Goudsche Courant, vrijdag 21 april 1882

niet onie xaak £ en andere rraag is echter waarom de maatsohappq dat rereJag niet door de pers openbaar liet maken De belangstelling van het publiek io het gebeurde met de Koning dtr Ntderlmden was 00 groot en oo algemeen dat elke bgionderheid daarop betrekking hebbende als publiek domein behoorde besohouwd te worden Wellicht zou het publiek ook meer uit dat verslag hebben weten te trekken dan de nogal leuke conclusie dat een ongeluk noodlottig kan zyn I Rott NieitKiblad Omtrent de reis ran eenige Ëugelsche Inodbouwkundig D door ons land vernemen wg nog het volgende Op voorstel van Sir Fowell Buxton heeft de North Walshara and Aylsham Agricultural Association besloten uit g midden eenige leden af te vaardigen ten einde den Nederl landbouw vau nabg te leeren kennen Behalve Sir Powell Buitou zelveuen den heer Hoare beiden grondeigenaren iuNorfolk en den heer Hibbert grondeigenaar iu Hertfordshire maken De heer Amersfoort te Haarlemmermeer schrijft betr het door ons medegedeelde bezoek van de Ëugelsche landbouwers op de veemarkt te Amsterdam het volgende Zoodra de Dngelscbe landbouwers aan de veemarkt te Amsterdam een bezoek brachten eii het uitmuntende melkvee zagen weuschteu zij onmiddellijk het besie melkvee te koopeu Dit verschg usel herhaalde zich op de Badhoeve en verder in de Haarlemmermeer bij de veehouders Uithol Bier en Franzen te Osdorp vooral bij deze laalsten die het vee houdt dat in 1881 de prgzen te Schagen verdiende Het vertoonde zich ook onmiddellijk bij Baron Versohuer op Bmthqf De Baron van Hardenbroek was op de markt tegenwoordig gereed om door zijne maatschappg van veeuitvoer het vee te vervoeren naar Engeland tegen betamelgken prijs Zg die zich belast badden met de heereu te geleiden waren echter verplicht de klaoten te waarschuwen dat dit vee bg de aankomst te Deplford door de Ëngelscbe overheid oomidüellijk zou worden geslacht zoadat het als melkvee geen dienst zou kunnen doen De heeren meenden dat dit zou kunnen vermeden worden als het vee voor tentoonstelling bestemd was men moest hen echter wijzen op de lastige bepalingen omtrent afzouderlgk vervoer quarantaine en anderen onzin die dezen handel onmogelijk maken Men heeft er de landbouwers op gewezen hoe moeilgk dat is voor den handel met Amerika de Kaap de Hoop en tal van andere landen die gewoon zgn Hollandsoh vee over Engeland te ontvangen Het was den Engelscheo heeren niet in het hoofd t brengen dat zelfs de invoer van kalveren iu Engeland anders dan voorde slachtbank strikt verboden is Het is te hopen dat ig uu in hun eigen land hunnen invloed zullen gebruiken om onze maatregelen veranderd te krijgen die voor Denemarken niet bet lun en voor de Hollandsche natie eigenlgk eene beleediging zgn De Nederlanders kunnen nu het volgeode doen lo Alle Kamers van Koophandel kunnen samenwerken om den minister van Buitenlandsche zaken op te wekken zgue pogingen bij de Ëngelsche Begeering met gver te herhalen opdat het Hollandsch melkvee weder in EngeUnd worde toegelaten Zo Nu Z M de Koning der Nederlanden spoedig naar Emteiaod hoopt te gaan om er de Orde van den Kouseband te ontvangen zou den Minisier van Koophandel en Ngverheid kunnen worden verzocht Zgne Mig esteit te vragen zgnen Hoogeu Invloed te willen aanwenden bg de Koningin van Engeland opdat niet langer het verkeer der beide oktièii wat den veehandel betreft worde belemmerd op eene lastige wyte li raaroTCr de Hngelsohen telve klagen in het kanul van Soez Als landboawer heb ik geen ukel wettig orgaan dat bg de Uooge Begeeriug mgoe belangen kan voorstaan ik neem dus de vrgheid de drukpers te gebruiken om mg te helpen ten einde alle Kamers van Koophandel co alle laudbouw maatschappgeu iu Nederland op te rekken niet langer