Goudsche Courant, vrijdag 21 april 1882

1882 Zondas 23 April N 27Ö6 GOUDSCHE COURANT Meuws en Adnertentiehlad voor Gouda en Omstreke FII ALE UITVERKOOP Koffiehuïs Harmonie i T C 0 ÖT TB GEVRAAGD EEN WIJDSÏRAAT A 41 R D 1 @ H D ® Cfegoten en GeslagenFORNUIZEK a a y a s ijzerwaren voor Keuken Adres in persoon i i i i i i i en huishoudelijk gebruiJc Openbare Verkoopino en te GOUDA op DINGSDAG 25 APRIL 1882 des morgens te 9 uren ten sterf huize van Mevr de Wed VAN GENNEP aan de Turlmarkt wijk H JSr 166 van INBOEDEL waaronder BONHEÜR de JOüR 2 LINNENKASTEN SCHRIJFBUBEAU 2 persoons ijzeren LEDIKANT BEDDEN en BEDDENGOED GASKROONEN en GASORNAMENTEN TUIiSMEUBELEN gewerkt GOUD ZILVER en JUWEELEN eenig PORCELEIiN eojz Daags te voren te zien i Op WOENSDAG 26 APRIL 1882 des voormiddags te elf uren in het Koffijhuis de Harmonie aan de Markt vau Een goed onderhouden n iramweg maaiscbappij gevestigd te s Gravenhage concessie lot den auleg van Iweestoomiraraverb dingen door die gemeente en wil Eene lijn van Ulreclit over Jul pbaas IJael steinLopik fof Benschop naar Schoonhoven In de plaats van een direcie verbinding met Schoonhoven 1 eene onmiddellijke aansluiting kunnen plaats hebl ben mei den eventueel ao te leggen tramweg Goudaochooiiboven b Bene lij van Ulrecht over Oudenrijn de Meern de buurt Achthoven gemeente IJselsiein Mont oort Oudewater naar Gouda Deze concessie is verleend voor den tijd van 76 achiereeiivolgende jaren en onderde navolgende hoofdiT i 2 r nllen op den Islen Jo i 1883 moeten zgn voltooid en de dienst een aanvang hebben genomen Bij gebreke biervan zal de verguilning geacht worden vervallen te zijn De 7 oó oniie moeten stellen van ƒ 2000 als waarborg dal de verbinding Utrecht Schoonhoven bedoeld onder letter a hierboven op gezegden datum zal zijn voltooid De concessie gaat in bg de onderleekeniug der overeenkomst De aanvraag van de Maatschappij om gedurende 20 jaren eene subsidie ie mogen genieten van vijfhounerd gulden werd van de hand geweten De anti revolutionaire kieavereeniging in het district Hilversum heeft voor de aanslaande verkiezing van een lid der Tweede Kamer iu dat district met meerderheid vau stemmen caiididaat gesteld baron Mackay burgemeester van Winterswgk Van bevoegde igde venoekt met het Faderlmd roede te deelen dal het bericht als toode eenig in bestuur gevestigd worden W et oaleu le s HM vau wnlen Z K H Prins van om voor neld paleis m auïere iir 5 J i Vi5t overgaan In het Aprilnommer van de Scommiit handelt de heer A S van Reesema over den levensduur in verband met hel huwelijk De schr constateert bet feit dat onder gebuwdeu een mindere sterfte plaats beeft dan onder ongehuwden en komt tot de conclusie dat een verlenging van den duur van het leven ten gevolg vai het huwelijk teer waarschijnlijk i maar tevens dat de toestand en de omstandigheden waarin de ongehuwden eu niet meer gehuwden verkeeren de voorname oorzaken zijn waardoor de sterfte ouder hen zooveel grooter is dan die der gehuwden Het D r Z U oordeelt dete kwestie meer eene die door medici behandeld moet worden en meent dat de medici in het algemeen het huwelijk besohottwen als geschikt om den levensduur te verlet gen omdat bet op zich zelf een gunstigen invloed uiloefent op het physio zoowel als op hel moreelder gehuwden Wanneer die invloed plotseling ophoudt vervalt de weduwnaar of weduwe in zekerentin tot armoede tot eeu gebrek tot een ontbeteringin physieken en moreelen zin welke nog uadeeliger werkt wjiincer ze gepaard gaat met verhoogde broodzorgen Woensdatavond werd te Groningen de tiende jaarlijkscbe samenkomst van predikanten en gemeenteleden van de Evangelische richting geopend Er waren ruim 150 personen tegenwoordig