Goudsche Courant, woensdag 19 april 1882

Het erkentelqkheid werden die onhangen wantde koaten Toor de hiiur ran een chip sgn hoogerdan men ko n vermoeden Dezer dagen is het schip Vana door dr firma Lange 8ohn te Bramen voorgezegde expeditie gecharterd roor ƒ 24 000 behalve de onkosten ouder bepaalde voorwaarde evenwel dat het de expeditie loo Dicksonhaven niet mocht tebereiken zjjn naar de NoordoostpuntI van I pva Zembla zal brengen V y Om dit en andere onkosten te bestreden zijn na de ƒ SO OOo door den Staat toegestaan te gebruiken en buitendien is van belangstellenden reeds zooveel ontvangen dat ƒ 34 000 by de hh Chr Oortman en Zoon te Utrecht is uitgezet Nog meer nieuwe deelnemers aan den internationalen tocht zyn toegetreden Engeland zal met hulp van Canada een expeditie zenden naar Great Slave Lake en Finland zal van Sodankyla een volledig station maken By t doorbladeren van de Nederlandtche Jaarhotte 1749 viel ons oog op de volgende merkwaardigheid Deu 20 December 1748 namen heeren scolarohen het examen in de Latgnsche scholen te Franeker af Onder andere geestrijke jongelingen muntte uit het zoontje van den heer R Terpstra oudburgemeester der stad niet boven 6 jaren en 10 maanden oud Door de voornoemde heeren scolarohen wenl hem om z jn uitstekende vermogens bij geruchte bekend nader te beproeven een thema opgegeven die door het knaapje aanstonds niet alleen in t Latijn maar ook in t Sriekscb zouder fouten werd overgezet Twee jareu later nam dit veelbelovende joogmeusch den 23 Juli 1751 afscheid van de schoolsche oefening met een Latijnsche redevoering orxr de Kiaehalligheden der tnen$cMijte zaten welke hij schoon slechts 9 jaren 5 meenden en 7 dagen bereikt hebbende met een zoo aengename welsprekendheid cierlgke gebaerden en zedige vrymoe igheid uitsprak dat de aenzienlykste en verstandigste toehoorders daer over verbaesd stonden t Was te begrijpen Deze jonge letterheid was door professor P Coenradi rector magnificus onder het gelal der akademieburgeren reeds opgeteekend £ n dan klaagt men nog in onzen lijd over de vroege ontwikkeling der knapen I Arni Ct Het J D V N I schrijft in zgn mailoverzicht De goeverneur van Aljeh trof het dat hg zijn laatste in de Jav Ct verschenen rapport vau 16 Febrnnri dateerde eu toen melden kon dat sedert den 3 de orde nergens noemenswaard gestoord was De berichten van einde Januari melden een aanval op een patroelje de 27 vau die maand en latere berichten een op den 20 Februari beide malen met verlies van mensclienlevens Het gunstig rapport viel juist tusschen die beide datums Voor de officieren op Atjeh is de tegenwoordige toestand een hard gelag en wg hoorden militairen dat zoo het ongeluk wilde dat uit een hinderlaag een of anderen dag eeu officier gedood werd de agitatie zoo groot zou worden dat men daaraan voldoening zou moeten geven en de poging tot bevrediging weer met militaire tuchtiging zou moeten afwisselen Men maakt zich naar aanleiding van het overloopen van eenige Earopeesche soldalen tot den vgand ongerust dat de iulandsohe soldalen mochten beginnen te deser t teren Opmerking verdient dat dit overloopen naar de Aljehers begonnen is met een Nederlandsch niet met een uit een vreemde natie geworven korperaal Althans hg heet Cohen en nergens wordt bericht at hg geen Nederlander zgn zou Zgn voorbeeld s zegt men door een paai anderen gevolgd Het is intUBSchen in Aljeh niet veel erger dan i D sommige streken van Ierland Het Ind Vaderland opperde de kwestie de ontwapening van de Aljebers i edeie kampcug van waaruit aanvallers kwamen zou belet moeten worden Het denkbeeld eener bezetting en verdedigbaar making van