Goudsche Courant, zondag 16 april 1882

bel rapport door de gecommitteerden uitgebracht orer het aan de gymnaaia Ie Rotterdam s Hage en Middelburg afgenomen eindexamen Er werd besloten een adres tot den Minister an binnenlandsche laken te richten waarin Ie kennen wordt gegeven hoedanige regeling Tan dat examen de ler gadering de meest wenschelijke acht Ook werd aangenomen het voorstel om jaarlgks eece dergelijke byeenkomst te handen Tot voorzitter werd benoemd de heer mr J B Kan reolor ann bet Ërasmiaansche gymnasium te Bollerdam die in deze laak het initiatief had genomen Kapitein F de Bas komt in het HU op legen de voorstelling op van een sobilderg van Cb Pelort die dit jaar te Parijs in hel salon zal worden ten toon gesteld Zij heeft tot onderwerp de verovering van de hollandsche vloot door de hnzaren van de fransche Republiek in 1794 De heer de Bas herinnert dal deze gebeurtenis geheel verdicht is niettegenstaande zg zelfs door geschiedschrijvers van naam wordt verhaald de een op gezag van den ander Bij herhaling is daartegen ook door lusschenkomst van Prins Frederik bij den maarschalk voc Moltke opgekomen en betoogd dat bet onwaar was Alleen de Franschen hebben geen afstand willen doen van het sprookje De heer de Bas bewijst dat het feit niet heeft kunnen plaats hebben Aanleiding er toe gaf een voorval van 1795 dus een jaar later toen enkele huzaren over het gs naar het linieschip de Admiraal Piet Hein gingen waarvan de geschutpoorten op hoog bevel gesloten bleven door een enkel schot waren zij anders tot een overijlden aftocht gedwongen geweest De heer de Bas eindigd zijne mededeeliug met de volgende toezegging r Meu mag op goede gronden verwachten dat een protest in de Figaro die het kunstwerk van den heer Delort het eerst aankondigde tot gunstiger uitkomsten zal leiden dan vroegere protesten bg Fransche schrijvers In geen geval zullen wg onbeproefd laten wat nationale plicht gebiedt Ie verrichten KiÜmSTOoSESG TE 8 GRAVENHAGE Op uitnoodiging vau het Bestuur der s Gravenhaagsohe Tuinbouw vereeniging woonden wij gisteren de opening bij der door die vereeniging georganiseerde voorjaars lentooustelling in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen De indruk dien men verkrggt van de verzameling bloemen en planten is overweldigend het ensemble is prachtig en de verschillende verzamelingen ieder op zichzelf keurig Men weet niet wat meer te bewonderen de smaakvolle wgze waarop het ingezondene is geschikt of de pracht exemplaren die hier zgn bgeengebracht De benedenzaal is verdeeld in verschillende perken bestaande uit keur van cineraria s azalea s en camellia s waarnAtst schoons collectiën rhododendrons begonia s rozen enz die allen om strgd het oog tot zich trekken Worden reuk en gezichtsorganen dus gestreeld het frissohe groen der palmen der bontbladerige planten der fijnste varens verhoogt het schoon van deze verzameling die zoowel getuigt van schoonheidszin bg onze hoveniers als van bun zucht om door veredeling steeds nieuwe vormen te scheppen Ook de bouquettenverzameting in de bovenzaal is heerlgk In alle vormen tot versohillende doeleinden bestemd zijn de afgesneden bloemen vereend terwgl daarnevens ds jonge groenten in al de reinheid van hun eerste jeugd tot tóeiasten schijnen aan te sporen De verzamelingen tuinsieradeu gereedschappen enz ontbreken natuurlijk niet De voorzitter der vereeniging de heer A A Vorsterman vnn Oyen sprak in zgn openingsrede een woord van denk voor de ondervonden medewerking van den koninklijken beschermheer het gemeentebestuur