Hel prnesidinat werd daar de voorzitter ls Franoken van Rotterdam door ongeaieldheid verhinderd was waargenomen door den hoogleeraar Cannegieter va Utrecht Wijtende op hel belangrij kale dal er in het afgeloopcu jaar op kerkelijk en godsdienstig gebied was voorgevallen stelde prof Cannegieter in het licht dat too iramer de handhaving van de Evangelische beginselen noodig was in een lijd dat Ier eene tjjde door een dwaze leltervergoding Jetus Christus opnieuw wordt gekruisigd en begraven terwijl aan den anderen kant een zoogenaamde historische oriliek uit de historie Hem tracht weg te nemen in wien de Christelijke Kerk haar grond beeft Ds Brouwer van Zwolle besprak de jongste synodale voorsiellen en wees het bedenkelijke er van aan vooral van bet derde dat ten doel heeft de van 1856 dagteekenende onderieekeiiingsformule voor de aan E ne onrustwekkende ziekte die eene talrijk Klasse kwelt Du Ziekte begint met eene Uchte storing der Maag maar als zij wordt verzuimd dau dringt zij door het gcheele Ucliaaixi Ust de nieren aan de lever het kllerbed en hetgeheole kllerenstuisel terwijl de lijder ondragciijk kwjjnt tot vjg de dood hein uil zijn lijden verlobl De ziekte wordt dlk wijls voor andure kwalen aani gezien ma r wanneer men i zichzelf de TOlgeuile vragen doet zal men spoedig er over kunnen oordeelen Heb Ik na hel eten pijn ofmoeliljkheidla de ademhaling Heb ik een gevoel van malheid van lijd tot tijd mei slaperigheid Hebben de oogen een gele kleur Heb ik smorgensromlomde t ïinlon en het tandvleesch een di kkts kleverige lijm geraard mil een onannsenamen smaak f Is de tong bcsl igeu Heb ik pijn in de zljdon of In den rii z 1 icb ik naarde reeMerzijdet cu oi zettlng al of de lever grooter wordt Ben ik hardiljTlgï Gevoel ik draalerlgheld of duizeligheid wanneer ik eensklaps uit horizontale Ug dng opsta Ziju de aficheiüingen mU de nieren viilllgen hoog gokleiinl mot een net r hg als men ze hücft laten staan Bc jiit fu Toedsel na het eten spoedig te gisten gepaard met opyeblazeuheld en oprispingen uit de maag Heb ik dikwijls hartkloppingen Al deze verschijnselen zullen xich wel niet te gelijk voordoen maar wanneer do treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtellng Als het een geval van langdutig gelijken aard Is kon t er een droge stootende hoesl na cenigen tijd gepaard met opgeven Bij verder verloop krijgt de huid een vuil bruinachtige tint terwijl aan handen en roeten een koude kleverige ultwasemlug komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden volgt er rheumatische pijn en de gewone behandeling blijkt ten eenemale onvoldoende tegen deze laatste kwelling Het Is dus van het hoogste belang de ziekte spoedig en on geschikte wijze te behandelen In haren eersten graad wanneer een klein medicament genezing zal teweegbrengen En zelfs wanneer er eene vaste werking is moet het ware middel worden volgehouden tot ieder spoor der ziekte verdwenen de eeliust teruggekomen is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverzlekte Het zekerste en meest afdoende middel er tegen Is Selgel s Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd In Amerika en te koop bij a J White 21 Farrlugdon Road Lon don E C Deze Siroop tast de ziekte in den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het lichaamBreda Bredavan de Goorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bij alle Apothekers in Holland Java en Koloniën Prijs van de Siroop f 75 van den PlUon f 0 n Te Qonda THIM ApotL ZuidhoUandsche Bierbrouwerij Den haag BEIJEBSCH BIER per Liter 16 Ct 20 halveflesschen ƒ 1 70 LAGER BIER per Liter 12 Ct 20 halveflesschen 1 30 De flesschen met Patent Sluiting zijn hermetisch gesloten en voorzien