het daartoe geschiktste gebouw in de voornaamste kampongs als methode van bezetting des lands en beveiliging der goedgezinden hebben wg meer hooren opperen De vrees is echter dat de roevers tegenover de ontwapende kampongs dubbel vrij spel zouden hebben en bg een nachtehjkeu aanval de zorg van den postkomniandant in de eerste plaats op het behond en de veiligheid tan zijn post zou moeten gericht zgn In allen gevalle zouden die post kommandanten dan meer zelfstandig moeten zijn dan thans Lotergen zijn in de mode zegt iVyaro en hij heeft er eene ontworpen die hij aan de aandacht onderwerpt van alle bestuurders van groole ondernemingen of takken van staatsdienst Hg slelt voor van eiken geemployeerde roaaudelgks een franc te korten van diens loon en hein daarvoor een nommer te geven Van deze nommers wordt elke maand eene loterij gehouden het winnende oommer krggt al de gekorte francs Op die wgze zou de spoorwegmaatscbappjj Paris LyonMediterranyée die 40 000 employe s telt elke maand aan een zgner geéniployeerden 40 000 francs kunnen geven Het post en telegraafwezen zou die soms elke week of aan viergeëinployeerden smnands kunnen bezorgen Geen enkel employé zou die storting te hoog vinden voor de kans om zulk eene som te trekken Het denkbeeld is niet kwaad gevonden mwr de sociale quaestie wordt er niet door opgelost en in ons land waar zooveel tegen de staatsloterg wordt a ingevoerd lou zg zeker geen steun van overheidswege vinden In eene icleiue brochnre niet in den handel verkrggbaar getiteld Theorie en Practgk treedt de heer J Belinfante Jr ambtenaar hg het departement van financiën op Voor het behoud van de Staatsloterg die in den laalsten tgd zooveel tegenstanders vond Schrijver herinnert dat er in Nederland staatslieden üeweest zgn die in theorie tegen de staatsloterg gekant practisch de instelling beschouwende vóór het behoud er van gewonnen werden Minister van Bosse Minister Vissering en Minister van Lijnden worden als zoodanig genoemd De staatsloterg is dan ook zooals zij tegenwoordig in Nederland werk eer een zegen dan etn onheil Toen zeinl72ti ten onzent werd ingesteld had men daarmede een doel dat volkomen is bereikt Men wilde de speelzucht die in die dagen hand over hand toenam paal en perk stellen een einde maken aan het bestaan der vele speelhuizen waar dobbel en hazardspelen aan de orde vrn den dag waren en aan de vechtpartijen en huiselijke twisten die er met nog treuriger voorvallen uit voortvloeiden een einde maken Daarom staat schr verbaasd als hg verneemt dat eeu der voornaamste grieven die men tegen de staatsloterij heefi die is dat de regeering haar exploiteert Immers de ontwerpers der loterij achtten juist die handeling naodig ten einde de speelzucht die nu eenmaal niet kan worden uitgeroeid en in onzen tgd zoo niet sterker allhans niet minder sterk is te leiden Door het behoud der staatsloterg zal eene grootere weldaad aan Nederland warden bewezen dan door hare afschaffing welke veroorzaken zoude noodelooze benadeeling voor de schatkist het ontnemen van het dsgelijksch brood aan duizenden Nederlanders en de verplaatsing der speelzucht met de noodlottige gevolgen van dien Bulteolandsch Uverztcht Bij de hervatting der rlementaire werkzaamheden in Frankrijk zal de minister van onderwijs een krediet vragen van 60 000 fr voor veertig beurzen aan jongelieden die zich voor de belrekking van leeraar aan de gymnasien willen bekwamen Op de begrooting van 1882 is reeds 160 000 fr voor honderd Seurzen toegestaan maar dit bedrag is niet toereikend om hel aantal leeraren in overeenstemming te brengen met de behoefte aangezien als regel is aangenomen dat