Goudsche Courant, zondag 9 april 1882

ONTVANGEN de nieuwste Dessins van X A P JJTEy tot haitengewoon letgeprijxen als volgt TAFISTRY 100 SCHOTSCHE KARPETTEN rood 8CHOT80H 90 Centim breed 1 10 en zwart 3X4 13 00 KEPER 0 65 dito geklenrd 11 50 en mindere soorten van af 0 30 i GESTREEPTE KARPETTEN 5 50 Eene groote Collectie TAFELKLEEDEN als VELVET RIPS en DAMASTEN EEN GROOT ASSORTIMENT Bchaiigsclpaiüer Schoorsteenstukken en lianden Zeer voordeelige Vloerzijlen en Wasdoeken MEÜBELGORDIJJSEN in alle genres als IRLANDAISE breed f 0 75 GORDIJi LI NEIVS Transparanten GORDIJ PAPIEREiV BRUINE BLOKJES en BIEZEMATTEN GANGen DEURMATTEN enz Mg vleiende met een dmk bezoek vereerd te worden Met Hoogachting üw Dw Dienaar zmmmmssmL TAN OtJDHEDEi VERSCHILLEND 7EfiSCH BESAS eo PAASCHARTIRELEIN voorhanden bg RAAIJMAAKERS Haven 17 Gisteren ochtend ia te Overschie oreileden de heer P H Martin weleer de alom bekende diereotemmer daarna werkelijk en laatst eere directeur der Botterdamsche Diergaarde Bij de Donderdag te Bleiswgk plaats gehad hebbende verkiezing voor een hoofdingelaud van Schieland is beuoemd de heer H Breugem te Bergsebeohoek met 88 van de 156 uitgebrachte stemmen Voor de vacature van hoofdingeland plaalsvervauger werd geeue volstrekte meerderheid verkregen zoodat eene herstemming zal moeten plaats hebben tusschen de beeren A Van Hobokeu met 75 H Breugem met 22 en H Van Alphen met 22 van de 166 uitgebrachte steramen Bg de Donderdag te Wassenaar gebonden verkiezing van een hoofdingeland en hoofdingelnndplaatsvervanger voor het I6de district van het hoogheemraadschap Rgoland werden herkozen de beeren C H baron Van Pallaidt als hoofdingelaud met 80 van de 7 en C J Van der Oadermeulen als hoofdingeland plaatsvervauger met 71 van de 88 geldende atemlDen Gekozen in bet 4e district van Rijnland met bgna Igemeene stemmen tot hoofilingeland de heer mr J P Amersfoordt en tot plaatsvervanger de heer H A tlanedoes aftredende leden Door den directeur der Rgksposispaarbank is weder een zeer doeltreffende maatregel ingevoerd Ten behoeve der scboolspaarkanken wordt nl een formulier n Vis in gebruik gesteld ingericht ter aanhechting van 100 frankeerzegels van 1 cent Die formulieren worden door den directeur der Rg kspostspaarbank rechtstreeks verstrekt aan de hoofden der scholen die daarvan voor hun leerlingen gebruik wenschen te maken formulieren no Vis voorzien van 100 zegels van 1 cent worden op denzelfden voet als de formulieren uo VI door de ambtenaren als inlagen in de Rgkspostspaarbonk aangenomen mits zij voorzien zijn van de bandteekeniiig van het hoofd der school Eerste inlagen ten behoeve van leerlingen die niet kunnen schrijven geschieden ten verzoeke vau het hoofd der school Ter wasrschnwiog voor anderen deelt men het volgend geval van onteigening mede Mevr V H geb P bezat een stuk grond dat de Staat voor een openbaar werk noodig had De Staat bood haar daarvoor ƒ 77 000 doch door de eigenares werd ƒ 166 942 92 j geeisoht en van een schikking wilde zij niet hooren er werd dus geprocedeerd en door de Rechtbank te Dordrecht werd nu bij vonnis van 26 Oct jl de eigendom aan den Staat toegewezen voor 72 660 11 zijnde dus nog ongerekend de proceskosten bgna f 4600 minder dan het aanbod Ëen beroep in cassatie werd bg arrest van 12 Deo 1881 verworpen Vonnis en arrest vindt men in