Goudsche Courant, woensdag 5 april 1882

GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een blauw geruit schort een zwarte collier een dekseltje van ren koperen ketellje een ei ran zg perle d amour met twee rozenkrantep daarin BESUETTELUEE ZIEZTEN POKKEN De BURGEMEESTER van Gouda Gezien an 21 der Wet van 4 December 1872 houdende voorzieningen tegen Besmeltrlgke Ziekten Staaltblad No 134 Overwegende dat ds POKKEN in deze Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dal i edure de de week van 25 Maart tol 1 April 1882 door die ziekte is aangetast I persoon en daaraan is overleden O persoon Gonda den I April 1882 lie Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Burgerliike Stand GEBOREN 1 A fril Arnolda Petronella Maria onders D A Ponsioeii en K M Warburg Alida Maria ouders A Woerlee en A Kramer Maria Sara ouders J Koppendraier en H M van Reeden Arie ouders Wi Blok en P Verscbut Gerard Fran ois Wilte ouders C W van de Velde en J P Smits 2 Sophia ouders C Kettner en IJ Leeflaog Maria Caiharina ouders C van Hensbergen en A van Dam 3 Martina ouders L Schenkel en M van derKint OVERLEDEN 1 April J van Kranenburg 62 j 2 F de Jong 3 m D van Babel 73 j ADVERTENTIÊN Ondertrouwd THEODOa JOSEPH NIEVELEfi ANNA MARIA GETRUDIS PIEPER Neuenkirehen bg Rheine 2 April 1882 Bevallen van een Meisje M S VAN WUNGAARDENGouda 8 April 1882 PdijX ♦ j Bevallen van een Zoon A A VAN BERKEL 6 mda 3 April 1882 IJfilaae Heden overfeed tot onze diepe droefheid mnn geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader de Heer JAN van KRANENBURG na een langdurig doch geduldig Igden in den ouderdom van ruim 52 jaren Alle die hem van nabfl gekend hebben zullen beseffen hoe zwaar ons dit verlies treft Uit aller naam Wed J vAi KRANEN BÜRQ Goüda 1 April 1882 di JoM NB De zaak zal voorloopig door de Weduwe worden voortgezet van deelneming Vader Hartelgken dank R LEOPOLD j M LEOPOLD VlLOMAK Voor de vele bli 4et tïTBrlpën TOn ontvangen betuigen wji Qouda 4 April 1882 COSTTJinOTAAISTEH GEVRAAGD voor TWEE DAGEN per week gedurende de maand April Zich in persoon te adresseeren aan het Brean dezer Coarant De Ondergeteekenden maken bekend dat de ZOMERDIBNST begint voor de Pakschnit op Leiden 12 APRIL ligplaats Turfmarkt Vertrek 10 45 Donderdag Zaterdag DS HAAS Woensdag Vrgdag A H KABEL aitnoodiging ran den beer de Oasembroot hum had bereikt Daar de beer Gakembroot wel beschouwd den aiin ater niets rroet en alles behalve welgelind jegens den minister lieh uitliet erlangt die nilnoodiiting ook hei gevolg aan baargegereu nog al beteekenis iu rerband vooral tot t geen de heer de Caaembrool ten stelligste renekerde namelyk dat wanneer de Kamer geen reoht wilde doen geDeraal ran der Heyden geen anderen uitweg openbleef dan met het wapen in de heldenvuist voldoening ran i jn beleediger te vragen Keuohenins karakteriseerde de beruchie rede van den minister van Goltsleiu van November in de woorden Generaal van der Heyden werd in de Kamer bestreden met wapenen van verdacht allooi De minister van Gohstein weet dus reeds nu dat de tak met onvoldoende en niet afdoende inlichtingen noch in poUtieken noch in persuoulykeu iin uit tou wezen Juist daarom wekt deze zaak in de politieke kringen zulk een zroote aandacht Men deelde mg mede dat