Goudsche Courant, woensdag 19 april 1882

Woensdag 19 April 1882 N 2764 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken de bepaüng dat dee noodt de boomen zouden komen te vervallen Vóór dit voorstel verklaarde zich de hh Kist Oudyk vau Iterson Hoogenboom en Straver Daartegen vei klaarden zicli de hh Samsom Post Drost Prince Noothoven van Goor eu de Voorzitter De heer van Straaten had de vergadering inmiddels verlaten Dr stemmen staakten alzoo en de beslissing waa dus aangehouden tot de volgende vergadering De verdere behandeling der concessie voorwaarden werd daarop eveneens aangehouden In deze vergadering kwamen nog in voorstellen vau B eu W tot vermeerdaring vuu het aantal onderwyzers aan de tnsscbeusohool en tot wederinvoeriug van kwetkelingen op de openbare lagere scholen met een geldelijke toelage i it de gemeentekas en eeu voordracht voor hoofdonderwyzeres aan de eerlang te opeuen 2e openbare bewaarschool waarop zijn geplaatst Mej E P Schotel te Rotterdam en Mej W van Eijgens te Dordrtojil Bovendien kwam heden by den raad in het rapport van B en W op da ooncessie aanvraag der IJsselstoomtramweg Maatachappy voor een stoomtram Gouda Oudewater Montfoort Utrecht De concessie aanvraagitqr wil dezen tram door de stad duen rijden lan B Kleiweg Hoogstraat Markt Tieudeweg en Fluweden singel welke richting B enW goedkeuren doch op verschillende voorwaarden waaromtrent B en W bet niet eens zyn geworden met de oonceaaie aanvraagstar Waarom zij nevens hun voorstel ook de voorwaarden tuoals die door het bestuur der IJsel toontr8mweg maatschappy gewenscbt worden aan den Raad overleggen De Raad besloot nog den concierge der stadsapothe h ï Heqgm mm cr ifls tie van ƒ 26 toe te kennen en benoemde tot onderwyzer aan de Trnebensohool oen heer P van der Klein te Reeawyk en tot onderwyzer aan de 2r koatelooie school den heer A Willera te Sckeveniigen Tot schout van de polde Papekop is gekozen de heer J A Hontyn ambtchtiheer der gemreute Papekop en tot secretaris de heer 9 A Haentjea Dekker burgemeester dier gemeeatc Te Wyns zijn bg een aldaar liggende grintsohipper de pokken uitgebroken Daar de man van Gouda kwam ia teer waanchynlyk in deze plaats de kiem der ziekte opgedaan De taak der oprichting van een Algemeen Nederlandsch Pensioeufonda voor Werklieden schynt een Aiuken atap voorwaarts te zullen doen By de oommissie die haar ter harte had genomen hebben zich op nitnoodigiag van t Hoofdbestuur der Vereeniging tot bevordering van Fabriekt en Handwerkenyverfaeid in Nederland tal van oaie eerste iodustrirelen en verdere belangstellenden in t lot van den werkman aangesloten en Maandag e k tal in de groote taal van t Odéon te Amsterdam s middags te 1 nar eene vergadering warden gehouden alwaar betreffende dete taak belangrijke mededeelingen gedaan tullen worden en waar gelegenheid tal bestaau om over de grondslagen van een dergelijk Pensioenfonds nader van gedachten te wisselen Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDERAK in het Koffiehuis van A FIJN aldaar op VEIJDAG 21 APRIL 1882 des voormiddags ten 11 ure van ËEi HUIS in twee perceelen wordende ttöwoond Benevens eene geheel nieuw gebouwde WAGENMAEEEU met TUINGROND en aanhoorigheden gelegen tegenover elkander in het Klein Dorp te Gouderak en behoorende aan J G VÜLLEBRECHT Wagenmaker aldaar Aanvaarding bg de betaling op 1 Juni 1882 Breeder bij te verspreiden billetten Nader onderricht geeft Notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveen Het Nieuw van den Dag bespreekt bet denkbeeld om de residentie des Koniogs te Amsterdam te vestigen en dus ook de hooge ooUegien van Staat de departementen van Algemeen Bestuur de Volksvertegenwoordiging Het beantwoordt volmondig toestemmend de vraag of de hoofdstad eep geschikte zetel voor de Hooge Regeering tou tyn Naar wij vernemen worden heden 18 April te Haarlem verwacht eenige leden van le Nortk Waltkam en Agliha