Goudsche Courant, vrijdag 14 april 1882

nti er 66k too gemakkelyk toe 1 1 orergaan uit eigen beweging roor een rerfraaiingj voor een verbetering zoo men il maar in ieddr geval voor een niet dringend noodtakeiyke rerandenni belangr ike sommen aan te bieden dat kan l ik nog niet geloofen te meer omdat in vele krinjgea van de residentie het geheele sloopingsplan de jKonings weinig sympathie ontmoet Te s Hage is een adres aan Z M den Koning ter teekening gelegd waarin een pleiiiooi wordt gehouden Toor t behoud Tan het Paleis p den Kneuterdgk dat gelgk men weet met aloopiag wordt bedreigd De onderteekenaars gronden dit przoek op de volgende overwegiDgen dat het Paleis door zgn fraaien gjevel en ig geheele bouworde een architectonisch jjkunstwerk is en als loodauig een der weinige karaKterislieke gebouwen waarop Uwer Majesteits relidentie nog bogen kan en waarvan het verlies onmogelgk vergoed zon kunnen worden door een blok moderne huizen dat daarvoor in de plaats zou komen dat bet voor allen die aan de traditiën van vroegere dagen hechten als herinnering aan aau ienlgke Nederlandsohe geslachten als van Wassenaar Cats eni onmiskenbare historische waarde heeft doch wat boven alles gaat aan dat gebouw iavoor ons de herinnering verbonden a n den zooalgemeen beminden Koning Willem II wiens aandenken nog in de harten van zooveleu van het tegenwoordig gealacht leeft en wiens geliefkoosd verblgfdal hg met zooveel voorliefde vergrootte en uitbreidde en met zgne beroemde kunstschatten ri rrgkte zgmet innig gevoel van weemoed zouden zien vernietigen I Het huwelgk van prins Leopold naet prinses Helena van Waldeck is thans definitief Ibepaald op 27 April De prinses zal met haar cjnders den 26eu te Windsor aankomen Z M oni e Koning en H M worden daar den 26en verwacht en zullen den 2Sen vandaar naar Londen vertreJuken waar ig in Buckingham palace nog voor eenige dagen de gasten van de Koningin van Engeland mllen zgn Behalve genoemde vorstelgke persouen worden alsdan op Windsor verwacht de prins e i prinses T an Wales de hertogen en hertoginnen vWn Udin burgh Counaught Cstabridge en Teokj prinses Jjooise de groothertog van Baden en zgnidochters de groothertog van Mecklenburg met Jie grootiiertogin en zoon en de prins en de prinses Philip van SaxenCobnrg Gotha Z M onze Koning lal de orde van den Konseband op den 26en den dag van aankomst ont vangen Onder voorzitterschap van dr J P Stricler vond gisteren de jaarlgksche bijeenkomst der Ve eeniging ter terapreiding van SlieUelyke Blaaêyes in h et lokaal De Eentgenndkeid te Amsterdam plaats Het verslag over 1881 door den secretaris ds H ¥ rendenberg Cz uit Warga uitgebracht wees op eenigen voorgitgang in plaats van 376 telt de Vereeuiging 379 afdeelingen De ontvangsten bedroegen ƒ 48 lp 63 de uitgaven 4849 08 Het reservekapilkal bedraagt 4568 76 Achttien nieuwe blaadjes en twee nieuwe boekjes werden uitgegeven Van het almanakje De lüfde aticAl voor 1882 zijn 16 00 exemplaren il 10 cent verkocht van het populair gbsobrift Foor Hei gezin 40Q ex Hierna werden in plaats van de aftredend leden ran het hoofdbestuur dr H G Hagen da E J W Koch en J W Kramers gekozen dr Sibmacher Zgneo P van der Veen en J M Bakhoven Tot lid der redactie roor den almanak wordt benoemd Jo de Vries nit Haarlem hoofd Voorts ia in deze vergadering besloten het bestuur te machtigen tot de uitgaat van boekjes in den geeat van Foor iet gezi zoowel tot gratisverspreiding als tot