Goudsche Courant, woensdag 12 april 1882

1882 Op MAANDAq den 2en PAA8CHDAÖ zal de I Riisiïif 1 m VAREN van Gouda s morgens 7 uur en van Rotterdam s namiddags 5 nnr BBÏOURBIUETTEN Groote Kajuit 55 cent I t Voorkajuit 40 cents uw ëvuu or DeuitgaVe deierCouraiit gegcjdedt ZONDAG Bg gelegenheid Tsn t orjaar fraai gesOrtjcerd in GQUDËN m ZILVEREN WERKEN f I en eene elegante kenzel f JUV EELEN EN fïORLOGIEN REMRATIËN en ÖAAeWeRE woidei t spa igste bewerkstelligd i Onder minzame panlj ïleling 1 J w D PilvèottDTi 1 Dubbele BonÉti iGdjUDA k van Leeuwen EOiSsELIESLip IIJiSWiSll iB Beveelt zich beleefd an tot hel BfiPABEEBEN en STELLEN ran Spieringstraat F 41 gaachiedt de idtgave in i n avond van DINSDAG DONDEBtoAII en ZATBBDAG De prgs per driemuUiden ia 1 25 üiinmoo per post 1 60 j I BINNENLiNB j QOÜDA n April thsS Z ii de Kodkg heeft beDOem l bij de dd ichatterg albier tol 2ii luit C 1 C Hoogendljlc thans seig n Dr C W Bollaaii D Fortogn Droogleever t Krimpen d IJiel heeft Jtedaakt voor het btiotf nmr Aininervtal In den janKatea tijd ii vooral door deu adj JDupeotaur vau het Keoeeakuudig itaatitoencht io Limburg den heer Bngacb op hel eraar van beamet inK gewezen dat nit de aanweiigheid van larapenniagatgnen in de kom der gemeenten onletaat Hierbij werd tlechta ter loopt melding gemaakt vau het gevaar TOor brand dkt die magaignen veroortaken Nu euhter in vereohitleude gemeenten van oiib land brandeij in lompeopakhnizen hebben plaats gehad kon hét ig n nut hebben de aaudacbl te vestigea op de deaer dagea door Beiwanl Mu i l lt yoevan met vetaobtige katoenen lompen waaruit duidelijk het groot gevaar voor zelfonthranding blgkt Een handvol katoeueo lompen werd door hem io Igoolie gedompeld met droog katoen vrrmengd en vervolgens in een kast gelegd waarin zich een thermometer bevond Deze kast stond iii een kamer welke een warmlegraad van 70 C had Spoedig wees de thermometer een temperatuur an 173 C san Na 1 4 uur kwam er een reuk van smeulende stof uit de kast en zoodra de luobt er in toegang kreeg sloeg een vlam opwaarts Ëvenzoo ontbrandde katoen dat in ongekookte Ignolie gedompeld en op gelgke wgze behandeld werd na 6 of 6 uor Ook om brandgevaar te voorkomen is het dut wentohelgk dut lompenmagazgneu buiten de kom der gemeenten worden aangelegd Hit tou opmerkelijk zgn zegt het Fai als men eens een itaat had van e processen verbaal welke in de vertohillcnde gemeenten van ons land iu het eerste kwartaal van dit jaar tegen gevallen van openbare dronkenschap zijn opgemaakt en een vergelgking met het aantal processen verbaal in het eerste kwartast van het vorige jaar toen de drankwet nog niet werkte Men zon dan kunnen zien hoe iu vele gemeenten art 28 der draukwet met geldboete van 6Ü cent tot ƒ 16 wordt gestraft hg die zich in kennehjken itaat van dronkenschap oj den openbaren weg bevindt reeds begint te werien Het getal grounstateerde overtredingen dat thafis voor vele gemeenien veel grooter is dan vroeger toen aan de gemeeuteUjke politieverordeningen tegen c penbaren dronkenschap ulecht de hand werd gehouden of dergelgke verordeningen in het geheel niet fatstonden getuigt dat over het algemeen de politie vrg goed waakt voor de handhaving van dat veelbeieekenend artikel 23 dnl vooral door zgn straffen tegen reoidiviaten e n heilzamen voorkomenden invloed tegen de ergerlgkste donkeusohap zal uitoefenen Opmerkelgk is het echter dat zoo weinige pro cessenverbaal voorkomen van overtreding van artikel 21 der wet ttrofbepaling tegen hem die aan iemand die iu kennelgken staat van dronkenschap verkeert bedwelmenden drank toedient Men vindt bijv van een paarhorderd gevallen van kennelgken staat van dronkenschap op den openbaren weg in deze of gene gemeente melding gemaakt en slechts van Openbare 2 BewaarschooL WORDT GEVRAAGD op de 1 MEI te openen Openbare 2e Bewaarschool een Dienstbode LOON 100 met een jaarlöksche verhooging van ƒ 10 tot ƒ 120 Men melde zich aan WOENSDAG 12 APRIL a s des avonds tnsscben 7 en 8 aar op AaTi Lkoi ter vergaderkamer ran de Plaatselpe Commissie van Toezicht op het Lager Ooderirüs Gouda 4 April 1881 ONTVANG EN BETAALKANTOOR h Droogfleever Fortuiju Rotterdam Bente ü JDépoaito s Opvraagbaar na één maand 3 o tw ee 3 dne 3 y zes 4 twaalf S Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ma J FOBTUIJN DROOGLEEVEB Advocaat te Gooda W asschen Kepareeren Opmaken D HOOGCNBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTBN WIEGEN enz Machinale Stoomziiivering Door deze mjjne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zjjo veroorzaakt Snelpersdrnk van A Bbinkhim te Gouda FABRIEK I VANS Brandwaarbor k sten en Kitten KACHELS HAAROm FOR tIIZE LEDIKAKTË WIE iE VljURH A DEIVenz Keizerstraa t K y p 150 tsn 151 Hagazijn vanÜ rwafén j j umm m H iiSHoi NliiJKGEBR ii Wijdstraat No 4 tiOVD I Fabrikaat der Singer ifanufactmng Company New York waarvan reed meer dan 4 millioen stuks in gebruik zijn hebben to nu toe reeds meer dan 200 hoogste bekroningen en eereprjjzen verworven Geene tweede Naaimachinen briek der wereld kan zich op zulk een succes beroepen Deze Machines worden op wekelijksohe afbetalingen an 1 of tegen contante betaling met h o o g e korting afgeleverd en zjjn niet alleen de door het publiek meest gezochte doch sedert de laatste prijsvermindering ook de Qoedkoopste aller soliede Naoimachines Eenig Depot te Amsterdam RALVERSTRAAT 25 Rotterdam HOOGSTRAAT 340 Gouda HOOGSTRAAT 12223 Zuidhollandsche AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op VRIJDAG den 14 APRIL 1882 des namiddags 1 unr in bet Raadhuis aldaar bij enkele INSCHRIJVIVG AAN TE BUST E DEN a Het DEMPEN en RIOLEEREN van een gedeelte van de Nieuwe Haven te Gouda b Het DEMPEN en RIOLEEREN van een gedeelte van de Turfmarkt te Gouda c Het MAKEN van eene VASTE Houten BRUG in het Goudsohe RÜpad onder de Gemeente Alphen brug No 4 d Het IN HEIJEN van T WEE MEERPALEN in de Turfsingelgracht nabij de Mallegatsluis te Gouda e De Leverantie van de hij de fabricage benoodigde TEER in 1882 X e Leverantie van de bij de Fabricage benoodigde KALK in 1882 De BESTEKKEN en VOOB VAARDEN lijtgen op Werkdagen 4es voormiddags van 10 tot des namiddags 1 uur ter Plaatselijke Secretarie en aau de Stads Timmerwerf ter inzage alwaar tevens gedrukte exemplaren van de Bestekken der perceelen a en 6 tegen ƒ 1 00 en van het perceel c tegen ƒ 0 50 verkrggbaar zijn Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De INSCHRIJVINGS BILLETÏBN op Zegel geschreven door den aannemer en z ne borgen geteekend en behoorljjk gesloten zul en den 13 APRIL 1882 uiterlijk des namiddags 5 ure op de Gemeente Secretarie moeten zyn ingeleverd CEMENTSTEEN FABRIEK KODERITSCH Co gevestigd aan den Loosduiiisclieii Me I E IIAAK Leveren alle voorkomende werken in CEMENTSTEEN HANDEL in prima kwaliteit Duitsche en Engelsche POETLANDCEMENT tegen concurreerecde prijzen HOÜTVËILIIVG te ROTTERDAM van Ca 130 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Riga Memelsche Wijburger Delen en Platen geschaafde en geploegde Varen en Grenen Delen Nieuwe lading Noorsche Juffers AmeriK aansche grenen Velen en Platen Kolders Sparren en Spnrhouten Liggende op de werf Rotterdamach Welvaren en in de Loods Ehsabethstraat aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam Amerikaansclie Grenen en Riga Vnren Balken liggende in de Buizenwaal te Delfshaven Op WOENSDAG 12 APRIL 1882 des middags ten 12 uur in het Verkooplokaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH bij wien op aanvrage Notitiên te bekomen zgn N 2 öl Woensdag 12 April GOUDSCHE COURANT ilVieuwsr eni Advertentieblad mor Gouda en Omstreken i L WQBNSDA6 en VBIJD de Stad Tl ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plantaruimte Alzonderlflke Nonuners VIJF CENTEN M De ln ndlng van WdVOTtentiön kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave bg geneeskuudig onderzoek bleek dal zgn lichaam op verschillende plaatsen zwaar waa gebroken Hij werd daarna overgebraoht naar het stedelijk zieken huis te Rotterdam en is daar spoedig aau de gevolgen overleden Zaterdag avond is er aan de Oude Vest te Leiden twist ontstaan tusscbeo tv ee artilleristen en een borger waarbij de bnrger door een dier militairen in het water is geworpen doch spoedig door voorbijgangers gered Tegen de militairen die zich uit de voeten hebben gemaakt wordt door de politie procnveibaal opgemaakt Eene koe Zaterdag langs den Haagw geleid om naar s Hage te worden overgebracht is schichtig geworden aan hare geleiders ontsnapt en in wilde vaart te Delft langs de stralen gehold Aan de Westvest trachtten een politieagent en een werkman hel dier tol slaan Ie brengen doch raakten beiden tegen den grond waarbjj de werkman aan den schouder werd geknensd Aan t Oude Delft wierp de ko een korporaail der veldartillarie iu de gracht die evenwel spoedig werd gered terwgl een korporaal der infanterie mede met haar in aanraking kwam waardoor zgne kleediog vrij wat werd gehavend Eindelijk raakte het gevaarhjke dier in de gracht nabij de spoorbrug en op t drooge gehaald werd sg naar de woning eens slagers gebracht waar zij werd afgemaakt Zaterdag namiddag is door eene nog onbekende ooreaak eene oppervlakte van p m 30 hectaren heide en bosohgrund van dejremeente Emmelo nabg Elspeet afirebrand Met veel moeiie mocht men er s avonds ongeveer 8 uur in slagen den brand meester te worden en was niet juist nog bgtgds hulp van Elspeet en üddel gekomen dan had er groot gevaar beslaan voor de op niet meer dan 100 meter van het terrein gelegen groote Uddelsohe en Elspeter bosschen Eene commissie oil den geneeskundigen raad in NoordHolland heeft een onflerzotk ingesteld naar den toesland van het bewaarschoolwezrii in dat gewest Het rapport daaromtrent van de hand van dr Allebé ia dezer dagen uitgebracht Blijkens de mededeelingen die hel N v d D daaruit opneemt waren er in t laatst van 1881 45 Noord Hollandsche gemeenten behalve Amsterdam waar 152 kleinkinderscholen en bewaarplaatsen voor zeer jonge kinderen crèches bestaan met een of meerdere bewaarscholen 13 openbare en 71 bgzoiidere Het totaal aantal kinderen dat in Nootd Holland bewaarscholen bezocht werd geschat behalve Amsterdam op 8100 met inbegrip van Amsterdam naar de toegestane plaataruimie voor 13 438 kinderen op 21 533 Door de commissie zgn 10 gemeenten en voor een deel Amsterdam bezocht In de stoffehjke inrichting der bewaarscholen wasjiog veel beriapelijks en onhoudbaars Het was er nog zeer ver af dat alle gegronde bedenkingen tegen ruimte verlichting ventilatie verwarming der kinderbewaarplaatsen zouden zgn opgeheven En al ware de mat rieele inrichting oubenspelgk dan zouden er nog voldoende redenen overbtgven om op paedagogiscbeii grondslag wettelijke tutschenkomst te eischen In de laatste jaren toch zgn de zoogenaamde bewaarscholen meer en meer voorbereidingsscholen geworden waarvan de leiding veelal toevertrouwd wordt aan vrouwen die geen voldoende waarborgrn voor kennis en geschiktheid enkele gevallen van hel toedienen van bedwelmenden r drank aan dronken personen Zouden alle tappers die vromer aan de beachoukra lieden tapten zoolang die nog besef en kracht hadden om te dnuken zich roeds verbeterd hebben ZoDden eds de dronkaards van beroep den weg naar de kroegen ook als zg betchoukeu zgn verleerd hebbeu Het is niet aan te nemen Wanneer er eeoige honderden personen bekeard zijn wegent kennelgken staat door tappers drank wat toegediepd Men ziet dan ook op straat nog menigeen in beschonken toestand terwSI hg eigeulgk geen besef meer heeft van wat hg t du of dat kroegje binnenwaggelen dat de maa daar alleen wat zit nit te rusten zal niemand gelooveu Het kleine cijfer van processen verbaai egeusart 21 toedienen van bedwelmenden drank aan beaohoukeoen zal don ook waarsehgnlyk veelfer toe te schrgven zijn aan minder soherp politietoezicht op doe overtredingen Eu toch is dat koog noodig Werd er scherper toegezien dat de tappers geen drank meer toedietien aan beschonken liedeu dan zouden de gevallen vau kennelijkes iiaat ook veel minder voorkomen Oie erge keunelgke staat waarin velen der bekeurden verkeereu it gewoonigk niet een plolteling ontstaande t e tand maar veelal het gevolg daarvan dat aan lieden in kennelgken ttaat nog tieedt geschonken wordt Men is strenger tegenover de dronkaards maar ten aanzien van tappers die aan dronken lieden d e niet meer weten wal zg doen sterken drank toedienen moet de wet niet miufler streng worden toegepast De ooministaria van politie te Rotterdam waarschuwt de wiukeliera tegen de firma Heystek Co nu eens te Kralingen dan in de Bottenlamsche straal te Bollerdam en eindelgk ook wel onder Delfshaven gevestigd Deze firma doet bestellingen laat de goederen komen maar weet steeds het betalen te ontilmken Dezer dagen stand een lid dier firma terecht voor de rechtbank Ie Ktterdam Het wis tekere W J H koopman woneode ia de Adrianastraat Delfshaven beklaagd van den poatbeambte Collet in de Boezemstraat moedwillig mithaodeM te hebben Bekl gaf voor beschonken te f gu geweest Bg dete gelegenheid wees de snbst officiei van justitie mr Moens er op dat hoewel hft niet bg deze zaak te pat kwam hg toch eenige antecedenten wilde mededeelen omtrent bovengenoemde firma waarvan bekl een lid was Onder meer deelde Z Kd Aobtt mede dal een persoon die aan de firma een pendule geleverd had een pak slaag opliep toen hg betaling kwam eisohen en door het raam is moeten vluchten Telkens is deze firma te nauwernood aan de justitie ontsnapt diLwgls heeft de politie procesverbalen opgemaakt tegen haar wegens oplichting zoodat Z Ed Achlb de verzekering gaf streng het oog te zullen houden op deze firma Hij eischte daarom voor lezen persoon 3 maanden celstraf Daar reeds dikwgis gewaarschuwd i tegen de firma Hcystck Co zg ook alle handelaars andermaal voorzichtigheid aanbevolen Zondag ochtend sprong in de Dijkstraat te Kra lingeii een man die sedert eenigen tijd aau verstandsverbgatering Ujdemle s van het dak zgner woning ongeveer 15 M hoog In bewusteloozen toestand werd hij opgenomen en U