Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1882

I N 2750 Zondag 9 Aprit 18 OUPSCHS COURANT jy uws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Blykei Zoudi K Stadhuis I eo rr0BC wefsenq lich diel t sattj pla laelijkci iA de giBkren avond j h4 3che psoüutte k6rp gNi Keil atwtrslid hkrlcoui de heer H vali AljaflfA I Heer P Eif bon tra ADVERTE T1EIV in alle Binnen en Suitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda UITKOMST voor lijders aan Rharaatiek daar zy door gebruik der Abshnubblna of Anti Bhuniatiiche Watten zich van bovengenoemde ondragelijke pijnen kunnen betrijden De zekere en doellreffende werking dezer watten is reetls in zoovrre bewezen dat het den plicht is de nog onwetende hiermede bekend to maken Verkrggbaar a 30 cl per pakje by den Hoofd depothonder A BKEETVELT Az te Delft en verder by 0 Hoogcndgk Cappelle K Oosterling Haastrecht S V d Kraats Bleiswyk VV d G Wilhelmus Woerden c H ooa E iiTBooiv £ FINALE UITVERKOOP 5 e n ed ii ra b x i © is s pr 15 z © 11 EOTTEEDAMSCHE HTPOTHEEÈBA voor NEDERLAND De Directie bericht dat de ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEdIrt A ivn Pandbrieven uitgeeft groot ƒ 1000 ƒ 500 ƒ 100 en 50 iXfde 4 ct die ferlfrLbaar zijn ten kantore van hare Ageuteu cuue h pci aie verkrijg HOFFMAN Co 1 I LAFEBER Co i R Mii ü ü D DIRECTIE EE B VAN OSSEM E C W HOIJER ffliii lif m fifiiiii iJi £ Amsterdam KAPITAAL EEN MILLIOEN GULDEN voigefournee4 Directeur JUr Mr C HARm Jbsz Tweede O recteur J r P PORmur Kantoor Reguhersdwarsstraat bij het Koningsplein X 12 DOORLÜÜPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekerinwn WEDUWEN en WEEZEN PKNSIOENEN ME OF ZONÖeR HPRVS R7R ptmp i BETA ALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADESlNGAANDFpn UITGESTELDE LIJFRENTEN I E en GEIRAAL AGENT BEHEER T DRAIJER TE SGRAVENBAGE BEEREMCBT 5 Correspondenten iu de Provincie Zuid Holland Zeil h a i Y l t f l ver Notaris Bnelle Heeren de Kanter Veegens iW Heer Mr C E Overgaanw Pennis Dordrecht H Vriesendorp Goriiichem Heeren P de Gijselaar Co Graven lage Heer P J Landrjj Men Heeren Lezwiju Eigeraan l RÓtlZ h t J A Bnrgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon hiedam p Loopuflt Co Vlaardingev Heer Panlus Kikkert Mevrouw de WILDT HAVEN VRAAGT met 1 MEI een FATSOENLIJKE DIEITSTEODE P Exquise fijne AMSTEItDAMSCHM LZ KE CT I5E3ST uit de Likeurstokerij t IV LOOTSJE SLOTEMAKER Co Openlare mkooping te Nieuwer erk a d IJesel ten overstata van Notaris MONTIJM te Oouda op WOENSDA 19 APRIL a B s voormiddiigs elf ure ter Herberg Zwaan van een goed onderhi inden genaamd de VerguMe Leeuw bestaande in WOON en WUfKELHUIS met TAPPERIJ drie annexe WOÖNHUISJES en KOESTALLING benevens BLEEKVELD en TUINGROND alles te Nieumfkerk a d IJsiel kad Sectie A Nos 1718 17 9 1720 1836 1827 en 1792 te zamen gr ot 12 aren 10 centiaren in één perceel te alnvaarden dadeIgk na betaling der kooppenni Igen Er wordt dadelijk een BEUEÜSILEEBSE WHS TE HUUR GEVRAAGD Adres den Uitgever dezer Courant onder No 703 COSTUUMUAAISTEE GEVRAAGD voor TWEE DAGEN per week gedurende de maand April Zich in persoon te adresseeren aan het Bureau dezer Conrant T A g van Deth Mej de Wed Bosman Gouda W F J den Ugl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudknrie Boskooo C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J var Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Sohlattraan Bodegraven Woerden 6 Groeneveld Op AANDAG den 2en PAA CHDAG zal de iiiraiii j ia VAREN van Oouda morgens 7 uur en van Motterdam s namiddags 5 uur RETOURBILJBTTEN Groote Kajuit 55 cent Voorkajuit 40 cents De ond rgeteekfode verwittigt signe geëerde begunstigers dat ZATERDAG en MAANDAG te verknagen is T lbftids leeg50Cent nerKili Ook iijn de Broodörjjzen als i gEW üON KRENipNéROO BES I WiTTEBRi ÜRUINBRPOD ÏARWEBROOD niat Érentem G oost 40GGEBROOD h Turfnilu kt hoek Lange Divi rffiti at Hêt Weekblad vao Mont l ort c a