verkoop in den handel In de Betnwe begint de ngrerheid aan de veeteelt kwade parten te spelen Langzamerhand zgn verscheiden menacben die tot hun gerief ei hun voordeel een enkel melkbeestje hielden genoodzaakt geworden dit te verkoopen doordien het pichttn van geschikte weierg hoe langer hoe moeielijker werd Het ouderwetsche geslacht van laadeigenarenl die met bart en ziel aan bun eigendommen bingea gaat van lieverlede den weg van alle vleesch eh het jongere geslacht minder gehecht aan klei verjcoopt maar al te graag tegen hoogen prijs zgn ibeste weilanden aan steenbakkers die in korten tgd het heerlijkste groen in een modderveld veranderen Menige schoone boomgaard is al in een vlak taliaksveld herschapen hoe langer zoo meer verdwijnt nu ook het schilderachtige dat de Betuwe zoo ruim bezat in hare met kostelgk ree bezaaide uiterifaafden S t M TOo loopig verslag nopens et ont v rp tot orerdraoht aan deu staat van de bezittingen en lasten der Amsterdamscbe Kanaalmaatschappg verklaarde de meerderheid lioh bereid aan de voorgestelde regeling hare stem te geven wegens hetgroote nnt en belang van het Noordzeekauaal voor het geheele Bgk Enkelen gaven de voorkeur aan overneming door Amsterdam of de provincie Noord Holland Doch velen deejden die zienswgze niet daar het hier in hoofdzaak een slaatabelang betreft Velerlei inlichtingen werden aan de regeering gevraagd ter juiste beoordeeling der voorgestelde regeling Naar de A W Ci verneemt is door het bestuurvan de Nederlandsche Maatschappg tot bevorderingvan de geneeskunde eenparig besloten op de algemeene vergadering die ditmaal te Maastrioht wordt gehouden voor te stellen zich tot de Hooge Begeering te wenden met gea ernstig betoog in t welbegrepen belang van de physieke en moreele ontwikkeling der jengd tegen het oreiladeu van deleerlingen met leervakkeu op de lagere en middelbare scholen De Vereeniging tot ondersteuning en tedelgke ontwikkeling van hulpbehoevende blinden te Utrecht heeft baar verslag over 1881 in t licht gegeven dat een welgeslaagde proeve is van drukwerk dat door de blinden zelf vervaardigd wordt Er is nl materieel aangeschaft voor een kleine drnkkerg waarmede een wensch die door deu directeur reeds lang gekoesterd werd vervuld is De overige fabricaten der inrichting vinden steeds goeden aftrek Voor Z M den Koning werden dit jaar weder een aantal matten voor het paleis te s Hage afgeleverd De afzet aan Spoor en Tramwegmaatschappgen nam aanmerkelgk toe manden werden geleverd aan de Nederlandsche Tramweg raaetschappg en de Stoomtram maatschappg te Breda straatvegers voorde Stichtsche Tramwegmaaiscbappy en matten aan verschillende Tramweg maatschappijen De in 1881 vervaardigde goedereu hadden een waarde van ƒ 18 956 0l j een bedrag grooter dan te voren Voor verwerkte grondstoffen en voor gereedschappen werd uitgegeven ƒ 10 235 U2 j Aan verkochte goederen werd ƒ 16 237 26 ontvangen Het aantal blinden bleef stationair Drie bliuden verlieten de inrichting en twee stierven nog na l Januari 1882 doch de ledige plaatsen werden terstond weder aangevuld Meer op te nemen wa niet mogelijk met het oog op de ruimte en ook wegens den financieeleu toml nêf die hoewel niet onbevredigend toch nog altijd eenige zorg baan daar de dagelgksohe uitgaven de inkomsteu zeer te boven gaan De vaste contributién stegen van ƒ 5620 24 tot ƒ 6389 64 aan giften kwam echter 2669 04 minder in dan in 1880 en slechts eéu legaat van ƒ 260 werd ontvangen