Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1882

bgral geroDden mur het moet dan nn ook tot uitrfoeriog komeo Daarom loet de redactie een ernatig beroep op atr leieremen die aympathie roor de zaalc 4jiiochten liebben en fenockeu haar aan de Ued kennis te geren wanneer ly ala lid eener commissie ran lit oering moohteo willen optreden of bereid mochten lyn om eene geldelgke bjjdrage te geren roor bet rormen ran een fonda tot bestrydiug det kosten Toor oprichting en onderhoud ran een i Fraaenheim gesteld bestemd is tot goedkeuringsmerk van Maten en Gewichten zoowel bij deu nieuwen IJK als den HEEIJK dat roor de rerdealing der werkzaamheden lot berordering van den geregelden gaug van den Heryk naar rolgorde der wyken aan de huizen der IJkplichligen brieves zullen worden bezorgd houdende opgaaf ran deu dag en hel uur waurop zij hunne Maten en Gewichten lol het ondergaan vau den Heryk zullen kunnen aanbieden lerwijl zij die onvoorziens zoodanig briefje niet mochten outvangen zich lol het bekomen daarvan op de boven aangewezen dagen en uren roor den Heryk in deze Gemeente aan bet bovengenoemd IJklokaal kunnen vervoegen Wordende belanghebbenden roorts herinnerd dat zy verplicht zijn hunne Malen en Gewichten hehoorlijlc SCHOON en volkomen DBOOfi tot hel ondergaan ran ilen Heryk aan le bieden dat na 1 October a s hel tebruikeu of voorhanden hebben van Maten en jewichten uiet voorzien van de vereischie stempelmerkeu verboden en strafbaar is dat zy die van deze geleKeuheid roor deu Herijk in dete Gemeente geen gebruik gemaant hebben alsnog hunne Mateu en Gewichten tot het ondergaan ran deu Herijk kunnen aanbieden au bet IJkkanloor le Botlerdam op Dinslag en Vriytla ran elke week van des voorraiddags 9 tot des namiddag 1 uur dat de onderdeeleu van bet Gram uitsluitend aan hel IJkkanloor te Eolterdam geverifieerd worden DienteugerolKC wordt ieder dien zulks mocht aangaiïu aaofemaaud zich borenstaande gelegenheid roor den Hrryk ten nutte te maken ten einde te roorkomen de onaanirename gercigen die bij verzuim daarvau roor hem zouden ontstaan Gouda den 31 Maart 1882 Burgemeester en weihouders roornoemd VAN BEEOEN IJZENDOOEN De Seore aris BEOUWEE Eene onnutwekkende ziekte die eene talrijk Klasse kwelt ue ziekte begint met eene Ucnie storing der Maag maar als zij wordt verzuimd dan dringt zlJ door liet geheele Uctiaam tast de nieren aan de lever het liliorbed en tietgeheele kliereustelsel terwijl de lijder oudraguljjk kwijnt tot de dood lieiu uit zijn Ujden verlost De ziekte wordt dikwijls roor andere kwalen aangezien maar wanneer men zlclizelf de volgende vragen doet zal men sL oedig er over kunnen oordeelcn Heb ik na het eten pijn of moeilijkheid in de ademhaling Heb ik een gevoel van matbtid van lijd tot Ujd met slaperigheid Hebben de oogen een gele kleur Heb Ik s morgens rondom de tanden en het landvlee sch een dikke kleverige slijm gepaard mlt een onaangenamcn smaak Is de long beslrtgen HeD ik pijn 10 de zijden of inden nig Heb Ik naarde rechterzijde en opzetling aW uf de lever grooter wordt Ben ik lurdiijrigr Gevoel ik dranlerigheld of duizeliglield inneer Ue eensklaps uit liorizontale ligging op sta Ziju de atscheldlugeo uit de nieren vullij eu hoog geklennl met een neerslag als meu ze heeft laten staan Uciul het voedsel na het eten spoedig