stil te zitten maar mede te werken tot het verkrijgen van de vrijheid vau rbehandel met Bngelaud Met behulp van een ladder en door het opschuiven van een bovenraam werd Dinsdag te Arnhem op klaarlichten dag uit eene wouiniug een dozgn zilveren iepels en vorken gestolen die in de kast ie eene binnenkamer geborgen waren Toen de aangifte bg de politie was gedaan deelde een agent mede dat hg een persoon die kort geleden uit het tuchthuis te Hoorn was ontslagen hard bad zien loopeu t aar aanleiding daarvan werd de man op het polilie bureau ontboden en daar geraakte hg zoozeer verward in zgne antwoorden dat hg eiudigde met te bekennen Hg was voornemens geweest zich met den trein naar AmI sterdam te begeven van daar dat hij zoo hard liep Het gesioleue dat hg onder den grond onlangs geborgen had zou hij later opgraven dat geschiedde nu vroeger dan bg voornemens was geweest in tegenwoordigheid van de politie Het departement Groningen der Ned Maatschappg t b van Nijverheid heeft keunis genomen van de uitkomaieu van het onderzoek vódr vijf jaren opgedragen aan den Commissie van deskundigen scheikundigen fabrikanten en ledeu van Gedep Siateu om op groote pchaal en proefondervindelijk uil te maken wat er zij van bet middel door dr Gratams thaus te Delft voorgeslagen en aanbevolen om het I afvalwater van de aardappelmeelfabriekeu te zuiveren I voor en aleer bet in de openbare wateren afvloeit door ijzerchloride De uitkomsten zgn teer onbevredigend geweest uit het practisoh oogpunt ten behoeve van hetwelk juist deze onderzoekingen werden in het leven geroepen Hel N v d D verneemt dat onze laudgenooten de firma Bracia I Maodouald Co ie Warschau in verband met een consortium van Ëugelsche kapitalisten bet plan hebben opgevat om de Loodenscbe markt van Aussisoh eu Poolscta rund eii schapevleesch te voorzien Het vee zal na aaukomst te Waischau eenige i tgd gemest worden eu na de slachting wordt het vtesch in bevroren toestand gebracht eu iu met refirigating toestellen voorziene waggons voor rekening van de Vereeuiging gebouwd verzonden Of het zeetransport via Vlissingen dan wel via Hamburg zal plaats hebbeu is uug niet bepaald de ondernemers achten het niet onwaarsohijuIgk dut eerstgenoemde richting de gelegenheid zal openen om ook Amsterdam en Botterdam vau goed en goedkoop vleesoh te voorzien De electrisohe verlichting door middel van gloedliohtlampen die door Siemens en Halske in hel raadhais te Berlgn aanvankelgk in een kleine zaal was tot staud gebracht heeft zoozeer voldaan dat du voorzitter van de commissie die belast is met het beheer van het raadhuis heeft voorgesteld alsnu met de zaak verder te gaan Het licht bleek aangenaam rustig en zacht wii te zgn Men meent dat het onderhoud van de Swan sche branders per uur kost 1 penning maar die van Edison slechts jf penning Honderd lampen zobden reeds een zeer ruim lokaal b V de zaal van de Stadlverordaeten te Betliju kunuen verlichten IDe verlichting daarvan zou dus slechts 0 60 per ilur bedraden De branders van Edison bestaan uit lamboesriéistaafjes die van Swau uit kaloendraad In Dl Brakke Örond te Amsterdam werden Dinsdag publiek verkocht twee Gobelin behaugsels voor twee zalen met voorstellingen van D Teoiers en Arcadische landschappen Deze bebaugsels waren afkomstig uit het aloude kasteel De Canneniurj A te Vaassen iu Gelderland en golden met inbegrip van de opgeldeu voor de eerste kamer 10 306 0 voor de tweede kamer ƒ 4262 60 De heer A A Beekman deelt iu het N e d D het volgeode vermakelgke proefje mede van het korpsouderwgs bg de troepen Een leeraar io de Yad Gesoh overigens een zeer verdienstelgk onderofficier vroeg Wanneer kwamen de Batavieren in ons land F 70 V Chr Wanneer kwam Dirk I aan de regeering I 923 Nee uilskuiken iu 922 Vooruit jg