Goudsche Courant, zondag 9 april 1882

SPECIALITEIT in Thee Koffie en Chocolaai GOUWE C P 5 CONGO 70 Cent Goede CONGO 80 Cent HON zie verder Prgs Zeer geurige CONGO ƒ 1 Fpe SOUCHON ƒ 1 25 en hooger tot 5 Zondag 9 April 1882 Jf iermede heb ik de eer ÜEd te berichten de ontvangst der Dames en Kinder Voorjaars en Zomermantels JAPONSTOFFEIS met bijbehoorende Garneering en Zwarte Fransche Cachemires en Thibets voor COSTÜMEN en CHALES ZWARTE ZIJDE soliede qualiteiten ooHiTEisriDJ i oisrlsrEnsr Nieuwste Dessins FANTASIE KATOENEN en SATINÉESGROOTE KEUZE Lakens en nieuwste Buxkins en Meltons voor Heereu Demi Saisons ostumen en Kinderpakjes 1 RUIME SORTEERING NIEUWSTE BEUI SAISONS 5E2iT JONCEHmEr FAEJES EN FRONTS BOORDEN MANCHETTEN COLS Zwarte en Gekleurde GLACÉ HANDSCHOENEN BRODERIES en verdere voor tSAtSOEN Gouda April 1882 I OÜVEALTÉS Nil beleefde aanbeveling ÜjEd üw Dienaar G HOUTMAN MARKT 53 HOEK KERKSTEEG Hèeren Dames en Kinder Costumen worden in korten tijd geleverd Photoèraphiscli Atelier van Markt ijk A No 156 DAGELIJKS GEOPEND PULP AGENT t Gouda voor den VERKOOP op najaar goed bekend met LANDBOUWERS gevraagd voor Godda EN Omsïukkrn door P C van BOCHOVE Bergen op Zoom INALE UITVERKOOP ben ed eza Feu brie 3s s p r Ij z e zi fï SI itJÏ VAK 3J DE NIEVWE WINKEV te GOUDA vlak over de Wijdstraat Horlö s Pendules Klokken RiBgulateurs en Wekkers Bepai atiën worden spoedig en nauwkeurig be werksteiligd jr van der HEIJDEN courant BLOEMTHEB van 25 en 60 Cent het Pakje Deze Week ontvangen direct Echte JAPAjVSCHE THEE Afdeeling Koffie en Chocolaad KOFFIE 40 i5 50 en 60 Cent per half kilo Fijne oplosbare POEDER CHOCOLAAD en verder 1 wat tot het vak als specialiteit behoort Gebrs KAMPHUIZEN A C I BEICK Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wijlen den Heer A J W KOENAART dngeKJks te connult eren Weate Wagenstraat 54 Rotterdam Openbare Verkoopingen te GOUDA Op WOENSDAG 12 APRIL 1882 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wijk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van eeoen netten goed onderhouden INBOEDEL waaronder Mahoniehouten en andere KASTJES PENDULES IJzeren en Houten twee persoons en KINDERLEDIKANTEN BUREAU 2 CHIFFONNIÈRES NAAIMACHINE BEDDEN en BEDDEGOED KACHi LS HUISRAAD GLASen AARDEWERK eenig gewerkt GOUD en ZILVER enz Voorts een groote partjj SCHUTTERSJASSEN en BROEKEN en MUZIEKINSTRUMENTEN Een partjj nieuwe SCHOENEN LAARZEN en PANTOFFELS Een partij gesatineerd en ongesatineerd BEHANGSELPAPIER RANDEN enz Een partij KINDERSPEELGOED en circa 7000 CIGAREN Te zien DINGSDAG 11 APRIL des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren Op DINGSDAG 18 APRIL 1882 des morgens te 9 uren ten huize van P MOL in den Moordrechtschen Tiendeweg Wyk T Nr 36 te Gouda van 15 KOEIJEN die gekalfd hebben of op kalven staan een 8PEELWAGEN een SCHOUW BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN drie BEDDEN met toebehooren eenige MEUBELEN en HUISRAAD enz Op VHLIDAG 21 APRIL 1882 des morgens te 9 uren ten huize van K OOMS in de VoorwiUens Wjjk S Nr 8l van die gekalfd febben een nieuwe BOERENWAGEN een TILBÜRRIJ met Kap twee SCHOUWEN BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN een BED met toebehooren eenige