elke klasse voorlaan ten hoogste dertig leerlingen tellen zal Ook is de regeering voornemens spoedig na de hervatting der zitting bij de Kamer der Afgevaardigden een wetsontwerp in te dienen tot verscherping der strafbepalingen tegen bet uitgeven en roimventen van pornographische geschriften en teekeningen waaromtrent in de nieuwe wet op de drukpers een leemte bestaat Zoo zou het maximum der op te leggen boete van 200 tot 3000 fr verhoogd worden In de EanumUte franfait maakt de heer LeroyBeaulieu den staat der gemeentefiuaucien iiiFraukrgk tot een onderwerp van beschouwing Over het algemeen vooral en platten lande putten de gemeenten hare inkomsten uit de vier directe belastingen vanden Staat door middel van opcenten Slechts 1600 gemeenten hebben acognaen op voorwerpen van verbruik de overgroote meerderheid heeft die bron van inkomsten niet Er zijn 8094 gemeenten die meer dan 100 opcenten op de vier directe staatsbelaetingen heffen 9413 gemeenten heffen 51 a 100 opcenten 9774 gemeenten 31 tot 60 2864 gemeenten 16 lot 30 6640 gemeenten minder dan 16 opcenten Het gemiddelde der geheven opcenten is zeer hoog nl 48 en toch knnneii de gemeenten ook met die hooge opcenten voor een groot deel hare uitgaven met bestrgden Er zgn 23 departementen waarin meer dan 90 pOt der gemeenten hare jaarIgksche uitgaven niet zelven kunnen bestrijden in venoheideue deparlementen is dal met 60 lot 80 pCt van het aantal geraeenltn het geval Er zgn slechts 9 departementen waarin meer dan 80 pCt der gemeenten haar budget behoorlyk in evenwicht kunnen houden Over het algemeen schrgft de heer I roy Beaulieu zijn de Pransohe gemeenten in den toesiand van bedelaars zij leven van aalmoezen hel departement en de Slaat verleeiien haar de noodige hulp deze gunsten moeten zg koopen door administratieve gedweeheid en onder worpenheid bg de verkiezingen Het is een toestand van achternitgug noodlottig uit een administratief en misschien nog verderfelgker uit een staatkundig oogpunt Bg den Duitschen Eoadsraad is ingediend een ontwerp tol wgziging van sommige bepalingen van bet toltarief inde eerste plaats wordt voorgesteld om aan de meelfabrieken restitutie Ie verleenen voor het van buiten ingevoerd graan dat weer voor uitvoer bestemd is verder worden enkele artikelen verhoogd andere verlaaid Dr wijzigingen welke het tabaksmouopolie ondergaan heeft betreffen diie punten lo niet de Rgkskanselier maar de Bondsrrgeeringen bepalen d tabaksdisiriolen 2o al de handelaars in rnwe tabak worden schadeloosgesteld 3o de opbrengst van het monopolie wordt onder de verschillende Staten verdeeld naar het bevolkingscijfer De Keizer vertrekt eerstdaags naar Wiesbaden niet de hertogin van Baden maar de Keizerin zal diimaal den Keizer vergezellen omstreeks vier weken zal het verblgf te Wiesbaden duren Salisbury en Northcote hebben op een meeting belegd door de conservatieve werkliedeuvereeniging van Liverpool er waren 6000 mensohen opgekoneu over de politiek van Gladstone den staf gebrolteo Salisbury sprong o a warm in de bres voor het veel gesmade Hoogerbuis dat hij onmisbare achtte oia willekeur te voorkomen en Norlcote verheeilgkle de werkliedenparlij van wier conservatieve gezindheid hij zich overtuigd hield Over den toon der sprekers is de Timei niet tevreden Zg spraken niet zooals het partghoofdeit betaamt die eene verdedigende houding hebben aan te neraeu Het Cityblad acht het builen twgfel dat er thans nog geen spake mag zgn van de aanvaarding van bet bewind door de conservatieve pang Indien dit ten gevolge van de aanvallende bonding der leiders nochtans beproefd werd en de toeleg gelukte wat de lïmei