bet ITeekblad nm M recht No 4717 en 4719 Voor zooveel w kunnen nagaan heeft niemand er te voren aan gedacht dat het postpakketvervoer het gebrek aan geneeskundige hulp ten plattelande nog sterker zou doen gevoelen Eu toch is dit het geval blijkens een mededeeling uit Varsseveld In die gemeente van Qetderlands Achterhoek is 1 meer dan een jaar lang geen geneesheer gevestigd Op spoedige voorziening in dat gemis sobyut niet te rekenen want bet waa te Vergeefs dat het 6emeentebettuur reeds een bezoldiging van 800 uitloofde Niet alleen de medische hulp maar ook de mediognen moesten dua uit een naburige gemeente komen Vroeger mochten de postboden dergelgke benoodigdbeden zoo los meebrengen maar nu dit verboden is en de verzending als postpakket moet plaats hebben motten alle fieschjes doosjea enz ook reglementair verpakt verzonden worden Dit is lastig en kostbaar Moet nu de postpakketdienst afgeschaft worden om dat bezwaar weg te nemen Zeker niet Moeten de daarop gemMkt bepalingen er voor gewg zigd worden Het schoot niet aan te raden De kwaal wareechter mettertijd in den grond te genezen door uitde medische wetgeving bet dogma der éénheid vanstand waarmee toch al telkens getransigeerd moet worden en dat niettemin zooveel nadeel blgft stichten te doen verdwijnen D D Vereeniging Bet Neierlanibclu SMndvee Stamioei zal hare Algemeene Vergadering houden op Maandag 24 April 1882 des namiddags ten half één uur in het Koninklijk Zoologisch Geaootschap ffatura Artit Mafittra te Amsterdam Sr lollen o a worden behandeld voorstellen van bet bestuur Toe te treden tot het lidmaatschap der Algemeene Stamboek Vereeniging voor Dnitachland en naburige r ken f i Het Stamboek der Vereeuigiog uit te geven de Engelsche Duiische en Fraucohe taal c Hede te werken om de voargeoomen Uiidbouwtentoonstelling in 1883 te doen slagen en daarvoor eeoe geldelgke subsidie te rerieenen Donderdag nacbt is te Amsterdam een inbraak gepleegd by den horlogemaker Warnaar op de Brouwersgracht De dieri n hebben een ruit stukgeslagen en vy f of zes horloges die voor het raam hingen weggenomen maar zgn toen waarschynlijk door beteen of ander gestoord want andere voorwerpen o a een paar fraaie kleine pendules die voor het grijpen stonden lieten ïij ongemoeid 0e gestolen horlogeszijn van betrekkelijk weinig waarde daar de meerkostbari stukken s nachts warden opgeborgen De politie doet onderzoek Ouder zeer eigenaardige omstandigheden is in een water en ruurneriug te Bergen op Zoom een diefstal gepleegd van ongeveer 126 tan contanten Terwijl de man niiSr de kerk was en de vrouw met een buurvrouw in den winkel stond te praten schgnt Iemand die met de looaliteit van het buis bekend was naar boven te zijn gegaan en het geld uit een kast te hebben ontvreemd De diefstal moet ongeveer elf uur s voorhiiddugs hebben plaats gehad zonder dat men iemand gezien of gehoord heeft De justitie heeft vermoedens maar oog geen zekerheid omtrent den schuldige Donderdagavond had er in het café fondel in de Vondelstraat te Amsterdam een zware gasontploffing plaats die een geweldige verwoesting aanrichtte Het gas bad zich verzameld tussohen de zoldering van den kelder en den vloer van de zaal en toen men omstreeks 7 uur het licht iu den kelder wilde opsteken sprong de zoldering met een geweldigen kual die ver in den omtrek te hoeren