die volgtl Wnt gebeitrde er ioen P Begin van den SOjarigeo oorlog I Heel goed £ a toen jg die volgt P Tocht naar Chattam I Zoo Wie zeilde dé ketting door Vs Brakel I Neen g me I Van Bgn versta je 1 Voort kwamen Waterloo en Van Spegk en dan was de vad geschiedenis uit Betreffende het ongeluk op hel spoorwegterrein te Zwolle deelt de Z Ct mede Maandag avond tegen 7 uur bevouden zich de drie gebroedere Van Dgk tegenover het station nabg de goederenloods olhier om voor een koopman koeien af te halen Terwijl eenige arbeiders bezig waren mei rangeeren zonder locomotief liepen zg onopgemerkt tusschen de wagens door met het droevig gevolg dat éeu van hen de I8jarige Gerrit van Dijk tusschea twee wagens met de borst beklemd geraakte U f werd naar de ouderlgke woning buiten de Diezerpoort overgebracht terwgl oomiddelgk geneeskundige hulp werd ingeroepen Na hevig Igdeu is hij echter nog die nacht overleden De verschillende geneeskundige raden iu ons land hebben vau de Begeeriug een wettelijke re eliug ver zocht van de bewaarscholen waarover reeds J2jur geleden door den Minisier Pock een wetsontwerp ingediend was dat onafgedann is gebleven Ter bevordering van dit doel heeft de geDe kundige raad van Noord Holland voor eeuigen tgd een onderzoek ingesteld naarden toestanil der bewuren kleiukinderscholen in die provincie en beeft daarbjj ruimschoots medewerking ondervonden bij de burgemeesters Een dergelgk ondertoek wordt thans vanwege d geneeskundigen raad iu Noord Brabant en Limburg ingesteld door een commissie bestaande uit de hh drs M J Godefroi fi J Halster en G W Bruinsras die bg circulaire de burgemeesters hebben uitgenoodigd een zevental rubrieken van vragen betreffende dit onderwerp te beantwoorden Den 23 Februari jl werd de landbouwer F K D te Zuidwolde bggenaamd de Drentsche boer een wonderdokter door de rechtbank te Heertiiveen tot j jaar celstraf veroordeeld wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst omdat hg eenige personen kiezen getrokken of geneeskundige hulp verleend had Van die beslissing kwam hij in appèl maar hg wachtte de behandeling van het Hof niet af althan toen dit Zaterdag de zaak zou behandelen verscheen bekl niet en buitenaf zegt men dat hij naar Amerika is De adv gen G A Vissoher oordeelde dat het vonnis door den eersten rechter op juiste gronden gewezen was en dat er alle reden bestand om het maximum straf toe te passen op iemand die vroeger lot tuchthüisstraf verpordeeld is en niettegenstaande herbaalde veroordeelingen wegens het onbevjoegd uitoefeneu der geneeskunst toch daarmee v Durtgaat terwgl het publiek niet wijzer schgut te zij i en zich bigfl laten bedriegen Bekl is zoo knap iii zgu vak dat later bevoegde geneesheereo weer moesten trachten goed te maken wal deze kundige kwakzalver bedorven had Spreker requireerde daarom bevestiging van het vonnis Uitspraak Zaterdag e k Uit Palermo wordt gemeld dat een roorerbeude aldaar dezer dagen heeft opgelicht den direcfenr der Siciliaansche Bank commandeur Bartolo en 75 000 lires losgeld eischt De troepen zetten de rooiers na Reeds in 1879 werden belangwekkende pfoevengenomen om vaartuigen door de Franscbe ItisnaleaIn plaats van met paarden met locomotieven loo pende over een op het vroegere jaagpad gelegd poor te doen trekken i Die proeven zgn sedert volmaakt gesloagd en gl ven er aanleiding toe dat een maatschappg voor stodfOjagerg werd opgericht Zg begon hare werkeaiMnheden op de ongeveer 60 kM lauge zeer levendijge kanalen van Neufos en Aire a la Bassfe Pe 6 ton zware locomotief sleept S of 6 Vlaamsohe booten n i ongeveer 100 Ion met een snelheljd van 4 kM in het uur De aanvankelgke uilkorastrfn waren zoo gunstig dat de onderneming zich iu dei loop van 1882 tot het geheele West Vlaamech kanalen net van