inzenders en uitlovers van prgzen zoomede aan de jury die uit bij uitstek deskundigen was samengesteld Krelage uit Haarlem Jean Verschaffelt uit Gent B C Alfourtit uit Watergraafsmeer A Alberts nit Boskoop J Bein nit Rotterdam J F Bleusset eu dr L Mulder uit s Gravenhage Vuilsteke Lochrosti en H Witte uit Leiden Hg wees op den pracht van Flora s kinderen hier vergaard als een vcrblgdend tcekeo van de liefde van de hoveniers voor de edele bloemenkweekkunst Bg deze gelegenheid had de vereeniging beslotentot eereleden te benoemen mr C Fock jhr G J J Klerk J H Krelage dr L Mulder C J van der Ondermenlen mr B J groaf Schiramelpcnninck van Ngenbuis J Verschaffelt en H Witte Aan de heeren Verschaffelt en Mulder overhnndigile de voorzitter het fraai bewerkt diploma onder dankbare herittoeriog aan hetgeen de eerste de beroemde Vlaamsche botanist daadwerkelgk de tweede met pen en woord gedaan had tot ontwikkeling van tuinen landbouw Dr Mulder bedankte en constateerde dat de juryleden bg uitstek voldaan waren over de schoone voortbrengselen uit het plantenrijk hier bijeen Daar de tentoonstelling ook morgen en Maandag nog open is morgenavond met wandelconcrrt en feestverlichting kunnen wij onze stadgeuooten alleszins aanraden een uitstapje naar de residentie ie doen om de tentoonstelling te zien Zg zullen zich over een bezoek daaraan niet beklagen Buitenlandsch Overzicht Men weet dat de nieuwe wet op het verplicht lager ouderwgs iu Frankrgk tot verzet van den kant der clericalen aanleiding geeft maar de reactionnairen het volstrekt niet eens zijn over de middelen welke moeten aangewend wurden om den strijd tegen de nieuwe wel te voeren Een nieuw bewijs van die verdeeldheid levert een brief van mgr Freppel bisschop van Angers aan den burggraaf de Maquillé voorzitter der royalislische commissie in Anjou Hg verklaart zich daarin nadrukkelijk tegen de ünivera en de onverzoenlijken van het clericalisme die den strijd tegen de nieuwe wet tot het uiterste willen drijven Mgr Freppel noodigt zijne vrienden en zelfs de pastoors uil om deel te vormen van de schoolcommissien indien de gemeenteraden dit toestaan In Londen is men vol van de loslating van den heer Parnell Het eerste bericht zooals het in Ierland werd verspreid luidde eenvoudig Parrell is in vrijheid gesteld In een aantal plaateen werden dadelijk politieke demonstraties gehouden maar de vreugde was spoedig verdwenen toen bekend werd hoe de zaak zich eigenlijk had toegedragen De heer Parnell telegrafeerde uit de gevangenis ann den heer Forster Zooeven verneem ik dat het eenig kind van mijne zuster aan typhus is overleden Ik zou gaarne de begrafenis te Pargs bijwonen en beloof gedurende mijn verlof aan geene politieke zaken deel te nemtn De beer Forster gaf hem dadelgk het gevraagde verlof voor eene week of zooveel laager als voor zgn iloel de begrafenis zou noodig zijn De heer Parnell reisde oumiddellg k naar Londen waar hij met eenige vrienden al aan wie hij een en ander van het gevangenisleven vertelde De meeste verdachten zijn zeer ongezond in de gevangenis van Kilmainhain vooral lijden zij aan de oogen Parnell zelf was mager geworden en zag er gedrukt uit De vermeerdering van het aantal agrarische moorden in Ierland doet bladen van allerlei richting aandringen op strengere maatregelen De radicale Spectator de conservatieve Saturday Review de Sconomiit en de Obëener zijn allen van gevoelen dat alleen door de tijdelijke afscbaAiog van den jury in Ierland een betere toestand kan verkregen worden Daarvoor moeten speciale rechtbanken in de