MEUBELEN en HUISRAAD enz En op DINGSDAG 25 APRIL 1882 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhnize van Mevr de Wed van GENNEP aan de Turfmarkt Wyk H Nr 166 van waaronder eenig gewerkt ZILVER e zien Maandag 24 April s morgens van 9 lot 12 en s namiddags van 2 tot 5 uren i Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Wntore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER aan de Westhaven te Gouda Snelpersdruk van A Bbinkhum te Gouda i BuUenlandsch Overzicht Buna allenregui paaschTacaDlie ia de parlementen De Praiiwhe kamerli deu zijn gewapend met hunne nieuwe abouuemennkaarl van 120 fiauken roor een jaar reiten Op alli poorweglgneo op rei egun naar hunne kiezera die waarscbijulyk zullen zeggen dat de hèeren nog niet veel hebl en uilgeroerd Daarom geeft ir Siicle hau uit Pariji een bewijs ran goed gedrag mede Ze hebben niet reel meer kunnen doen Toen de kamer onder hel miniiterie Ferry bijeenkwam wat een debat over de zaken van Tunia onvrrmgdelgk Daarop volgde het tijdverlies door de vorming van een reeds lang door de openbare meening geeiseht ministerie Gambetta dat ten slotte wijken moest zonder iels Ie hebben gedaan Ben nieuw ministerie moest wider lijd van voorbereiding vragen want wetsvoorslelleu schudt men maar nirt zoo uit de mouw zelfs niet uit lie van ern ministerrok Inmidilrls hield men zich in de afilecliagea nuttig bezig mi t het onilerzoek vaa gewioh tif e onderwerpen naar aanleiding der door de oudministers als leden der kamer ingediende ontwerpen Zoo heeft de kamer toch gearbtiil en was het niet k re schuld dat t niet veel werk afleverde De Siielt heeft in ilie versohooniug zeker geeu ongelijk maar de kiezers zullen het hier en daar toeh el Uten gevoelen dat er in Jit jaar nog wat anders dient te gebeuren dan de begrootiug De ooinmisaie gunnen zich inlosschen geene v etatie en znllen over veertien dagen waarschynlyk hte at arbeid kunnen overleggen Prankrgk en DuilMshland hel ben hun voornemen te kennen gegeven om ile ontworpen ounventie tot internationale regeling der ristoherij op de Nojrdree goed te keuren zoodat waarsehijnlgk de ttoagsohe conferentie vrucht zal diagen Men deukl dat de Ëngelsche regeeriug van de parlementaire acautie zal gebruik maken om nieuwe wettelijke bepalingen voor Ierland lu gerie lhiid ie brengen welke bg de hervaiting der tittingen van bet Parlement zullen ingediend warden Meer eu meer bigkt dat de tegenwoordige maatregelen geen doel treffen Het voorstel tot gzigiug van hei reglement van het Ëngelsche Lagerhuis bestaat uit 13 ariikeien Op ari l ign reeds 39 anHndenicnten ingediend tS van conservatieven 11 vaa liberalen en 2 van O Donnell In het geheel zgn op de 13 artikelen 112 amendementen ingediend Ëen van Labouchcre laidt dal anDeer het debat twee uren geduurd hetft een meerderheid van 2 3 1iei recht zal hebben behalve taMoheo 8 en 10 uren op hrt initiatief Tan DO leden te bepalen dat de speeches niet langer dan 20 minnlen tullen duren van die bepaling zouden iqn vrijgesteld die leden die met de verdediging van de st belast tiju en een lid dat door den voorzitter wordt aangewezen Labouclière wil oiik dat geen lid tcnzg hg Minister is langer dan drie kwartier zid mogen spreken