Goudsche Courant, woensdag 12 april 1882

Vrijdag 14 April N 27ög 1882 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De huending van advertentiën kan geschieden tot óén uor des namiddags van den d ig der uitgave Vrouw SCHOUTEN geb Bobks op den Raam wgk O No 167 beveelt zich aan tot het verlichten van NATTE of KLEINE WASSCHEN opgemaakt tThois Openbare viijwilllgo Verkooplng om contant g eld Op Woensdag den 26 April 1882 des voormiddage ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door K BURGER bij den Lekkerkerkscben boezem in de gemeente Ouderkerk a d IJasel ten overstaan van den notaris SPRUIJT residerende aldaar van 23 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 6 PINKEN eenige KALVEREN 1 Vet VABKENf 1 zesjarig PAARD bruine merrie 1 BOERENWAGEN en breeden Loop 1 SPEELWAGEN 1 SLEDE 2 SCHOUWEN BOUW en MBLKGEREEDSCHAPPEN BRANDHOUT TAKKEBOS8EN MEUBELEN HUISRAAD enz alles j daags ór de verkooping behoorlijk genom I merd te bezichtigen Vereeoififini Rotterdamscbe Schouwburg Trekkingen 1 Juni en 1 Dec met prijzen van ƒ iOUjUUU ƒ 3000 ƒ 3500 ƒ 1000 100 ƒ 75 ƒ 50 ƒ 36 ƒ 30 ƒ 10 5 e is Elk Lot moet iiitkoineii met minsten 1 Zoolang de loten niet voor aflossing zijn uitgeloot blijven zij steeds deelnemen aan de trekkingen der j remien zoodat men den kans Iteeft met een en hetzelfde lot meer dan eens een hoogere oj lagere pnjs te trekken Verkrflgbaar a f 2 70 bg den HeerA BRINKMAN te Gouda A KOK Co H C EDAüW Jr i JOH QUINT te Stolwijk en j A ü HARMS te Nieuwerkerk a d IJsel c ia ooa E i T3Boo ü4iiWf4€TTO FINALi UITVERKOOP ToexzLed era FaToxieJssprljzexi EOTTEEDAMSCHE HYPOTHEEEBANE voor NEDERLAND De Directie bericht dat de BKJTTEBDAMSCHE HYPOTHEEKBANK Toor NEDERLAND Pandbr leven uitgeeft groot 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 50 rentende 4 pet die verkrijgbaar zvjn ten kantore van hare Agenten HOFFMAN Co I te btouaa LAFEBER Co O PWEKKENO EBSTERKEWD K OORTSVERDRIJVEMI BU BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT SBO OTE ZWAKTE ENZ DB DIRECTIE B MEES B VAN ROSSKM E C W HOUBR wSdo ADVEinE flEI f in alle Binnen en Buitenlandse ie Couranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Tiilryke eiuig ohriflen rao perste Geoeeakandigea Op veriobeideDe Teiiloojisiellingen met Medaillea bekroond Het door M jaar grereaommeerd Anatherin Mondwater au Dr J C POPP JiTjSr IJof Tandmeettir te fTeenen Radikiial jeiier middel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ïiekte der Mondholte en tm het Tanrtvleeich Beproefde Mondjpoeling bij aanhoudende Keelziekte 1 rmole flesch it ƒ 1 75 1 flesoh a ƒ 1 20 1 kleine flesch a ƒ 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tuuden blinkend wit zonder ze te beschadigen Prijs per doos ƒ 0 80 I ADatherlu Tanazeep m glazen doozen van ƒ 1 20 beproefd ïandzuiveringsmiddel De echte aromatische I van De J G POPP © BJJ I Zij maakt de tandpii uivcr wit zonder het Sa émail aan te doen beu aart ze oor ziekelgk Jr 2 aandoeningen en houdt den mond frisch Het stuk kost 40 cis en is toereikende voor een half jaar Tandplom5eering praktisch en zekerst middel voor zelfplombeering vau holle kiezen Prijs per étui ƒ 2 60 Kruidenzeep aangenaam co best middel voor Vlekken Uitslag Zomcrsproeten en I Puisten Hoofd en Buardschilver en Korsten I Huidkninkheded en alle onréinheden der bovenbutd Prijs per stuk 35 Cents Het