou geheel aau het Sgk terugkeeren maar herzien worden zoodit zg t minder opbrengt degeineeuleu zouden daaientegeu de 21 opcenten van deu Slaat op de ougeb eigendommen en de 28 op het patent krijgeu en 10 pCt meer heffen op de gebouwde en 50 meer op de ougeboowde eigendommen verder een ei en personeele belasting heffen byr op de haardsteden en een op paarden Maar bovendien moet de grondbelastiug op de ongebouwde eigendommen worden herzien zoodal zg 1 miltioeu ine r opbrengt de o n belasting worden veranderd in eeu nieuwe belasting op roerend vermogen die 6 millioen meer afwerpt waartegen dan de helft der regiatratiereohlen kan vervallen terwijl uit vaste rechten van registratie en hypotheek en uit beter zegelrecht 1 millioen kau worden gevonden Het Rijk zal zoodoende 3 millioen meei iukomsten verkregen hebben De femeenten zouilen dan door opcenten op de rgks directe belastingen o s tot 60 op de vermogensbelasting van handel en ngverheid en 26 op die van andere bronnen van inkomst en door een eigen patentbelasting van kleine bei rijven en publieke verniakelgkbeden enz de hoofdelgke omslagen kunnen afschaffen of verminderen Ter voorkoming der moeilgkheden die de restitutie van 30 pGt volgens ari 45 der onderwgsvet oplevert raadt de heer van der H im aan de nitkeering te bepalen tol de jaarwedden der onderwijzers bgv 40 pCt wat ongeveer aan de gemeenten hetzelfde bedrag lou teruggeven maar haar ontslaan van al den last die na uit de geldelijke verrekening van alle kosten voortspruit Wij vestigen in het bgconder de aandacht onzer veehouders alsook der reedera op de hoogst gewichtige mededeelingen ia de vergadering van 30 Maart van het Haarlemsch departement van Ngverheid door professor Von Baumhauer gedaan betreffende door hem op 12 October 1881 gemcHken koemelk en op dien dag door hem op eene eigenaardige wijze zonder toevoeging van eenige zelfstandigheid welke ook en zonder indamping of condensatie iu flesschen gesloten Vier dezer flessohen vertrokken den 3den December 1881 per stoomschip riatet Marie der stoomvaart maatschappij Nederland van Amsterdam naar Java en kwamen daarvan bp 23 Maart 1882 per zelfde stoomschip te Amsttrdam terug Zg waren dus gedurende ruim vgf maanden aan groote verschillen van teci pera uur en gedurende drie maanden door de f schommelingen van het schip aan een voortdurend karupVoces onderworpen I geweest Bij de opening van eene dier flesschen op 27 Maart jl op het bureau der Maatschappij Necferland in de Rietlanden Ie Amsterdam bleek die melk volkomen zoel en onveranderd te tiju gebleven zonder het geringste spoor van schifting of zuurwordilig De leden tan het departement overtuigden zich dat die melk ofschoon zij sedeW dien tijd reeds gedurende vier dagen iu eene itrme kamer aan de lucht was blootgesteld geweest nog volkomen verseh en onveranderd was gebleven H C De groote uitbreiding die de fabricali van kunatbuter ondergaat heeft als van zelf het denkbeeld doen omslaan om ook kunstkans te maken De eerste pogiugeu om door het toevoegen vaj goedkoop vet van afgeroomde olelk kaas te maken dagteekenen van ongeveer twee jaren ver De nitkomsjten waren volgens eeu mededeelrng door de Zw Ct aan eeu Doitsch blad ontleend zoo gunstig dat er terstond octrooi op genomen werjl en er thans in de Vereeniade Staten 60 kaasfabriekeii beslaan die van tgd tot igd deze wijze van behandeling volgen Ue zoo goed mogelgk a aroomiie guM tooh ahi 4 zoete melk wordt lot 31 u 32 graden Celsius verwarmd en met 10 pCt zure karnemelk vermengd Daarop warden er twee extracten hggevoegd die men antihnssiug en anti mottling exti act noemt Deze moeten dienen om vooreerst aan de melk de zoutdeeleu weder te geven die er bij afroomen aan ontnomen werden ten tweede om het kaasgehalte te vergroolen en ten derde om gisting te voorkomen Deze bijvoegingen moeten onschadelijk zijn en de fabrikanten veroutschuldigen het gebruik er van met de bewering dat men ook wel soda salpeter salioylzaur enz bg alle mogelijke voedingsmiddelen gebruikt zunder dat iemand er zich aan ergert Terwijl de vermenging van die extracten iu de melk plials heeft wordt in een ander toestel het benoodigde vel oleomagerine en varkensreuzel met afgeroomde melk verwerkt in een karnmaohiae die 3600 a 4000 omwentelingen per minuut maakt Daardoor verkrijgt men eene soort van kunstroom die nu met het vorige mengsel vereeuigd in de kaaskuip wordt gebraohi Na toevoeging van stremsel en keukenzout volgt dan het gewone proces bg een temperatuur van 36 a 40 graden Na het uitpersen der wei of hui komen de kazen in het tot 20 a 35 graden verwarmde kaashok Cu na 4 wekin kunnen zg ter markt worden gebracht Den va liaamslen afzet vindt de kunstkaas vooV schï gsp iundeering daar zij goedkooper is dan andere kaas in smaak moet zg van de gewone Amerikaansche kaaa niet veel verschillen In een Haagsohen brief in het Z D wordt de vrees uitgesproken dat de minister van koloniën karig zal wezen in het verstrekken van licht in de zaak van gen v d Heyden terwgl de tendeuz der iulichlingen niet zal overeenkomen met deu wensoh van hen die aau gen v d Heyden eenige voldoening willen verschaffen J e minister houde er zich vaa overtuigd schrgft de korr echter dat de meerderheiÉ zich niet met een kluitje iu het riet zal laten sturen Als de inlichtingen uict vohloende eu afdoende zullen wezen hetgeen ik uu wel reeds durf voorspellen dan zal de Kamer dat verklaren in een motie welke de minister vaa Goltstein niet overleven zal Nog wgst de schr op een merkwaardig puut in bet debat over het verzoek van den generaal De minister van Goltstein verzekerde dat bg hem geen plan had bestaan om ile beraadslaging bg te wonen maar hg was gekomen alleen omdat een oogenblik vóór hel begin der zitting ds