Goudsche Courant, woensdag 19 april 1882

r Sociëteit ONS GENOEGEN ZiAL KUNSTMIN BOELEKADE te GOODA Buitengewone Tooneelvoorstelling op Donderdag 30 April 1882 des avonds ten 7 ure precies Door de Vereeniging V bnZ CLUB alhier met welwill ende medewerking ran verscheidene DAMES DILETTANTEN De helft van de BRUTO OPBRENGST dezer voorstelling strekt ten voordeele van de kas der Plaatseliike Vereeniging VOLKSONDERWIJS ter bestrijding der onkosten voor een door deze Vereeniging op nader te bepalen datum te geven FEEST aan die Kinderen van onvermogende ouders welke getrouw de school bezoeken Pboosihua of de Wraak van een Huisknecht Tooneelspel in twee Bedrijven met een Voorspel in twee afdeejingen door J Bkbumam Gevolgd door De laatste rid van een oudf ostiljoni Tooneelspel in één Bedrijf of drie Tafereelen door JumoB ENTREE bij Inteekening 0 99 de Persoon buiten 1 49 Plaatsen zyn te bespreken op Woensdag 19 April e k van des avonds 7 10 uren en op den dag der voorstelling van des voormiddags JO tot des namiddags 3 uren a 10 ets voor elke plaats Voor HH Inteekenaren zijn ook des avonds JHÜi het bureau nog kaarten a 0 99 te bekomen Het Bestuur E L E VAN DANTZI6 Prendent S A ARONSON Penningmeester S M WOLFE Secretaris Vrijdag t April N g7öö 1882 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken Oproeping van Belanghebbenden De GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie ZuidHolland roepen bj deze op de onbekende belanghebbenden in zake het beroep van ARIE SCHILT loteling uit de Gemeente Stoltnijk tegen de uitspraak van den Militieraad te Leiden in diens zitting te Gouda waarb h van de dienst der Militie is vfijgesteld terwgl hij die vrijstelling aan zijn tweelingbroeder JAN wenscht te zien toegekend om zoo zij dit noodig achten hunne memoriënen bewflsstukken aan genoemd Collegie in te zenden TÓór dèn 22 April aanstaande en tot het komen bgwonen der openbare Vergadering in het gebouw van het Provinciaal Bestuur op MAANDAG 24 APRIL a s s namiddags t één ure waarin omtrent de zaak verslag zal worden uitgebracht Tot 22 April liggen de stukken lederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage aan het gebouw vtin het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier s Gravenhage den 11 April 1882 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TAVBNRAAT Grijier ZiüdhoUandsclie Bierbrouwerij Den haag BEIJERSCH BIER per Uter 16 Ct 20 halveflesschen ƒ 1 70 LAGER BIER per Liter i2 Ct 20 halveflesschen 1 30 De flesschen met Patent Sluiting zjjn hermetisch gesloten en voorzien van een gedeponeerd fabrieksmerk Koffijhuishouders genieten rabat Agent voor GOUDA en OMSTREKEN H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 mkmwmtwmmê FIl ALE UITVERKOOP b O 23 © d e 3D Dra brle3ssprijiz©aa ËOTTEEDAMSCHE HYPÖTHEEEBAlffi voor NEDERLAND De Directie bericht dat de R0TTERDAM8CHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND JPandbrieven uitgeeft gl oot 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 60 rentende 4 pet die verkrgjf baar zi n ten kantore van hare Agenten HOFFMAN Co I te Gouda LAFEBER Co DE DIRECTIE B MEES B VAN EOSSEM E C W HOLTEE De Ondergeteekende heeft de eer te be 1 fl Op een dorp in Zuid Holland woritrichten dal h zidi gevestigd heeft als j GEVRAAGD I IEMAND Mr SCHILDER j van onbesproken gedrag voor Kantoorwerk I aaamheden dnidel jke hand en correct we ken zgn hoofdvereischten Zonder goede aanbeveling onnoodig zich aan te melden Loon naar bekwaamheid 4 Reflecteerenden