plaats gesteld worden opdat er althans geen stellige zekerheid voor den moordenaar besla dat hij ongestraft blgve Zooals de toestand thans is noemt de Spectator dien volstrekt onhoudbaar getuigen die valscbe getuigenis afleggen jury s die tegen beier willen en weten uit vrees vrgspreken maken alle veroordeeling der misdadigers onmogelijk Een der gevolgen van de Dnitsche handelspolitiek welke de duurte der eerste levensmiddelen en de bescherming van den fabrikanten den grondeigenaar met verwaarlooziug van de belangen der arbeiders zooal niet tot dori dan toch zeker tot uitwerking heeft is de toeneming der landverhuizing naar de Vereenigde Staten Het jaarverslag der Dnittcie Fereeniging te New York over 1881 geeft daarvan sprekende cgfers In de tien jaren voor 1881 was het aantal der te New York aangekomen emigranten bet grootst in 1872 namelgk 292 406 waaronder 128 030 Duitschers In het afgeloopeu jaar bedroeg echter het aantal niet minder dan 455 681 waaronder 198 933 Duitschers Het zou geen verlies voor de Duitsche natie zgn indien dit alleen leegloopers waren of lieden die anders ten laste van den staat zouden zijn gekomen boüches inutilea maar het zgn juist die arbeiders die nog een sommetje over hebbeu en de energie bezitten om in een vreemd land beter levensvoorwaarden te zoeken Van veel belang is wat het jaarverslag zegt omtrent de vooruitzichten der immigratie Hel laat zich voorzien dat de stroom nog niet aan het afnemen is wijl de aandrang naar de Europeesche havens groot bigft Ook dil verslag herhaalt de waarschuw ing tegen onberaden landverhuizing eu tegen het toegeven aan grooto verwachtingen De arbeider kan het beter hebben don in Europa doch op voorwaarde van hard werken en dan bigfl er vooral vraag naar landbouwers daar door den aanleg van nieuwe spoorwegen in het vorige jaar weer 9000 vierk Eng mglen of ongeveer s 1 oppervlakte van Nederlond voor exploitatie geschikt zgn geworden Overigens trekken ook de mgo en fabrieksdistricieir een aantal immigranten De oogst van 1881 dit ie nu volkomen zeker beeft de verwachting teleurgesteld zoodat de voorraad der stapelartikelen raaia tarwe katoen en tabak zeer begint te verminderen Velen vreezen hierin een teekeii te moeten zien van eene naderende reactie op de ongehoorde welvaart der laatste jaren Dal zou een verschgnsel zijn dat op de gansche aarde ziju invloed in verschillenden zin zou doen gevoelen Eu als dan ook de kansen voor de landverhuizers afnamen zou Duitschland met zgn duur brood en zgne dure petrolenra een zeer welkome veiligheidsklep voor ontevredenen gaan missen Malaite in de Vereenigde Staten zon Europeesche volksbewegingen van groeten omvang kunnen veroorzaken GEVONDEN voorwerpen aan hel bureau van politie gedeponeerd en nog niet afgehaald Een Glazenmakers diamant een Farapluie een Koozenkraus in étui twee Sleuteltjes een Kinder Zakje waarin een Porleraonnaie eo Zakdoek een Roozenkraiu vijf Sleutels aan een gzeren Kettingje een BieK een IJzeren schop een stuk bandgzer KaDtongerecüt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 12 April 1882 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEBOORDEELD Wegens het zich in kennelgken staat van dionkenschap bevinden op den openbaren weg te Gouda Bartholomeus Stevens 42 jaar sjouwer te Gouda tot viel boelen van ƒ 5 of twaalf dagen 4raaal dronken geweest Jan Stevens 34 jaar sjouwer te Gouda tot 3 of twee dagen Johannes van der Post 49 jaar schipper te Gouda tot f 3 of twee dagen Jahanues Sparidans 33 jaar arbeider aan den stoomiramweg van Gouda naar