Bgssel tot naar Vlaanderen eib Duinkerken heeft uitgestrekt Deze wgze van ja gerg is echter slechts voor vlak land geschikt Ook te Groningen is de hervorming van het kiear recht behandeld in een vergadering der Kiesvereeoi ging Jlgemee Belang Men was nagenoeg algemeeoi van oordeel dat de herziening van het kiesrecht binnen de grondwettige grenzen wensohelgk is HaaC men verschilde zeer van gevoelen over de oensus cijfers eu over wenschelgkbeid van hel stelsel vaia evenredige vertegenwoordiging en over de uitgebreid heid der kiesdistricten De heer mr Oppenheim verV dedigde den algemcenen census van f 20 over hett geheele land tonder verschil van plaatselijke ge4 steldheid die hg politiek spirilieme noemde ver V der verklaarde hg zich tegen de eveuredigheidsstelr aels als te ingewikkeld en voor kleine districten Daarentegen gaf prat van der Wijck de voorkeur ann groote provinciale disiriclen De heer van der Tuuk bleek voorstauder van kleine disiriclen maar tegenstauder van uniform census Ook andere sprekers gaven niteenloopecde meeningeu te hooreu Ben beslissing werd niet genomen maar aan het bestuur werd opgedragen de beslareu van andere liberale kiesvereenigingen ail te noodigen tol gemeenschappelijk overleg ten eiude een verslag van bet onderzoek aan het oordeel der verschillende vereenigingen te onderwerpen Werd dit overleg niet verkregen dan zjl het bestuur een eigen verslag ter tafel brengen Bultenlandsch Overzicht De zittingen der Algemeene Raden zgn verleden Maandag in Frankrijk geopend Iets van bgzonder belang is daarbij niet voorgevallen eu men acht het ook niet waarschgulijk dat iu die Raden onderwerpen van slaalkundigen aard ter sprake zullen gebracht worden De tot dusver bekende uilslag der gemeentelgke verkiezingen is gunstig vuor de republikeiuscbe pang De partij van den heer Gambetta mokt verstoord dat de Zi ken ouder de opvolgers van het groote ministerie zoo goed gaan en tiat het land blgkbaar meer vert ouwen sicll in de heeren de Freycinet en Say dau in de eeuigszios avontuurlgke politiek vau den heer Gambetta Men bespeurt dat ook zonder grondwetsherziening zooder sem M de lUte zonder conversie der staatsschuld de zaken rustig huren gang gaan Om zich eene toekomst te verzektren wilde de finantieel polilieke omgeving van den heer Gambetta nog eenige bladen koopen o a de France en het PelitJournal Maar de poging mislukte eu daarbg verviel de gelegenheid om iia te sporen welke plannen meu had met dien aankoop Bijzonder netjes schgnt dat alles niet iu het werk te zgn gegaan zoodat La Paix zeggen kan Een overmatig ge bruik vau bankbiijeltju is een slecht middel om de openbare meening te veranderen en verloren aanzien te herwinnen L e Siècle die overhoop ligt met de gansche Gambetta groep en vooral met de IU fubliqne Franfaite merkt 1 1 een der bladen van zijn tegenstuoders met genoegen de verklaring van den heer Kanc op ilut in dagen van gevuar al dat misverstand zou ophouden en de republikeinen saneeugesluteu zonden staan als deu 21u Maart en den 16n Mei Dat is volkomen jnist gezien zegt het blad vau deu heer Brisson en des te eerder zou de eendracht hersteld zgn wijl in de dagen van gevaar hel soliip van den heer Gambetta waarschijnlgk zou verlaten worden door de pulitieke en fiuancieele ratten die bel uu een jaar of wat in bezit hebben lot ongeluk van dien staatsman eu tot groote droefheid van zijne oude en ware vrienden Dal is wat men noemt ongezouten de waarheid zeggen eu voorul de telkens lerugkomeude en niet wederlegde beschuldiging dat finaucieele ondernemingen verscholen zijn achter de puliliek vau deu heer Gambetta werpt een vlek op zgn naam die wg gaarne zagen nitgewisoht De toestand in Ierland bigft het hoofdonderwerp van de Beschouwingen der Ëugelsche dagbladen