De inrichting blijve daarom ten zeerste in de belangstelling van alle liefdadige lieden aanbevolen hun steun moge haar in staat stellen haar werkzaamheid in steeds ruiuieren kring uit te breiden Gisterenmorgen is van deu stoomtram Leiden Katwgk Uabg het tolbek op den Bgusbnrgachen straatweg bg Leiden van een trein de locomotief gederailleerd met het gevolg dat ze geheel omsloeg en nit baar verband is gerukt De machinist kon met moeite uit zgn benauwde positie gered worden Wel heeft hg slachts een kleine verwonding aan het hoofd doch sobijnt inwendig gekneusd te zgn Hg ia naar het academisch ziekenhuis vervoerd De beide volg wagens werden eveneens belangrgk beschadigd doeh de passagiert kwamen met den schrik vrg De dienst was bgna 3 uren geatremd Onze Nederlandsche landbouwers zullen binnenkort bet bezoek outvangeu van eenige voorname grondbezitters en landbouwers uit het oosten van Engeland vooral uit Norfolk met sir Foweli Buxton aan het hoofd die het voornemen hebben odKen landbouw van nabg gade te slaan en de voornaamste pachthoeven in oogenschouw te nemen Laatstleden Zaterdag bg gelegenheid van den jaardag van H K H Prinses Sophie Groothertogin van Saksen Weimar Eisenach moesten volgens de bestaande bepalingen alle officieren tot vier uur in groot tenue zgn zelfs de officieren werkzaam aan het Ministerie van Oorlog zaten in groot tenue aohter hun lessenaars te schrgven Omstreeks twee uur zag een generaal nabg de Maliebaan een open rijtuig aankomen waarin een kolooeel was gezeten die niet volgens de gegeven bevelen in grgot tenue was maar een eenvowlig petje op liad De generaal wilde juist het rijtuig doen ophouden den kolonel op het ongeoorloofde van zgn kleeding opmerkzaam maken en hem gelasten tentend naar hnis te rgden om zich geheel in groot tenue te dossen toen hg nog bijtijds lag dal hij orer deu gewaanden kolonel oieta had te bevelen Het Nederlandsob panopticnm is thans in zooverre gereed dat het gebouw in de Amstelstraat van de steigers is ontdaan 15 Juni wordt het geopend en Amsterdam zal dan eene inrichting bezitten die met mad Tustauds établissement kan wedgveren In de ruime verdieping aan de straat ign de flinke lokalen waar de heer Boetemeger den achepter zal voeren In een der ruimten tot leeszaal bestemd worden zolderingen en muren in vakken met het nieuwe Delftsche tegelproduot des heeren Thooft bekleed Een groote wintertuin strekt zich achter bet koffiehuis en de restauratie uit Boven is bet eigenigke Panopticum Men bereikt het langs een prachtige trap en vindt in de breede lange zalen het prachtigste licht dat men zou kunnen wensohen Castan zelf is in een zaal van t Pa eis voor Volktvlgt bezig met het vervaardigen der busten die alle in klei worden gevormd daarna in gips gegotea en ten slotte in waa afdruk tentoongesteld worden De ipseu blijven bestaan om de was afdrukkeaitu tijd tot tijd te vernieuwen Bceds zgn de bnta van de Koninklijke familie van wijlen den Fria vnn Oranje Prins Hendrik en Prins Prederik gereed Ook generaal ven der Hegden en geoeratl Verspgck prijken reeds in hun uniform en gelgken uitmuntend Herman Ten Kate is adviseur voor de stoffeering der Hollandsche stukken en tafercelen O a zal een buiselgk tafereel op Marken worilen vervaardigd waarvoor Ten Kate een aquarel vervaardigd heeft Alle benoodigdheden daartoe zgn reeds aanwezig ook de origineele kleederdrachien Een slapend Marker kind ligt reeds geheel afgc werkt in de wieg Men meldt