zander loeetemining van het Huis Aangezien naar leden die Linger spreken gewooulgk toch niet wordt geiuislerd zouden tg niets bg die bepaling verhezen De Oostenrijksolie troepen zetten in DuWn itic met goed gevolg de verdrgving der opstandelingen voort pen tpieekt ook van het terugzenden van een deel der troepen omdat de overblgfende bi ndeu niet veel mnr beteekenen Ce saneiislilliDg van ce Heereuhuis commissie tot onderzoek van de kerkelgke volmachtswet is van dien aard dat er geen twgfel is van aanneming De Kriviieit herhaalt ilat zg juist was ingelicht toen zg medeelde dat de afgeieite bisschop van Keulen Melohcrs afstand had gedaan van zgn bisdom en den paas verzocht hem niet tot kardinaal te benoemen Ëen paar eken geleden liep in St Petersburg het gerucht dat de regeering voornemens zou zgn een voorschrift af te kondigen waarbg aan alle nietRussen zou verboden worden nog langer dan vgf jaren in Busland te bigven wonen zoadat iedere vreemdeling die er zijn verblgf langer wilde rekken zich zou moeten laten naturaliseereu Dit wekte groota onrust ouder de duizende Duitsche kooplieden die in Rusland hun levens onderhoud en winsten vinden en eiken morgen namen zg de offloieelo eu offloieuse couranten ter hand om te zoeken of het gerucht ook van reiceringiwege werd tegengesproken i Deze bladen i chler zwegen j Zondag ochtend bevalté de NoKoje Frtmja een panslavistisch bl id nogjnpals een artikel over naturalisatie van vreemdelingen waarbij hel blad beweerde dat alleen die peaonen bedoeld orden die groote eigendommen iu Radand bezitten of er ambten bekleeden wijl men het niet langer kan blijven aanzien dat Russische onderdanen onder de bevelen staan vnn buitenlanders Dit is weer een onderdeel der beweging op welke wij reeds in den laalaten tijd gelegenheid hadden te wijzen Rusland wil zelfstandig worden en zich la iruin onttrekken 9 in i o invloed der Westersche beschaving niet alleen maar aan eiken invloed uit hit Westen welke de v ge ontwikkeling der Russen kan belemmeren De verwejeolgking van dit streven zal zeker vele slochtoffees makeu en op l edroeteuile wgze openbaart het zich iii buitensporigheden legen de Joden die geen recitfer vinden welke hen beschermt en inderdaad niet b ter kunnen doen d iu glings het land te Verlaten um in de gastvrije oorden van westelijk Europa de behulpzame hand te vinden die hun van alle tijden wordt geieikt Indien de aangekondigde maatregel wet wordt en na vgf jaren nog wet is zal het met de Duitachers eveneens gaan bebal e dat de macht van hun vaderland hen zal vrgwaren voor mishandeling Ook zij zullen echter door overhaast vertrek groote malerieele schade lijden eu hnn goederen voor spotprijzen moeteu verkoopc i Rusland wil het uu eens zoo dat de Russische grond in handen van Russen zal zijn Ën al roepen de Duitsche binden spijtig dat dit eene politiek van Japanners en Chineezen is WIJ ZICH nut III wie aan Rusland het absolute nchi zal betwisten om zulke maatre leii te nemen als de regeertng d nkt daardoor op den weg te geraken rlie naar binneulniidseben vrei l ca na ir de ontwikkeling des volks volgens zijn aanleg leidt Kaïitüiigerccht te Gouda Ferechtzitting van VVoenadag 5 April 1832 