te gisten gepaard met opgeblazenheid en oprispingen uit de maag Het ik dlkwlils hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen zich wel niet te gelijk voordoen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings Als tiet een geval van langdurig gelijken aard l s komt er een droge stootende hoest na ecnigen tijd gepaard met opgeven Bij verder verloop krijgt de huid een vuil bruinacbtige tint lerwijl aan handen en voeten een koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden volgt er rheumatlsche pijn en de gewone behandeling blijkt t£n eenemalo onvoldoende tegen deze laatste kwelllug Hel Is dus van het hoogste belang de ziekte siioedlg en op geschikte wijze te behandelen in haren eersten graad wanneer een klein medlcameol genezing zal teweegbrengen En zelfs waimeer er eene vaste werking Is moet het ware middel worden volgehouden lot teder spoor der ziekle verdwenen de eetlust teruggekomen is en de vert ringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverzlekte Het zekerste en meest afdoende middel er tegen is Selgel s GeneeskrachUge Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Amerika en te koop bij A J While 21 Farrlngdon Road Lou doo E C Deze Siroop tast de ziekte In den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het Iicha m Bredavan de Ooorbergh generaal depot voorHoUand ook verkrijgbaar bij alle Apotheken In Holland Java en Koloniën PrUs van de Siroop 7S van den Pillen f o 7S Te GoTida 1 Ap otL Men chrqft aan het U D Het Friesche dorpje Tjallebert betit nerens groote oitgertende plassei i eene kerkebenri loo goed ala er maar enkele in ons land lya V ór enkele jaren raoant geworden beriep het da Bruinwold Biedel die antwoordde Ik kom tot ulieden orer Er ontstond erenwei rerachil orer de hoegrootheid ran het Iraotement Ds B beweert recht te hebben op de volle opbrengst ruim 30000 per jaar maar ie Tjallebert denkt men er anders orer Zoo bleef de beroepene steeds absent Nu heeft hij deier dagen een beroep aangenomen naar Opwierda Groote blüdsohap Ie Tjallebert vaar men nu meende dat hierdoor feitelijk het recht op de predikantsplaats an Tjallebert voor ds B rerriel Men wilde op nieuw een beroep uitbrengen maar het klassikaal bestuur verklaarde dat ds B het recht bleef behouden orer te komen en dus geen nieuw beroep kou uitgebracht worden Met belangstelling wordt de verdere loop ran dese quaestie verbeid Volgens de PtUl Mali heeft prins Leopold in de lutate 14 dagen een hevigen aanval gehad ran de liekte waaraan hy lydt Na 7 yn ongesteldheid te Arolseu in Januari was by twak gebleven en in de laatste dagen was men ongerust over eijn toestand Volgens berichten uit Mentone van Zondag waa de prins iets beter maar is rr weinig kans dat het hnwelyk op den bepaalden tyd zal worden voltrok ken tftn it Hi u ï i i j ns misscnieu later r P = u u lyu zaï worflen voltrok een hulpmiddel aan de baud doen maar vooralsnog ken teoaj de plechtigheid in de particuliere kapel zal prins Bismarck tevreden zijn wanneer het cruran Windsor Castle plaats hebbe De Konineiu is nm k ran Windsor Castle plaats hebbe De Koningin is daarroor maar prins Leopold weoscbt op dezelfde wyze ala de hertog ran Connaught te trouwen en wordt aan dien weasch gerolg gegeren dan zal het huwelyk misschien wordeu uitgesteld tot de laatste