gelieven hunne offerten in te 1 zenden met franco brieven onder letters K B Y aan het Algemeen Adverteatie Burean raa NIJGH VAM DITMAR Rotterdam ïalrgke Ketuigacbriften van eerete GeneetkondigeD Op vemcheidene Tentouiittcllingeu met MedaillM bekroond Het door 30 jaar gferenommeerd Anatherin Mondwater van Or J G POPP KK Hof Tandmeetter te fTeenen Radikaal geaeetmMel voor elke Tandpijn alsook voor iedere liekte drr Mondholte en au hel Tandvleetch Beproefde Mondapoeling bg aauboudende Keeliiekte I groole flesch a ƒ 1 76 1 fleich l f 1 20 1 kleine flesoh a ƒ 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt ut kort i gebruik de Tanden blinkend wit zonderee Ie be schadigtn Prys per doos 0 80 Anatlierin Tandzeep in glazen dooun van ƒ 1 20 beproefd Tandiuiveringimiddel De echte aromatiwhe van Da J G POPP e Eg maakt de nde zuiver wil tonder hel S émail aan te doen bewaart ze loor ziekelgke H door eene prompte en billgke bediening hoopt hij de gunst zgner Stadgenooten waardig te worden B BROVIf ER K arnemelksloot R 441 309e Staatsloterij De TREKKING der EERSTEKLASSE begint MAANDAG 24 APRIL 1882 LQTEN Vereeni Dg Rotterdainsche Schuuwburgr Trekkingen 1 Juni en 1 Dec met prijzen van I lOU UUUj ƒ ƒ iJ3 0 ƒ 1000 ƒ 100 75 f m f 26 SO to f 5 evi Elk Lot moet uitkomen met minstens ƒ Zoolang de loten niet voor aflossing zijn uitgeloot blijven zij steeds deelnemen aan de trekkingen der premiên zoodat men den kana heeft met een en hetzelfde lot meer dan eens een hoogere of lagere prijs ie trekken Verkrijgbaar a ƒ 2 70 bfl den Heer A BRINKMAN te Gouda A KOK Co H C EDAÜW Jr JOH QUINT te Stolwijk en A ü HARMS te Nieuwerkerk a d IJsel ÏÏEBAinJS PILLEN bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zgn zeer nuttig iiegfin ongesteldheden der maag heilzaam voor de npijaverteering uitmuntend tegen de gnl schfirptein t bloed en huiduitslag zacht laxerend en slijmafdrijvend 37Vj Ct de Doos verkrijgbaar te GOUDA alleen bij L SCHENK Benlhuxzem W a Bouw Moordrecht G H Post meester OvdewaU x Vree fl jiq A S Tin der Kraals ft oerden V W Sweerinnri Bodegraven P Versloot Zevenhuizen Prios Haastrechl K Oosterling en ID de bikende depots m andere plaatsen KfeD wachte zicb voor namaaksels 11 9 Lik Aooaje iB e akt fa ettempeld mtt de Aandteekemnff van de vtrvaar ligers Wed KUENEN ZOON Chemüten Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda aandoeuiiigen en houdt den mond frisoh Het stuk kost 40 cl en is toereikende vóór een half jaar I Tandplorabeering praktiioh en tekent 5 I raiddei voor telfplombeering van holle kiezen Prij per étui ƒ 2 60 Kruldenzeep aangenaam en beat middel roor Vlekken Uiialag Zomeraproeteu en Puiaten Hoofd en Baardachilver en Koralen Huidkrankheded en alle onreinheden der bovenhnid Prga per atuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeeater POPP s Geneeimiddel te verlangen en alechtt die aan te nemen welke van mijn P ibrieksmerk zijn voorzien Dépóta tgn geTestigd Ie Oouila bij L Schenk winkelier op de Hoogatriiat A 133 Ie Rotterdam bg F E van Santen Kollf aputh rn A Sohipperegn Co blauwe porcrii iuwinkel te a Kage bg J L P Suabilié apoth te Delfi bij K j van Bgu la Schiedam bg C Malta üt ie Leiden bij E Noordgk te Amaterdam bij P van Windheira Co en H H Ulotb Co apotheek te Sohoonhoveu bg S i Wolff en Zoon te Alphen bg L Variaieau en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogiatën BINNENLAND aOUnX 20 April 1882 De heer Dr W Juliua directeur der Hoogere Burgenehool alhier ia benoemd tot lid der Commiaaie belaat met het afnemen der eiiid exameua in ZuidHolland Het eiameo heeft dit jaar plaata te Delft Maandag en Dinsdag werHeii te s Hage 16 candidaten geëxamineerd voor de akte ala onderwijzer 7 werden afgeweten 2 trokken zich terug terwijl O a werden luegelaten de heereu A M Emeia en P Nortier uit Gouda Ter atDVulling van hetgeen wij reeda in ona orig nr mededeelden van hel verhandelde in de Gcmeeu t raadazittin van Dinsdag jl laten wg hieronder nog een en ander volgen In deze tilting kwamen in 1 De rekening en verantwoording der dd Schutterij over 1881 Deze werd in handen geateld eeiier cominiasie waarin werden benoemd de nh Luijlen SCraver en Uoagenboom t De rekening van hel Miaeum van Oudheden Wordt ter viaie gelegd 3 Het verslag van de commiaaie van Toezichtover het Lager Ouderwga over 1881 Wordt bealoten dit Ie doen oirculeeren bg de raadsleden ut gediend te hebbeu bi het opmaken van bet gemeente verslag 4 V oorelelleu vau B en W lol a bet beachikbaar atelleu van gelden voor de voltooiing der eerate burgerschool voor meiaje t he t voorxieu in onvoortieue uitgaven veroorzaakt dOor het onderzoek en uitgebracht rapport in take den waterweg Rotterdam Amaterdam e Vermeerdering vau het aantal onderwgzera aan de tnaaJehenachool d wederiuvoeriug van kweekelingeu op de openbare Il gere toholen met toekenning eener toelage uit de gei leeulekaa Mtrleening eener gratificatie van ƒ 25 aan T Heifcen bediende bij de atads apotheek bg gelegenheid V lu het door hem gevierd zgnde jubilee ƒ rerleeninjt der concessie voor een stoomtram Gouda OudewalerMonlfoorl ütreoht aan de Usel atoomtramwegMauUohappij en wel door deze gemeente Itnga Kleiweg Hoogatrtat Markt Tiendeweg en Fluwiieleo Singel Behalve hut vooratel aub e dat dadelijk zonder hoof elgke stemming en zonder diacuaaie wordt aangenwmen worden nl deze vooratellen Ier viaie gelegd N og kwamen in 1 Een voordracht ter benoeming van een onder ijier aan de Tnaachenachool waarop voorkomen de heeren J Verhoef te Waddiuxveen en E B C Pfeletier te Schoonhoven 2 Een voordracht ter benoeming van een onderwg1 er aan de 2e koateloote aohool waarop voorkomt de l eer J Yiaaer te Schoonhoven 5 Een voordracht ter benoeming van een hoofdi nderwgzerea aan de eerlang te openen 2e openbare waarschool waarop voorkomen Mej E P Schotel Rotterdam en Mej W van Eggent te Dordrecht Dete voordrachteu worden ter viaie gelegd ter jwgl de benoeming in de volgende vergadering zal geachiedeu De Riad verleende op verzoek eervol ontalag als wnderwijterea aan Mej J Raraapek tegen 1 Juni e k In de tilting der Kotterdamaolie Arr Heohtbank van Dinadag morgen werden veroordeeld I G D koopman te Mejordrecht bekl van moed willige miahandeling van den landbouwer Hadder Idaar tot 8 dagen gev cell ï D landbouwer te Nieuwerkerk a d IJsel ekl van moedw mishandeling tot 8 dagen gev cell In dete titling stonden terecht D R en M P arbeidera te Ouderkerk a d Jsel bekl van beleediging met bedreiging van b lienende beambten in functie te Oouderak Eiach 2 boeten van ƒ 25 en ƒ 8 of subsidiair 6 dagen en 1 dag gev voor iedere boele voor ieder der bekl Mr Reeaeraa Jr trad op ala verdediger voor bovenal beklaagden aanvoerende dat de veldwachter Ie Gouderak door te veel dieuslijver aanleiding tol de feiten gegeven had In bovenst zaken oter 8 dagen uitspraak De leden der Tweede Kamer zgc opgeroepen tegen Dinsdag 26 April ten balf 3 ure Het tgdalip van vertrek va HH MM den Koning en de Koningin naar Engeland ia thans geregeld ala volgt Woenadag 