was In het lokaal werd door den schok alles vernield Alle marmeren tafels werden stuk geslagen de stoelen vernield de gaskronen vielen naar beneden eo er bleef geen ruit heel Ëen groot gat was in den grond geslagen bet buffet zoo goed als verdwenen en het geheel vormde een puinhoop van balken plankeu marmer en glas De vrouw des huizes had een been op twee plaatsen gebroken en twee der beeren die in het lokaal aanwezig waren zgn deerlyk gekneusd Verwonderlg k goed liep het oog af uaar er oog meer personen in de zaal aanwezig waren en te oordeelen naar de mine die het ongeval veroorzaakt had allen gewand hadden moeten zgn Dr persoon die het gas aanstak hltM ehee ongedeerd De Kederlandsche ipoorwegen zullen 60 pot vermindering op den gewon o vrachtprijs tiestaan aan de deelnemers aan den natiooalen en internationalen wedstrijd op alle wapens te Amsterdam te houden op 16 en 17 Juni e k Ten bewgze nogmaals ran bet noodzakelgke om eieren bij het gewicht te verkoopen geeft de lanJi Cf een Igstje van 8 kippensoorten met opgave van he getal barer eieren per pond dit wisselt af van 8 tot 16 terifijl het getal eieren per jaar door die kippen gelegd varieert van 160 tot 90 De beste soorten zgn LIrorno Hamburg liohte Brahma en zwarte Spiansohe van welke ledere kip gemiddeld jaarlgks 17 15 en lO i pona eieren sjaars legt Bautammers geven sleohis 6 pond Vooral voor abrikozen en perzikenboomeu is het noodig in deze dagen van zonneschijn en nachten van scherpe koude de temperatuur te equivaleeren dit geschiedt het best door s nachts wat berkenrgs voor dep boom te plaatsen Dcible beschutting met matten of ramen geeft beroeiing waardoor de boom of liever de bloesem te fijngevoelig wordt N V d D JKet een woord tot het Nederlandsohe volk onder den titel Drankbestrijding en Drnnkwet bij I jeenk Willink te Haarlem verschenen doet mr H Goeman Borgeaius ee warm beroep op den steun vau alle burgers om den grootaten vgand van ons volk bet draukmiabrnik te bestrijden De voorzitter van het volksbood tegen drankmisbruik vroeger Moltapatiorsboud betoogt in eeo 24 tal bladzijden dat juist na het totstandkomen van de drankwet aan de leden van dit Bond een rnim veld van vrachtbare werkzaamheid geopend is en dat willen die pogingen kans van slagen hebben bet legertje van bet Bond van duizenden tot tienduizenden noet aangroeien die door fioaocieelen ofmoreelen steun maar bovenal door persoonijjkeu invloed den drankdaivel moeten helpen iMstrijden De schrgver wiens warme belangstelling in deze zaak van uitnemend maatschappelijk belang bekend is toont op heldere eo voor ieder verstaanbare wgze aan hoe de woorden waar te maken zg n door den minister van jnatitie bg de verdediging der drankwet ge sproken 1 wet alleen vermag weinig nuirmet de wet vermag de natie zeer veel ler wgl hij er deze juiste woorden aan toevoegt Dt wet kau steunen maar niet voorgaan krachtig be vorderen maar niet aan bet volksleven een geheel andere plooi geven De wet is elechts een middel niet bezielend element het leven de bezieling moet komen uit de natie zelve De dagbladpers heeft dezer dagen de aangename tgding gebraclit dnt het tijdperk der voorbereiding voor de in het volgende jaar te houden Internationale Koloniale en Uitvoerhandel ïciitoonstelling schoon niet zander zwarigheden is doorworsteld en thans een ander tijdvak