de Koning in den gang dezer zaak de grootste belangstelling toont en dat wel in zeer sympathieken geest voor generaal van der Heyden Mocht dan ook de minister ran koloniën wegens dit incideul door een afkeurend Kamervotura getroffen worden dan zal de Koning em nooit tegenover dat votum handhaven FBOGBAMMAO VOOE DE Dertigste Algemeene Tentoonstelling VAN VEE TOORTBREIVGSELEIV van en WERKTUIGEN voor den LANDBOUW welke de Hollandsche Mautschappy van Landbouw voornemens is te houden te GOUDA op JFoenadag Donderdag Frijiag Zaterdag en Zondag 6 7 8 9 eo 10 Sepimier 18S2 De tentoonstelling heeft plaats in de tenten der Maatsehappy te Gouda Van voortbrengselen en werktuigen van Woenadag 6 tot en met Zondag 10 September 1882 Van dekhengsten en stieren Vrijdag en Zaterdag 8 en 9 September Van paarden rundree schapen rarkens en pluimvee Zaterdag 9 September De tentoonstelling wordt geopend op Woensdag en ndag des middags ten 12 ure de orerige dagen des roormiddags ten 10 ure Het bestuur behoudt zich echter roor om ran deze bepaling roor zooverre hel uur betreft af te wyken wanneai het Z M den Koning of de Leden van H U HunTbehagen mocht deze tentoonstelling te bezoeken De teutooiistelliiig ran roortbrengselen en werktuigen blgft dagelijks open tot dea namiddags 4 ure die van bet vee en het pluimgedierte op Zaterdag tot S ure De Leden der Hollandaahe Maatsohappq van Landbouw hebben op vertoon van hun peraoonlgk bewijs voor zich en éeue vrotiio den rrgen toegang Dit peraoonlgk bewgs ran toegang mag aan geen ander ten gebruike worden afgegeren Wegene hel vele miabruik dat ran de bewgzen ran lidmaatschap is gemaakt door die aan anderen al te geven zullen de namen van de leden die daarvan misbruik maken worden bekend gemaakt Leden van erkende Zuster Maatachappgen en Vereenigingen die in andere provinciën van het Hgk zgn gevestigd hebben op vertoon van hun bewga van lidmaatschap peraoonlgk vrgen toegang tot de tentoonstelling De inzenders van genoegtaam helangriji geoordeelde producten of ree doch die geene leden der Maatsehappg ign hebben roor hnn persoon alleen rrgen toegang mita tg zich achriftelglE en rrachtrrij om een bewqs ran toegang aanmelden bg den Secretaris der Haatschappg nadat het door ben ingezondene ter tentoonstelling is gebracht Alle andere bezoeken moeten bg den ingang een toegangkaart afgeren die tegen betaling te bekomen is Op de tentoousleiling zgn Igsten ran hetgeen ten toongeateld ia tegen betaling rerkrggbaar tooUng de roomtid strekt Ben ieder tonder onderscheid of bg al dan niet lid der Maatschappij is wordt nitgenoödigd tot deze tentoonstelling in te zenden Ieder inzender wordt renocht daarvan riSiSr 17 Aogottns 1882 opgare te doen aan den Secretaris der af deeling waartoe hg behoort of in wiens afdeeÜDg hq woonachtig is met orerlegging der lijsten ♦ ran inteiMliajt die bg de Seentarissen der af deelingen alsmede bg den Secretarft der Maatschappij op Terwtjt tB OBS blad slechti eeo en aoosr aaa dit pragramaia tl a a dcelea wg beUagitellcDdeo mrit dat het inkwie progrsBiu is epgeaomcD ia No i van hat HaaadUad der Hdl MaatKhspirij aa Laadkoaw vracbtrrge aanrraag rerkrggbaar igii met bgvoeging van de volgende inleggelden als voor ieder paard of veulen f 1 lederen stier 1 ieder nommer ander