nit Groningen Op eene wandeling in de boschrijke streken van Paterwolde hier in den omtrek begingen eenige jongeheeren nit deze stad de onvoorzichtigheid eene brandende lucifer weg te werpen Het stokje viel in droog eikeuloof dat in een oogwenk in vlammeu stond Pogingen om hel vuur uit te trappen mochten niet baten Weldra kwamen eenige landbouwers op den rook af de brandklok werd geluid en met vereende macht grinkit het het vunr te bedwingen doch nirt dan nadat verscheidene bunders eikentelgen eene pruni der vlammen waren geworden Bg iets minder gunstigeo wind eouden de schoone bosscben ven Oosterbroek zgn aangetast De schade beloopt eenige duizenden gulden de onwillekeurige brandstichters knapen van een jaar of tien die het eerst op een louprn hadden gezet zgn herkend De burgemeester van s Gravenhage de heer Gever Deynoot heeft als hoofd van de gemeente politie gemeend eece circulaire te moeten richten aan de hoofden zoowel van de openbare als van de bgzondere scholen te dezer stede naar aanleiding van de toenemende verregaande onbetamelgke gedragingen van vele der schoolgaande jongens in deze gemeente op de openbare straat Ook de klachten over ernstige en ergerlgke vechtpartijen tussohen gewapende scholieren die voor verachillende ouders een bron van onrust waren hebben tot dien maatregel medegewerkt Eenige heeren hebben een vennoolMlIiilp gevormd met een kapitaal groot ƒ 600 000 om daarvoor in ons land op te richten een twaalftal roomboterfabrieken te beginnen te Sneek en Bolsward De heer J Th Waller van Anna Paulowna is met de hoofddirectie belast B en N Cl Twee onde vrouwtjes opeen hofje te Leeuwarden 81 en 83 jaren oud kregen ruzie eene van haar trok zich dat z 5ó aan dat zg zich door ophanging het leven benam en toen de andere dit vernam werd zg krankzinnig en moest naar het gesticht te Praneker gebracht worden Als een proefje van de snelheid waarmede men tegenwoordig de boeken in het licht kan geven kan dienen dat het onlangs bg de firma Schloemp uitgegeven gedenkschrift van B en K Keil op Goethe s 50 jarigen sterfdag Goethe Weimar nnd Jena im Jahre 1806 dat 10 vel druks bevat in drie dagen gezet gecorrigeerd gedrukt eu gebonden werd Jl Donderdag had aan het Hof te Weenen de plechtigheid plaats welke eiken Witten Donderdag door den Keizer zelf wordt verricht nl de ceremonie der voetvi assching van twaalf ottdè mannen De Keizerin die zich gewoonlijk a ftn dit gebruik tracht te onttrekken nam thans insgelijks daaraan deel en verrichtte de roetwasiching bg een twaalftal oude vrouwen De belangstelling in de plechtigheid woarbq men het Hof in al zgn schitterenden glans kan bewonderen was dit jaar dan ook grooter dan ooit en door niemand w is de hem oangebodeu gelegenheid verzuimd er bij tegenwoordig te zijn In het gevolgd der Keizerin en van Prinses Stefanie welke voor de eerste maal de plechtigheid bgwoonde bevonden zich twaalf hofdames allen in het zwart gekleed en de hoofden met kanten sluiers bedekt De oude vrouwen onder welke er zich bevonden die de negentig jaren reeds hodden bereikt werden allen minzaam door de vorstin toegesproken die zich natuurlgk heel wat meer op haar geraak gevoelde dan de vrouwen aan welke zij de nederigste aller diensten bewees De hofdames moesten geknield de konten en schoenen der oudjes uit en aanirekkfn De twaalf oude roaiiiieu en vrüuweu die tot de plechtigheid waren uitgekozen hadden evenals hunne plaatsvervanger iiigcvnl van ovrrlgden