week ran Juni na deu terugkeer der Kouingin ran Balmoral ÓCHOUW BUEGEMEBSTEEen WETHOUDEES ran Oouda Gelet op art 1 der Verordening op hei znirer honden ran Wateringen Slooten eu andere Wateren die aan byzondere personen toebehooreu Brengen ter kennis r n de eigenaren der Slooten langs de Lange en Korte Akkeren de Heerenkade de Jan Philipakade de Solonskade en de Bleekerikade dat op Dinsdag den 11 April aanstaande over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te ooderzoekeu of te behoorlyk gezuiverd tyn rtn dryvend ruil en audere stoffen die de doorstroomiug rau het water kunnen belemmeren of stank of sohadelyke uitdampingen reroorzaken en welke znireriiig door en ten koste ran gezegde eigenaren behoort te geschieden Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOEN De Secretaris BEOUWER SOUOTJW BÜRGEMEESTEB en WETHOUDEES ran Gouda Gelet op art 1 der Verordening op het znirer houden ran Wateringen Slooten en andere Wateren die tan byzondere personen toebebooren Brengen ter kennis ran de eigenaren der Slooten I gelegen langt de le 2 3e en 4 kade by i eu Karnemelkilool die langs en achter de Boelekade en die tusschen de Kattensingel en de watering ran f de Spoorstraat tot aan de Crabethstnat dat op Woensdag den 12 April aanslaande over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze behoorlyk gezuiverd zyn rtu dryrend ruil en andere stoffen die de doorslrooming van het water kunnen belemmeren of stank of schadelyke uildampingen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Burgemeetter en Wethouders roornoemd Vam bergen IJZENDOOEN De Secretaris BEOUWEE UuHeniandscti éhnkhi Nu de Fransohe Kamers naar huis zijn ontbreekt het ook aan politiek nieuws orer de benoeming rani Gambetla tot president ran de oommissie roor de recrnleeriugsontwerpen wordt oog allyd nageptaat Men brsohonwt de benoeming als een bewys dat ten opzichte ran de nationale rerdedig g nog allyd veel vertrouwen in den ex dictator wordt gesteld De liberale party in Engeland heeft dezer dagen by eene verkiezing voor het Parlement eene vrij belangrijke orarwinaing behaald In East Cornwall is de heer Acland met 37 M stemmen lot lid ron het Lagerhuis rerkozen tegen 3619 welke opzijn oonserratieveu tegenslandfl den heer Tremajne uitgebracht werden Dit ii nagenoeg de eenige zetel welken de liberalen sedert de algemeene verkiezingen op de tories veroverd hefaku b deie uitslag ia te pmerkelijker omdat de heer AoUnd verklaard heeft rooraiander te zyn ran eene rolledige kiesherrorming ran eene wytigiug der bepalingen op het grondbetit in Engeland eu Schotland en de toelating ran den heer Bradlaugh in het Parlement De heer Gladstone deelde Dinsdag in het Lagerhuis mede dat de briefwisseling met de rêgeering der Vereenigde Staten ran Noord Amerika betreffende de zes in Ierland gerangen genomen Amerikanen roortgexet wordt De Amerikaansche regeering van haren kant had nog niet geantwoord op de in 18S ingediende rertoogeo betreffende opruiende geschriften Verder stelde de heer Gladstone san het Huis roor om lot 17 dezer uiteen te gaan De heer Gorst restigde de aandacht op het pas gebeurde roor bet Hof ran Assises in Ierland en het daaruit roortrloeiende bewijs ran de rermeerd ring der agrarische misdryren en ran de machteloosheid der justitie Hy rroeg wat de Begeering