trreerde Publiek wordt verzocht aitdrukkelyk KK Hof ïandmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan Ie nemen welko van mijn Fobrieksmerk zijn voorzien Depots zijn gevestigd te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippf reijn h Co blanwe porcoleinwinkcl te s Hage bij J h F Snabilié apoth te Delft by A J van Bijn te Schiedam bg C Malta Gi te Leiden bg E Moordyk te Arasterdam bij F vau Windheim Co en H H Ulolh Co apotheek Ie Schoonhoven bü S Wolff en Zoon te Alphen bij L Vansieau en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisteo ranali een dief die oai daa iiachta aanrandt valt ie onaop bet oarerwacbta aan Zij die er aan lijden reroelen pijn in de borat an lenden lelte aomtljda in d n rug Ze ondervinden een oort vin verrellnc en en geneigdheid tot slapen Dm morgeoa voor al heen men een onaangenamen smaak in den mond de tanden zijn met een slljmacbtlge zelteUndlgbeld beieL De eetlust ontbreekt De zieke gevoelt als bet ware een zware t drukking op de maag en som i wijlen een gevoel van zwakte en een niet aan te rullen leegte in het binnenste vaa de maag Deoogen zijn dof en de buitenste deelen er van worden Ë koud en klam Na een zeker tijdsverloop krijgt men een hoest die bij den aanvang droog is maar na eenige maan den vergezeld gaat met op geving van groenactitige fluimen De zieke gevoelt een onopsoudelljke afgematheid n te vcrgeers tracht bij te slapen hetgeen zijn toestand nochtans niet verzacht Vervolgens wordt blJsdBowaclillg prikkelbaar en somber en neemt alle euvel op Wanneer lilj eensklaps opstaat ondervindt lUj een soort van duizeling hl geraakt ver topl geconsllpeerti Iju huid Is droog en bIJ oogenbllkken warm bet bloed wordt dik en traag Hot wit der oogen krijgt cun geelachtige tlnt De urine wordt behalTe nog dat ze aanslaat leldzaam en donker van kleur Dikwijls Ih de zieke genoodzaakt het voedsel dat hlJ gebruikt over Is geven die brakingen laten in den mond dan ctnn vi bitteren dan eens een zoetachtlgen smaak acbtur eu zeer dikwijls ztju ze door hartkloppingen gevolgd Het gezicht van den zieke verzwakt hij heen alUJd sterren voor de oogen en ondervindt een groote vermoeidheid en zwakte Alle deze kentcekenen doen zich beurtelings voor Men beweert dat een derde der bevolking onder dezen of genen vorm daaraan lijdende U Oeneesheereu hebben zich dikwijls omtrent den aard dezer ziekte bedrogen Eenigen hebben die als een levorzlektü Dchaiid ll anderen weder als slechte spijsverteering soinmigeD ook als miltziekte enz enz maar niet een hunner verschillende behandelingen heefteen gunstige uitkomst opgeleverd Men heeft nochtana ontdekt dat bet Extract of Roots wortel eztract o geneeskrachtige Siroop van Hoeder Selgel in elk geval volkomen geneest De slechte spijsvcrteering Is en zeer ernstige ziekte welke een groot getal der Tolksklasse aandoet en ze wordt door rampzalige uitkomstengevolgd zoo geen onverwijlde zorg wordt aangebracht De Selgel SIroop i een afdoend middel leUi In de moeielijkste gevallen A J Wiirra Eigenaar t toium Breda van os OoouBHae a nenal DepOtvoor Nederland ook verkrijgbaar b alle Apotheken iB HoUaud Java en KolonlML Prttf m da Stroop fl n vaa da PlUaa l n Te Gouda T HIM A poth Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDERAK in het Koffiehuis van A FUN aldaar op VRIJDAG 21 APRIL 1882 dea voormiddags ten 11 ure van EEJ HUIS in