vooraf een geneeskundig onderzoek ondergaan ook was hun bevolen zich tot na de plechtigheid niet meer te laten scheren ten einde aan hunne trekken eenige meerdere eerwaardighvid bij te zetten Voor den aanvang vereeuigden zich alle deelnemers aan de plechtigheid in eene kapel ten einde de H mis te hooren en H communie te ontvangen De vooideelen welke voor de oude lieden uit deze plechtigheid voortvloeien zijn niet gerinj De prgzen welke uit zestien gerechten beslaan worden evenals het bier en de wijn later aan hunne huizen gebracht terwgl voor ieder daarbij dertig Sorguen worden gevoegd Men zegt dat de ex bankier v d Dries die zich vóór eenige jaren nit Deu Bosch verwgderde te Antwerpen aaugehouden is om ter l eschikking van Ie Nederlandsche juslitie gesteld te worden Zijn arrestatie zou een gevolg zgir van de onderzoekingen door de politie gerlaan ter zake van den moord gepleegd op advocaat Bernayi Men schrgft uit Maastricht Maandag namiddag had er in het naburige dorp Scharn ueder een hanengevecht plaats om de politie te verschalken as een stal als kampplaats ingericht Zes hauenkorven in ieder waarvan zieh een gevederde strgder bevond slouden naast bet strijdperk eene cirkelvormige kleine ruimte van circa 4 a 6 meter oppervlakte door wilgen teenen afoesloten waarin de hanen om beurten koppelsgewgze worden geplaatst De stal was vol belangstellenden zoowel nit de Belgische greusdorpen als uit Maastricht £ r hadden onder ben vele weddenschappen plaats Het fceveobt tutscheu de twee eerste koppels viel ten voordeele van uit België aangevoerde hanen uit terwgl bij het derde koppel de strijd onbeslist bleef daar de beide strgden vtn vermoeidheid en door de bekomen wonden zóó af wiiren dat tg zich niet meer roeren konden Het verwekt walging de diereu na afloop van den strgd te zien daar hnn som één of wel beide oogen uit den kop hangen de kammen stuk gebeten en verscheurd zgu tal van wouden bloeden de sporen kapot of afgeslagen en een groot gedeelte van de vederen geroofd zoodat zij een allerdeeroiswoardigst schouwspel opleveren Tot het hou ten dezer gevechten worden de hanen geruimen tgd vooruit afgericht en door verhittend voedsel worden zg strgdlustig gemaakt Eerlang zal een boek over ont vaderland in Engeland het licht zien Ilri it getiteld A Holiday in Holland en zal een hoofdstuk over NoordHolland en de doode ttrden der Zuidertee bevatten van Thomaa Purnall Het werk maakt deel nit van een serie Holiday Handboèks over sommige weinig bezochte streken van Engeland en htl vasteland Bultenlandsch Overzicht De prefect der Seine de heer Floquet wien hel ontwerpen van een nieuwe regeling voor het gemeentelgk bettunr van Pargs was opgedragen is met zijn arbeid gereed De centrale maiiie wordt door hem henteld De opperbuigemeester wordt door twee adjuncten bggestaan en roor denzelfden termijn als de raadsleden door den gemeenteraad gekozen Hg zal dezelfde bevoegdheid hebben als die te Lyon en dus zullen het bestuur der stad de politie over de wegen de markten enz binnen den kring zgner werkzaamheden vallen De tegenwoordige nrronditsementsburgeraeesler touoen in betrekking blgven als ambtenaren van den bnrgerIgken stand Zg zouden bg een regeeringsbesluit benoemd worden uit een voordracht an vier personen opgemaakt door den opper rgemeester van Pargs voor elk der twintig arrondissementen De opperburgemeester kan bg een besluit der regeering ontslagen worden gelgk ieder ander en binnen het jaar van zijn ontslag zal hg niet herkiesbaar zgu De gemeeoleraatj Zou arrondissementsgewgze herkozen worden De prefect der Seine beveelt echter ook een ander stelsel van verkiezing van den ge meenteraad aan daarin bestaande dat Pargtio vijf districten verdeeld woidt waarvan elk leker aantal raadslieden bg icrulin de lute kiest Dergelgk ontwerp was reeds voorgesteld door den vorigen prefect der Seine wijlen den heer Hérold en bg de vorige Kamer van Afgevaardigden ingediend Voorts zal de gemeenteraad ooibonden kunnen worden maar niet geacfaorst Hij zal voor het zittingjaar eene vergoeding voor zijne leden kunnen toestaan alsmede voor den opperburgemeetler en de beide adjuncten Men weet dat het maken van een tunnel onder het kanaal in Engeland zekere ongemtiheid heeft gewekt omdat daardoor een mogelgke vijandelgke inval zou vergemakkelijkt worden De voorloopige werkzaamheden zgu dan ook gestaakt totdat de door het Parlement benoemde militaire commissie haar adviet over het plan tal uitgebracht hebben Naar aanleiding hiervan beval Le Tempê een opstel waarin het zijne verwondering over die ongerustheid te kennen geeft en verklaart da de benucbtheid van een inval bet gezond verstand onwaardig is Kon er al eenige reden van bezorgdheid bestaan dau zou die bg Praukrgk moeien opkomen want het geval laat zich zeer goed denken dat de uitgang van den tunnel in handen gerankte van teii met Engeland verbonden vgand Maar bet blad is overtnigil dat evenals met het Suez kacaal ten slotte het Kezond verstand over vooroordeelen tal zegevieren Naar men verneemt is prins Bismarck er in geslaagd om een paar der kleine Thoringsche Staten voor het tabaksmonopolie te winnen eu van He seu te verkrijgen dat het zich buiten itemming boude Op die wgze zou hij in deu Bondsraail van eene meerderheid van twee a drie ttemaiec verzekerd zijn Maar in den Bijksdag schgut eene meerderheid voor bet monopolie nog steeds ondenkbaar De tgoiug dat prins Gortscbakoff eindelijk zijn outflag heeft als Russisch minister van buitenlandsche zaken eu de heer von Giert in zijne plaats werd benoemd i te Berlijn buitengewoon welkom geweest Men ziet er een onmiskenbaar tetken in van de vredelievende gezindheid van den Czaar eu dit terecht De groote betetkrols van het bericht ligt dan ook minder in het ontslag dau in dr benoeming van den opvolger Prins Gortscbakoff was merr minister in naam dau inderdaad en de heer von Giers al teer lang zijn plaatsvervanger stond wetenIgk aan bet hoofd van het departement Wat te vreezen was en een tgd lang zeer gevreesd werd wat dal niet hg maar generaal Ignatiefi print Gortiohakoff voorgoed zou vtrvaBgea Daarvoor werd hard gewerkt Eu in verband met bet drgven der pauslavist n zou het als een groot ongeluk zgn beschouwd Wel blijft het de vraag of generaal Iguaticff alt hg het doel zgner eerzucht bereikt had niet ten tlolte dezelfde staatkunde zon zgu gevolgd als zgn voorganger Maar dien voorganger kent men en heeft men lu den goeden geest aan bet werk gezien Wat men daarentegen van generaal Ignatieff zag gaf niet zooveel redeu bem bijzonder te vertronwen Men vreest in Bniland voor nieuwe Jodenvervolgingen vooral in het Zuiden om de vertoogenvan WettEuropa bekommert men zich dut nietveel trouwent wat dringt er van de Wetterschebeechaving tot het Baatisohe gepeupel door Menipreekt ook van het ontdekken van een dynamietmgn bg Hoakon Men weet echter dat men opzulke beriebten niet veel kan a aan tg