daartegen denkt te doen De heer Gladstone antwoordde dat de toestandernstig is doch hy deed opmerken dat men hierniet met eene staatkundige maar mei eeue maatfohappeljfke omwenteling te doen heeft Bceda Wellington heeft gezegd dat tegenorer eeue omwenteling welke tegen de tienden en de pacht gericht is dehulpmiddelen der Eegeering ran een rrq land ontoereikend zyn Hjj is orertoigd dat er achter dieagrarische misnryreu een hoogere inrioed schuilt enhy rerlangde ran de leden der Zmi s M eene méérstellige verzekering dat zg hunne geiden niet daartoehebben doen strekken Wat betrof het kiezen ran een tjjdstip tot het aankondigen ran rerdere maatregelen dit diende aan het oordeel der Begeeringoreigelaten te worden i De Peroeelen vgÉ ffs 2Ö en N 30 opde Lange Tieudewew welke verkocht wordenDINSDAG 11 APRIL a s zollen te bezichtigen zfln Vrgdag 7 April des nam van 3 tot 6 nnr Zaterdag 8 3 6 SWITZER GEVRAAGD Twee GEMEUBILEERDE KAMERS met SLAAPKAMER op een der beste standen Brieven anb No 25 aan t Barean van dit Blad MOLEMAEEBS TE KOOP aangeboden een soliede kist met HUIS en MOLENMAKERSGEBEEDSCHAP Te bevragen franco Brieven onder letter M bg den Boekhandelaar Cs HÜNI6 te Zaandijk sum en NAAGPILLËiX SCHREÜDER S PILLEN zgn MAAG VERSTERKEND zacht LAXEREND bjzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVERTBERING 32 Ct per doos verkrggbaar te OOUDA 4m bfl X SCMUNK Haattrecitfi OoiimagZetmkuhen A Prins SUdu iji U Zgderlaan eu de bekende dep6ts Ifcn wachte zich voor namaaksels 11 g Elk doosje is gewikkeld in een billet met de naaiuteekeniug van d n rerraardiger J J Schreuder Afotheker KOEPOKIi El Tll IG De BÜEGEMEE8TBE ran Oouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zondag den 9 April 4882 det middags ten 12 uur op het Sladhuia niet alleen roor minrermogendeu maar roor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid tal bettaan om zich geheel koateloos rechtstreeks ran het kalf te doen inenten of heri neuten Ooada den 6 April 1882 De Burgemeester roornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOBN Sir StaSord Norlhcote noemde Gladstone s rederoerÏDg ouberredigeod en verontrustend Hy betreurde dat de Begeering in hare politiek nog niet tot een besluit gekomen is Het Huis nam ten slotte Gladstone s roorstel aan en ging tot 17 dezer uiteen Eene dépêche uit Berlyn aan de K Z heft alle ontekerheid op met betrekking tot de toekomstige houding ran den By kskanselier in het kerkelyk staalkundig vraagstuk De ministers kouden het niet eeus worden over de vraag of de Eegeering zich al dan niet zou vereenigeu mat het ontwerp gelyk het in de Kamer der Af eraan9 deu door de vereenigde samenwerking rau de conservatieren tu centrum is tot stand gekomen en rroegen de beslissing ran prins Bismarck Deze seinde uit Friedrichsrub dat hy met het geamendeerde ontwerp genoegen nam zonder dat de Eegeering daarom behoorde af ie zien van hare pogingen om het oorsproiikelyke ontwerp te herstellen Indien het Huis der Heeren de artikelen 4 en 6 weder in de voordracht mocht willen brengen zou de Eegeering die poging ondersteunen Als een rechtstrreksch gevolg van de aanneming ran de kerkelyk polilieke wet in den Prulsiscfaen landdag mag de benoeming van den heer Von Schlözer lot gezant by den p ius welke Dinsdag in den Heie it inieiger stond