dat der uitvoering is aangebroken Met voldoening vestigt het Leidtcke Dèl de aandacht op het veisohijiiael dat waar machtige natiéu zich driemaal bedeuken alvorens tot hel honden van zulk een tentoonstelling over te gaan ons kleine volk onverschrokken io het vreedzame iolernationale strijdperk durft te treden Door de opneming in het programma van bet element uitvoerhandel is daaraan toch een uitbreiding gegeven waarvan de grenzen wel eens eene buiten rekeamg vallenden omvang zouden kannen aannemen Zoowel aan koloniale als uan niet koloniale mogendheden is nu de gelegenheid tot inzending en mededinging opengesteld £ n indien de bewering gegrond is dat eeue vergelgking tusschen het verleden en het heden van Nederland op dit gebied nog al beschamend zon zgn had men veel beier gedaan de zooeven genoemde derde afileeliiig maar achterwege te laten Nn de zaak eenmaal op het touw is gezet mogen wij niet andere hopen dnn dat de slag ook de hoogst gespannen verwachting ma3 overtreffen en dat de tentoonstelling ook voo niw land rgke vrdchten moge opleveren Het han natuurlgk van de wgze af waarop onze koloniën inllen worden vertegenwoordigd of deze ver achting zal worden verwezenigkt Doch nu ia wel eens eene bedenking geopperd dat Nederland als een koloniale mogendheid in een benijdenswaardige positie verkeert of juister nog dat ons land op koloniaal gebied zijne bengden heeft Zou het daarom wei van doorzicht getuigen zoo men ging pronken met hetgeen de gverzuobt van anderen gaande maakt Die zoo redeneert zegt het LHdtch DU vergeet een anderen regel dat hij die prgs stelt op zijn bestaan ook lijn recht van beslaan moet bewgzeu £ n dat bewijs is te leveren niet slechts door een volledig overwicht van alles wat wg uit onze koloniën ontvingen maar ook uit een duidelijke aanwijzing vair alles wit y met de voorrechten der beschaving zoo rgk gezegenden voor die onontwikkelde volken in ruil voor hunne producten hebben gedaan Uit de expositie van bet volgende jaar moet alsoo in de eerste plaats blijken dat Nederland zijne roeping als koloniale mogendheid niet alleen begrijpt maar ook vervalt In die getrouwe plichtsvertulling ligt de beste waardorg voor bet voortdurend ongestoord bezit Het nieuwe reglement op den achoolbouw is reeds bg den Saad van State aanhangig gemaakt eo ktn dus binnenkort worden afgekondigd Naar wg vernemen zal het in het algemeen zeer milde bepalingen bevatten en de regelen voor het bijzonder onderwgs tot een minimum beperken X KOEPOKlL EKTl G De BURGEMEESTER van Oeuda brengt ter algemeene kennis dat tengevolge van ziekte van bet voor de inenting bestemde kalf op Zondag den 9 April aanstaande geene gelegenheid zal beslaan om zich te doen vaocineeren of revacoineeren GOUDA den 8 April 1882 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN Eleinliandel in Sterken DranL BURGEMEESTER eo WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 StaaUblad No 97 ter openbare keunis dat bg hen zg n ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbij vergnnning wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde looaliteit sterken drank in het klein te mogen rerkoepen ila Volgor Naam van den Aanduiding der Verzoeker localitett 8 D Begeer Heerenkade P No S 6a 4 Ca Heil Wed Brandenborg Rotterdamschedgk P No 1 Gouda deo 8 April 1882 Borgeraeester eo