De Poll Mali Oatelte is van meeuing dat de Ëugelsche regeering verplicht is om zoowel wat personen als zaken betreft in haar programma zoodanige veranderiug te brengen als de toestand op het znslereiland vordert Geschiedt dit niet eu zgn noch de liberalen noch de lories tegen deeischen van het oogenblik opgewassen zoodat de Landleague meesteres van den toestand bIgft dan zou hierin eenvoudig de betekenis liggen dat Engeland niet langer op de hoogte is van zgne oatiomile verantwoordelgkheid Maar wg willen iels dergelgks niet aannemen zegt het blad De heer Gladstone en zgne ambtüenooten behooren te volharden in de moeielgke taak welke hun is opgelegd Lord Salisbury Beweerde in tgu jongste redevoering dat bet de heer Giadstoue was die bet verzet in Ierland had aangewakkerd maar zgne lersche boodgenooten weten wel beter t Is door Amerikaansch geld dat de maatschappelgke beroering in Ierland zoozeer van vroegere aldaar verschilt De lersche boer vond drie machtige hefboomen te iguer beschuking aan de overzgde van den Oceaan geld om hel verzet vol te houden in zgn eigen laud een krachtig bondgenootschap en in bet Parlement mannen die rgner zaak met hart en ziel zgn toegedaan Lord Salisbury weet dit alles zeer goed en de regeling van het vraagstuk zou hem even moeilijk vallen als den heer Giadstoue De delegaties der Oostenrgksch Hongaarsche monorchie zgn Zaterdag bgeengekomen De heer vou Schmerling president van de Ooslenrgksche delegatie zette in zgne openingsrede uiteen dat door de dapperheid en de goede leiding der troepen de opstand in Herzegowina was onderdrukt Het hinkende paard komt eohUr achteraan de egeering vraagt 24 milhoen florgnen om in de kosten te voorzien en als de vesiingwet voor Bosnië vau den general en staf tot staud komt zal daar nog een mooie som bnkomen Het nu gevraagde krediet is voldoende om de bezeiling der oproerige landen Ie betalen tot 1 October Het Huis van Afgevaardigden in de Vereenigde Staten nam met 201 tegeu 37 slemmeo het wetsontwerp aan waarbij de aanvoer vau Chineezen voor den tgd van tien jaar zal zgn verboden Omtrent den gang der werkzaamheden aan het Panamakanaal zegi The Engineering een bekend Engelsch lechuisch blad dat d officieele rapporten die van tgd tot tijd openbaar gemaakt worden weiuig verirouwea schijnen te verdienen De voortgang van het werk zou thans geheel gestaakt en le aangevoerde werktuigen zouden onvoldoende bevonden zijn Onlangs nog werd uit Frankrijk ten behoeve van de uilgravingeo eene machine ontvangen maar ze kon eerst in werking worden gebracht nadat andere deskundigen ontboden wareu en toen bleek ZIJ weder voor het uitgraven van krommingen ongeschikt te zgn Koslbare werktuigen blgven op die wgze ongebruikt staan Volgens genoemd blad zgn reeds 8Ü0 personen ingenieurs en werklieden de slachtoffers van het klimaat gewordeu De DeuUche Rundtehau für Oeographu and Statitiik bevestigt deze beriohleu GEVONDEN en aao bet Bureau van Politie gedeponeerd Een riek een zilveren broche loet paarlen valicbe eeo jongfriis kraogie een pautoffel eeu atf utel eeu roomsch kerkboekje eea ral perkamentpapier eu eeu portemonoaie Deze vov rwerpen zgu aog üiet afgehaald 1ke1 MSGE ï iXG BURGEMEKSTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter keunis van de ingezetenen dut het primitief Kohier der plaatselijke directe belasting op de iukomsleu iu deze Gemeente voor het dieustjaar 1882 door Gedeputeerde Staten van Zuidholland goedgekeurd in afschrift gedurende vijf maanden voor een ieder ter leiiug is ueilergelegd op de Secretarie der Gemeente eu dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden oau deu Gemeente Ontvanger Gouda deu 18 April 1882 Burgemeester ka Wethoatlers voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN De Secretaris BROUWER MARKTBERICHT ËM iOUda 20 April 1882 Tarwe bracht llink vorige prijzeu op De beste witte werd betaald met 11 50 a ƒ 11 80 Mindere en poldersoort ƒ lü 25 a 11 Afivgkende werd zeer uiteenloppend verkocht Bogge 7 76 i f 8 10 Wakke f T i f 7 6O Gerst 5 ü 6 Chevalier ƒ 7 26 7 50 Mais ƒ 40 i ƒ 6 60 De veemarkt met goede aanvoer de handel in vaarkoeien zoowel als iu melkvee traag hoewel de prgzen enorm boog wareu varkens voor Ijooden van 21 a 24 cl per half kilo magere varkeus en biggen alsmede schapen lot hooge prgzen verkocht Kaas aangevoerd 36 partgen eerste qualiteit van ƒ 27 a ƒ 29 2de qualiteit 26 a 27 Noordhollaiidsche ƒ 28 ü 30 Öoeboter ƒ 1 20 a 1 S6 Weiboter 1 a 1 10 Kaas uoteering vau de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 36 partgen Ie kwal 27 60 a 29 2e kwal ƒ 25 60 a ƒ 27 Handel wtlüg BurgerUike Stand GOUDA GEBOREN 16 April M m ouders P LioDell en A igkhoff 17 Lamborlus ouden l vtn VVnk ea Klerks erard Potronella ouden A Vtriioef en M C Goelfc 18 Gerirdos ouders H vin Hofnegen en C Bagemen 19 Zwaanlj Maria Alberdlna ooden M de Junt en F Danens OVERLEDEN 17 Apcil J L S kken 1 11 m 18 J C IJssel tijn 18 w J vso Aalil 70 j J C Blonk wed F Slooa 67 J M P Steenwinkol IS m GEHUWD 1 april C tan Goch en A tanderZgde Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 8 tot 14 April 1882 Moordrecht GEBOREN Arie ouden Q Alpheoaar eu J de Wilde Harmgnlje ouden L Noordeticaaf eu I E Verboom Joannis Hernordos Jooobus ouden i de Brogn in J W Verstrate Dirk Ane ouden C Verstoep eu E Verboom anigje ouders Boeie en J Twigt OVERLEDEN G M Teltero 51 j Oouderak GEBOREN Leendert ouden Z Kruit en A van der l inden Cornelia ouden A Vink en T tid leeuwen OVBBI EDEN S Blonk 3 m M Fredrikte 1 j n GEHUWD P GrxrUad ea M d Groot J Verhoog SB A Scheer Zevenhuizen 6EB0BEN Jicob ouden n aa Vliet en G Borger Abraham Pieter ouden J Vonk en S Knjfnmsn Jio oodert J Strgdhont en F no Offeren Hendrik ooden P KUpwyk en A A Mrgdliont Adrianu ondert L Rook en K Ian Heides APVERTENTIfiW De ondergeteekenden betuigen bg deze hannea hartelgken dank voor de vele bewezen van belangstelling diezg mochten ondervinden bg de voltrekking van hau huwelgk P J BEELAGE M BEKLAGE Vassb en A VASSE P C VASSE PiJTEES Gouda 20 April 1882 Mevrouw tan BOVEPiE Kleiweg VRAAGT met MEI een DIENSTMEISJE P G die gewoon is in nette diensten werkzaam te zijn en van goede getuigen voorzien GEVRAAGD voor één dag in de week die ook FIJN GOUD kan STRIJKEN Adres aan t Barean dezer Conrant Een JONGMENSCH R K z b b h h vraagt bij fatsoenlijke lieden tegen I JUNI EOSTennrWOlOTG met VRIJE KAMER Adres onder No 705 aan het Bnreaa dezer Courant DE OUD CABTHAGENA S BER6PLANTEN 0LII zet oogenblikkelijk den wortel van het reeds uitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel waarborgt voor de vroegtijdige grjjsheid Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 cents Hoofddepot te Delft bjj A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar bij Beuzemaker Co I iden A Bots Nieuwkoop A Prins Zeveuhuizeu T A Ci ïanI eth Gou da J H Keller Zn W Wageusi L A Schouten Schluter Oostiuolenslr Ro tterdam DIT DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt dftor tal van geneeskundigen aanbevolen wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank Het dagdijkt toenemend debiet levert het bette bewijt voor de uitnemende eigenêcAappen dezer bieraoort ALE in concurrentie met Engelsohe fabrikaten tegen veel lageren prij PBINSESSEen BBVIJSE BIEBlSJf van onderscheidene qualiteiten BORDEAUX AZIJN KMUIDENAZIJN DMAGONAZIJyen WIJNAZIJ2f in onderscheidene prijzen VAN VOLLENHüVEM i Co Amsterdam EZTEA STOUT goed belegen verkrggbaar bjj den Heer H van WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg Ü 93 Gouda