beschouwd worden Dat stelt den Heiligen Stoel roor bet verlies ran baron D Anethan deu Belgischei rertegenwoordiger in het rorige jaar meer dan schadeloos Dat de aangenomen wet door de Pruisische regeering roortaan gebruikt zal worden zoo ajs reeds rerraoed werd namelyk als een wapen tegen het centrum werd gisteren bevestigd Niemand gelooft dat het centrum zich nog roor het tabaks monopolie zal laten vinden daartoe kan de bissohops paragraaf misschien later een hiilnm H 1 1 J oliryven wat ik aan gez Departement gericht U VM T T r e willed rui UM by voorbaat mjn dank betm 4 e welwillendheid leekene mer chi nT UEi Dw DhnAr Aan het Departement AUSTKBDAJI NEDEBLANDSCHEMAATSCHAFPU bevordermg van Nijverheid In de Nieunsblsden rind ik het verslag vsn Uw Departeraeut betreffende de in 1889 afgeschafte wet op de ootjooief Zonder eeuige bemerking te willen maken op de zienswyze door enkelen in bedoelde vergadering geoit meen ik als uittil der der Peintosb Bogaziid gebrereteerd in alie landen vao Europa en Amerikt myn persoonly k gevoeleu gegrond op de onderriuding omtrent de Octrooi wel Ie mogtg mededeeleu In de groote en beschaafde landen van Europs en Amerika bestaat de Octrooi wei het kleue Nederland beboori onder de enkele landen aar die wel niet bestaat Pleit deze uitzondefring giet reeds voldoende roor de invoering van eene wel die de grootere landen als een rechtvaardige en uoodigs bescherming beschouwen P JU ouucer net centrum hem zyn ontwerp tot lerensverzekering derarbeiders met sloatsbulp lot stand helpt brengen Dat zien de nationaal liberalen al oankoraen en getrouw aan hun eeuwige taktiek van eerst geweldig te oppooeei ep en later zich toch naar den wil van den machtigen leider te schikken vonden wy gisteren reeds in de Xoln Zeitung de bespiegeling dat roor dat VnfaUgewtz eigenlyk de ganscbe ryksdag in Oruüdtale gdnstig gestemd is Zoodoende zal men melterl jd zelfs met fatsoen nog met het centrum mede kunnen stemmen t In België begint langzamerhand de beweging roor de Junirerkieziogeo dit jaar moeten aftreden 40 liberalen en 17 oleri lleu de cijfefrerhouding is dus roor de liberalen n et gunstig In Palermo heeft ipen het feest ter herdenking ran de Siciliaansche Vespef rustig ten einde gebracht en in Fraokryk in Italië en in Duilschland gaan de bladen voort elkander naar aanleiding ran dat feest hatelykheden te zeggen tSchynt onverklaarbaar hoe het doodslaan ran eenige Fransebeo róór zes eeuwen op een eiland in de Middellandsche Zee het onderwerp wezen kan ran een polemiek in de couranten ran 1883 Maar gedurende een Paasch raoaniie is eene polemiek die ruif by gebrek ran eeue die hout suydt verre ran rerwerpelyk Was myne uitvinding van zoodauigen aard dal zy gemakkelyk en met weinig kosten kou wordea nagemaakt had Nederland eene bevolking zoo groot als Frankryk Duilschland of Engeland dan werd thans in myn eigen Vaderland myne uitrinding die ik in bel leren riep en met groote geldelyke opofferingen tot rolmaaktheid bracht prijsgegeven aan de willekeur van eenige namakers Ik mag my zelven in dit opzicht gelukkig achten in het kleine Nederland te wonen dat niet in slaat is binnen zyne grenzen myne uitrinding met rrucht te exploiteeren voor ons land beslaat dos voor myue uitvinding geen gevaar eu buiten zyoe grenzen staat de Octrooi wei om myn