twee perceelen wordende bewoond Benevens eene geheel nieuw gebouwde WAaENMAEEEU met TUINOROND en aanhoorigbeden gelegen tegenover elkander in het Klein Dorp te Gouderak en behoorende aan J 6 VüLLBBRECHT Wagenmaker aldaar Aanvaarding by de betaling op 1 Juni 1882 Breeder bfl te verspreiden billetteu Nader onderricht geeft Notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Vrijwillige Verkooping op MAANDAG 17 APRIL 1882 des morgens ten 11 ure in de Harmonie te Gouda van een wel doortimmerd goed onderhouden K cris C No 65 ingericht tot Beneden en Bovenwoning met afzonderlijken opgang thans ingericht beneden tot SCHOENMAKERSWINKEL en WERKPLAATS bevattende beneden den Winkel 2 Kamers en Keuken boven 2 Kamers en Keuken met Zolder Staande op de Gouwe binnen Gouda Verhuurd tot 1 Mei f882 beneden voor ƒ 3 boven voor f 2 per week Aanvaarding direct Betaling 1 Juni 1882 Nader onderricht geeft notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveen Snelpersdruk van A Bbinkman te Goud De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 tranco per poit 1 50 GOUDA 13 April 1882 Gedurende de beide Paaschdanen werd het Stedel k Huaenin van Oudheden alhier bezoobt door 128 personen tegen den verminderden eulréeprijt Zooals onze ezers uit aciiterataande advertcutie allen bemerken zal de uitvoerina der V eti Z Club niet op Woensdafc 19 maar op Uouderdag 20 April a s plaat hebben Bij de op ti April II gehouden verkieziugeu van 3 Hoofdingelandeu en 6 HoordiogelandPlaalirar vangers voor het Hoogheemraadschap vau RynUnd zyn met volstrekte meerderheid vau stanmen gekozen da volgende HMren Als Hoofdingelanden ia kat 4e diatriet Mr J V Amersfoort iu bet 6e diairict T P Viruly ia bei lw9 tiiaCMvt Oï H oarai vas raUnva Als Uoofdingelaud Plaatsvervaugrrs in het 4e district H A Hanedoes in het 6e district C 1 Keispenanr in het 9e district M C J van der Wegden in bel 1 2e district S van Beek in het 1 6e diatriet C J fan der Ondermealen Bij de Dinsdag gehouden verkiezing in het hoofdkieadittricl Steeowyk werd verkozen de beer O H Thomassen i Thaessiuok van der Hoop Candida der antirevalntionairea en Katholieken met 71 stammen Op den heer mr P J O Van Diggelen oandidut dar liberalen werden 624 stemmen nitgebracht Door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland ia benoemd tot hoofd der Commissie voor de beniening der belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen da heer van Beuaekom ond ooulroleur der belastingen te s Hage en tol lyn plaauverraager At beer Boa bnrgemeester van Zegwaard Da Minister van waterstaat ent beeft ter kennis van belanghebbenden gebracht dat ter opleiding tot de betrekking van telegrafist 2e klasse by den rijkatelegraaf na vergelijkend onderzoek in de maand Augustus aanst leerlingen kannen worden toegelaten aanvankelijk op een daggeld van ééa galden Desa leerlingen kunnen na voldoende blijken van geschiktheid gegeven te hebben dingen naar de belrekking van telegrafist 2e klasse aan welke betrekking aanvankelijk eene jaarwedde van ƒ 900 is verbonden Zij die zich aan bet bedoelde onderzoek wenaehes te onderwerpen moeten zich lóór of op den Sisten Jnli e k bi bet dep van waterstaat daartoe aanmelden door efQ op zegel geschreven verzoek met nauwkeurige opgaaf van naam voornamen en woonplaats en overlegging der gevorderde bewgsslukken De med doctorandus Haag en deoand