rundvee op de lijst 0 50 u ieder uommer wolvee of varkens op de Igst 0 26 Dete inleggelden big ven onder bewaring bg HH Secretareseu der afdeelingen en warden nadat de paarden en het vee ter tentoonstelling zgn aangevoerd aan de inzenders teruggegeven luleggeld van aangegeven tee dat niet is tentooiigesltld vervalt aan de Maatschappij en moet aan den PeuuiiigmefsIcr der Maatschappij worden overgemaakt De lijsten van inzending moeten door de Secretarissen der afdeelingen vóór den 19 Augustus 1882 worden getoudeu aan den Secretaris der Maatschappij Het is den inzenders geoorloofd de opgaven van inzending rechtstreeks te doen aan den Secretaria der Maatschappij te Looaduinen die mede met bijvoeging zooveel noodig der inleggelden zullen moeten inkomen vóór of op 19 Augustus 1882 Die buiten de provinciën Noord en Zuid Holland woonachtig is en geen lid is dezer Maatschappij alsmede vreemdelingen forden uitgenoodigd deze opgaven schriftelijk met bijvoeging der inleggelden vrachtvrij in te zenden vóór 19 Augustus aan den SecretarisPenningmeester der Hollandsche Maatschappij van Landbouw P P L Waldeck te Loosduinen b j s Gravenhage De inzenders van werktuigen moeten hunne opgaven van inzending rechtstreeks zenden aan den Secretaris der Maatschappij te Loosduinen vUerlyk den 1 Augustus 1882 Na ontvang dier opgaven zullen zg worden uitgenoodigd een gedeelte der juryleden te benoemen de nadere bepalingen hier omtrent zal het Hoofdbestuur ter hunner kennis brengen Voorwerpen of vee waarvan de opgaven later dan 19 Augustus of niet naar behooren gedaan zgn worden niet op de catalogus gebracht en niet op de Tentoonstelling toegelaten De inzenders van werktuigen moeten zich róór of op den Isten Augustus 1882 sohriftelgk aanmelden bg den Secretaris Penningmeester der Maalsohappg ter bekoming eener standplaats met opgaaf harveel Q meter plaatsruimte wordt verlangd Plaatsruimte wordt kpsteloos verstrekt Bg de Led n ran hel Hoofdbestuur b j alle Voorzitters en Secretarissen der afdeelingen en bij den Secretaris PeLniogmeestcr der Maatschappij te Loosduinen bg s Grarenhiigfy kunnen nadere inliohliugen omtrent deze tentoonstelling worden iugewonuoJi Bg laatstgenoemde is dit Programma op vrachtrrge aanrraag rerkrggbaar toolang de voorraad strekt De voorwerpen moeten op de bg dit programma bepaalde dagen vrachtvrij ign ingekomen op de plaats der tentoonstelling te Gouda Het Hoofdbestunr zal aan de Direotiën van verschillende middelen van vervoer vrgdom van vervoerkosten voor de inzendingen aanvragen en hoopt later hieromtrent gunstig te kunnen berichten De Algemeene Vergadering wordt gehouden op Donderdag 7 September 1882 Na de Vergadering is er des namiddags ten 5 ure voor de Leden gelegenheid zich te rereenigen tot eenen gemeenschappelijken maaltgd tegen betaling ran f 3 de persoon met eene halve fleseh wgn Zg die wenschen daarran gebruik te maken tegen dien prgs worden verzobht zich vóór 2 September bg den Secretaris der Maatschappij aan te melden De trekking der Loterij heeft plaats op Dinsdag 12 September 1882 Het vee en de werktuigen tol prgzen bestemd worden zooveel mogelgk op de T n oonslelling aangekocht en van een onderacheidiogateeken voorzien De loten zullen bij den Secretaris Penningmeester der Maatschappij P F L Waldeck te Loosduinen bg s Grarenhage op rraohtrrge aanrrage en tegen betaling ran ƒ 1 het lot rerkrljgbaar ign roor 10 ontrangt men elf loten zoolang de roorraad strekt De uitslag der trekking wordt eoodra mogelgk algemeen bekend gemaakt en den Penningmeesters der Afdeelingen de Igst gezonden De prgzen staan na afloop der loting roor rekening ran den winner roor stalling en roeding ran bet ree wordt zorg gedragen echter op zgne kosten BESCHIKBAAE GESTELDE UITLOVINGEN voor i ALaiMEixx TxN tooi stii i im o der Maattckapfi in 1882 te Oouda Met dankbetuiging voor de op hoogen prgs gestelde medewerking heeft het Hootdbestuur de eer te berichten dat behalre de uitloringen bg sommige nummer ran het Programma vermeld oog zijn beschikbaar gesteld door Den Heer C J van der Oudermeulen Voorzitter der Maatschappij 1 Gouden 1 Verguld lilreren 1 Zilveren en 1 Bronzen medaille t Mr D Visser van Hazerswoude 2e Voonitter der Maatschappij 1 Oouden 1 Verguld tilrereo 1 Zilreren en 1 Bronzen medaille Den Heer Wglen jhr mr D R Gerers Deynoot OudSecretaris der Maatschappij 1 Gouden medaille ir K Jhr mr J H ran Fereest van der Palni Lid van het Hoofdbestuur 1 Gouden medaille De afdeeling Gouda en omstreken 1 Gouden en 2 Zilveren medailles Waard en Groet 1 Verguld zilveren en 1 Zilveren medaille 1 Schagen en omstreken 2 Zilveren medailles n Zaanlaudsche Gemeenten 2 Zilveren medailles Den Heer J Breebaart Kin lid van het Hoofd bestuur 2 Zilveren medailles I J van der Breggen Azn lid van het Hoofdbestuur 2 Zilveren medailles II II H A Crommelin eerelid van bet Hoofdbestunr 2 Zilveren medailles n S F Sieuwerts lid van het Hoofdbestuur 2 Zilveren medailles II II L A ran Weel lid van hel Hoofdbestuur 2 Zilveren medailles I W Grootepas Voorzitter der Af deeliag Gouda en Omstreken te Gouda 1 Verguld zilreren medaille n II C 8 B Smelt te Gouda 1 Verguld zilveren medaille r F Th Lafeber Ie Got a 1 ZiUeren en 1 Bronien medaille 0 II K Breebaart te Winkel 1 Zilveren medaille n A van Veen lid ran t bestuur der Afdeeling Gouda en Omstreken te Gouda 1 Zilveren medaille n Adr Jonkheid lid van l Beatuur der Afdeeling Gouda en Omstreken te Wad dinxveen 1 Zilveren medaille II f D C Samson lid van t bestuur der Afdeeling Gouda en Omstreken Ie Gouda 1 Zilreren medaille f V Nugteren lid ran t Bestuur der Afdeeling Gouda en Omstreken te Moordrecht 1 Zilreren medaille A D ran de Weg Ie Stolwgk 1 Zilreren medaille II II J W Schouten te Guuda 1 Zilreren medaille De Heereo J van Benlum U Zoon te Oouda l Zilveren medaille Den Heer D Samaon te Goud 1 bronten medaille I t II C 6 van der Post ta Gouda 1 bronten medaille II n D Karing te Oouda Ibronten medaiUe Mochten bela gstellenden nog genegen zgn eenige uitloring roor de tentoonstelling bescbilcbaar Ie stellen dan tal opgaaf daarran aan den SecretaritPeBningmeeater der Maatscfaappg te Looaduinen teer vereerend zgn De Afd Gonda en Omstreken heeft een Gouden medaille uitgeloofd roor drie stukt loelemelksohe Gondsohe kaas in 1882 gewrongen elk niet liobter an i kilogram Buitenlandsch Overzlcbt In den Fruisischen landdag is de wgtiging der Meiwetten aangenomen rolgens de beginselen waartoe eene clerioaalconserratieve coalitie door wederzijdscb toegeven was geraakt De wet is niet naar den zio der liberalen en ook niet naar dien der regeertog welke tg meer macht uit de handen neemt dan in gaarne loslaat Doch de regeering zal er tich wel bg uederle gen tg behoudt de discretionaire macht orer de geettelgken ran welker harde of zachte uitoefening zg een wapen wil maken in de oqderhandelingen met Bome Volgens de liberalen is het aan geen twgfel onderherig of prina Bismarck heeft de conserratieren aangeiet tot het indienen ran de amendementenr welke hg wist dat door bet centrum zouden aangenomen worden Dé X Z veraekert dat print Bismarck op dete wgte het centtum voor het tabaksmonopolie wil winnen of althans rerkrggen dat het tich niet eenparig tegen het monopolie rerklaart maar tijneu leden rrglaat om roor of tegen hunne stem uit te brengen Het Huis der Afgeraardigden is na tot 18 April op reces uiteengegaan In de laatste weken beeft het reel en ijrerig gewerkt en ifiea meent daarom te wogen rerwachten dat e sluiting van den Landdag reertiei dagen nt het Faoschreoe zal kunnen gesehieden Het eenige interessante nienw uit Pargt il de benoeming ran Gambetta tot president ran de ontwerpen roor de militaire lichting aan verdediging ran het oatwerp ran den ei diotator tal het derhalve niet ontbreken De benoeming geschiedde met 14 van de 22 stemmen Verder wordt er veel gesproken over de massa s geld die Gambetta uilgeeft voor het aajikoopeu van kraiiteu niemand begrijpt hoe hij komt aau al lat geld waarmee de publieke opinie gemaakt moet worden Voor Parijs noemt men de Prance Petit Jourtal National Laiiterne eii Télégrafht Iiituaschen verklaren de direoieuren dier lilaileu dat ook al mocht Ie lieer Gambetta eigenaar van het aciiénkapilaul worden zij zich krachtens contracten welke nog geniinien tijd loopeii hunne zcifsiaiidiglieid hebben vereekerd en niet van houne bestrijding der staatkundige gevoelefs van den heer Gambetta zullen afzien De France vall ze fs laantgenoeiude heftiger aan dan ooit De Fransche Kamer der Afgevaardigden en de Senaat zijn lol 2 Mei aanslaande uiteengegaau Het Journal Officiel beval ren aan de prefecien van Frankrijk geriohl sohrgven waarin wurdt aangekondigd dat de nieuwe wet op het verplicht lager onderwijs bij de heropening van het n ruwr schooljaar dus op 1 Oct in werking moet zijn De Regeerinir draagt derhalre aan de prefecten op om in do Mei tilting der geineenttradeu de gedelegeerden te doen verkiezen die tol leden der schooloommissiën zullen benoemd worden en tevens de gemeenten waar nog geene schoolkasseu beslaan in het bezit daarvAu te doen itclleti Het was dezer dagen feest te Palermo Men vierde den gedenkdag hoe zeshonderd jaren geleden onder het luiden van het resperklokje de strgd begon waardoor de Pranschen uit Sicilië werden verdreven of liever zg werden bijna allen doodgeslagen Garibaldi is er voor overgekomen hoewel zgn dokter hem de vermoeiende reis had afgeraden De feesten begonnen met een redevoering van den senator PerejJt die den heldenmoed der Sicilianeo van 1282 prees doch betreurde dat de bevryding van het vaderland uil het juk der Anjou s zooveel bloed bad gekast Ën daarbg nam hg de gelegenheid waar tol een aanval op hel pausdom dat Karel van Anjou in Sicilië had iceroepen Dat allea klinkt van zeshonderd jaren wel wat opgeschroefd en noch voor