recht te beschermen Bestond de Octrooi wet eene wezenlyke bescherming tegen namaak niet in andere landen nooit zou ik den moed gehad hebben mü uitvinding in de wereld te breugen en haar die rolmaaktheid te geven waarvoor een zevenjarige arbeid rereiscbt werd Dat ik myne uitrinding de hoogst mogelyke volmaaktheid heb kunnen geren waarran tot bewys kan Itrekkeo het hieronder rolgend sohryren ran een der roornaamste Kunstschilders van België heb ik uitsluitend te danken aan de bestaande besoheimende Octrooi wetten in de beschaafde landen ran Europa en Amerika Brief ran deu Konstsohilder Büg di Bi ock Ooiraog myn dank roor de eerste reproductie ran myne sohildery Le retour de la Piehe INGEZONDEN Gouda 6 April 1882 Mijnheer de Redacteur Van tyd lot tyd trekt by my de aandacht onder de ingezonden stukkeu opmerkingen en wandelingen ran een oud Oouweuaar In het laatste stukje was genoemde Heer onterreden te huis gekomen ran zyne reii Ik deed als jong Gouwenaar gisteren avond eeue mudeliug niet om maar door de stad en kwam ran daar zeer voldaan terug Wat ik zag is hedenarond nog te zien en wie gisterenavond tehuis bleef moet ran arond lyn werk eren laten rusten en zich ook eens op weg begeren Als op alle tyden tegen Paschen laten de slagers hunne versierde paasch beesten zien eu werden die rroeger met kaarsen bloemen oranjeappelen enz tentoongesteld met de reranderiug der tyden reranderden die gewoonten Ziet men by alle slagers prachtige beesten tentoongesteld de Heer C ran Veen Az heeft moeite nooh kotten gespaard om aan dat alles een frissche geur en tint te geren In zjjne slagery ontwaart men een reelklenrig bloembed waarin een werkende fontein Maar genoeg een ieder gaat zien om zich te orertuigeu ran al bet schoons wat er te zien is De persoon die mij de copie ter hand stelde rerzocht mij namens U myne schildery uog eens na te tien ri or dat zy gereproduceerd werd en liet my in de meeninir dat Uwe oopie myne origineele schildery wat Ik wil u gaarne bekennen dat ik uu e XTopie I roor miJHe schildery heb aangezien Uwe uitrinding roerspel ik eepe onberekenbate toekomst enz Get BUG DB BLOCK Brussel Maart 1882 Uit het voorgaande zal wel voldoende gebleken zyn dat hier geen persoonlyke belangen in het spel zyn ik heb slechts myne maening willen te kennen geven in het belang der Vaderlaiidsohe Nyverheid die door net gemfs van eene goede Octrooiwet werkelyk belemmerd wordt Naar aanleiding der betoonde belangstelling ia de Oclrooiquaestie neem ik de vryheid eene proere van mijn nitrinding hierbij orer te leggen HBNEI BOGiSBTS s Hertogenbosoh 8 April 1882 WeWWTsgeTTFg HEEIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN BUBGEMEE8TER en WBTH0ÜDBB8 ran GOUDA r Ku liocron ueaepnteerde r M n JT Zo d HoUand va 13 December Myuieer de Redacteur l P APRIL tot 10 MEI P 1 werkdagen van des rooimiddags 9 tot det Qelet op het Besluit ran Heeren Gedeputeerde aten der ororinni Znï l W iii J m r v r I op alle werkdagen van det rooimiddagt 9 lot det Naar aanleiding ran het gesprokene in de jongste namiddags 3 uur in het daartoe ingericht lokaal aan rergadsring ran het Departement Amsterdam der den Groenenweg naast de Eerste Openbare Burger Maatschappy tot bevordering ran Nyrerheid neem school roor Jongens ik de rryheid UEd te renoeken rogr ondentoand dit de letter