Goudsche Courant, woensdag 12 april 1882

f gegeten hebben noch geren kannen en desniettemin Ottgeatooial rcortgaan aangezien fan staatswege geen rerpliteht toeiioht gehouden wordt Het totaal aantal kiade en dat in Nederland bewaarscholen beioekt bedraagt volgens de oommissie ongeveer hoaderdduizead Zooals thans de toestand is wordt er van staatswege volstrekt geen rekening gehouden met de schadelijke invloeden waarin die kinderen daar veplal en niet Keiden in hooge mate z n blootgesteld te wetea ongezonde lokalen oufrissohe lucht voortdurend zitten verveling of ouderwgs dat hunne bevatting te boven gaat Een algemeen en grondig onderzoek van het bewaarschoolwezen in ons vadeilaud behoort tot uitgangspunt genomen te worden voor het streven naar verbetering Door openbaarmaking van zoodanig onderzoek zal de overlniging van de onhoudbaarheid van dien toestand meer en meer veld winnen en eiiidel jk door de regeering zelve gedeeld worden Niet onmogelijk tal het zyn de voornaamste punten namelijk de opleiding van bewaarschool houderessen het onderzoek naar hare kennis en geschiktheid het verplicht toezicht door deskundigen aan wettelijke bepalingen te onderwerpen en daarbg vast te stellen de eischeu waaraan de lokalen voor de gezondheid moeten voldoen Be commissie vat ten slotte haar rapport suinen in de volgende conclusie 1 dat aan de geneeskundige raden hier te lande met mededeeliug van dit verslag in overweging gegeven orde in hun respectieveu werkkring een gelijksoortig onderzoek in te stellen 2 dat de geneeskundige raad van Noord Holland gedurende bet aangevangen onderzoek zioh onthoude van vernieuwden aandrang bij i de regeeriug in zake bewaarscholen 3 dat de commissie diligent verklaard worde of in hare plaats eene andere optrede om het onderzoek voort te zetten Eene gewoonte die vele andere beeft overleefd hoewel Vj niet door geheel Europa verspreid was is het eieren ten geschenke geven op het Puaschfeest eieren vau allerlei soort kleur en grootte De beteekeuis van die gewoonte is op den 6chtergrond geraakt en is bijna vergeten Toch bleef het oude gebruik bestaan de nijverheid zorgde daarvoor Elfci i i8r weten onze coufiseurs in Maart of April door vindingrijke producten van weelde en overvloed den smaak voor de Paascheieren te doen herleven Men vindt den oorsprong van deze eigenaardige lentegaven bij de Oostersohe volkeren Bij hen is het ei het symbool van den oorspronkelgkeu staat der aarde van de schepping die de kiem van alle diniren heeft ontwikkeld Met Nieuwjaar dat in t Oosten altyd zeer feestelijk gevierd wordt tijdens de lente nachtevening dus als de natuur zich vernieuwt worden er geschenken gegeven en ïendt men elkaar uit alle oorden beschilderde of vergulde eieren als heiinnering aan het begin aller dingen Het geven van die soort van geschenken bij den aanvang van het jaar in Frankrijk was op dezelfde gedachte gegrond Het jaar begon toen nog met het Faaschfeest Karel IX echter bracht daarin verandering door den aanvang van het jaar op 1 Januari te stellen wat aan de eieren een groot deel van hun beteekeuis ontnam maar ondanks alles is de gewoonte gebleveu om bij gebrek aan Nieuwjaar de vernieuwing der natuur te vieren Vroeger hadden die Paascheiereit een godsdienstig karakter men schonk ze in Frankrijk slechts nadat ze op heiligen Zaterdag plechtig waren gezegend In Susland is nat nog steeds soo in gebruik Bg de Israëlieten is sedert onheugelijke tgden by de viering van het Paaschfeest een grooteschaal of schotel op tafel geplaatst waarop zichonder andere symbolische