plaatst Advertenties a JO Cents per regel die worden opgenomen in 14 locale Weekbladen gezamenlijke oplaag 5000 Ex Uitgever R F STALENHOEF Montfoort Talrijke geiuigschriflen van eerste Geneeskundigen Op versoheideuc Tentoonsielliugen met Medaille bekroond Met door 0 jaar g ereiioiuiiieerd Anathehn Mondwater van Dr i C POI P KK Hof Tandmeetter te fTtmeH Radikaal geneesmiddel voor elke Tanilpyn alsook voor iedere liekte der Monilholle en van hel Tanrtvleesch Beproefde Monilspoeling by aaiihou lende Keelziekte 1 groote flesch a 1 75 1 ftesoh a ƒ 1 20 1 kleine flesch a ƒ 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt n kon gebruik de Tanden blinkend wit zonder ze Ie beschadigen Prys per doos ƒ 0 80 Anathrrin Tandzeep m glazen doozen van ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveringsmiddel De echte aromatische ér ai m van Db J G POPP zy maakt de tanden zuiver wit zonder hel émail aan Ie doen bewaart ze voor ziekclyke aandoeningen en hondt den mond frisoh Het stuk kost 40 ets en is toereikende voor een half jaar Tandplombeerlng praktisch en zekerst middel voor zelfplombeering van holle kiezen Prys per étui ƒ 2 60 Kmidenzeep aangenaam en best middel voor Vlekken Uitslag Zomersproeteu en Puisten Hoofd en Baardschilver en Karsten Huidkrankheded en alle onreinheden der bovenbuid Prys per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelyk KK Hof Tandmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van myn Fabrieksmerk zyn voorzien DépSis zijn gevestigd te Oouda by h Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereyn Co blauwe poreeleiawinkel te sHage by 1 L F Snabilié apoth te Delft by A J van Byn te Schiedam by C Malta Gt te Leiden by E Noordyk te Amsterdam by F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Sohoonhoveu by S Wolff en Zoon te Alphen by L Varisiean en Zoon te Utrecht by G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten Snelpersdruk vaa A Bsinkman te Gouds m Bij hei toelatifagsexameu voor d kn Norrai U letaen alhier lijn p capdidaten uiDgenomeii namelijk 13 Ivoor de eerstij 2 voor de tweede 2 vo r de derde klasse In t geheel telt deze tnriebting thans 86 leerlingen waaronder 26 vrouwelyke Van de Ie klasse gingen ov jr naar de ti eede C C i Boer H nu Creveld O E Hoogerwaard H Sleyl C E Groenendaal S F M Saalbaoh M C van der Kleijn J M van Baaien A van Kersen en V van Syk Van de 3e naar de derde E P J Jager i M van Bochove A W Begeer B C van Booyen E Vetler A Steyl W J E Endenburg E A Zwaaueveld J Jonker Oz J SliugerUnd M M Wolft Ms Boih A Krugl A Kasbergen J C Versnel eu F Steyl Vm ki S lot de viwrfl A M Kruit Q Bokhoveu Th C tan Vledder J de Leeuw A 3 Krom S H Boer Pb W Bouwer A F W Loep W Hynevtld J Scheigroud eu J Qravesteyn Donderdag 6 April bad de Aanbesteding plaats van het onderhoud der kazerne gebouwen enz De minste insohryier was N Konings Hz alhier voor ƒ 1800 wien hel werk is gegund Donderdagavond werd in de Harmonie eene algemeene vergadering gehouden vau de Plaatselyke vereeoiging lot bevordering vau bet onderwys es het ohoolbeioek Uil hel verslag van den secretaris bleek dat de vereenigiiig 105 leden lelt dat de buisvlytschool onder leiding van den Heer vau Kempei goede resultaten geeft en dat de kweekeliugen der vereenigiiig zoowel de twee die op de Kweekschool te KQmegen tijn geplaatst als de derde die nog op ichool by den heer Hnber ia stof tot groote tevredenheid geven De rapporten der twee eerstgenoemden onlangs door hen gezonden daar zy wegens de pokkeu epidemie in de Paaschvaoantie niet mochteu overkomen bevestigden dit gedeelte vat het verslag Als bestuurslid werd herkozen de heer D Ruyter Seoretari der vereeniging en gekozen de bh A L SohmidI en P 0 v d Meulen Het Bestuur deelde nog mede dat het voornemens is in dit jaar weer een kinderfeett te gev n ter belooniog van trouw schoolbezoek indien dit plan door milde bijdragen van belangstellende stadgenooten werd getteund Met byzondere ingenomenheid nam de vergadering kennis van het aanbod der V en Z Club om ten bate van dat feest eene tooneelvoorsteHing te geven Het knaapje dat bekneld raakte by de Boode brug zie vorig nr is Donderdag middag om 4 nar overle den Uit Waddiuxveen sohryft men ons van 7 April Heden morgen had alhier naby de spoorwegbrug over de Gouwe een aanvaring plaats tnsschen de stoomboot Ciutor e Pollux en een schip geladen met grind Na ee n half uur gevaren te hebben bemerkte de schipper dat zyn vaartuig lek was Na een deel van het grind in een ander vaartuig overgeladen te hebben werd bet lek ontdekt en gesUkpt waari i de schipper zyn reis vervolgde De Heer D P Regt hoofdonuer ij r aan deIe opeubsre lagere school ta Waddinxveen staat op de roordraaht van hoofd eener openbare lagere school te Zoeterwoude De Heeren Anih Koster Ie Boskoop en D vanDulkei te Waddiuxveen zijl als besloursleden van de stoombootmaatschappij BMoop ITe Zevenhuizen uf ieté l i weder ékf noop aaogeust door bet roodv lMC Jp Ai i het Verslag van dei Acsttnd vatt het Lager Onderwas in d ze geraeentl gedore ide het jaar 1881 oni eene wij hel volgende Het 4iderwys op de Ope bare Scholen was meestal zeer goed Ie noemen Op d Byzondere Seholeto wasj oor zooverre de Commissie zulks kon uagsa het onderwijs eveneens te roemen eu werd hel gegeien geheel binnen degrenzen der wet Was er op die scholen soms iets aan ie merk n dan moet tvlks veelal worden toegeschreven aan gebrek aan personeel doch dit gebrek verbeten seerj i Over het ènderwyzend p aoneel was de Commissie voortdurend hoogst tevredln de hoofden der scholen en de ouderw tera irtfltten met lust en yver zy vervulüen hunne eerf b doch moeielyke taak uitstekend Een verblydend verschynacl is de verminderde afwisseling van het hulp personeel Sommige t erlieten de Gemeente om zeer gegronde redenen b v benoeming tot hooM eeuer school of plaatsing aan een inrichting van Middelbaar Onderwijs doch aauzienlyk kleiner ia het uiital der pi lane vacatures Op één bezwaar weuscbt de Commissie echter de aandacht te vestigen By de nituwe inriebting der Bijks Nonnaallessen is opgeheien de corsus voor onderwijzers die zich wenschen Ie bekwamen voor htl examen hoofdacte Dit kan ten getolge hebben dat vele onderwijzers bemoeirlykt in de voortzetting hunner studiën die met met ijver vervolgen eu des noods laten varen of dat vele verdienstelykejeugdige onderwijzers voortaan de voorkeur tallen geven aau eene plaatsing in eene Gemeente vaar die gelegenheid wèl bestaat De Commissie vertrouwt dal het onnoodig is in het breede uil ren te zetten het belang dat het Lager Oi derwya zoowel Openbaar als Byzonder er by heeft dat iu deze leemte worde voorzien hetgeen volgens hare inlichtingen zoude kunneo geschieden zouder Ie groote geldelyke offers voorde Gemeente De bepaling dat kweekrlingeu niet meer kunnen aangesteld worden in bet genot eencr toelage acht de commissie niet in hel belang van de Gemeente Ernstig lerweegl de Commiasie voorstellen tot wyziging dezer bepaling Op hare voordracht werd tot hoofd der avonden herbalIngSBohool benoemd de heer J van Kempen onderwyzer aan deze school nadat de beiden hoofden der Kostelooze Scholen verklaard badden door de groote vermeerdering hunner onderwys urea aan de RyksNormaallessen deze betrekking bezwaarlyk te kunnen waarnemen Het getal onderwqzeressen in de handwerken aan de Ie Kottelooie School werd met eene vermeerderd Het onderwys in handteekenen werd by voortduring met allen yver gegeven door den beer J J Bertelman De oommissie getuigt met den grootsten lof van den ijver en werkzaamheid van dezen onderwyzer doeh het is h i onmogelyk dat ééa onderwyzer beschikbaar alleeir in de voormiddaguren dat onderwijs voliloende geven kan op zes Openbare Scholen Hierin zou weder eeuige verbeieriug aan te brengen zyn zoo by het aanstellen in den loop van 1882 van eene zeveude onderwyzeres aan de Ie Buigerschool