R in den gewonen drukvorm sehuin MABETBEBICHT BN Gouda 6 April 1889 Granen flauw als vortn Puike Zceawsohe mme werd betaald met ƒ U lot 11 75 poldertarwe ƒ 10 i 10 40 lerwijl afwijkende soorten belangrgk minder naar kwaliteit verkocht werden Bogge als reren zonder handel Gerst 5 a 10 cents Ugtr in beide soorten ran ƒ 5 a ƒ naar kleur éu gewicht Haver circa ƒ 10 per honderd kilogram Maïs en heiiuepiaad als voren Verder geen handel De veemarkt met goede aanvoer de handel in alles vlug varkfns geschikt voor Londen van 22 a 24 01 per half kilo vette schapen vlug magere varkeus en biggen mede vlug biggen van ƒ 1 25 a ƒ 1 80 per week Kaas aangevoerd 18 partyen eerste qualiteit van ƒ 28 a ƒ 30 2de qualiteit ƒ 26 a ƒ 28 Noordhollandsche ƒ 31 Goeboler ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Weiboler ƒ 1 a ƒ 1 10 Kaas noteerinif vau de Ver r Kaashandelaren aangeroerd 18 partyen le kwal ƒ 27 50 a ƒ 29 2e kwal ƒ 25 A ƒ 27 Haudd gewoou üurKerlllKe Stand GOUDA GEBOREN 3 April Maria Sophia ouders H ran Wijugtiarden eu AI S Puijk Adriaous Jacobus Johannes ouders C A ran Berkel en A A IJpelaar 4 Willrraina Maria ouders A van Tessem en M Kranendonk OVERLEDEN 3 April T Verstoep 3 j 4 K van der Geest 67 j 6 T Seiberi 2 j 9 ro GEHUWD 5 April fi Engelsman en C M Blok W vau Hoorn eu E C Lamars G van der Kleyn en M vaa Biemsbergen A Cathel en J Luiljes Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenleu van 18 tot 24 Maart 1882 Moordrecht OVERLEDEN H van Gneken 3 m T van der Weide weduwe van C van Hoogt 57 j Oouderak 6EB0EEN Cornelis ouders D Noorlander en K de Winter OVERLEDEN M W J MuhtUao 46 j Stölwük GEBOREN Baartje Joeemyntje ouders A Mak en G Verkaik Johannes Hendricus ouders G Streng en 6 de Keijter GEHUWD C de Jong en K Verkaik 1 Beea fjk GEBOREN Maarlje ouders A Scheer en M M Httber Adrianus Heurieos Josephus ouders P C M de Groot en J W Knspe Pietertje ouders C van der Starre en A C van Triet GEHUWD A Schouten wed van A Buiteren M Verhoef Waddinzveen GEBOEBN Johannes Cornelu ouden H P van Baarzel en C Pryling Jau Adriaans ouders A Kromhout en C ran der VHden Citharina ondel J Hoogervorst en P rau der Winden Hendrik oudeet J ran Dijk eu A ran der Ben Jornelia ouders W Groeoereld en M P Klaanln Johanna Berendina ouders M ran Dyk eu J B Leeman Maria Sophia ouden W ran Leeuwenen A Maatkaal Alida Maria ouden C Binnenkade en C ran der Winden Naalje Maria ouden H Slinger eu T ran Willigen Dirkje oudenG ren Middelkoop en N ran Vliet Leonardus ouden M Nedenticht en M J Fyuakker Wilhelmina ouden J P Bodegraren en J ran derHoorn Jubtnua ouden L ran Vliet ca A Boere OVEBLBDEN H ran Dijk d T Kolman 78 j wed ran P Kroes W Metselaar 7 j P Kolkman 2 m H E Eynfrank 65 j B Tan der Heyden lm H G ren der Zwaaril 7 w O Steenland 21 j L de Groot 19 J Zevenhuizen GEBOREN FJizabeth Wilhelmina onden T Wiegeman eu A de Jong Engeniet Maria Cornelia Grrdina ouders J Bakker en M A Jongeneel Martinus ouders F Kersseboom en L Tuinzaad OVEELEDEN J ran Delft 80 j ONDEBTBOUWD J Bos en M Sol ADVERTENTlfiW V Heden overleed na eene kortstondig ziekte voorzien van de Hfl Sacramenten der Stervenden tot diepe droefheid van mg en mgne Kinderen mgn geliefde Ecbtgenoot NICOLAAS TAK DIB GEEST in den ouderdom van ruim 66 jaren Wed N TAN DïK GEEST Qouda 4 April 1882 Pikksjü rf