voorwerpen altgd eenhard ei bevindt Zondagiblad Een nieuwe misdaad te Ciney in Namen gepleegd waarbij eene deftige Belgische familie is betrokken doet van zioh spreken De prins de Looz Gorswareip had verzuimd een wissel van duizend francs te betalen de deurwaarder Charles kwam het bedrag vorderen de prins betaalde maar weigerde de kosten vijf francs te voldoen De deurwaarder dreigde met protest en toen haalde de prins een revolver uit den zak en schoot den ongelukkigen man van de wet een kogel in den buik Dl toestand van Charles is zeer bedenkelgk De moordenaar is in hechtenis genomen De fanilie Looz is een der oudste en tot nog toe meest geachten in het land Ernesto Bossi had volgens een telegram van den NncYork Herald den 31 en der vorige maand in het Chestnutstreet theater te Philadelphia het geluk door buitengewone tegenwoordigheid van geest een schonwburgbrand en paniek te voorkomen en daardoor een vreeselijk onheil af te wenden aangeiien het theater overvol was In Edmund Ketn wierp hg éeo mantel diea hg in het stuk een medespeler ontrukte weg zg viel ongelukkigerwQze op een licht vatte vlam en dreigde een naastbgzgn4e coulisse in brand te zetten Door het geroep van het publiek daarop opmerkzaam gemaakt keerde Rossi zich om en wierp zich zonder tich te bedenken op de vlammen trapte die uit en riep het parterre waar de paniek reeds was uitgebroken in zgn gebrekkig Engelsoh toe Eet ees all right eet ees in ze pUy t is niets t komt in het stuk zóó te pas Zijn stentorstem kloiik boven het geraas uit het publiek kwam tot bezinning en begaf zich weder naar hunne plaatsen BuHenlandsch Overzicht De strgd der clerioale partg tegen de wet op den leerplicht blijft in Frankrijk voortduren maar toch heerscht er verdeeldheid in hare rangen ten opzichte van de leidjog welke aan het verzet moet gegeven worden De Union hel hoofd der legitimislische partij neemt daaruit aanleiding om tot de aanvoerders de ernstige vermaning te richten aan de beweging eene krachtige stelselmatige richting te geven Gelijk wg reetjs vroeger mededeelden zal de Regeering echter door dezen tegenstand niet weerhouden worden om d wet krachtig maar tevens met gematigdheid toe te passen In Pargs zijn goede berichten uit Algiers ontvangen Een Pransche ko onne heeft Bou Amema en zijn troep cindelgk tot staan gebracht en genoodzaakt te vechten Pot nog toe was het Arabische hoofd gevlogei als de Franscbe troepen aankwamen Maar nu kon hij naar bet sohgnt niet weg en is zijn bende totaal verslagen temgl bijna al de Arabieren zijn gedood of gevangen genomen Hel hoofd zelf ontkwam echter wederom maar treurende zal hij terugzien op dien dag en op dien slag want hg moest in de handen der galante Europeanen niet minder dan zes cn twintig zijner eohtgenooten achterlaten In eehe vergadering Tan aandeelhouders der Submarine Continental Railwat Company deelde de directeur Sir Edward Waikin mede dat het boren van den knnaal tunnel op hoog bevel gestaakt is in afwachting van den uitspraak der militaire commissie over de raadzaamheid van het werk uit een strategisch oogpunt Sir Edwin gaf bg deze gelegenheid te verstaan dat het gemakkelijk zou wezen zoodanige inrichtingen aan te brengen waardoor de tunnel op verschillende punten snel vernield of onder water gezet zou kunnen worden Naar aanleiding hiervan schaart thans ook de Daily News zich onder de tegenstanders van het werk Het gevaar zegt zij mag uiterst gtring zgn doch het bestaat Het behoort tot de mogelgk heden dat er omstandigheden zouden rg zeii m welke het vernielen van de tunnel eene zaak van leren of van dood zou wezen voor Engeland Het is denkbaar dat het behoud van onze nationale onafhankelijkheid komt af te hangen van eene spanne gronds aan het Engelsche uiteinde des tunnels Laat de kwade kans zoo miniera zgn als men wil zij valt nu eenmaal niet weg te cijferen Dit op zichzelf ware al bedenkelijk Doch veel erger ton de werking wezen die dit minimum van mogelgk gevaar zeer stellig zou oefenen op de verbeelding au het Britsche publiek Hier zou voor paniekstokers die allerminst in Engeland ontbreken voldoende grond aanwezig zQn om een voortdurendeo of telkens weer opstekenden angst levendig te houden voor een ujaadelijkeu inval Het eerste gevolg van het huwelijk tusschen Engeland en Frankrijk zou hierin bestaan dat Engeland zijn aandeel zou te dragen krg gen in hï t militaire stelsel ran het vasteland VVg zouden gehuwd worden aan groote wapeningen en dus ook ons zelven niet langer daar buiten kunnen houden Het ophelFen van den beschultenden zeearm zon bij ons volk het vertronwen op onze vloot doen verdwijnen Er zouden toenemende eischeu gesteld worden tot versterking van ons leger en tot het opwerpen van fortifioatien Kortom wij zouden geen gerust oogenblik meer hebbeu zootang niet onze weermiddelen op deuzelfden voet geschoeid maren als die van onze naburen Dit meent de Daily Netoi is het wezenlijke bezwaar tegen het raaken van den tunnel dit de wezenlijke aanleiding tot het onlangs verschenen protest cener breede schaar van Engeland s beste mannen Dit protest was de uiting van eene zeer rerspreide en aangroeiende overtuiging Het blad geloott daarom niet dat het huidige geslacht den Kanaal tunnel zal willen voltooien De Ind pfndance ontvangt uit St Petersburg een telegram waarin de berichten der laatste dagen worden bevestigd De Aomje Vretuja een panslavistisch blad houdt vol dat de regeering voornemens is om na vgf jaren de in Rusland wonende vreemdelingen de keuze te geren Om zich te laten naturaliseeren of het land uit te trekken Het blad geeft voor datdeie maatregel ook voor die rreemdetiagen voordeeligis wgl zg bg een eveiitneeleo oortoe als Russischeonderdanen niet bloot zullen staan aan eene behandeling als ia 1870 de Duitschera in Frankrijk trof Volgeus eene dépêche uit Petersburg a n de Frankf ZtUung is te Oatscbiua een groote ministerraad gehouden welk door den Czaar werd rcorgczeten In deze zitting is beraadslaagd over de oprichtingvan een post van eersten minister Het doet vandezen maatregel zou zg n om meer overeenstemmingin de beraadslagingen van het ministerie meer eenheidin het staatsbestuur te brengen Het telegram meldtniet of een besluit genomen is J J1 = f De Efectenl eurs XV Amsterdam 10 April 1882 De beurs onderscheidde zich in de vorige week zoowel door hare werkeloosheid als door bare raat stemming BiNNENLAMDSCHE WAABDEN Stttati ondien Voor driten is een rgzing van Vs oonstateeren voor Eiilrepót dok vac Premieleeningen Amst loten van ƒ 1000 profileerde ii geraeentecrediet Amst loten van ƒ 100 gaven s Roti j Paleisl 3 pCt prijs SpoorxeglteningeH De liefhebberg in Boxtel waarden IS weer verminderd De aand sloten wel onveranderd doch de 4 ipCt obl gingen l de gest 2e hyp ie aohteruit Overigens waren deze waarden willig aand Eipl mij 1 do Centr l j hooger gest obl do uilg sch Vb beter Iramwayleeningen Aand 1 do Rolt tram 4 Gooische verloor 3 Nederl 4 pCl aand Rgtuigv verloor 14 pCt op het bericht dat er geen dividend is Induilrieele Kaarden A nd Afr Hv monteerden 4 do Amst Bk 1 do Hv Amst 2 do Havenst 2 do Java Bk 1 do Kol Bk d arentegea 4 jpCt pandbrieven Holl hyp Bk 1 aand Stoomv Jaea J do Stoomv Nederl 1 pCt lager ËUBOPEESCHE fVAAKDEN Stoatt ondun Russen Blijven in flauwe stemming verkeeren de aohteroitgaug bedraagt gemiddeld VüP I looh oude Russen verloren l j 64 1 60 l j Overigens was de markt goed gezind Oostenrgkers ciroa V beter Spanjaarden voor buitenl i s si oor binnent s Turken waren gezocht uil waren nagenoeg de eeuige fondsen rraarrn de omiet iets te beteekenea had De 5pCt waren a 1 de 6pCt l beter Ook 4pCt Egypte monteerde i Premieleeningen Stuhiw ging 8 Weenen 1 Rossen 66 Madrid aohteruit Turken verbeterden 2 Oostenr 64 1 pCt Spoorwegleeningen Met uitzondering der Russische verkeerden deze soorten in willige stemming WarBohau Weeneu verbeterde 1 pCt De meeste Russen moesten weer iets lager sluiten dan de vorige week gemiddeld Aand Gr Mij 4 do Morsch Sysr 1V do Rias Wiasm 1 pCt beter Amïbikaansche WAADDEN Staalt fondten De speculatieve soorten moesten meerendeels P Ü geven Slechts Columbinanen i i Venezuela s Vs beter In de andere soorten had geene beteekeneude verandering plaats Brazilianen waren nogal gezocht voor belegging SpooTKeglemtngen De variatien hebben hier weinig te beteekeneu Maandag en Dinsdag was erveel avans dooh Woensdag en Donderdag was debeurs gevoelig lager Zaterdag kwam eenige verheffing vooral tegen het eindigen der beurs dochsumma summarum is er dus nog weinig of geenverandering ontstaan In den loop der week werdhet verslag gepubliceerd voor de Wabash lijn daaruit blijkt dat het deficit met een half millioeu dollarsis gestegen het bedraagt thans 1 4 0 000 00 dollars Onder den indruk deze tgding gingen de oertifioateavan aand sterk achteruit alerdag was het verlies per saldo 2 De obl in pap van deMilw St Paul herstelden zich ten deele daar zg 130 sloten Belangrgks biedt deze rubriek overigensniet n Indnttrieele waarden Maxwell s gingen 1 a achteruit Colorado oert rerbeterden s oh obl Louis Cit Bk verloren 1 pCl Pkolonoatie ebnte 4Vj pCt T PS Heden geen beurs KOLOIXIE BATAVIA 6 Maart Uit Kotta Badja wordt van 23 Februari aan het Bat Hand gemeld Den 208ten dezer deden de Atjehers wederom een aanval op een transport dat van Toengkoep naar Kroengkati marcheerde Gezegd transport was 20 man sterk en stond onder e bevelen van een oodei offioier De aanVal had plaats op ongeveer tien minuten van Toengkoep waar een kompleet bataillou in garnizoen is De Atjehers ten getale van 100 man in het struikgewas en achter galangens ter zgde van den weg verscholen lostten onverwacht hunne geweren en donderbussen op bet voorbij maroheerende transport ten gevolge waarvan drie soldaten op de plaats sneuvelden en acht anderen ernstig gewond werden 100 ernstig zelfs dat aan het behoud van het leven der meeslen hunner gewanhoopt wordt Door deoverbig vende werd koelbloedig stand gehouden en hetzij hierdoor dan wel dat de vijand een andere taktiek in praktijk brengt de aanval werd niet doorgezet Door eene uit Toengkoep gezonden verslerkiuK werden de gesneuvelden en gewonden aldaar teruggebracht Eene doorzoeking van het terrein leidde lot niets dan het vinden van eenige donderbussen en lansen Van den 26 tot den 28 Februari onderzocht de Rechtbank van omgang te Djorabong de bekende postkar zaak Het openbaar ministerie reqnireerde Schuldig verklaring van de beklaagden Soerodoogso Djokromo en Djadikronio uau diefstal op den openbaren weg roet geweld en va de beklaagden Tjo Kok Hieo Partodimedjo en Wirosetro aan medeplichtigheid daaraan De Rechtbank achtte met bewezen dat er geweld was gepleegd eu veroordeelde de drie eerstgenoeraden tot vgf jaren dwangarbeid buiten den ketting Tot dezelfde siraf werd de Chinees veroordeeld wegens medeplichtigheid door hel desbewust helen van een gedeelte van het gestolene terwgl Wirosetro met dertieo maanden werd gestraft eveneens wegens medeplichtigheid Partodimedjo werd vrggcsproken zoo ook de vier andere van medeplichtigheid beschuldigde personen onder wie de Ignwachter Ronoastro die volgens de opgaven der veroordeelden de geheele onderneming op touw zou hebben gezet Uit Bnitenzorg meldt men Zaterdagavond had bg gelegenheid van de Chineesche optochten alhier een rrg ernstige vechtpartij plaats tusschen twee politiebeambten nl eeo assistent demang en zgn ijamat en eeniije Chineezen Volgens ingewonnen inforroatien moet de schuld er van geheel en al aan den assitentdemang gelegen hebben die zich vreeselgk gekrenkt aohtle omdat een Chinees hem bg ongeluk tegen bet Igf slootte iets dat bij een gedrang als bij Chineesche optochten toch wnarlgk geen wonder is waarop hg zelf dien Chinees begon te ranselen en aan zgn ondergeschikten last gaf hem goed af te rossen waaraan natnarlgk direct gevolg werd gegeven men zegt dat die Chinees erg mishandeld ia geworden en dat hg geheel bebloed was vooral aan het hoofd Eenue Chineezen verontwaardigd over deze haudelwgze toegepast op een totaal onscholdig landgenoot werden zoo woedend dat zg eenparig op den demang en zijn tjamat los gingen eu beiden zoodanig toetakelden dal tg met bebloede koppen konden afmarcheeren Laatste Berichten St Fetersbarg 9 April in bet Journal de St Pe tertioHry wordt een keizerlgk rescript aan prins Gortschakoff openbaar gemaakt waarbg hg op verzoek wegens redenen van gezondheid en hoogen ouderdom van de leiding van het ministerie ran boitenlaudsche zaken met behoud echter van den titel van Rijkskanselier ontheven wordt De staatssecretaris Giers is tol Minisier van buitentandscbe zaken benoemd St Petersburg 9 April De Utate van deo Czaar aan prins Gortschakofl eindigt met deze woorden Met oprechte achting Uw dankbare Alexander Gortschakoff behoudt behalve den titel van Rijkskanselier ook de waardigheid van lid van den Rjjksraad Dublin 10 April Parnell is heden ochtend vroeg in vrijheid gesteld eu onmiddeltgk naar Engeland vertrokken GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Kinder zakje waarin een portemonnaie en zakdoek een Roozeukrans een paarsche Kous vijf Sleuteltjes aan een ring en een glazemakersdia mant gewikkeld lu een boterhammenzakje besmettelijke ZIEKTENr POKKEN De BURGEMEESTER van Gouda Gezien art 21 der Wet van 4 December 1872 houdende voorzieningen tegen Besmettelijke Ziekten Staattblad No 134 Overwegende dat de POKKEN in deze Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dat gedurerde de week van 1 Ï L i jW April tot 8 April 1882 door die lidit tijn aangetast 3 personen en daaraan zgn overleden O personen Gouda den 8 April 1883 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN CORRESPONDENTIE V 8 Ingezonden stukken worden in geen fnevsl gepliatst lis de Bcbnjver ons zyn nfism oiet bekend maakt DE Rkoictie Burgerlijke Stand GOUDA geBOBEPI 7 April Chrutina Cornelia oodtri C la Grand ru C A Kroon OVEKLEDEn 8 April D HoRec orit 2 j 10 ra 9 W H M P van Ingen 1 J 6 m W an der Broef 1 j 4 m Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 23 Maart tot 7 April 1882 Moordrecht GEBOEEN Hlll gonda onden F Verwaai en G Verdnijn Teantje ooders V van Vliet en H Amerafoort OVERl EDEN L Steenlieek 39 j GEHUWU J Vlot lan Gonda en 4 Hofmaus G Boer lap Gonderak en M den Goden Oouderak REBOBEN Cornelia oudera D Noorlander en K de Winter OVERLEDE M 1 1 Haklman 46 j GEHi WD k lan Baren Beeowijk en S de Jong Stolwijk GEBOBEN Gootje oudera B Oakam en K Boitelsar Aart ondera W van Meijeren ee B van Leeowen Melis oudera A Natzijl en E E van Driel Cbnstina ooders lu Treoreo en A C Verweij OVERl EDEN P Dralen 41 j D de Kniper 6 ra ONDEKT ROIJWü P Gra eland en M de Groot 1 VerhoOK A Scheer A van Dam en A Stoat GEHCWD K Anker en C an Dam Haastrecht OVERLEDEN J H M fan der Hark 2 w B A de Rooa 3 w GEHUWU II Verburg en M Oskam Vlist over de maand Maart OVERLEDEN H F Wenk koltv van W Zuidbroek 68 j P J Nobel 8 m T H de Pater 1 m Zevenhuizen GEBOREN Marliniis ooders F Kertsoboom ea L Tuiozaad Cornells ouders G Kolgo en O vau deo Berg Catbanna ouders W Brsndhorst en i A Klopper Cor nalis ouders T Zweere en M Ment OVERLEDEN K van Tol 6 j M A Jongeneel 42 j J W V d Velden 22 GEHUWD J Boa en M Sol ADVERTENTIËN Voorspoedig bevs llen an een Zoon W A WELTER geb Huigen Gouda 10 April 1882 Salvalor Cliarleslown Eitra Kezoiide iijiie flaaj tersterkeude TAFEL LIEEUEEN EN Maagbitter Boonekamp Bekroond op 9 veriMllende tentoonstellingen Specialiteiten vau de tirma WAUTERS DE BUSSCHEK Mechlen Fabriek voor Nederland en Exportatie ti üosendaal Nd Bt B SCBHJJEÏT Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken 0 M VAN DER MEE Spieringstraat F 47 Gouiia Verkrijgbaar te Gouda W N HAAUMAAKERS Banketbakker Oostbnven id C GELUK Winkelier Blanuwsiraat Jlphen G de BLANKEN Slijler iii Wijn en Likeur Tot het doen van eenig LOOPWERK en verder tot opleiding in een HET VAK wordt een FATSOENLIJKE Tonsr EiNr GEVRAAGD Adres aan het Bureau dezer Courant Het Weekblad van Nontroortca plaatst Advertenties a 10 Cents per reffeX die worden opgeuomen in 14 locale Weekbladen gezamenliike oplaag 5000 Ex Uitgever R P STALEÏNHOEF Mon fopH Universeel ZuiveringszoTit Het echte algemeen gunstig bekende ÜNI VERSEEL ZOIVEEINGSZOÜT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking HartI water enz is thans echt verkrijgbaar in I pakjes a 15 cent jPakje8a27 j cent en heele pakjes a 50 cent te Gooda bij i H BOERS Apoth Benthuiien bij Wed C den Bouwmeester Woerden bg J F Sweerman Bodegraven bg P Versloot Alphen a d Rijn bij L VirosI sieau Zoon Boskoop b J vau Bergen lANmmiJKETlEKTËN De Inspulllng van het Rode Kruis van A Bouvier apcK theker ie Parijs geneest In weluiye lagen zoader ecolga andere Dehanueluig pas ontstane of verouderde vIoeirifreD wllteu vloed enz De uU lekcUde resultaten vanditmiddel endeduUendengeDLZino eu sedert 25 jar n zljn erdeo besten waartwrg voor Men volge nauwkeurig h t ToorschrUL nXPOt IN ALLR OOBDB APOrHKKKM Te s Hag e Snabilié Apoth Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mim MM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningeu enz waarbg is toegevoegd een afeonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOR CHBISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaalt wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoUandach Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank Het dagelijks toenemend debiet levert het beste bewijs voor de uitnemende eigenschappen dezer biersoort A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriJ ii katen tegen veel lageren prijs PBINSESSE en BRVI E BIE RE2f van onderscheidene qualiteiten BOBDE A UX AZIJUf KRVIDEHAZIJN DBAGONAZIJNen WIJNAZIJN in onderscheidene prijzen VAN VOLLE eoVEiX Co Arasterdam EZTEA STOUT goed belegen verkrijgbaar bij den Heer H van WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 Gouda