JgncuUarat Auociation een Ëiigelsoh landbouwkundig genootschap waarvan voorzitter is Sir Powell Buxton van Norfolk Dete heeren werden gisteren te Amsterdam ontvangen door den deken van het Lofelyk Oiieweyertgilde van Haarlem die hen daar ten gids strekte op de veemarkt en naar de Badhoete in Haarlemmermeer geleidde Heden touden zy by hunne aankomst aan bet station naar Overveen geleld worden om de bollenoultuur te zien I Sociëteit ONS GENOEGEN ZiAL KUNSTMIN BOELEKADE te GOUDA Buitengewone Tooneelvoorstelling op Donderdag 2a AprU 1883 des avonds ten 7 j ure precies Door de Vereeniging V en Z CLUB alhier met welwillende medewerking van verscheidene DAMES DILETTANTEN De helft van de BRUTO OPBRENGST dezer voorstelling strekt ten voordeele van de kas der Plaatselijke Vereeniging VOLKSONDERWIJS ter bestrijding der onkosten voor een door deze Vereeniging op nader te bepalen datum te geven FEEST aan die Kinderen van onvermogende ouders welke getrouw de school bezoeken Peogramma IDOOVE STOFFEL of de Wraak van een Huisknecht Tooneelspel in twee Bedrijven met een Voorspel in twee afdeelingen door J Brebman Gevolgd door De laatste rid van een oud Postiljon Tooneelspel in één Bedrijf of drie Tafereelen door Junior ENTREE bij Inteekening 0 99 de Persoon buiten 1 49 Plaatsen zijn te bespreken op Woensdag 19 April e k van des avonds 7 10 uren en op den dag der voorstelling van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 uren a 10 ets voor elke plaats Voor HH Inteekenaren zijn ook des avonds aan het bureau nog kaarten a 0 99 te bekomen Het Bestuur E L E VAN DANTZIG President S A ABONSON Penningmeester 8 M W OLFF Secreta rü Zuidliolland clie Bierbrouwerij Den haag BEIJERSCH BIKR per Lit r 16 Ct 20 halveflesschen ƒ 1 70 LAGER BIER per Liter 12 Ct 20 halveflesschen ƒ 1 30 De flewchen met Patent Sluiting z jn hermetisch gesloten en voorzien van een gedeponeerd fabrieksmerk Koffijhuishouders genieten rabat Agent voor GOUDA en OMSTREKEN H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 Ondergeteekende hebben de eer de ONTVANGST te berichten der NtEÜWE MODELLEN Dames Kinderlioedeii GROOTENDORST Co Goada 15 April Markt A 97 Openbare Vrijwillige Verkooping op MAANDAG 17 APRIL 1882 des morgens ten 11 ure in de Harmonie te Gouda van een wel doortimmerd goed onderhouden C No 65 ingericht tot Beneden en Bovenwoning met afeonderlijken opgang thans ingericht beneden tot SCHOBNMAKERSWINKEL en WERKPLAATS bevattende beneden den Winkel 2 Kamers en Keuken boven 2 Kamers en Keuken met Zolder Staande op de Gouwe binnen Gouda Verhuurd tot 1 Mei 1882 beneden voor ƒ 3 boven voor ƒ 2 per week Aanvaarding direct Betaling 1 Juni 1882 Nader onderricht geeft notaris Mr MOLENAAK te Wadd inxveen ZALF VAN HET ROODE KRUIS KET TXES TOT BASIS StalUge nealiig In weinige dagen van alle soorten van WODtten Brandwonden kwaadsappige zwoeren spleten van den tepel tiuld en fcankeracnllge aandoenlngca m Hen waclite ilch voor namaak MMnac AU eoun APOTBuia Te s Hag e Snabihé Apoth HAGAZMIV in TAPIJTEN GOEDOTSTOFFEir en BEHAIT EESAETIEELEN B de JONGi Behanger Gouwe C Nó 200 Jf Wjj berichten hiermede onze geachte Clientèle dat wjj ontvangen hebben de NIEUWSTE MODELLEN DAMES en KUTDER MAITTELS COSTUMES in doozen Eene imime Sorteering Tl 1 i Bffll JAPÖlö met daarbij passende Gameering SATIi É S PEaCALES en GEKLEURDE RATOEVEIV SOLIDE ZWARTE ZIJDE gekleurde SATIJNS DAMAST en M0IRÉE8 eene groote keuze JOIT E HEEEEU FAEJES m DEMI SAZSOiafS LASENS BUCESmSS EN UANTELSTOFFEN Gordijnneteldoeken Broderies Qlacè Tricot en Satijnen Handschoenen en verder alle Nouveauté s tot het vak behoorende Heeren Dames en Kinder Costumes worden in den kortst mogelijken tijd afgeleverd Ons minzaamst aanbevelende BAHLIMAIVIV Co GOUDA April 1882 c ii4iflf4€Tim FIIVALE UITVERKOOP BOELHUIS te REEUWIJK De Notarissen FORTUIJN DRÜOGLEEVBE te Gouda en BBIJERMAN te Utrecht zullen op Woensdag den 19 