26 Apiil a a zullen HH MM met gevolg de reaideutie verlaten dea namiddags circa drie ure met een extra trein van de Holl apoorwegmaalachappij welke de kouinklgke reizi era direct uaar Vliaaiiigeu tal brengen Hel raderatooinachip de FM aldaar Ier reede liggende zal gelgk men weet HH MM naar QuecnsborouKh vervoeren Het is nog onti ker öf na landing in de Engelsche haven de reis naar Londen per boot of per apoor tal worden vervolgd Z Ëxc de Minister van marine tal het raderstoomacnip Folk eenige dagen voor den tocht naar Engeland ter reede va Vlisaiugen inapecteeren Ulnadagimiddag zijn bg Dt Vmk oebg Leiden en in Ie vorige weelt bg den IJael te Oudewater op laM vau de Directie der IJaaebSloomtrarawegmaatachappg de eerate bakeot voor de Ign Leiden Voor schotenWnaaenaar t Gravenhage nlamede voor de Ign GoudaUtrecht geplaatal ala begin van uitvoering voor den aanleg Zaterdag had te Leiden de 28ate verKtdering van de Vereeniging vau Zuil olUndaohe onderwgzera en onderwgzereaaeu plaata Dit het vertlag blesk dat iu bet jaar iSSI aan fle weduwen of erven van deelncmera eene uilkeering was verstrekt dat 17 leden bedankt hadden en 6 tot eeue lagere klasse waren overgegaan Daar de toestand der Vereenigiui in de laatste jaren steeds ongunstiger was geworden overwoog meu de vraag of eene Vereeniging als dete tfaana nog reden van bestaan had Uit de mededeeliug der leden bleek dat dit wel het geval was en dat men daarom al beleefde men that ongnnatige jareu niet te zeer ontmoedigd moest zijn en het goede werk opgeven De ervaring thana opgedaan tou in het vervolg van tgd tot leering alrekken ea too was de verwachting niet geheel ongegrond dal de vereeniging meitertgd iu ledental ton vooruitgaan Algemeen geloofde men dat Prins Frederik onttaglgk rgk was en inzonderheid tgue betittingen iu Siletie aohalten a wierpen De haaEache correapoudeut van de Zutpk Ct spreekt een ander gevoelen uit Hg sohrgft ooala men weet ia de oude Prina overleden tonder teatament na te laten Zelfa lu a Prinaen naaate omgeving heelt men tich daarover verbaasd want men meende dat de Frina er prga op tod stellen zelfs lu bgzonderheden te regelen hoe met tijn nalatenschap ton worden gehandeld Dit neemt niet weg dat H K H de Prinses vou Wied er voor gezorgd heeft dat aan de bekende wenachen van den overledene zooveel mogelijk wordt voldaffl De paleizen in de stad tgn aan haar toegedeeld en de Prinses heeft onlangs haar voornemen te kennen gegeven bg voortduring eenige maanden van het jaar met haar gemaal iu den Haag door te brengen Daarom tal ook bet paviljoen te Scheveningen niet te gelde worden gemaakt Daarentegen tullen de goederen in Siletie die tot heden niet dan met groot verlies konden worden geëxploiteerd verkocht worden Ben ik goed ingelicht dau heeft Prine Frederik van die goederen niet alleen nooit rente gemaakt maar er zelfa elk jaar tienduizenden moeten bgleggeu Het is dan ook een publiek geheim dat de Prins op verre na niet toovele millioBiien heeft nagelaten als men had vermoed lerwgl zooals men weet tgn prachtige bezitiingen iu Noord Brabant na tijn dood weder aan den Slaat zgn overgegaan In dezelfde ootrespondcnlie komt het volgende voor omtrent het traktaat met Frankrgk waarvan de tekst nog niet door de Begeering is openbaar gemaak Indien het bekende bureau van Renter aangaande den inhoud van bet nieuwe handelatraktaal met Frankrijk geen telegram aan de Nederlaiidache dagbladen had verzonden zou men hier te lande nog volalrekt niet eten welke wgzigingen