Bodegraven tot twee boeten van 1 of twee dagen tweemaal dronken geweest Leendert Heiidrikus Spaaneobnrg 50 jaar schilder te Nieuwpoort tot twee boeten van f 1 of twee dagen tweemaal dronken geweest Jan Pekelharing 32 jaar rondreizend houder van voordrachten zonder vo te woonplaats tot j 1 of ééu dag Arie Ment 29 jaar touwspiuoer te Gouda tot 1 of ééa dag Coruelis Marinus Pugk 19 jaar timmerman te Gouda tot ƒ 1 of één dag Arie Prinsenberg 40 jaar touwslager te Gouda tot f 1 of één dag Mattheus Johannes Trugen 28 jaar sjouwer e Gouda tol twee boeten van f 1 of twee dagen tweemaal dronken geweest Hendrik van der Starre 32 jaar arbeider Gouda tot ƒ 1 of één dag Hendrik den Hertog 18 jaar melaelaaf te Gouda tot ƒ 1 of één dag Jan Boeniok 61 jaar sigarenmaker te Gouda tot ƒ 1 of één dag Willem IJoordergraaf 21 joar broodbakkersknecht te Moordrecht tot ƒ 1 of één dag Burgerlijke Stand OEHOREN 13 April Fitter Cornelis ouderi J do Mol en J C Nieuwland NicolsBl ouders W fiotb en K dfl Grn r OVERLEDEN 13 April W C HogeoeUt 11 ra U E Spech 28 M Dirki wed M van Velzen 10 j H Broekhuijsen 29 j A Heinenberg 2 j 11 m ONClBHTBOUVH 14 April A Bont 32 j en W Nobel 25 j S Boot 21 J en A J van Draaoen ie Moordrecllt 20 J ADVERTENTIËN J G iïRENTZ EN E J A SMAZBN die teven dank zeggen Toor de vele blijken van belangstelling by2 han hnwelijk ondervonden De ondergeteekenden betuigen bjj deze hunnen harteiyken dank voor de vele bewijzen van deelneming die zg mochten ondervinden bjj het overiyden van hun geliefd Dochtertje A R SEIBKRT E W SEIBEET iouda 15 April 1882 Brasselaab De ondergeteekende betuigt haren harteliJKen dank voor de bewijzen van deelneming ondervonden bjj het overljjden van haren Echtgenoot den Heer S den BLAAUWEN A C VVS BLAAUWEN Leiden 15 April 1882 Vm woii Bevallen van een Zoon J C M MOL öotirfa 13 April 1882 Nieuwlasd COMMISSARISSEN voor de Bereiding en üitdeeling vaa SOEP te Gouda hebben de eer aan de Deelnemers kennis te geven dat de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf gedurende den Winter 1881 82 veertien dagen ter visie ligt ten huize vaa den Secretaris des middags van 12 1 uren W J FORTÜIJN DROOGLEEVER Voorzitter H G HOEFHAMER Secretaris Gouda 15 April 1882 De ondergeteekende betuigt baren hartelëken dank voor het vertrouwen haar geschonken gedurende een reeks van jaren en beveelt haren Zoon in dezelfde gunst aan De Wed J VASSE Vbbbew De ondergeteekende de zaak van zijne Moeder over enomen hebbende beveelt zich beleefdelijk aan voor alles wat tot de behoort Uw Dw Dienaar A VASSE Gonwe C 161 A C I BEICK Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wylen den Heer A J W KOENAART dagelOks te consulteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam blikslagers GEVRAAGD by J SMAK Matkka spad D Klrepht LOOPENECHT EVRAAGD Adres in persoon bg den kh J W KNIPSCHEER Je SPECIALITEIT in Thee Koffie en Chocolaai GOUWE C N 5 De SOUCHüN ÏHEE van ƒ 1 25 pter half kilo bevelen wjj zeer aan ala zgndegeurig van smaak en waterhoudend BLOEMTHEE van 25 en 60 Cent het Pakje Diverse soorten CONGO SOUCHON PECCO HYSANT JOOSJEp voorhanden in Chineesche verpakking waaronder fijne Cbineesche Busjes en Kistjes in alle vormen Gebis KAMPHUIZEN In een klein BURGER GEZIN bestaat gelegenheid voor een HEER voor Kost en Inwoning en VRIJ KAMERTJE Adres onder No 704 aan het Bureau dezer Courant FA€HlL GER 3 Selters 2 if APPOLINAEIS 1 l l Ledige Kruiken worden tegen 7 et teruggenomen bij SLOTEMAKER Co Hiermede berichten wij de ONTVANGST der NIEUWSTE PARIJZER Dames en Zinderlioedeii en