worden even dikwylt gemaakt als tegengeiproken en telegrammen en beriebten voor het baitenlaod staan onder strenge censuur Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VERKOOP 11 April Huis Lange Tiendeweg D 30 en 30a ƒ 6000 k A J J de Ruiter Huis Doelensteeg L 242 2010 k P van Hofwegen Hnis Nieuwe Haven N 92 ƒ 1400 k A H KuliK Hnis Togeleoiang illU J 1840 k A van der Star De BüBGEMEESTEB van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zondag den 16 April 1882 des middags ten 12 uur op het Stadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 13 April 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN LIJST TA BRIEVEN geadreiseerd aan onbe kenden gedurende de 1 helft der maand Maart 1882 uit Gouda verzonden en door tusscheiikomat van het Postkantoor terng te bekomen Lngben Aarlanderveen v d Berg Ammerstol Mej A Streeflani Amsterdam Mevr M Schorer s Gravenhage van Biiissum Botterdam J v Stuijvenberg Sliedrecht H G P Kohier Streefkerk J van Tol Westzaan J J Klumpenaar Uil GOÜDEBAK J Groenewegen Hertogeobosch BEIEFKAABTEN Mej A Cokart Amsterdam Gouda 12 April 1882 De Directeur van het Pottkantoor te Gouda SIMONS MARETBËBICHTëH Gouda 13 April 1882 Wegens de feestdagen te Botterdam geen graanmarkt gebonden zijnde bleven ook bier de prgzen slepend als de vorige week Zeenwscbe tarwe ƒ 11 a ƒ 11 80 polderiorwe ƒ 10 a ƒ 11 wakke en geschoten ƒ 7 60 ü 9 Bogge ƒ 7 40 i ƒ 7 SO Gertt ƒ ó 4 ƒ 6 Haver ƒ 9 80 4 ƒ 10 20 per honderd K G Maïs ƒ 6 36 a ƒ 6 70 Hennepzaad ƒ 8 30 a ƒ 8 60 Booiien zonder handel De veemarkt met goede aanvoer de handel traag hoewel de prijzen enorm boog waren schapen tot hooge prijzen verkocht varkens geschikt voor Londen van 21 a 24 et per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht biggen vau ƒ 1 26 a ƒ 1 60 per week Kaat aangeroerd 35 partijen eerite qnaliteit van ƒ 27 50 4 ƒ 29 2de qnalileit ƒ 26 a ƒ 27 Noordbollandsche ƒ 25 4 ƒ 3Q Goeboter ƒ 1 20 4 ƒ 1 30 Welbeter ƒ 1 4 ƒ 1 10 Burgerlijke Stand GEBORSN 10 April Ix dewijk Pieter ouden L P Weiter ea W A Huijten 11 H rU CatbiriDa oaders 6 P J van Wfnel en P de Vo Maria Frederlka oodere A lan Bgo eo C Roeat Johanoa Cathariaa oudera Z J VeeaeDdaa eo A £ Kleij 12 Willeaiina Aoguatina oadan 6 A G KalahovcD cd C Borttea AatoDie Manaaa Mi Alliel oodera J P vaa tooD eoj Lourena OVERLEDEN 11 April C tan Vaarea wed A de Man 85 j 12 H C tan Beogen 42 j L C Rijnhont 6j 18 1 a Arnink 20 j GERUWD 12 April N Heijmana en H Cati ADVERTENTIfiW Voor derele bewgzen van deelneming gedarende de ziekte en bet orerlgden van mgnen geliefden Echtgenoot ondervonden b tnig ik ook namens mjjne Kinderen mgn bartelgken dank Wed J TA KKANENBUBG DIS JoNÖ Gouda 8 April 1882 De ondergeteekende gevoelt zich verplicht openlgk zijnen dank te betaigen aan allen die iet hebben bggedragen tot leniging der schade bem veroorzaakt door den brand op 27 Feb j l A VAN DER STARRE Moordrecht 13 April 1882 DUK JRAAP en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen ter kennis van de Ingelanden dat bg de op 6 April 11 gebonden verkiezingen van 3 Hoofdingelanden en 5 Hoofdin gelandPlaatsvervangers met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen zfln de volgende heeren als boofdingelanden in het 4e district Mr J P AMEBSFOORDT 5e T P VIEÜLY 15e C H BARON VAN PAL LANDT als hoofdingelandplaatsvervangers in het 4e distribt H A HANEDOES 5e C J KEMPENAAR 9e M C J VANDERWEY DEN 12e S VAN BEEK 15e C J VAN DER OUDEBMEÜLEN