in het traktaat het gevolg zijn der nieuwe onderhandelingen Naar roen zegt ia het telegram van Reuter vrij onvolledig geweea O a ton in het nieuwe traotaat ook es nieuwe bepa ing zijn opgenomen waardoor het buiten alten twijfel wordt geateld dat de voorrechten of tariefgunatcu welke aan een andere natie worden verleend ook aan Nederland onmiddelijk van rechtawege toekomen Verder tou ditmaal evenals in het Belgische traktaat uitdrukkelijk tgn bedongen dal WIJ in geval van oorlog of om getondheidaredeneu bevoegd blijven om den uitvoer van alle artikela te verbieden Ia mijn berichtgever goed ingelicht dan zou er in vier bepalingen van het traciaal verandering zijn aangebracht maar dan ton zooaU ironwena ook Reuter reeds seinde zoowel tarief A alciarief B geheel ongewijzigd zijn gelataB Naar de Haagache oorreapondent der Zutpk Ct verneemt ia er weinig kana dat in de sloopingsplannen des Konings eenige wijziging tal worden gebracht door het adrei dat daartoe naar men weet te s Hage circuleert s Konings bevel luidt dat de verkoop zoo schielijk mogelijk voortgang moet hebben ofschoon de plannen voor den nieuwen aanbouw nog niet definitief zijn vasigeateld en het nog onzeker ia of de gemeenteraad tot verbreeding van de Helatraat grond wil aankoopen Ook de Kioonprina moet teer ontstemd zijn door het plan tot alooping van t avde paleis van Willem II de woning zijn broedera Op tgn verzoek waa o a het studeervertrek van den overleden Prina nog geheel in dentelfden toeatand gclaitcn ala waarin dete het verlaten had toen hij naar Parija ging Verklaarbaar ia bet dat Prina Alexander daarin ongaarne verandering tiet brengen en niet dan uoode de meubelen zijna broedera uit het paleia laat weghalen Het gouvernement der Vereenigde Staten van NoordAmerika die tot duaverre niet tot de vereeniging het Roode Kruis behoorde heeft thana aan de Zwitaerache Regeering zijn bealuit kenbaar gemaakt om tot de bekende conventie van Genere toe te treden Bg gelegenheid van het 3£sle Landhuishoudkundig congres zal uaar men meldt door prof dr Adolf Maijer directeur van het proefatation te Wageningen in navolging van hetgeen bg dergelgke gelegenbeden meermalen iu Duitacbland plaata heeft een Feestachrift worden uitgegeven handelende over het Rijksproefatation Dit boekje zal voor de leden van het oongrea verkrijgliaar worden geateld De Harddraverij Vereeniging ia ala rechtapersoon erkend met den zetel te Amaterdam De wedrennen te fiusauto zullen dit jaar plaata hebben op 3 en 6 Auguatus In Juui e k zullen vermoedelgk door de vereeniging wedrennen worden uilgeaohreven te Ngmegeu In haat jaarveralag deelt de Stoomvaartmaatacbappij Nederland omtrent de ramp van de Koning der Nederlanden o a mede dat tij voor den bevoegden rechter een enquête heeft doen inalellen waarbg alle omatandigheden die op bet apoor kunnen brengen van de oorzaak dezer ramp aan het licht tgn gekomen Voor belangatellende aandeelhoudera ia loolang ie voorraad strekt een exemplaar deter enquête op aanvrage ten kantore der maalaobappg beachikbaar Wij rijn overtuigd zegi de directie dat volledige keunianeming deter feiten bet vertrouwen in de aohepeu en machines der vloot tal versterken en dat men geen andere conclusie tal kunnen trekken dan dal een ongeluk ook voor de sterkste schepen noodlottig kan tijn Dat zoolang de voorraad strekt wettigt de vraag waarom de maatschappij niet voor ellen aandeelhouder een exemplaar gereed hield of hem toezond Wg tijn echter geen aandeelhouders dat is dut h