van een gedeponeerd fabrieksmerk KoflSjhuishouders g enieten rabat Agent voor GOUDA en OMSTREKEN H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 OP E NB A RE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zjjn voornemens op WOENSDAG den 3n MEI 1882 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bij inschrjjving AAN TB BESTEDEN Het verbouwen van de Ie BURGERSCHOOL voor Meisjes in den Groe nendaal aldaar tot ze BURQ£RSCHOOL voor Jongens Het bestek met de Teekeningen en Voorwaarden zullen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter PUatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage liggen Het Bestek met Teekeningen is ad ƒ 1 75 te verkrijgen ter plaatselijke Secretarie en aan de StadsTimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De Inschrijvings Biljetten zullen op zegel geschreven door den Inschryver en zijne Borgen geteekend en behoorlijk gesloten den 2 MEI 1882 vóór des namiddags 5 ure op gezegde Secretarie moeten z n ingeleverd ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wijk C Nr 180 zijnde in het Huis beneden een Voorkamer met suite Achterkamer met alkoof Keuken en Kelder en boven vier Kamers Keuken en Zolder en hetgeen verder tot een goed en gemakkelijk Éms behoort Verhuurd aan den Heer F J BOER tot 1 Mei 1882 voor ƒ 350 sjaars Een goed ter nering staand WINKELHUIS en ERF in de Wijdstraat te Gouda wijk A Nr 170 Verhuurd bij de maand aan H de KEIZER voor ƒ 21 Een in 1881 gebouwd SCHUUR ERF en TUIN in de Heerekidein de Korte Akkeren te Gouda wgk P Nr 315a zjjnde in het Huis een ruim Voorhuis 2 Kamers Keuken 2 Kelders Zolder en t geen verder tot een goed Woonhuis behoort Een PAKHUIS en ERF zeer geschikt tot Kaaspakhuis met een een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS achter de Vischmarkt te Gouda wflk L Nr 159 en 159a En een HUIS en ERF in de Lombardsteeg te Gouda wijk I Nr 90 En op DONDERDAG 4 MEI 1882 des middags te twaalf uren in hetzelfde KofSjhuia van een WINKELHUIS ERF en TUIN wjjk D Nr 292 groot 11 Aren 40 Centiaren aan de Goudkade te iVAODlJ XFEEX Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGL EEVER te Gouda 309e Staatsloterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 24 APRIL 1882 Aanbevelini door Ondenindlnf Mijuhier lic kuiil geru anii bei pabliek melddi l t hel Ijeltr m u n preparaat oot WikkelllIXSbalseill a n te enden dat eiu pruik te dragen Een ieder ten ragoeni weet dfil ik gedurende 8 j Tren een pmitfce dragen heb Ik maak er geen geheim Tan om ieder te oïertuigen dat ik door u geaeuD ben van mgne kaathoofdigheid dut allerH ct voor uwe vinding noem ik mg te Hoogeveen PuoF Drenthe get J de VEIKS ftftOEIJUIDDEL Uitval vou Haar Roos of Schilfers diiii Haar Hal pleltliPii Pijn in de Scliedelliuid Haarof Itaardwor Huidzeet Vroeg ttJdig Crys worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haar Olltwililte liU r$balseni Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde huid haar vongc groeikracht weder fii flacon KLE ltMID EL Rood grjjs of wit hoofdhaar tevens baatd kunt u klearea in blond bruin of zwart onzichtbaar kleorhoudend en onschadelijk Met een flacon a ƒ 2 van dit middel heeft men een s j oli oende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel 42 post zegels of rembours bg de firma THEOPHILE Frederikspleln No 32 hoek Falckstraat Amsterdam Zeker middel TEGEN ALLE KhiiDiatische AaiMlueningeii door koude ontstaan Kramp Aangezigtspfln Kies pijn Verstijving in deleden B0N60NS30ZEEP25CTJ Huidziekte enz s verkrijgbaar te Gouda Wed Boshan l rTiui ci i irr nJ f L Vahossiaü Zn ZmmSMKIJ Bodegraven P Vbesi oot g 21 Boskoop J GocoKAOii iSi wmtmsW P Looma Harmeien W 6 KübvïM Hazerawoude JGaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Liefland Waarder Bodthooen Woerden Gebr PwtNNiifO Woubrugge A dr Wilde Zegwaard A Hekkib Men gelieve attent te te zijn dat de Waldwolartikelen van een bruine kleur zgn als zgnde bereid uit de vezelen der Dennaalden Aanvraag om Dépót bg M J C HAM te UtrecM 7iDVEHTE TIEI Snelpergdrnk van A Bbinkkaic te Gouda in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BINNENLAND GOUDA 22 April 18 s2 De Kieoereeniging Burgerplicht alllier al Dinsdag e k des a oiid ten 8 ure vergairereu ter beaprekiig van bet verilag omtrent kiemelhtrvorming opgeiK men in de Ooudtcie Cl van 31 Mnarl en 2 April 11 opgesteld door Gedelegeerden van liberale kieivereenigingen uit de vuornaainsic gemeenten van Nederland Door het aan den Heer W S U Boldaiiut eervol verleend emeritaat is in zync plaats nli Scriba j van het Claasiknal Bestuur thii Gouda opgetreden de heer J W Haverkamp Begemann pred aHiier j Het Quaesiornat der classis Gouda zal voorloopig de beer Soldaous blijven wnarnenien Van de uitgeven van Hengel en Belljes te Kotlerdam ontvingen wij ter annkondiging het dour hen uitgegeven OeHeeskundig Jaarboekje toor Nederland voor 1S82 Wij kunnen verklaren dat het leer gemakkelijk is ingericht eu dnt de Redaclie bestaande uit de hh Drs Lycklaiiia a Nueholi Sannes en Bulgers tieh op uitstekende wijüe heeft gektvelen van le haar opgedragen laak liet welenschappelijk gedeelte is lóó ingericht dal het voor hh geneeskundigen leer veel gemat oplevert en loo el hel handige formaat als de vele praciische opgaven die daarin voorkomen maken hel lot een boekje dal wg gaarne aaaboeleu in de aandacht van hh docloren De looneelruorstelliiig der V in Z Club ten voordeele van VotimiderKij die Donderdagavond iu Jtuiiatn c W öm oubeiproken blijven Opgevoerd werden liaBfe Stoffel en De laatste rit vau een Oud fostiljon Allereer een woord van dnnk aan de dames die tot de e voorstelling medewerkten en die door hun net spel veel bybrachlen tot het succes dat verkregen werd Verder munten iu htt eerste stuk uit Orypvoget de woekeraar en doove Stoffel die hunne niet gemakkelijke rollru verdienstelijk vertolkten terwijl trouwens ouk de overige rollen uaar genoegen werden vervuld Het tweede stuk vooral leverde meer dan een aardig tooneellje op het begon reeds op eeu wgze die den toesobouocr aangenaam aandeed eu toowel bet oogeitblik dat het boerengeiiu om den disch geaobaard cp het punt itaat vaan te vallen als menig ander tafereeltje was goed geschikt en werd net uitgevoeril Mogen wg haar die de rol vau ifart vervulde in de eerste plaats lolfelgk verineldeo ook Hmna en MaUkiM h re ouders speeldeu verdienstelgk terwgl graaf Ziltierg diens reulmeeaier KopptmoH en Hau Brat het hunne deden tot een goed geheel Het OU onbillijk zgn den PottHjoit Pelerten te vergeten die hier en daar op gevoelvolle wijze zich van liJB taak kweet De pauteo werd opgevroolgkt door goede muïiek en de Club die zeker op deze wijze een aardige bgdrage leverde voor het kinderfeeti van Folktonder iy hoeft alle aanspraak op een woord van dank Hedenmorgen is bier hel groote paardenspel gearriveerd wiens aankomst reeds dagen te voren door middel van gtoote aaiipink biljetien was bekend gemaakt Met den meeiten gver werd bet opgelet en al hedenavond de eerste voorstelling geven Iu Ulreoht welke gemeente het vóór Gouda bezocht schijnt het niet algemeen bewondering te hebhen gewekt althans te oordeelen naar de volgende correspondentie uit Utrecht in de MetiKt Rott Ct Woensdag middag ten 12 ure was het Vreeburg nog het kale modderige pas door de soldaatje spelende artillerie verlaten plein en ten één ure reeds stond daar een circus waarin eitelgke booderden