APRIL 1882 des voormiddags ten 10 ure precies op de Hofstede AusTtTBYc onder Reeuwijk publiek en om Contant geld verkoopen 1 Zwari 6 jarig MERRIEPAARD 24 KALFKOEIBN 1 KALFVAARS 3 gniste VAARZEN Jonge KALVEREN 2 ZEUGEN met BIGGEN TENT WAGE N BRIK ARRESLEDE Paarden HOüIHABK dito HOOISCHUDDER KETTINGEEGD MELK en MESTSCHOUWEN verdere Bouw en Melkgereedschappen eenig HOOI STRüO MEST en MEUBILAIRE GOEDEREN BRANDHOUT en 8 POPULIBRB Boomen geschikt voor werkhout 4 Snelpetsdrak van A Bbinkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 18 April 1862 In Ie heden miiidag ehouden vergadering i n den jiemeenteraad was aan de orde een voonlel tan B en W tot ve hooging van leu post op de gemeentebegrootiiig van 1882 oor de demping van het water lauga de Blaawsiraat daar by de plaats gehad hebbende aanbesteding de minste inschryfiugssora aansieulqic hooger iras dan de voor dat werk geraamde som De Wethouder G Prince sprak naar aanleiding fan dat roorslel een uitvoerige rede uit waarby hy verklaarde tot dit voorstel van B en W niet te hebben kannen medewerken terwyl hg den Raad in overweging giif terug te komen op het besluit lot demping van hel water der Blauwstraat en van een gedeelte der Nieuwe Haven daar hij meende dat de belangen vau handel en industrie door die demping niet bevorderd maar eer benadeeld zouden worden terwyl de uitgave van de gelden voor die demping benoodigd z i niet toegestaan mochten worden vooral met bet oog op de donket toekomst die voor onze gemeente op finantiecl gebied bestaat waaitoe spr wees op de aanhangige voornemens betr de vaart langs onze stad en het garnizoen Spr die meende dat tot de demping hoofdzakelijk besloten was om te voorkomen dat er een nieuwe brug zou worden gemaakt ter vervanging van de noodbrug by de Viouweustei verHaarde zich teu slotte bereid de vroeger door B en W voorgestelde bouw van eene nieuwe yzereu brug geraamd op 2500 gektel voor zynt rekening u daea gcaeliiedui aa Icreu verklaarde apr sieh bereid de sternen brng op de Kieuwe Ifaven voor lijne rekening tooóluAf Ie laten temieuwen dat gedurende 50 jaren idairaan geen herstelling tal behoeven te geschieden De heer Prince die daardoor voor de stadskas de belaiigryke som van 16 200 wil sparen deed dit vooralel geheel uit liefde voor de stad iqner inwoning en hg drong er ten aterkate op tan dat de raad dit voorstel aannemen lou De raad besliste met het oog op het groot belang van het voorstel van den heer Prince en in aanmerking nemende dat verscheidene raadsleden afwezig waren met ï tegen 1 stem die drs heeren Prince de behandeling dezer zaak uit te stellen tot de volgende vergadering In deze zitting was tevens aan de orde de conceaaieaanvraag van den heer Kaptyn voor een atoomtramweg tusschen Gouda en Schoonhoven De voorzitter deelde mede dat B en W uaar aanleiding van het op de vorige vergadering beslotene met deu heer Kaptyn hadden onderhandeld over den weosch der vergadering om de stoomtram Ie doen rijden aehter de boomen van den Bleekersen Tlttweelenaiugel De heer Kaptyn had rich bereid verklaard ƒ 4000 by ie dragen in de kosten terwyl de overige kosten der verbrceding dier beide Singels benevens die voor het onderhoud teu laste der Gemeente zonden moeten komen Daar de kosten van verbreeding alleen reeds op ƒ 19 000 geraamd waren zoo meende B en W dat daarvan geeu sprake kon zyn waarom dan ook vooralsnog niet aan Bijnland om vergunning was gevraagd Daarop werd breedvoerig over de richting gedisOttsiieerd die de tram zou moeten nemen en de volgende voorstellen gedaan Allereerst stelde de voorzitter voor te besluiten dat de tram niet zou gaan achter de boomen op de Singela Dit werd aangenomen met 9 tegen 2 stemman die der hh Oudyk en van Ilerson De heer van Straaten stelde voor de tram te doen rijden lang Kleiweg Hoogstraat Markt en Korte en lange Tiendeweg Dit werd veneorpen met 6 tegen 5 stemmen die der hh Samsom Kist