alles tot het MODEVAK behoorende tot BILLIJKE PRIJZEN A en B van HAASBERGEN voorheen A OLIFIBRS Gouda Hoogstraat A 119 ONDERWIJZERES Aan de Openbare School te Boskoop wordt GEVRAAGD eene ONDERWIJZERES op eene jaarwedde van ƒ 550 Sollicitanten worden nitgenoodigd onder overleggiqg van bewgsstukken bjj gezegeld adres zich aan te melden bij den Burgemeester vóór den 25 dezer maand Akte voor Handwerken strekt tot aanbeveling W J van Leeuwen im Mum Beveelt zich beleefd aan tot het REPAREEBBN en STELLEN van E= oiv£ PE iNr Spieringstraat F 41 Fhoto apMsch AteUer van I i KIEMn Markt wijk A No 150 Gouda DAGÈLUES GEOPENL Lö wen bier uit de Wereldberoemde Branweri te Dortmund Pnjs per fl 12 Ct met 6 j fl wordt het b aan hnis bezorgd F VAN UTRECHT BIERHAL MULTAPATIOR KEJXXISGEI IXG DLfKGRAAP en HOOGHEEMRADEN van SCH ieland doen te weten dat by de verkiezing van een Hoofd Ingeland van Scbieland voor het Ie District en vaneen Hoofd Ingeland Plaatsvervanger voor het 2e District op den 6 April 11 gehouden niemand de volstrekte meerderheid van stemmen bekomen heeft zoodat eene herstemming moet plaats hebben In het Ie District tnsschen de Heeren J RUIS en C VAN GILSE VAN DBR PALS In het 2e District tusschen de Heeren A VAN HOBOKBN van CORTGENE H VAN ALPHEN H BREÜGEM hebbende de twee laatstgenoemden een gelgk getal stemmen op zich vereenigd Dat die herstemmingen overeenkomstig art 48 van Reglement van Scbieland bepaald zgn op Donderdag den 20 April 1882 vau des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure en wel voor het Ie District te Overschie in een der lokalen van de uitspanning de Vergulde Koetswagen en voor het 2e District te Bleiswijk in het Gemeentehuis DuKORAAfen Hoogheehbaden van Scbieland De Dijkgraaf J A VAILLANT De Secretaris Rentmeester W 0 WIJNMALEN Sociëteit Ons Genoegen MAANDAG 17 APRIL 1882 a K OOT door den Heer M P OKHUIJSËIV Arrangeur en Directeur van Kinderfeesten en Vcrmakeiykheden Prestidigitateur van wijlen Z K H Prins FREDERIK Entree 49 Ct Aanvan g 6 uur By gelegenheid van t voorjaar fraai gesorteerd in GOUDEN m ZILVEREN WERKEN en eene elegante keuze JUWEELEN EN ffoRLOGIEN REPARATIËN en HAAR WERK worden ten spoedigste bewerkstelligd Onder minzame aanbeveling J V D PAVOORDT Dubbele Buurt GOUDA Zuidhollandsche CEMENTSTEEN PABRIEK KODEEITSCH Co gevestigd aan den LoosdoJnschen Weg DM HAAG Leveren alle voorkomende werken in CEMENTSTEEN HANDEL in prima kwaliteit Dnitsche en Engelsche PORTLANDCEMENT tegen eoncurreerende prijzen STUKADOORS en BEKWAME WITTERS kunnen OEPLAAT8T worden by F WERNER Haarlemmerstraat te Leiden Het Wceliblad van Montroort ca plaatst Advertenties a 10 Cents per regel die worden opgenomen in 14 locale Weekbladen gezamenlijke oplaag 5000 Ex UitgeverR F STALE NHOEF J i ort J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUMENTËËLË ZÜIVËRAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstraat K 227 Met 3 jaar Garantie 309e Staatsloterij De TREKKING der EERSTEKLASSE begint MAANDAG 24 APRIL 1882 VrUwiiiige Openbare Verkooping van RÜIVDVEE Bouw en Melkgereedschappen De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens om op WOENSDAG den 19en APRIL 1882 des voormiddags ten 9 ure te Moordrecht aan de Bouwmanswoning bewoond door H T HUURMAN in bet openbaar om Contant Geld te verkoopen 7 MELKKOEIJEN een SPEELWAG EN een BAKSLEDE SLEEPHEK VARKENSHOK DKANKKUIP HEEGT KUIPEN STA REN EMMERS PAARDENTÜIGEN LAD DBRS PLANKEN en 3 SCHOUWEN L Alles daags te voren te bezichtigen Informatien zyn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris