Goudsche Courant, vrijdag 14 april 1882

Zondag 16 Aprii N 2753 1882 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Goudit en Omstreken FIl ALE UITVERKOOP Toezied erL F a bile3icsprlj zeaa Grez KOOREVAAR KORTE TIENDE WEG D 79 Big akte den 8 April 1882 ten overataan van den Notaris W J PORTÜIJN DROOGLEEVER en atetnigen te Gouda verleden is door de ondergeteekenden VICTOR WILLIAM DAMJEN SCHENK Koopman en Winkelier in Manufacturen en JOHANNES SCHENK zonder beroep beiden wonende te Gouda aang aan eene Vennootschap onder de Firma SCHENK EN ZOON betrekkeiyk hetdrjjven van Handel en Nering in Manufacturen en aanverwante zaken en hetgeen verder met gemeenschappel k overleg zal worden goedgevonden welke Vennootschap 1 Mei 1882 zal aanvangen en voor eenen onbepaalden tgd wordt aangegaan Zullende iedpr der Vectnooten het regt hebben de Vennootschap met het einde van het jaar te doen eindigen mits den anderen Vennoot daarvan minstens zes maanden te voren kennis gevende Beide de Vennooten zyn tot de teekeoing der Firma in zake hunnen handel en nering betreffende geregtigd doch zullen voor de Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg verbinden zullende in geval dat noodig mogt worden bevonden dit onder de bijzondere handteekening van beide de Vennooten moeten geschieden V W D SCHENK J SCHENK Sociëteit ONS GENOEGEN Zaai KUxVSTMIN BOELEKADE te GOUDA Buitengewone Tooneelvoorstelllng op Donderdag 20 April 1882 des avonds ten 7 j ure precies Door de Vereeniging V enZ CLUB alhier mei welwillende medewerking van verscheidene DAMES DILETTANTEN De helft van de BRUTO OPBRENGST dezer voorstelling strekt ten voordeele van de kas der Plaatselijke Vereeniging VOLKSONDERWIJS ter bestrgding der onkosten voor een door deze Vereeniging op nader te bepalen datum te geven FEEST aan die Kinderen van onvermogende ouders welke getrouw de school bezoeken Pkoq r a hm a rjoovB stoipipbij of de Wraak van een Huisknecht Tooneelspel in twee Bedrijven met een Voorspel in twee afdeelingen door J Bbejshan Gevolgd door De laatste rid van een oud Postiljon Tooneelspel in één Bedryf of drie Tafereelen door JuNioE BNTBÉE bg Imteekening 0 99 de Persoon buiten 1 49 Plaatsen zgn te bespreken op Woensdag 19 April e k van des avonds 7 10 uren en op den dag der voorstelling van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 uren a 10 ets voor elke plaats Voor HH Inteekenaren zijn ook des avonds aan bet bureau nog kaarten a 0 99 te bekomen Het Bestuur B L E VAK DANTZIG President S A ARONSON Penningmeester 8 M WOLFF Secretarü Het Weekblad van Montfoort ca 5 laatst Advertenties a 10 Cents per regel ie worden opgenomen in 14 locale Weekbladen gezamenlijke oplaag 5000 Ex Uitgever R F STALENHOEF Montfoort Openbare Verkoopingf te GOUDA op WOENSDAG 26 APRIL 1882 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhnis de HaBMONIE aan de Markt aldaar van Een goed onderhouden ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wijk C Nr 180 zijnde in het Huis beneden een Voorkamer met suite Achterkamer met alkoof Keuken en Kelder en boven vier Kamers eene Keuken Zolder en hetgeen verder tot een goed en gemakkelijk Huis behoort Verhuurd aan den Heer F J BOER tot 1 Mei 1882 voor ƒ 350 sjaars En een goed ter nering staand WINKELHUIS en EBF in de Wjjdstraat te Gouda wjjk A Nr 170 Verhuurd bij de maand aan den Heer H DE KEIZER voor ƒ 21 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Vrijwillige Openbare Verkooping VAN RUIVDVEE Bouw en Kel ereedschappen De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens om op WOENSDAG den 19en APRIL 1882 des voormiddags ten 9 ure te Moordrecht aan de Bouwmanswoning bewoond door H T HUURMAN in het openbaar om Contant Geld te verkoopen 7 MELKKOEIJEN een SPEELWA6EN een BAKSLEDE SLEEPHEK VARKEN8HOK DRANKKUIP HEEGT KÜIPEN STAREN EMMERS PAARDENTUIGEN LADDERS PLANKEN en 3 SCHOUWEN Alles daags te voren te bezichtigen Information zgn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris 309e Staatsloterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 24 APRIL 1882 Sedert 35 Jaren E D de beroemde echte Abshaubbins of Anti Bumatisclie Watten b de BhatnBtiek lgderg een goed ODtha te beurt gerallen rioor hunne auel werkende rerdryviog van die vaderluudsohe plaag De Hoofddepot houder A BREETVELT At te Delft heeft ce a 80 cent per pakje verkr gbaar gesteld biJ T A G van Deth Hej de Wed Bosman Gouda W F J den Uyl Schoonh A Prins Zevenhuizen H J Goudkade Boskoop O Hoogendyk Cappelle C B Verheul Oudewater A Bos Berkel 3 var Dorp Zoetermeer A Kanling Alphen 3 B E C Schlattman Bodegraven K Oosterling Haastrecht S V d Kraat Bleiswijk JWM G Wilhelmus Woerden SnelpeTsdmk van 4 Bbinkhan te Gouda TE HUUR met 1 MEI 1882 een WINKELHUIS aan dm Veerstal te Gouda Wijk B No 133 wurig Vier KAMERS goede ZOLDERS en eengrote KELDER Inlichtingen zijn te bekomen ten kantonvan den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Hiermede berichten wiJ de ONTVANGST der NIEUWSTE PARIJZER Dames en nderlioedeA en alles tot het MODEVAK behoorende lot BILLIJKE PRIJZEN A en B VAJf HAASBERGEU voorheen A OLIFIERS Gouda Hoogstraat A 119 Mevrouw van de VELDE Oosthaven B 108 veriangt tegen 1 Mi I eene FLINKE DIEi STBODE W R GERSIE Boeleltade B 91 Beveelt zich als TUIN IER aan Er worden bö hem ook WA8SCUtlN aan huis gevraagd belovende voor beide een nette en civiele bediening Tot het doen van eenig LOOPWBHK en verder tot opleiding in een NET VAK wordt een FATSOENLIJKE GEVRAAGD Adres aan het Bar aa dezer Courant OPENBAEE VEEPAmrmT van WEI ËNHOOILAniD gelegen in de Gemeenten REEUWIJK LANGE RUIGE WEIDE en BODEGRAVEN op Woensdag den 26 April 1882 des voormiddags ten elf ure in het Logement van den Heer H TIBBOEL te Bodegraven DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIBLAND RIJNLAND en DELFLAND zullen op bovengenoemden dag en ter plaatse voormeld verpachten Het eenmaal Maaien of Hooien en Het daarna Beweiden van zeven perceelen WierlkkerdijlcKronden en daarnevens gelegen Landen m bovengenoemde gemeenten De voorwaarden der Verhuring liggen ter lezing ter Secretarie van Schieland te otteri am ten huize van den Opzichter A ZAAL te Bodegraven en in bet Logement van den Heer H TIBBOEL aldaar n lere inlichtingen zjjn te bekomen bg den Fabriek Landmeter van Schieland te Rotterdam BINNENLAND GOUDJV 16 April 18S2 VERGADERING van dkn GEMEENTERAAD Dinsdag den 18 April 1882 des namiddagsten 1 ure len einde te behandelen Een voorstel ot verhooging van den post op de Geraeenlebegroüting van 1882 voor de demping van het ivater langs de BInuwstraat De concessie aanvraag van A Kaptijn voor eenen etoonitraioweg lusschen Goud eu Schoonhoven voorttetting der behandeling Te benoemen Eeuen onderwijzer aan de Tussohenscbool Ernen onderwijier aan de 2e Koslelooie School Gisteren middag ten 1 ure werd ten fiaadhniie deicr Oeroeenle aanbesteed a Het dempeu en rioleeren van een gedeelte van de Nienive Haven Ie Gouda Ingeschreven werd door J en W de Jong alhier voor 13765 J Vermeer Hekendorp 8967 N Konings Hï alhier ƒ 7600 L Brouwer alhier ƒ 7260 H J Nederhorst alhier 240 i Het dempen eu rioleereu van een gedeelte van de Turfmarkt ie Gouda Ingeschreven werd door L Brouwer voor ƒ 11600 H J Nederhorst ƒ IÜ124 Perceelen a en i te zamen C J C Hoogendyk alhier voor ƒ 26200 A de Bors Papendreohl ƒ 19848 h Brouwer alhier 18863 G Vlot Hardiuxveld ƒ 18589 C P W Deasing alhier 18600 P V Rooyen Waddinxveen ƒ 18000 H J Nederhorst ƒ 18200 c Het maken van eene vaste hooien brug in hel Goadeche Bijpad onder de gemeente Alphen brug No 4 Ingeschreven werd door P van Rooyen Waddinxveen voor 1287 J H Guldemond Boskoop ƒ 1100 W vau Lokhorst Alphen 1093 C van Leeuwen Waddinxveen 999 99 P Vermeer Jz alhier ƒ 986 G van Otterloo Waddinxveen 949 d Het inheijen van twee meerpalen in de Tnrfsingelgracht nabg de Mallegatsluis te Gouda Ingesobreveu werd door C 3 G Hoogendyk voor 869 G Luyendyk alhiei ƒ 170 H 3 Nederhorst ƒ 166 W Bokhoven 163 e De leverantie van de bg de fabricage benoodigde teer in 1882 Ingeschreven werd door L Visseralhier tarief IJpelaar Jzn alhier 7pCt benedentarief De leverantie van de by de fabricage benoodigde kalk in 1882 Ingeschreven werd door Mulder en Bakker alhier 8pCt beneden tarief A Jonker en Zn alhier UpCt beneden tarief Bij koninklijk grootherlogelyk bestuit van 29 Maart jl zyu in de statuten voor de orde van den Gouden Leeuw van Nassau eenige wijsigingen gebracht Dientengevolge is er eene vyfde klasse aan toegevoegd ten getale van hoogstens 192 Voor deten lal het versiersel gslyk zyu aan dat voor de ridders van de 4e kl Het aantal gerechtigden tot de 4e kl is vau 192 op 196 gebracht en dat der ridderk 3e kl van 48 op 96 Tot gemeente secretaris van Nieuwerkerk a d IJsel is benoemd de heer J B van Voorthuisen tan Purmerend Door den heer E Overbosoh plaatsverv districtveearts alhier zyn twee runderen op de bouwhoeve van de wed J Eindhoven te Bleit yk lydende verklaard aan besmettelijke longtiekte en dientengevolge op last van den burgemeester terstond onteigend afgemaakt en btgraven Ten aantien van het overige aldaar aanwezig vee wordt gewacht op de beslissing van den Minister van Binnenlandsche zaken By de op Woensdag jl te Berg Ambacht plaats gehad hebbende stemming tyn de heeren P 3 Smits aldaar en J Kasbergen te Vlist met algeraeene 179 stemmen herkozen respecticvelyk tot hoofd ingeland en hoofd ingelandplaatsvervanger van de Krirapenerwuard s Lands middelen hebben over de drie eerste maanden deies jaara opgebracht ƒ 23 299 945 17 lijnde ƒ 8Ü0 346 f8V8 dan in die maanden van bet jaar 1861 3 12 deel der raming bedraagt ƒ i6 307 926 25 Op 31 December 1880 bestoud de Nederlandsche koopvaardijvloot uit 880 sdlepen Gedurende datjaar waren voor de eerste maal Nederlandsche zeebrieven uitgereikt aan 27 jKhepeu inhoudende 63 430 89 M waarvan 8 binnen s lands waren gebouwd Uit de vaart vaica éeraakt 164 schepen inhoudende 134 963 13 De commissaris van poliUe in de 3e afdeeling te Rotterdam acht zich uogisaals verplicht te waarschuwen tegen de firma Doesburg en Go wonende in lyne afdeeling Schoolstraat No 28 welke firma iiiettegenslaande een barer lei en hem heeft verklaard dat de zaken niet meer werden voortgezet toch nog blyft advertetren aau alle personen die geen vaste goederen bezitten maar eerlek syn en voldoende waarborg kunnen stellen of Dwyteu gelden ter leen te verstrekken op zeer aauiemelyke voorwaarden Dergelijke advertentién komeil voor o a indeZutfensche couranten van deu ten en Sen dezer maand Hel is den commissaris bekend dat de Ie voorwaarde 18 toezending van ƒ t voor kosten en bemoeiingen lerwyl het hem is gebleken uit lal van klachten dat nimmer gelden ter leen worden verstrekt en dal de eens betaalde ƒ niet meer terug te bekomen zyn Tevens wordt gewaarschuwd tegen een lid dier firma Willem Aalbert van Dolder genaamd die zich bovendien og belast met het bezorgen van belrekkingen AM em a zekerbediag is betaald laat hy in den regel niets meer van zich hooren Het gerechlshof te s 6ravenbage behandelde Donderdag de zaak van 3 P B K oud 21 jaren kantoorbediende te Rotterdam Deze beschuldigde verkeerde in het begin van Dec jl in geldverlegenheid eu was alioo niet in staal lot betaling van eenige verleeringen waartoe by herhaaldelijk werd aangemaand Den 6den Dec maakte hy zich aan oneerlijkheid schuldig door een postwissel van ƒ 11 86 aan zyu patroon uit Amsterdam toegezonden zich toe te eigenen de keerzyde vamdeu wissel als aan hem geéndosseerd in te vullen en met de handteekening van zyn patroon den h r D te voorzien Hy ontving genoemd bedrag en wjendde he ten zijnen bate aan Besch legde eene vo ledige bekentenis af Adv gen mr Bijleveld eischte schuldigverklaring aan valscbbeid in een onderhandsch geschrift door het verzinnen eener verbintenis en het namaken van eene handteekening benevens het des bewust gebruik maken daarvan en veroordeeling van beach tot 1 jaar celstraf en twee boeten van ƒ 60 Mr Jentink die voor besch optrad wees het Hof op verzachtende omstandigheden In 1574 reeds voerde de gemeenteraad van Sluis blykens eene in Van Dale s Bijdragen tot ie OudAeidiynde en Geêckiedenu enz voorkomende verordening Ie Sluisden leerplicht of liever den schoolplicht in De verordening luidde aldus Voofts zoo vermaant men van s Heeren en der wets wege dezer alle vaders moeders voogden en vrienden die eenige kinderen hebben boven de zeven jaren oud wezende dat die kinderen school zenden bij mr Niclays Duerghijs sledesohoolmeester en die macht niet hebben zullen zich adreseeren aan disohmeester van beide de kerken di tot vier entwinlig kinderen zullen houden school gaande zonder kosten van de ouders Laaiende alle ingezetenen dat niemand zich vervordere lyne kinderen elders ter school zenden dan tot den voorzeide Mr Nielajfs of ten ware meisjes die zal men moge ter school zenden in de zusterhuizen of by de huisvrouw van deu voorn Mr Niclays waar t hun blieven zal maar nieuwers el nergens elders £ n daar de ouders zoo indiscreet of obstinaat waren dat zy liever hunne kinderen achter straat zouden lateu loopen en in alle kwaad opwassen dan dezelfde ter schole te zenden en in deugden te Uien instrueren die zullen weten dat myne heeren van de wel daarop het oog zullen hebbeu en niet alleen de kinderen maar principalijk de ouders straffen zullen van mensen misdryven die zulke kinderen niet schoolgaande zullen misdoen Men schrijft uil Aljeh van 20 Maart Na den aanval op