voor meisjes noodig by het in gebruik stellen der nieuwe school eene benoemd werd in het beiit eener acte voor handteekenen zoo mogelyk ook voor gymnastiek De toestand der schoolbib iotheek aan de Ie Kostelooze School verbonden is ze r gunstig Het aantal boekwerken neemt voortdurend toe en in het onderhoud werd voldoende voorzien Door de ongeveer honderd leerlingen der 2 hoogste klassen werd er steeds met graagte gebruik van gemaakt en de invloed er van op het gedrag en de ontwikkeling der leerlingen is zeer goed merkbaar Met voldoening vermelA de commissie dit en zy wyst er op dat door het toestaan van kleine subsidien voor dergelyke iurichliugeu een hoogst nuttig werk wordt verricht Wat de Schoolgebouwen betreft zegt de Commissie Een groot terrein werd door ü aangekocht eu reeds iu de laatste maanden van bet jaar werd door U aanbesteed het bouwen daarop van eeue nieuwe urgersijhool voor Meisjes Deze School belooft wat inrichting en bouw betreft een aieraad der Gemeente te worden Eeii gymuastiek lokaal eene overdekte en open speelplaats zuHen daaraan verbonden zijn De beslaande school van deu beer Kramers zal volgens mededeeling van B en W ingericht worden voor de 2e Burgerschool voor Jongens Door hel afbreken van de onderwyzerswouing al het bouw de vereischte inrichting van privates krygen en levens de zoo hoog noodige speelplaats Het voorlokaal aan d straat waar hel gerij in de Groenendaal zoo hinderlyk is zal ingericht warden voor gymoastiek lokaal en het overige gedeelte van het gebouw verdeeld worden in i lokalen Tot haar leedweien heeft het bouwen der gang aan de Tosscheoschool vertraging oudergaan daar het schooltoezicht wenscht dat by dat plan ook worde opgenomen ie verbetering van privaten en der lokalen Zij hoopt dat ook dexe zoo noodige verbetering aangebracht worde in het jaar 1882 is ourtuigil dat spoedig de verbetering van de Ie Kostelooze School aan de orde gesteld moet wolden wyl deze school in ecu onvoldoenden toestand verkeert De Commissie spreekt een gunstig oordeel uit over de byzondere scholen en het gedrag de bekwaamheid eo den yver van de hoofden de onderwijzers en onderwijzeressen dezer scholen verdienen met lof vermeU te worden daar zy soms meer dan een openbaar onderwyzer met eigenaardige bezwaren en moeielykheden te kampen hebben Wat de Bewaarscholen betreft zegt de Comoti sie In deze Gemeente bestaan eene Openbare en twee Byzondere Bewaarscholen De bouw der 2e Opeabaie Bewaarschool werd in den zomer van het afgeloopen jaar aanbesteed zoadat in de eerste maanden van bet jaar 1882 de opening daarvan te verwaehlen is Wordt daardoor voldaan aan voorbereidend onderwys voer de on en minvermogende kinderen der burgerij steeds blylt die onvervuld voor die leerlingeu die later de Burgerscholen bezoeken In baar advies aan B en W over de concept verordening op de Bewaarscholen heeft de commissie o nieuw die bestaande behoefte aangetoond en slechts de groote financieele offers die de nieuwe wet op hel Lager Onderwys van de Gemeente vordeil en vorderen zal hebben haar weerhouden om rstelleu te doen hieraan op afdoende wyze ie gemoei Ie komen De Commisaie verklaart ziobechter bereid naaraaaleiding van het nog steeds aanhangvge adres vau Mevr de Weduwe Weurman Belonjehaar gevoelen uit een te zetten om op min kostbare wyze te trachten aan deze behoefte te g raoet Ie komen Ër bestaat iu deze Gemeente eene stedelyke iunohting van onderwys voor de kweekelingeu der Bewaarschool De heer M H KIniïman geeft de lessen waarvoor hij een toelage van 200 geniel Iu het jaar 1881 werden er 4 kweekelingen opgeleid Van leze deden 1 December jl weder 2 met goed gevolg esameii an wien volgens bet provinciaal reglement een ncte van algemeeue toelating als bewaaren kleiukiiidersohoolhouderes werd uitgereikt Door aanneming vnn geschikte meisjes hoopt de onderwijzer hel overblijvende getal van 2 kweekelingen weldra geuqegzaam Ie vermeerderen