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Mr W C A SOHOLTEX te Roiteiil im VEROORDEELD Ieder tot een boete van één gulden of gevang van één dag wegens bel in keniielgken staat van droukenfchap zich lnvinden op den openbaren neg te xoud i Jacobus van der Wal 34 jaar commissionair te Ooutia Duuwe Leendert Brouwer 21 jaar timmerman te Gouda Leenden de Bruijn G4 ja ir kleedermaker te Gouda Dirk Schenkel 29 jaor ton slager Ie Gouda Jacob Klijweg 44 jaar touwslager te Ouuda Reinier l force 49 opperman te i ouda Willem Bool 59 jiar pijpmnkir te Gouda Ijainberlus van der Burg 42 jaar fabriekarbeider te Gouila Arie van der Weijden 49 jaar siïareumaker Ie Gouda Johannis de Jong 27 jaar touwslager te Gouda Arie Schriek 3G jaar fabriekarbeider Ie Gouda Cornelia Hendrikus Hmsbrork 20 jaar bleekerskiieohi te Gouda Jan van der Sluis 38 jaar snikerbakker Ie Gouda Oornelis Vos 37 jaar sjouwir Ie Guuda Johannes van Geelen 55 jaar koopman te Oouilu Lambertu van Koog 19 jaar arbeider te Zevenhuizen Antje Stoopeiidaal 37 jaar liuisvroun van Tennis de Jong te Gouda eze laatste is veroordeeld lot drie gulden of twee dagen GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een pakje goed zgnde een blauw gestreept Scborlje een meisjes Borstrok een Zakdoek een zilveren Vingerhoed een glazemakersDiamaut een dito in een takje zwarte Collier een Kraag vangrg s stof met Koord en eenige Rooienkranzen meten zonder etui deboorteen Sterftestatistlek der gemeente CIOUOA Maart 1882 Geboben 25 Jongens en 27 Meisjes totaal 52 Overleden beneden 1 jaar 14 M 14 V totaal 28 van 1 5 2 l II 5 14 3 i I 5 14 20 1 1 2 20 50 6 1 7 60 65 3 1 4 65 80 3 4 7 boven 80 2 2 32 M 25 V totaal 57 Levenloos aanqeoiven 4 M V totaal 4 Als overleden aan pokken zijn stecbts opgegeven twee gevallen nl 1 m van 3 j P 319 en 1 m van 43 j M 11 4 Burgerlijke Stand OEUOREN e April Dirk ooderi P ladderen L Spek Betje oadera a Monasch ea K Robtfg SilomoD oaden K Vingerling en K Hszebrock Milioaa ouders J vao Eijk ea i crdootd OVERLEDEN 6 April J Bcg er 53 j J dea Hisg 2 m G Geerlof wed A Walda 60 j S tia Wgk 6 ra A Priate 69 j 7 B G van MasneD 5 j 5 o J Wieaer 4 m J tan Zee Elalto 3 w ONDEBTROL WD 7 April C vsa Gocb 24 j ea A vaa der Zijde 36 J P van der Pol te Amenfoort 21 j i A U Daalfnaaa 21 j Ad vertentië n DOOR den grooten bjjval per Inteekening ondervonden zal het GEOOT Kinderfeest inde Sociëteit ONS GENOEGEN Dp MAANDAG 17 APRIL plaats hebben Entree 49 Ct Aanvang 6 nnr Hoogachtend M P OKHÜIJSBN Specialiteit voor Kinderen en Families GEVRAAGD Twee GEMEUBILEERDE KAMERS met SLAAPKAMER op een der beste standen Brieven sub No 25 aan t Bnreau van dit Blad TÏNSTOiÖÏSüË Kouiuklijk hebreveteerd Recept van Prof BOü CHAÜD te Parijs Eenig doeltreffend middel tegpn VERZWAK KING en BLOEDARMOEDl scheikundig onderzocht geattesteerd en aanbevolen door geachte geneesheeren zoowel in Frankrgk België als in Nederland Deze WIJN munt bgzonderuit door zjjn aangename smaak en wordt door flH Medici ook voor gezonde lieden dringend aanbevolen daar hij door zyn edele qualiteitvele ongesteldheden voorkoftit wordt verkocht in origineele verpakking met reclame en gebruiksaanwijzing Plao 800 Gram ƒ 2 40 400 gram ƒ 1 25 Te Gouda bjj J C ZELDENRIJK