geenszins waarschgnlgk aoht zouden de nadeelige gevolgen zoowel voor de behoudende partij zelve als Voor den Staat niet uitblgven Men zon dan eene zwakke conservatieve regeering hebben tegenover eene sterke en verbitterde oppositie en eene machtige partg die der Landleague Mu baar de banden vol geven Zoolang het tegenwoordige Kabinet de zware laak te vervullen heeft om orde en wet in Ierland te handhaven acht de Timet het in de oppositie laakbaar dat zij bel Kabinet te zeer in zgne lersobe staatkunde bemoeilijkt De verbetering in den staatkundigen toestand zal volgens een schrg ven uit Petereburg aan de Po Corr krachtig bijdragen tot de beslechting van rscheidene belangrgke vraagstukken waartoe in finsland reeds in beginsel besloten is Daarbg komt de regeling van het inwendig beheer allereerst in aanmerking De overtuiging wint meer en meer veld dat de tegenwoordige toestand welke zoo zwaar op de bevolking drukt onhoudbaar is De onlangs benoemde commissie van onderzoek heeft haren arbeid nagenoeg ten einde gebracht en wat tot dusver over den uitslag barer bemoeiingen bekend werd vond goedkeuring bg de pers wat in Rusland nietdikwgis gebeurt Alleen ten opzichte van de hervorming der plaatselijke instellingen eene levensvraag voor Rusland is zij nog niet volkomen gereed maar de grondslagen van haar plan zgn gelegd en daarvan is aan het rainistrr comilé mededeeling gedaan Men verwacht de openbaarmaking van deze verbeteringen en hervormingen bg de krooning des Keizers Volgens een telegram uit Amerika heeft de Senaat der Ver Stalen alle differentieele rechten afgeschaft De gewijzigde wet gaat daarom terug naar hel Huis De aanneming is waarsohijnlyk ofschoon onzeker Te New York zijn de voorstanders van het vrghandelsslelsel thans druk ia de weer om hunne beginselen te doen zegevieren Aan het hoofd der beweging staat de heer Abraham Hewitt lid van het Congres Te New York worden ter bevordering van dit doel bijeenkomsten gehcéden en heeft zich een vereeniging gevormd welke reeds vele leden telt en verlakkingen in de geheele Republiek zal vestigen Men denkt dat aan de eerstvolgende verkiezing van een president der Unie het stelsel van vrgen handel ten grondslag zal gelegd worden Eenige telegrammen uit Egypte geven geen gunstigen indruk van den staat van zaken aldaar Er heerscht ontevredenheid onder hrt volk en het leger te Damiate hebben de soldaten een officier bevrgd die in arrest was Een ander telegram geeft eene nieuwe lezing van bet complot tegen Arabi bey In eene bijeenkomst van Circassische officieren zou een dier krg gslieden met den revolver in de hand bedreigingen tegen den lieveling van het leger hebben geuit Dat zal alles spoedig uitkomen want de krijgsraad die onder vcorzitling van Rached pacha de zaak dier heeren moet behandelen is benoemd En alsof wg van dat alles geen schrik genoeg op het Igf hadden gekregen komt Reuter ons berichten dat vier E ropeeerhe ambtenaren van het ministerie van finni eiën zonder vorm van proces zijn weggejaagd t Ia erg voor die mensohen De Efectenlseurs XVI Amsterdam 17 April 1882 Ook de afgeloopeu week kenmerkte zich door geringen omzet en tamelgk willige stemming voor Staalsfondsen Amerikaansohe sporen gingen raeerendeels achteruit BiXNEMLANDSCHE WAAEDEN Onze Staattfoudien sluiten hooger en wel integralen overige Men beweert d it weldra bg de wetgevende macht het wetsontwerp van eene nieuwe 3pCt leening zou worden ingediend tot een bedrag van 80 millioeii Premieleeningen Arast loten stegen met t oog op de uitloliag van Zaterdag i H meenleor verloren s Paleisloten gingen 3pCt achteruit Spoorvxgleeningen Over t algemeen was het in