den moed noch voor het bloed van 282 is het ihans gemakkelgk zich bijzonder warm te maken Hel feest zou nog eenige reden hebben als hel bloedblad der Italiaansche vesper voor Sicilië de dageraad der vrgheid was geweest doch dit is alles behalre waar De Franachen zgn er boos om dat men feett riert omdat er op een goeden dag bos lang aak geleden duizenden v in hunne landgenooleu zgn doodgeslagen De SiMe schrijft Het is te betreuren dat de Italianen gemeend hebben toover iu hunne geschiedenis te moeten opklimmen om er een uiels minder dan roemrgk feit in te ontdekken In den loop zijner werkelgk roemrgke geschiedenis heeft Frankrgk later en vooral sedert 1789 genoegzaam aebitterende blaken van sympathie aan het Italiaansche volk gegeren om de hoop te mogen koeiteren dat Italië geen rerdeeldheid van zes eenwen geleden vi ophalen Die boosheid is ook wel wal orerdreven mgar elke wrijving tusschen Italianen en Pranschen veroorzaakt in deien t jd vrg wat gevoeligheid De Senaat Ie Washington heeft een voorstel aangenomen waarren de strekking is om eene commissie te benoemen aan welke het onderzoek orer bet bestaande tarief van in uit en doorroerreobten in de Vereenigde Staten rau NoordAme rika tal opgedragen worden De heiligen ran den laata cn tgd met andere woorden de Mormonen in Utah Noord Amertka tullen rermoedetijk binnen teer korten tgd den laatsteu dag ran hun rerblgf aldaar zien aanbreken Het slaat bun niet langer rrg een onbeperkt aantal meer of minder wettige echlgeuoolen te hebben Wie hunner roortaon in het huwelgk wensoht te treden moet zich aan de algemeene wet onderwerpen Men onderstelt dat zg met den sterken arm uit Utah zullen rerdreven worden in welk geval de executeur de Staat roor de genomen moeite al de raste goederen der weerspannigen zal benaderen De Effectenbeurs XIV Amsterdam 8 April 1881 De geheele week rerliep in raile kalme stemming Voor bnileulandsahe rekening werd reel gekocht doch het binnenland schgnt nog huirerig te zgn De finantieele toestand is echter reel terd de rersehiUende banken hebben ruime dekking en weldra rertrauwen wg dat de gevolgen daarran tich ook hier zullen openbaren in verlaging ran disconto en rente De Ned Bank r raagt nog steeds 6 pOt disconto en de prolongatie rente wiiielt nog af tusschen t tn 6 pCt B1NNINLAND8CHE WAASDEN StaU foHdun Alle soorten zijn een paar fractièn lager genoteerd Obl Entrepótdok gingen 1 pCt achteruit Premieleeningen waren willig SpoorKegleeningen De aand Haarlem Zandvoort zgn l j gemonteerd de aaud der Eipl ra j en der Egusp Ind sp daarentegen 2 pCt lager Vooral King er iels om in Centraal en Boxtel waarden Wnl de eerste beireft is er sprake van uitdeelini voor de aandeelhouders en vail uitlotiug voor de houders der uiig schuld de aaud stegen tot 47 doch sluiten 46 dus no hooger dan de vorige week De gest obl sloten l i de uitg sch i pCl hooger Voor Boxlel waardeu bleef de gunstige stemming aanhouden Behalve de verbeterde aauslniliiig met Duilschlaod waarvan rei ds de vorige week werd gesproken is nu sprake van een door deze Maaischnppij Ie Vfrwcrven concessie voor een lijn BiuirlrNussau Boxul De aand stegen tot 20 en sluiieu 17 dus avans van i pCt de gest obl bereikten een oogenblik 67 doch vielen spoedig terug tol 5lV en de 2e hyp die zich tot 20 kou verheffen sloot 17 Tramaagleeningen Er zijn wéér twee nieuwe tramleeuingen De Noord e i Zuid HoU scbrijfl ten obligatieleening ran IVs ton en de Schielandsche tram opent de eerste iuscfargving tol gelgk bedrag op haar kapitaal van 6 ton De rgzing der N en Z Holl tot 63 5 pCt avans staal wellicht met de eerste leening in verband Arnh Ned 1 lager Induulrieelf Kaarden vertooaeu weinig verandering Aaud Atr Hv verloor 6 pCl 252 Aaud Harensloomb hielden zich ferm en sluiten 116 Aand Sloomr Java stegen tot 52 doch sluiten 60 dus nog met 1 pCt aians Men spreekt van een dividend Sloomv Nederh die in de vorige zoo sterk monteerden gingen iets achteruit 117 ËUROPZEScaiE WAABDIN Sluott ondeen De meeste soorten tooneu Weder eenig arnns Hongaren behalve tl die fi teruggingen allen oirea l rCt beter even als Oostenrgkers Poolsche obl schalk l hooger Vah de lialianen watm Lamaison en 81 l i beter doch orig iuschr 1 en Nolthenius e pCt lager De Bussen verkeerden gi ooiendeels in aangename stemming De rgzing bedroeg j a pOi voor Oosterleeniugeu minder voor 6e Serie pCt Obl 67 S9 latter Spanjaarden deeldenniet in de willige stemming l 4 Bnitenl gingen V 2pCl do 1 pCi acblerait 1 Binuenl Vilager Turken daarentegen voor 69 zeer geanimeerd en 3 pCl hooger I2V4 13 66 1I Ook waa Egypte ferm bet avaoa bedroeg eire 2 pCt n Premieleeningen De noteenng is voor Tnrkiene 1 voor Zwiisersche 2 pCt hooger de overigej rariatiên hebben weinig Ie beteekenen Spoonoegleeningen Ook blèr zQn d meeste rariatiëu tleohts gering Theisa aand 1 Z Ilsl Sp beter Warschau Bromberg Wartohau Weenen 2 lager Busten orer t algemeen iets lager Balliicbe 1 Jel Orel l i Smol 2 pCt Jel Griaii ï Poti TM l s hooger Induttrieele Kaarden Aand Ooatenr Houg Bk Vl hooger Amisikaansche WAABDiN Sloati ondieH Florida a en Louisiana s 1 pCt Isger Mexicanen nog aleeds geanimeerd oude nieuwe IpCt hooger 28 12 Columbianen rerbeterden ook 1 pCt 6 pCt Peru enVeneinela s üpCt Peru onreranderd SpoofKegleeningen In deze soorten is wéér eenige reactie daar New Tork weer lagere noteeringen tond daarentegen waa er nog al rraag voor Londen Hobger noteerden o a Cairo Cett I Canada South 3 Cbes Ohio 1 Cler A en 0 8 do C C 1 Deur Bio 3 Lonisv en Naah 2 St Lonis en 8 Frano Ie pr 8 ïe 1 Lake Erie 1 Ontario Oreg Cal Comm 2 pr 3 St PmI Minn 1 Tol Peor 3 Lager sloten Centr Pacif obl 1 Mad Ext iVo Mich Centr 2 DakoW 1 Wab 1 OpmeikiBir verdient nog dat de obl in pap rtu oeAlilw Si Paal ran 126 terugvielen op 110 de obl in goud stegen ran 117 op 120 Induttrieele waarden Colorado obl Va do eert i minder Maxwell s bieren geanimeerd aand 1 honds 1 pCt hooger 26 33 Vi 1 P S Ook heden wOi bg beperkten omzet de stemming teer willig toowel voor Am als roor Europ waarden Hong obl leen 67 steeg tot 93 pap metall 62Va Vi Buaaen Bauw Spanje iets beter Turken geanimeerd 4 pCt Egypte 87Va Wartohau Weenen daalden tot 62ViRussische sp meereudeels lager Baltiaohe steeg Mexicanen en Peruanen ferm Vennuéla s 1 hooger 38 i Am tp voor schier alle soorten beter Cairo St Lonis 70 Oanadi South S4 Clev A en C 41 j Eio Bö Wabast 1 l j Maiwdl t Vl en t hooger Onte taalsfondsen 67 i6 81 101 i Vb Centraal traalhu Boxtelwaarden ferm Aand A mst rjjtnigv 16 pCi lager Ned 1 do Bott won 2 i SjT K