Goudsche Courant, woensdag 5 april 1882

C Vrijdag 7 April N 2749 1882 ïi4iWf4€Tllll FINALE UITVERKOOP GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i Een practisch werkzaam BOEKHOUDER heeft nog een paar uren disponibel tot het geven van Onderwas billyke conditiën Adres met franco brieven onder No 702 aan het Barean dezer Conrant TfiPMNioiTr GEVRAAGD voor VAST werk die hun vak verstaan en van een ordelijk gedrag zijn anderen behoeven zich niet aan te melden b Gouda J ROST LOTEN Vereenigftng Rotterdaiiische Schouwburg Trekkingen 1 Juni en 1 Dec met prgzeu van I iOUjUUU 3 ƒ 3500 ƒ 1000 100 ƒ 75 ƒ 50 ƒ 35 ƒ 30 ƒ 10 ƒ S enj Elk Lot moet uitkomen met nilnsteus ƒ 3 Zoolang de loten niet voor aflossing zijn uitgeloot blijven ziji steeds deelnemen aan de trekkingen der premiën zoodat men den kans heeftmet een en hetzepde tot meer dan eens een hoogeroj lagere prijs Ie trekken Verkrijgbaar a ƒ 2 70 bg den HeerA BRINKMAN te Gouda A KOK Co H C EDAUW Jr enJOH QUINT te Stolwijk OFENBAHE mLwm op DINSDAG 11 APRIL 1882 voorm ten Elf ure ten overstaan van Notaris Mr KIST te Gouda in het KpfiBjhuis Harmonie aldaar van N 1 een uitmuntend ruim modern Winkelhuia met Magn ijnen S g en Werkplaatsen en Tuin aan den Langen Tiendeweg wjjk D p 29 te Gouda asdert onheugelijke jaren dienende als zeer winstgevende rnim beklante SirjWï JBÜJtT van Sterke dranken en AFI AIRE in Tabak Sigaren Koloniale en Kruidenierswaren kad bekend sectie C n 2475 groot 2 Ares 75 Centiares In eigen gebruik en te aanvaarden 1 MEI 1882 N 2 een breed sterk Gebouw naast het vorige wijk D Nos 30 en 30o thans dienende gedeeltelgk als VleeschhouweriJ met Woning gedeeltelyk als Werk en Bevaplaats met twee Schuren Plaats enz lad sectie C n 1460 groot 1 Are 96 Centiares Ged als Vleeschhouwery verhuurd tot 1 OCT 1882 ad 5 per week en ged in eigen gebruik en te aanvaarden 1 MEI 1882 N 2a Een modern ingericht ruim Winkelhuis met onderscheiden Vertrekken en twee Keuken geschikt om in twee perceelen te worden bewoond aan de Doelensteeg wflk L No 242 te Gouda Dadelijk te aanvaarden N 2J Een hecht en sterk Woonhuis met drie Kamers vrjjen Gang Keuken Schuurtje Plaats en 2Wn aan de Nieuwe Haven wgk N No 31 té Gouda Verhuurd bij dé week ad 2 50 ¥ N 2e Een necht en sterk Gebouw in de Vogelensang wgk M No 125 te Gouda dienende als KUNSTLAKKtlBIJ met I ingemetselde Mofiets en ijzeren deuren goede Bovenwoning met allerlei gemakken en vrgen opgang Te aanvaarden 1 Mei 1882 H 3 en 4 Twee Woonhuizen met Tuintjes zeer gunstig gelegen aan de Karnemelksloot vrgk R Nos 315c en 315 2 te Gouda Beide verhuurd bij de drie maanden ad 32 50 No 5 14 Tien perceelen Bouwgrond atn de Boomgaardstraat te 6ou ieder breed 3 Mbter bg 20 Meter diepte De perceelen 1 en 2 3 en 4 en 5 14 zullen ook in combinatien worden geveild Sociëteit Ons Genoeefen Zaal KUNSTMIN BIJ GENOEGZAME DEELNEMING MAAND A a 17 April GhK OOT door den Heer M P Okhuijsen van Rotterdam Entree 49 Cent Aanvang 6 uur einde 1 0 uur De Perceelen wgk D N 29 en N 30 op de Lange Tiendeweg welke verkocht worden DINSDAG 11 APRIL a s zullen te bezichtigen zi n Donderdag 6 April des nam van 4 tot 6 uur Vrijdag 7 3 6 Zaterdag 8 3 6 SWITZER OPPASSER Met 1 MEI a s wordt verlangd omiederen dag van s morgens 7 tot s namiddags 1 uur dienst te doen een OPPASSER van goede getuigen voorzien Zich te vervoegen bg den Heer BEELAERTS PI Singel Gouda Mejufvromv van der BÜRG WIJDSTRAAT vraagt met MEI een FATSOENLIJKE DIEi STBODE Openbare 2 ® Bewaarscliool WORDT