Hoogenboom Straver en van Straaten De heer van Iterson stelde voor den tram te doen rijden niet door de Boelekade zooala B en W voorstelden maar langs den Bleekerssingel met door de heeren baron Van Ittersum en jhr Barnaart en vervolgens onder begeleidin gvan deu heer H Van Wickevoort Crommelin de hofsteden kei Manpad ea de Hartekamp bezoeken Zy zouden bet oi tbijt gebruiken by Van den Berg in den Hout en later deu Slag van Waterloo en het afbeeldsel van den kolonel Galières oud dekeii van het Osseweyersgilde op het Paviljoen bezichtigen alsmede de tuinen van den heer Krelage de Groote kerk het Slachthuis en het Raadhuis waarna zij het middagmaal zouden gebruiken in het hotel Puuckler Vele aanzienlyke ingezetenen van Haarlem zich bemoeiende met land eu tuinbouw hebben verzocht bij deze gelegenheid met die heeren ia kennis te warden gebracht Op Woensdag zal dit gezelschap in den Beemster worden ontvangen door jhr Boreel op Donderdagte Geldermalaen door lord Reay baron Mackay op Vrydag te Waddinxveen door den heer Vander Breggen van waar rij over Rotterdam naar Engeland terngkeeren Men vertrouwt dat dit bezoek het zijne zal Indragen om den handel in melkveetusschen Nederland en Engeland die sedert eenigen tyd geatremd is wegens de vrees voor besmettelijke veeziekten wedrr te verlevendigen vooral sedert althans in Nederland die ziekten als geweken kunnen worden beschouwd ff Cï Naar de Zmitcke Ct verneemt is in een deler dagen te Amsterdam gehouden vergadering een vereeaiging geconstitueerd die rich ten doel stelt Ie de hervorming van ons kiesrecht te bevorderen dooi afschaffing van deu census als maatstaf der kieabevoegdheid 2e erkenning van kiesbevoegdheid van alle mannelyke meerderjarige Nederlanders met aitzonderiDg van die categorieën welke uit hoofde van oeoouomisohe of intelleetaeele inospaeiteii daarvan behooieu te worden uitgesloten De vereeniging heeft als orgaan aan zich verbonden het werkblad de Vrije Peri dat te Leeuwarden gedrukt wordt Uit Oudewater schrijft men ons Tot ons gonoegeo kuonen we melden dai mej Baartmans heden hare functie als onderwijzeres aan de openbare school aanvaard heeft Mede tal deter dagen de heer A V d Meer van Uüversam als onderwijzer aan dezelfde inrichting optreden zoodat de door veleriei omstandigheden buitengewoon lange duur van twee vacatures thans gelukkig ten einde is E k Donderdag den 20n dezer tal de rederykersksmer Borger alhier haar laatste vergadering met dames houden in het lokaal van deo heer Sterkenburg Mrt welwillende medewerking van mej J W Klerk en M van Boeren zullen achtereenvolgens warden opgevoerd Titnlair KlneU of geen kluckt blyspel door J J Cremer en Ben top thee blytpel naar het Fransch door A L J Landré Door 21 kerkeraden uit de klassis Amerafoort is een adres tot den Minister van justitie gericht waarin om indiening van eeu nieuwe Zoudagswet vertooht wordt Omtrent het standbeeld van graaf Jan van Nassau dat te Utrecht zal warden opgericht wordt het volgende aan het Utr DU gemeld Door de yverige bemoeiing der commissie ia het thans zoover dat het beeld dat S M hoog tal weten naar t bekende eu bekroonde ontwerp van den heer J Th Strackó zal worden gegoten dit werk is opgedragen aan de hh Merkelbach van Enkhuizen Co te Breda Nadat het beeld in volle grootte was gebracht zyn er nog kleine wyzigingri in gemaakt Een geschikt terrein tot plaatsing van het beeld is in de onmiddelyke nabyheid van de taal waarin de Unie is gesloten thans het groot auditorium der üuirersiteil gevonden Men hoopt dat de gemeenteraad van Utrecht de zaak zoo tal steunen dat het beeld een waardige plaais vinde Voor een passend voetatnk is nog ƒ 5000 noodig welke de Commissie hoopt dat weldra zal tyn byeengebracht Prof Buys Ballot deelt mede dat in de ver streken maand weder nieuwe bijdragen ter bestryding der voor den Nederlandschen tucht naar de Poolgewesten noodtakelyke uitgaven verkregen tyn