Wethooden voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER ADVERTENTIÉN ii Den 15 APRIL a s hopen onze i m geliefde Ouders la P JOHAN DAVID EMEIS i i m CHRISTINA HORNBS P den dag te herdenken waarop zij gjg ii vóór yiJF BN TWINTlG JAAR in jg het HUWELIJK traden Ondertrouwd PETRUS VA DBK POL EN ANNA CATHARINA DAALMANS Jmenfoorl j i882 Qouda lil Algemeene kennitgeving Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon KLASINA HAZEBROEK geliefde Echtgenoote van A VINGERLING 0ouda 6 April 1882 Heden ontsliep na een kort doch hevig Igden ons eenig en innig geliefd Dochtertje TRUITJE in den ouderdom van 2 jaar en 9 maoinden A R SEIBERT E W ÖEIBERT Gouda 5 April 1882 Bbassblaab ♦ Beden overleed onze Broeder en Behnwdbroeder JOHANNES BEGEER in den onderdom van 53 jaren Uit aller naam C M POOKSMA Gouda 6 April 1882 DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RLINLAND brengen bg deze ter kennis vau belanghebbenden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1881 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage van het algemeen zal worden nedergelegd van heden tot 20 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure en aldaar tegen 15 cents roor elk exemplaar verkrggbaar zal zgn 2 dat de ingelanden volgens art 165 van het reglement van 6 Julg 1857 Stoa a4t in 90 hnnne bezwaren tegen deze rekeaing binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en das vóór 27 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Vrgdag 28 April in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening LuDBN 6 April 1882 mequUe tune AMSTERDAMSCHE uit de Likeurstokerij lIV LOOTSJE bij SLOTEMAKER Co Het Weekblad vao Nontroort ca S laatst Advertenties 10 Cents per regel ief worden opgenomen in 14 locale Weekbladen gezamenlgke oplaag 5000 Ex Uitgever B E STALENHOEF MontfooH Löwenbier nit de Wereldberoemde BRAÜEREI te Dortmund BIERHAL MÜLTAPATIOR F VAN UTRECHT BOELHUIS te REEUWIJK De Notarissen FORTÜIJN DROOGLEEVERte Gouda en BBIJERMAN te utrecht lollenop Woensdag den 19 APRIL 1882 des voorffliddj B ten 10 ure precies op de Hofstede Av KVBn € onder Reeunijk publiek enomConia ttfil verkoopen iZwart 6 jarig MBRRIEPAARD 24 KALFKOEIEN 1 KALPVAARS 3 gaiste VAARZEN Jonge KALVEREN 2 ZEUGEN met BIGGEN TBNTWAGEN BRIK ARRE8LEDE PaardenUOÜIHARK dito HOOISCHUDDER KETTINGEEGD MELK en ME8TSCH0UWBN verdere Bouw en Melkgereedschappn enig HOOI STROO BIEST en MEUÖfLAIRE GOEDEREN BRANDHOUT en 8 POPÜLIEBE Boomen geschikt voor werkhont J de JONG Aï Mr TIMMERMAN INSTRDMBNTEELB ZIIIVERAAR van Huizen Slaapkamers en Meubleraent Kuiperstraat K 227 Met 3 jaar Garantie Op den Isten en 2den PAASCHDAG 9 en 10 APRIL zal het MUSEUM s namiddags van 4 tot 6 unr weder voor den VERMINDERDEN PRIJS van 10 Cents de persoon voor een ieder toegankelijk zjjn De COM MISSIE iiiii Gm De NIEUWSTE DEMI SAI SONS en ZOMEESTOïTElT ONTVANGEN J HOOGEySOOM D HOOGËNBOOM WOLLEN DEKENS Wasschen te Leiden aan de Fabriek der HH ZAALBERG en Zn De eerste Verzending op Woensdag 12 April en vervolgens om de veertien daag wTbEGEER Wijdstraat A 171 FABRIKANT IN GOUDEN WERKEN vraagt een en plaatsing voor een LEERLING worden ACÜRAAT hersteld door J H KRATS Instrumentmaker ROTTERDAM Ook worden ondoelmatige in ruil genomen bestellingen worden aangenomen bg den Heer K VAN VLIET mr Kleermaker Kleiweg te Gouda