dezen hoek vrg slil Ceutraalwaarden trokken wederom zeer dr aandacht eu sluiten voor de aand 2 j hooger 49 i en voor de uitg sch l s 43Vb Boxtel waarden konden zich almede iels verheffen Tramwayltenittgen Rolt aand verbeterden 2 Ned daarentegen verloren Gooiscbe i t nibusmg Kijtnigv eu N en Z Holl 1 pCt Jndiulrieele Kaarden Aand Ainst Hv verbeterden 4 do Havenst 2 t do Afr Hv 2 8 do Ind Handelsbk 2 dn Kanaalmij l t Stoomv Nederl Verlies werd in deze soorten zoo goed als niet geleden EuaopiEsCHE WAABDEN Stoatifmdun Verscheidene Staten zijn voornemens leeuingen te sluiten of deden dit België wil 76 millioen leenen de Oostenr leening van 37 t millioen papierrente is ii 92 door het Syndicaal Kolhschild Crtdit Aoslalt genomen De tweede helft der Ital leeniug 81 komt ook weldra aan de markt en Rusland maakt ook plannen om een nieuwe leeniog uit te scfargven Vooral Russen waren in de algeloopen week willig Wat in lang niet gebeurd is de meesie soorten waren hooger 72 73 77 l s 80 l i 67 89 1 Oosterleeniogen en de meesie andere V l e meeste andere soorten verkeerden ook in gunstige stemming Hongaren 67 verbeterden 1 metalliekrn j Ilal Orig inschr 3i Lamaison 1 de andere soorten minder Spanjaarden verkeerden in flauwe stemming 2pCt Buiteul gaven zelfs s pi Ö Turken waren minder gewild en verloren Premieletningen Weeiierloten slegeu 2 4 Madridloten 1 Theissloten l OosUnr 64 en 68 1 Rossen a Oostenr 64 60 en Turken i minder Spoormegleeningen Ook in Atnt rubriek zgn tal van verheffingen te vermelden Viel Era l Pr Oost 9e Ein 2 Warschau Br IV do Weeneo 2 beter Ook Russische in t algemeen willig aand Gr Mg avanceerden 2 Baltische i hl Br Graj in Rmk 2 Jel Griall 4 Morsch Syir l i Mosk Smol 1 enz Theiss oaud obl Br Graj guldens Chark Azow Knak Chark verloren Induitrieele Kaarden De aand in de Duitsohe Bijksbank gingen l die in de Oost Houk Bk V4 achteruit De 6pCt pandbr der Gentr Russ Bank verbeterden 1 AherikaaNsche waasdem Staal ondten Als gewoonigk trokken van deze soorten de speculatieve het meest de aandacht Mexicanen waren tamelijk gezocht en j a s hooger doch vooral was er animo voor Peruanen die s en Venezuela s die Il verbeterden Met nog te vermelden dat 4VspCi obl Vereen St en Brazilianen 76 1 pCi monteerden s van deze rubriek alles gezegd Spmraegleeningen Dezelfde oubehagelgke stemming die reeds zoolang in deten hoek heerscht werd daar ook in de vorige week aangetroffen en ware het niet dat de noteeringen Zaterdag iets gunstiger waren geweest dan zouden de verliezen aanzienigk zgn Toch eindigde de beurs Zaterdag ook minder goed dan zij begon Beter sloten Oregon nl voor de pref sh 2 i voor de Comm st 1 voorts een paar Chicago lgneu en obl 81 Paul Minn j a Het meest verloren St Lonis en S Fr Ie pref en Mich Centr eert nl 31 3 Tol Peor 3 Wab 2 Canada 8 mth Chio N W pr St Denv Rio 2 Missouri s IVs enz hduitrieele maarden Colorado s waren j a minder Cerl Louis Cit Bk 2 Maxwell s a betel Pbolongatie eente is weer tot 6 pCt gestegen Dinsdag en Woensdag bedroeg zg nog 4 Honderdag steeg zg tot 6 Vrgdag tot SV en Zaterdag lot 6 T PS Ook heden wns de beurs stil en vast Crn traalaand 49 4 McMiliekeu m Ru sen bleven willig Er ging iets om in Rias Wiasm otnd die tot 61 en Z W die tot 677 stegen Am Sporen varieerden weinig GEVONDEN en nan het Bureau vau Politie gedeponeerd Een roorasoh kerkboekje een paar zwarte handschoenen en een rol perkament EESMETTELIJHE ZIEKTEN POKKEN De BURGEMEESTER van Gouda Gezien art 21 der Wet van 4 December 1872 houdende voorzieningen legen Besmettelijke Ziekten Staaüilad No 134 Overwegende dat de POKKEN in deze Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dat