GEVRAAGD op de 1 MEI te openen Openbare 2e Bewaarschool een Dienstbode LOON ƒ 100 met een jaarlijksche verhooging van ƒ 10 lot ƒ 120 Men melde zich aan VVOENöüAG 12 APfilL 4 s des avonds tusschen 7 en 8 uur op ArtiLkgi ter vergaderkamer van de Plaatselgke Commissie ran Toezicht op het Lager Onderwijs Gouda 4 April 1882 WINEEUÜFFIIOUW Men verlangt tegen Mei of eerder eene bekwame WINKEUÜFFROUW in een KRUI DENIERSAFFAIRE R C volkomen met het vak bekend Franco brieven onder No 701 hg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping op MAANDAG 17 APRIL 1882 des morgens ten 11 ure in € DB Hasmonii te Gouda van een wel doortimmerd goed onderhouden h TT z s C No 65 ingericht tot Beneden en Bovenwoning met afeonderlijken opgang thans infericht beneden tot SCHOENMAKERSWIN EL en WERKPLAATS bevattende beneden den Winkel 2 Kamsirs en Kenken bo en 2 Kamers en Keukep met Zolder Staande op de Gouwe binnen Gouda Verhuurd tot 1 Mei 1882 beneden voor ƒ 8 boven voor ƒ 2 per week Aanvaarding direct Betaling 1 Juni 1982 Nader onderricht geeft notaijs Mr MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN op DINSDAG U APRIL n s s voormiddags 9 ure ten sterfhuize van den WelEdelGestr heer BÜONDEBS aan de Ooöt Haven Wgk B no 110 van eeneii NETTEN INBOEDEL bestaande in MEUBELAIRE en andere Goederen Te bezichtigen ZATERDAG bevorens v 2 5 nre Openbare Vrijwillige Verkoopia te GOUDERAK in het KofSehuis van A FIJN aldaar op VRIJDAG 21 APRIL 1882 des voormiddags ten 11 ure van EEN HUIS in twee perceelen wordende bewoond Benevens eene geheel nieuw gebouwde WAGEMAZEBU met TUINGROND en aanhoorigheden gelegen tegenover elkander in het Klein Dorp te Gouderak en béhoorende aan J G VüLLEBRECHT Wagenmaker aldaar Aanvaarding bü de betaling op 1 Juni 1882 Breeder bg te verspreiden billetten Nader onderricht geeft Notaris Mr MOL NAAR te Waddinxveen De ondergeteekende verwittigt ijne geëerde begunstigers dat er ZATERDA n MAANDAG BEST FAmEKOOII te verkrijgen is Tnlbandsdeeg 50 Cent per Kilo Ook zijn de Broodprijzen als volgt GE V00N KRENTENBROOD 21 Cent BEST WITTEBROOD 21 BRUIN BROOD 18 TAR VEBROOD 14 ROGGEBROOD 14 met Krenten 16 A G OOSTRÜM Turfmarkt hoek Lange Dwarsstraat gf L £EiNr 5 leest in de Brielsche Courant van 22 Febr het volgende Jammer dat de zalen van den Heer van Reenen alhoewel groot jl Maandagavond nog te klein waren Als over de 4ubbele grootte beschikt had kunnen worden dan had een ieder fatsoenlijk kunnen zitten nu moest men zich vergenoegen als gepakte baring opeengedrpn jön te staan en maakte armen en bëfenen dikwjjls op vr g gevoelige wgze kennis met die van n neven buurman De oorzaak van deze opeenhoping is geen raadsel ajs men weet dat de heer lH P OISHlJIJSEi van Rotterdam hier de GEVIERDE MAN de WARE KINDERVRIEND is Alle jaren ontmoet deze heer hier dezelfdesympathie enz w Rotterdamsohe Conrant 27 Jan Over de vpojstellin n van den heer OKHUIJSEN iets te nielden mag gerust overbodig genoemd wordea daar deze mip Prestidigitateur reeds voor zijn optreden zgn succes is verzekerd Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda BINNENLAND GOÜP 6 April 1SS2 Artikel 36 vüd de nieuwe VerordeDiiiK van Politie voor de GremeemeGoml afgekondigd 24 Januari 1883 bepaalt o a Het ii erboden zonder vergunning van den Burtjemeeater de atrateu te schrobben tusachen dta morgens elf en dpa avonds tieu ure behalve op marktdagen daar waar markten worden gehouden Straten uittluilend uit klinkers bistaande mogen niet worden geschrobd 0a4r Irae