Scbeltema van de Uireobtsohe hoogeschool zullen deelnemen aan deeipeditie naar de Noordpool met de If ülem Bartntt Men schrijft aan de Leidtcke Ct April heeft zich in gesteld met uoord oosten wind die lang vernacht werd zouneschija maar schraal weer en zooals in de beide laalste nachten met vorst die ijs in de slooten maakte De aitbuudigheid over zooveel beerlgki alsof er reeds ardbezien te plukken vielen ia bierdoor bekoeld Dr Pauschdagen waten betrekkelgk veel kouder dan Kersmis geweest is De melkkoeien die in de weiden waren gedaan hebben nu het gras opgegeten dat in Maart gegroeid wat eu eerlang verneemt men van kaal rood weiland Itaart was Grasmaand dit jaar j Aprif heeft tot duiver alten groei doen ophouden met straffe droogte Zooals het doorgaans gaat volgt in het midden der lente als de bloesems der vrnchlboomen geopaad zijn en doperwteo bij het rys slaan op al die schitterenden voorspoed schade Dan zet het sledits weinig i rucht ten gevolge vRu scherpe koude eB het andere verkwijnt Niet dan een malsche regen kan nu den dorren grond vruchtbaar maken Sedert vee meer dan zes maanden heeft het niet vSn belang geregend daarbij komt nu nog dat het buileuwater geruimen tyd veel te laag is Geen wonder als men spoedig verneemt dat er pntten zgn Uitgedroogd Bloemisten lyn reeds druk in de weer om planten in de broeibil ei te begieten Naar men verneemt tal een nader onderzoek plaats hebben in zake de leverantie vau granwe erwten ten behoeve van bet leger welke onlangs door den Minister van Oorlog op grond van verregaande slechte qaaliteil gestaakt is Het Bestuur der Vrreeoiging van officieren der sehuttery ia Nederland heeft een adrea aan de Tweede Kamer gezonden waarin bet verkUarl zyn volkomen adhaeaie te sohenken aan het ontwerp nn wet handende regeling der schutleryen Met het Bond van officieren der sohntterij in Noord Brabaiit juicht het bettnur verder zeer toe dal de imperatieve bepaling omtrent de oefeningen op Zondag in bet tegenwoordig ontwerp van wet niet is opgenomen De i Nederlandsohe Vereeniging voor Teekenonderwija hield Dinsdag namiddag in de Byksuormaalsehool in het in aanbouw zynde nieuwe Kyksmuseum te Amsterdam hare aangekondigde vergadering Uit het jaarverslag dat door den aecretaris den beer Lako werd voorgeleten bleek dat de jonge Vereeniging tiob in een bloeienden toestand mooht verheugen Dertig nienwe krachten had bet ledental tot houderdzestien doen stijgen en de staal der financiën kon in de gegeven omstandigheden niet gunstiger Ie wenscheu zijn Van de reqnetten die in zake teekenonderays aan den Minister waren gezonden kon dal helaas niet gezegd worden Op twee daarvan was toch reeds ontwijkend of weigerend beslist terwyl het derde dat het adres behelsde om by de ein lexamens der burgerscholen by de keuring der teekenmgen een deskundige te boeren en reeds in Maart 1881 waa afgezonden nog steeds zonder antwoord gebleven was Men besloot dan ook op voorstel van den president den heer Molkenboer de Begeering nogmaals daaraan ta herinneren Na de goedkeuring van het jaarverslag werd er tot een stemming overgegaan waarby de aftredende bestuursleden de heeren Lako en Belmer weder als Z odanig herkozen werden Oudenoheideu vragen en stellingen werden hierop besproken beantwoord of verdedigd en de volgende vergadering weder te Amsterdam bepaald De algemeene synodale oommissie der Nederlandsobe hervormde kerk beeft eene buiteo ewone ver ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen 6B00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AfzoQderlflke Nommers VUF CENTEN gadering gehouden ter behandeling van een schryvenvan Burg en Weth der gemeente Amsterdam hunwensch te kennen gevende dat naar art 1 van het reglement op het hooger onderwys iu de godgeleerdheid tot vorming van evangeliedienaren 6or doNederl hervormde kerk dat onderwys ook te Amsterdam gegeven worde en daartoe twee kerkelyke hoogleeraren mogen benoemd warden De vergadering deed ter voorbereiding van die zaak wat ty vooralsnog mogehjk achtte i Het plan door eene commissie uit de Haagsoht vereeniging Handel en Nyverheid ontworpen voor eee plaatselijk peutioenfonds voor oade werklieden en bedienden vindt bestryding in het Fa dat de oprichting van zoodanig fonds op de voorgestelde basis ontraadt Aan de alkreerste voorwaarden toch vaneen deugdelijk pensioenfonds wordt by deze statutenniet voldaan aan den deelne ner wordt geen zekerheid gegeven dat hem zoo by blijft leven Uiervergoeding sol worden gegeven voor de opoffering die hy zich eerst heeft getroost om aan bet foamby te dragen Regel is nl dat wie vier weken metde betaling van premiën ten achter bUjft ophoudtlid te zyn en in dat geval zyn de betaalde inleggelden verbeurd Een harde bepaling is ook die dat wie de gemeente s Hage metterwoon verlaat alvorens vyf jaren lid te zyn geweest ophsndtlidvan het fonds te zyn alweder met verbeurte vanhet gestorte kapitaal Het Fad brengt hulde aan de bedoeling van de ontwerpers maar noemt de uitwerking van het plan hoogst gebrekkig Ging ditplan ongewijzigd door dan zou het geen ander gevolg hebben dan dat de Haaïgsohe patroons meer macht kregen o er hun werklieden en minder verlegen behoefden te zyn om hen op 60jarigen leeftyd teontslaan maar de Hoogsche werklieden zouden erniet door worden gebaat Het Vod zou zelfs vreezen dst een mislukking van een dergelyk plan ten gevolge van een verkeerden grondslag de zaak der pensioenverzekering in he algemeen zou schaden Wil men volstrekt een plaatselyk pensioenfonds men make de voorwaarden milder en Verhooge desnoodsde tarieven wat immers wel mogeiyk is als de oedgezinde patroons ook hun aandeel in de premiënbydragen Aan de Haagsche correspondentie der N O Ct ontleenen wy omtrent het nieuwe afbraak en bouwplan des Konings het volgende Tot hiertoe daoht iedereen datZ M de Koning het paleis zyns vaders het laatst door zgn oudsten zoon bewoond latende opruimen voornamelyk beoogde door een verbreeding van het Henlslrsatje de hofstad een groote verfraaiing te doen ondergaan Men geloofde dat bet iu s Konings plan lag aan de gemeente s Gravenhage graoieuselyk den vrytsllendcu grond noodig voor de verbreeding van de genoemde straat ten geschenke aan e bieden Ik hoor echter thans dat niets verder van Zr Ms badoeling verwyderd is De Koning verwacht van de zyde der gemeeute s 6ravenhage een aanvraag om den grond voor de verbreeding van het Heulstroatje te koopen van een cadeau is geen sprake De vraag is uu maar of de gemeente de bedoelde aanvraag tal doen Bo dat betwyfel ik zeer Onse gemeenteraad is wel voor alle verfraaiingen en burgemeester en wethouders zullen ook bunnerzyds misschien wel het initiatief willen nemen om aan t Konings wensch te gemoet te komen dosh of ds