ednret de de week van 8 April tot 16 April 1882 door die ziekte ziji aangetast 2 personen en daaraan is overleden 1 persoon Gouda den 15 April 1882 l e Borgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Bursterlilke Stand GBHOREK 14 April Pkilippa ChrKiiuo Hoden 1 HirtmSD en G M id de U erken 15 Orertruida Hen drlci ouden A Scboonderwoerd eo K van Druiicn Pieter ouders P SchoDten en h V1 Boekkaiiip 16 Evelios oaders H IJssel de Schepper ea £ Bnisemiker Louis ouders SD DaolsigeDK HljmlDS 17 JohaDoes Petrus oailers P J van der Paaitw rti Koos Jotiaiiua Cornelia ouders J i den Mei en H J van Egk OVEHLKDEN 15 April P Vermij 11 ra P H Woerlee 2 j H m It I de Jmn 114 j M E Jansen 5 j 3 m J D Dam 2 j 10 m J Nieoweohuisen 11 ra J Bietveld 11 ra GEHUWD 18 April P J Berlaje en M Vasse A Vasse en P C Peters 0 C Broijnel en W Vuiiting ADVERTEWTIËN üeTallen van eene Dochter E IJSSEL DE SCHEPPER Bcssxhakek Gouda 16 April 1882 Heden overleed onze jongste lieveling JOHANNA DIRKJE in aanvalligen leeftgd van drie jaar A DAM W T DAM v D Bmnk Gouda 16 April 1882 Heden overleed in den leeftgd van bgna 2 jaren ons geliefd eenig Zoontje JACQUES LüüIS J A SIKEENS A J SlKKENS KooT Gouda 17 April 1882 Heden orerleed ons geliefd Dochtertje JOHANNA CORNELIA slechts 12 weken oud G IJSSELSTIJN P C IJSSELSTUNGotida 18 April van Eeuwen Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bjj het overljjden van mgn geliefden Echtgenoot zoowel van bniten als binnen de stad betuig ik mede namens m ne Kinderen den hartelgksten dank Wed N van dke GEEST PiNKSE P S De zaak zal op denzelfden voet voortgezet worden EEN BEKWAAM GEVRAAGD vast werk liefst gehnwd Adres aan het Bareao dezer Courant ADVEKTE HE in alle Binnen en JJuitenlandsche CoU ranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRiifKMAN te Gouda Wegens sterfgeval is het Groot Kinderfeest Uitgesteld tot aanstaanden Maandag 24 April M P OKHUIJSEN S A van DETH Kleiweg boven het IJzer Magazijn van den Heer C va BERKEL i i GEVRAAGD voor één dag in de week die ook PIJN GOED kan STRIJKEN Adres aan t Bnrean dezer Conrant Modes et ConfectioiL Gez Michael KLEIWEG GOUDA M M De ondergeteekenden hebben de eer U de ontvangst te berichten der nieuwste modellen van DAMESen KINDERHOEÜBN Voorts blgven zij zich minzaamst aanbevelen tot het maken van MANTELS COSTUMES enz Uwe Dw Dienareeaen GEZ MICHAEL Op WOÉÏJSDAG den 19 APRIL 1882 des namiddags ten 2 ure zal op het RAADHUIS alhier worden VERKOCHT eenig onbeheerd gevonden PLl IWGEDfERTE TINSTOMliaUE Koninklijk hebreveteerd Recept van Prof BOUCHAÜD te Parijs Eenig doeltreffend middel tegen VERZWAKKING en BLOEDARMOEDE scheikundig onderzocht geattesteerd en aanbevolen door geachte geneesheeren zoowel in Frankrgk België als in Nederland Deze WIJN munt bijzonder uit door zijn aangename smaak en wordt door SH Medici ook voor gezonde lieden dringend aanbevolen daar hij door zgn edele qualiteit vele ongesteldheden voorkomt wordt verkocht in origineele verpakking met reclame en gebruiksaanwijzing Flac 800 Gram ƒ 2 40 400 gram ƒ 1 25 Te Gouda bij J C ZELDENRIJK Voor Hoesten Verkoudheid Borstaandoeningen enz Het kind van ondergeteekenden 4 jaar ood is door het gebruik van eenige flesschen RIJNLANDSCHEN DRUIVENBORSTHONIG volkomen hersteld tan eene zeer ernstige borstaandoening Utfecht Mei 1876 W MÜNGERT Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van 2 Gulden I Gulden 65 Cent voorzien van nevenstand fabriekstempel te Te Gouda bij F H A Wolfl Haastrecht bjj J D den Hartog Boskoop by J van Bergen Bodegraven bj P Versloot Oudewater bjj F Jonker Idenburg Stolwyk by C 6 van den Berg f