bepalingen in den laatsten tijd dikwijls zyn overtreden aoodat deswege ferscheideue procrsaenverbaal yn opgemaakt is het eker niet ondienslig op deze bepalingen op wier overtreding eene boete van één tot drie gulden ia bedreigd de aandacht te vestigen Gislereuavoud ten 6 uur is by de Rootte Brug alhier een droevig ongeluk gebeurd Een 6 jiirig jongentje is tussohen de leuning en de lantaarn bekneld gerankt met het ongelukkig gevolg dat zyn hoofdje is verpletterd De beercn E J Kubneen I H Bakker Niemeyer verleenden de eerste hulp Ilk een der nachten van de vorige week werd doojf de politie alhier in liet plantsoen liggende gevonden ten schipper die zoo erg beschonken nas dat hij van niets af wist en geheel bewusteloos was Hy had aan specie en munibiljetten ƒ 700 bij zich eu was na in de poliiiewacht uitgeslapen te hebben zeer in lyn schik dat hy door de politie was gevonden en daardoor iu het bezit ran lyn geld was gebleven Woensdag 19 April e k zal de V XM Z Club in de Zaal Kunstmin alhier eeue openbare tooneelvoorslelling geven waarvan de opbrengst gedeelteiyk bestemd is oof de hier bestaande Plaatselijke Fereeniging tot bevordering van ket Foltsöndcrmjs en Scioolbeioet Daar genoemde Club dan voor het eerst in het publiek optreedt deelen wy mede datjü beslaat uit heeren en dames die zich reeds uigeu tyd ouder elkander oefeuden in de looneelspeelkunst zooals trouwens reeds onzen sladgenooten kan gebteken lyn uit het Adresboek voor 1882 waarin de Club veraield staat met 20 werkende leden Ëen tooneelvoorstelling van dilettanten heeft zeker aanspraak op meer dan gewone belangstelling wanneer daartoe dames hunne welwillende medewerking willen verleenen daar de meesten die voorstellingen ons slechts de vertolking van heeren rollen doen zien Dat de gedeeltflyke opbrengst de Plaatselijke Vereen Felks 4fderKijs ten goede komt die op verschillende wijzen b v door haït uitstekend georganiseerde kinderleesten mo nuttig werkzaam is zal er ongetwijfeld toe m pèwerken m vele Goudacte ingezetenen te doen besluiten de voorstelling met hunne tegenwoordigheid te vereeren Wy vestigen alz o gaarne de algemeene aandacht op deze tooneelvoorstelling Gisteren morgen ia een onbekend persoon in den winkel van den heer K op de Zengstrast gekomen die zyn wensch te kennen gaf een oud geweer tegen een nieuw te ruilen Toen hy het nieuwe in handen had is hy daarmede op den loop gegaait Op den Langen Tiendeweg is hij achterhaald juist toen hij weg wil e ryden Men schrijft ons uit Moordrecht dd 4 April Bij gelegenheid van de laatste valksvoorlezing hier hedenavon J gehouden had van wege de Maatsohappy tot Nut van t Algemeen de plechtige uitreiking plaats van de zilveren medaille der Maatschappij voor welbeproefde trouw aan vijf personen die elk meer dan 40 jaar hun werkgevers trouw en eerlyk hadden gediend in denzelfden dieöst Nadat de voorzitter van t departement Moordrecht en Gouderak de heer G B Lalleman ten gehoore g l faoht voor het talryk opgekomen publiek T J8 de Jolleman van J van Maurik werden II II I I I I n i l II I il door hem onder een toepasselyke en treffende toespraak de eereblijken uitgereikt aan de liekroonden en weid de eerewijn hun geschonken Ue namen der bekroonden zijn Huibert Rietveld Frans Bloot Jan Gondriaan Boudewyn van der Lann en Lijntje Esseboom welke laatste door ongesteldheid evenwel niet tegenwoordig kon zijn Diep getrolfen betuigden zij hun dank voor de eer hun bewezen Vervolgens werden nojf eeuige bijdragen geleverd door de heeren W Tom A Berman D enM X Dirkzwager en G B Lalleman die daarnamet eeu enkel woord de plechtigheid van dezenavond besloot i Tot lid van de Eerste Kamer der Slaten Generaal in de provincie Groningen aoatore Cremers is door de Slaien van dat gewest gekozen de heer rar B van Koyen oud Burgemeest r van Groningen met 28 van de 44 stemmen De N Solt Cl beval bet volgende Sedert geruimen tijd liep het gerucht dat mevr Beersmans het Rotterdamsch tooneel co ons land zou veri iten Heden ontvangen wy het bericht dat de zaak beslist is en mevr Beersmans met 1 September naar Antwerpen terugkeert Zy zal daar naar wij vernemen optreden als actrioe tegen een appointement van 10 000 fr eu a s leer res aan de tooneelschool legen een salaris van 8000 fr welk salaris haar voor haar leven verzekerd is Wy kunnen liet haar niet kwalijk nemen dat zy root zulke schittereude aanbiedingen it bezweken terwij liet haar natuurlijk ook niet onverschillig kan zyn iterug te keeren naar baar geboorteland naar de stad vaar haar faiiiili woont haar dochter aan den schouwburg is verbonden In den laatsten tyd hadden tvij zelden het genoegen mor Beersmans te zien JJit dea aard van haar talent kon zij slechts een beperkt ontal rollen vervallen eif met de jaren naiaMat aantal gelijk nn zelf spreekt niet toe Doch trad zy zelden op als zy het deed schonk zg zooveel zoo groot genot dat haar gemis eeu groot een diep gevoeld een helaas voor eerst onherstelbaar verlies is I Als een bewys van bijzondere vingheid wordt uit Schoonhoven gemeld dat de ryksveldwaohters C Heijberg van Schoonhoven en J Hordijk van Benschop een brandstichter M T K uit Lopik moetende opsporen ten half ééif ure te Schoonhoven de Lek overstaken en reeds ten half twee den vluchtenden misdadiger hadden gevat aan het Pinkeveer gemeente GiesenNieuwkerk Dinsdag middag is de brandstichter die zijns vaders erf voor een root deel opzettelijk had verwoest naar Rotterdam getransporteerd De Min van Koloniën heeft aan de Tweede Kamer inlichtingen verstr t op het adrea van den leq luit kw artienn Th Kley die zich beklaagde over achterstelling in de ranglgit door ongeoorloofde bevordering van anderen De Min constateert dat de Rrgeering bet recht had om te handelen gelijk geschiedde dat echter daarvan sleohts dan gebruik werd gemaakt als de dringende behoefte van het O I leger dit bepaald eischte dat nu E overgeplaatste officieren in 1877 ten n deele v b luit Kley o s werden vooruitgeschoven ten einde hen op gelijken voet te stellen met in andere jaren overgeplaatsten dat evenwel daardoor ook nog 2 andere luitenants v6ór luit Kley kwamen te staan doch dat na zorgvuldig onderzoek eenparig door de autoriteiten werd geadviseerd dat aan eene algemeene herziening van dergelijke onbillykheden onoverkomelijke bezwaren verbonden waren en tot herstel van een persoonlijke grief gevolg nn zeer buitengewone omstandigheden geen ontevredenheid en verdeeldheid in het leger mochten worden gebracht Voorkoming voor het vervolg is echftr reeds voorbereid Bg den Gemeenteraad van Amsterdam is het volgende voorstel tof wijziging van art 19 van de o itwerp erordening op een inkomstenbelasting ingediend De Baad benoemt uit zyn midden een commissie die bygeataan door drie of meer evenzeer door den Raad benoemde ambtenaren de ingekomen bezwaarschriften onderzoekt en daarover aan den Raad advies uitbrengt De samenstelling dezer commissie en de regeling barer werkzaamheden worden bij afzonderlijk reglement door den Road bepaald De vier raadsleden van wie dit voorstel afkomstig is de heeren W Heineten J C Tromp Jitta en Metelerkamp meenen dat de belastingschuldigen veel beter de inoodige voorlichting inlleu krijgenen een gemakkelijker behandeling van hun recla mes zullen ondervinden wanneer de commissie voor een deel zal zijn samengesteld uit ambtenaren De belastingschuldigen bchryven zij komen veel liever de altijd kiesche zaak van de regeling van hun belastingplicht raetr daarvoor aangewezen ambtenaren behandelen dan i tegenwoordigheid van een talrijker aantal leden vA ilen Gemeenteraad die tijd noch gelegenheid hebb lT een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar de juistheid der reclames Uit den aard der zaak biedt ook tengevolge vande wisseling in het pehoneel van den Raad ende reclamicommissie deze laatste niet zoo voldoende waarborgen aan voor de eenheid in de toepiissing der inkomstenbelasting Is kan verkregen worden wanneer daardoor eenige ambtenaren worden aanjfesteld die een vast bureau uitmaken t Men meldt uit Amsterdam De intrekking van het wetsontwerp betreffende een wijziging in de grenzen tusachen Amsterdam eff Nieuweramstel maakt hier veel sengatie Wij vernemen intusschen met zekerheid dat de Mioisterjinn binnenlaodsche zaken aan ledepuieerde Staten van NoordHolland een nader onderzoek betreStnde deze aangelegenheid beeft opgedragen De wijze van vnirbereiding de motiveering eu dr regeling foH IM ingetrokken wetaontwerp kwamen den Minister tdo bedenkelijk voor dat hy de verdediging van een en ander in de Staten Generaal niet voor zijn rekening kon nemen Vandaar de intrekking vin het werk van zyn ambtsvoorganger vandaar een nieuwe insirnctie deZer zoo gewichtige aangelegenheid waarvan de verdere loop met belangstelling wordt te gemoet gezien Het aantal volksverhuizingen dat ook uit Engeland naar Amerika trekt is dit jaar alweder veel grooter dan het vorige Tie Eeonomiit deelt mede dat de vorige week alweder 300 hoofden van huisgezinnen naar Manitoba en het verre Westen vertrokken zijn dii binnen 14 dagen door 500 anderen zullen gevolgd worden Volgens vertrouwbare opgave nemen de than vertrokkenen £ 100 000 in geld mede Genoemd blad besluit haar mededeeling met de opmerking dat volksverhuizing op zolk een groote schaal niet zonder invloed op de Engelsche geldmarkt kan blijven Toen Maandag namiddag C v d W met paarden rijtuig de Spoorlaan te Zwammerdam kwam afrijden schrikte het paard van eenige kleederen die op de laau te bleeken lagen waardoor v d W eneen naast hetti zittende postbode van Apa hoogenkant in een moddersloot terechtkwamen Beiden wisten zich echter spoedig uit het byna voorover liggende rijtuig te redden waarna men hen zoo ook hetpaard op het droo e gebracht Er is alleen eenigeschade aan rytuig en tuig toegebracht Uit Onderdendam meldt men Er reist in deze streken een scharenslijper rood die zyn bedrijf uitoefent op eene tot dusver ongekende wijze Hg houdt er 1 amelyk een stoommachine op na die hij zelf heeft uitgevonden en aan de fabriek van den heer Smit te Hoogezand heeft laten maken Deze scharenslijper Harms genaamd ia een gezeten burger van Dalen wear hjj den winter doorbrengt s zomers reist hy de noordelijke provinciën af met een grooten kermiswagen die behalve zijn stoomslijpmachiue alles bevat wat voor zyn bedrijf en voor lyn kleine huishouding vereischt wordt In de Huisvrouw is het denkbeeld geopperd om een tehuis op te richten voor hulpbehoevende vrouwen Dat denkbeeld hééft volgens hel blad j y velen