het transport van Toengkoen is bet hier rustig gebleven De Atjehers hebben by die gelegenheid 6 dooden en 4 gewonden gehad gelijk hier later bekend werd De bende behoorde niet tot die van Toekoe Hassan en hel oivirl bestuur is het niet gelukt een enkele in handen te krijgen maar evenmin zijn de omliggende kampongs getuchtigd Hassan heeft voor acht dagen den gouverneur een wapenstilstand aangeboden ten einde gelegenheid te geven kalm na te deuken over Hassans brief waarin hij o a het land van zyn vader in de 26 Moekims terugvraagt benevens schadevergoeding voor de geleden verliezen Dat voorstel is natunriyk niet aangenomen en nu de tijd van den vwapeustilsland voorby is kan hy den gurrilla oorlog voortzetten eu ons nog vry wat afbreuk doen indien niet eindelijk paal en perk wordt gesteld aan aanvallen die ons prestige al meer en meer vernietigen Desertie van Europeeaohe soldaten naar Aljeh heeft nog altijd pl als Een complot te Anagaloeng 22 Moekims gesmeed is gelukkig by yds ontdekt de deelnemers zitten nu gevangen Het is echter geen staat van oorlog meer zoodat ze er nogal goed zullen afkomen Het civiel bestuur is nu bijna een jaar aau bet werk en men heelt nu ondervonden wat een kalme overdreven verzoenende houding heeft oitgewerkt om ona gezag te bevestigen I De handel is grootendeels vernietigd De kooplui die op de peperaanplant geld hadden geschoten werden vroeger door het militair geiog geholpen als de hoofden in gebreke bleven het product te leveren Thans echter houdt het bestuur zich onzijdig en laat den handel onbeschermd zoodat heel wal verliezen zyn geleden Het is hrrhaaldelyk gebeurd dat als de geldschieter zyn product kwam haten dit leeds voor de tweede maal aan een ander was verkocht en geleverd Donderdagavond werd te Scheveningen eene vergadering gehouden over den aanleg van een zeehaven De heer Parser op wiens initiatief de byeenkomst plaats had schetste den min gunstigen toestand waarin de reederij en aan haar verbanden indnstrieele ondernemingen op t oogenblik verkeeren een toestand door de reederij zelve in t leven geroepen door een Ie groeten aanbouw van schuiten in de laatste 26 jaren Veel heil verwachtte de heer P èn voor de reederij èn voor de nyverheid èn voor de neringdoenden vau een zeehaven De voordeelen die Scheveningen zou erlangen door een haven met een flink kanaal naar Rotterdam zijn zeer groot de schuilen die nu nauwelq ks 10 jaar gebruikt worden zouden evenals de loggers een ouderdom van 40 eu 60 jaar kunnen bereiken loggers zouden te Scheveningen binnenloopen en de kantoren van Vlaardingeu en Maassluis daarheen verplaatst moeien worden en wat nog meer zegt Scheveningen zou een gewichtig punt van transitohandel van Europa worden Daarop deed de heer P het voorstel een Vereeniging op te richten die lo al het mogelyke zou aanwenden voor het verkrijgen van een haven en 2o de belangen van alle industrieeleu en nering doenden ton voorslaan Dit voorstel werd met ingenomenbeid begroet Ougeveer 70 aanwezigen lieten zich terstond als lid insohryveu De vergadering benoemde daarop als leden van het bestnar de heeren G den Bulk W Groen A Hoogenraad A Hoogeveen P Mouton M de Niet M Parser J Pleysier en P Varkeviaser die zich deze benoeming lieten welgevallen Donderdag had te Utrecht eene byeeukomst plaata van de rectoren der gymnasia ter bespreking van w t Jl i 4