personen plaats konden vinden Een paar uren later trok de met veel humbug aangekondigde groote optocht door de voornaamste straten en gaf het publiek gelegenheid om rekening houdende met de gewoonte van dergelgke ondernemingen om van buiten het beste 1 1 1 te laten zien uit Ie rekenen h ie smerig het er in de tenl wel zon uitzien De koetsier die men des morgens Ie slad had zien binmntrekkni doornat van dm iwchie gevullen regen en dommelend up den bok der rijiuf geij zittende de slaperige vrouwen gezichlen die men achter de kleine ruilen van irw verguldeu kermiswageu bad opgemerkt de werklieden die de tent mee hielpen oprichten allen lag men In dien optocht in versoliolen costumes als ridders en jonkvrouwen gekleid up bnnie paarden lj t volk raiuzii im groetend voorbijtrekken Een troep kerels iu roo buizen en met blikken helmen op deden van eeii booten vooruprgdciidcn wagen eiii harlverscheureiide muziek hooreu de paarden eii mannen waren hartverschenrend mager en de onvergelijkelijk goed gediMsierde collectie olifanleii bleek een h irtverschenrendif grap vao den beer Ciuiiett te zijn Geen olifant Ie zien in noch builen de tent Waarschijnlijk he t die heer zgne collectie die hij met zooveel ophe aankondigde thuis ten minste zoo Gisteren avond wus de t al nog niet geheel door j het publiek ontruimd of z j was 1 kalf afgebroken Voor twee aar had de bende de stad alweer verlaten en toen heden moiyeii de betcekers vau gisteren avond over bel VitebuDg kwamen dachten zy dat zg gedroomd hadden Geen poor meer van een paardeiispil Hadden zij hel maar gedroomd I Al moet het erg beuaBwend zijn eeu schuileujager op zijn mageren bonk kunsten te tien maken too u dioora kost althans geen geld Uit Ondewater schrgft mm ons van gisteren Hellen as deze gemeeulijui c ijru t vr Beeds om 8 uur s voormid ftiSt zgnde persoiietl van uv circus Ciaiiet meteen vijftigtal paarden en achttien wagens Nadat de tenl volgens Amerikaanschc constructie iugerisht buiten de stad was opgeslagen had de groote optocht en daaiiia om 3 uur s nam de eerste voorstelling plaats Lokle deze voorstelling vooral buitenlui en kiudereii t laat zich denkeu dat de Oudewaterscbe ingezetenen en die uit de nabij zijnde plaatsen tich in grooteu getale tullen laien vinden bü de iwecde voorsielling heden avond ten acht uur te houden Van hier gaal bet op Gouda aan dan naar Rotterdam Bij Kon besl van 20 April tijn benoemd tot hoogheemraden van hel hoogheemraadschap van de Kiimpenerwaard provincie Zuid Holland P Van t HoK Stolk en A Hoogendjjk Corneliszoon tot hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Delfland provincie Zuid Heiland J Van Woerden De Heer Langeraad onderwgzer aan de Ie openbare lagere school Ie Zevenbuiten is als toodanig benoemd te Bommel Uit Zeveuhuiten sebrjjft meu ous De regen op de laatste dagen gevallen komt den landman zeer ten goede want alle gewassen staakten den groei Hoewel het kolfu over het algeireeii teer bevredigend staat i w t wiohter weder teer geweoscbt Hel koolzaad staat reeds in bloei Te Berg Ambaoht werd gisteren de gewone jaarlijksohe dgksbesteding gehouden Aannemers werden BergAmbacht Ie perceel H J Schollen Aminerstol ƒ 50 2e p deielfde 1B30 3e p E Langernk BergAmbacht ƒ 980 Lekkerkerk Ie p H J Scholten ƒ lOBO 2e p T Mudde Tz Lekkerkerk ƒ 570 3e p W Zaanen Ammerstpl ƒ 1240 Krimpen a d Lek H de Man Ammerstol ƒ 770 Krimpen a d IJsael H de Man ƒ 2600 Ouderkerk a d IJssel Ie p J de Jong Ammerstol ƒ 1400 2e p H Zaanen Ammerslol 3440 3e p J de Jong ƒ 7470 flouderak Ie p J P Verschoor Ammerstol B300 2e p C Ooms Ainraersiol ƒ 2500 De grintlevering werd in 17 peroeelen door versobillende personen aangenoraeu voor il65 De Raad der gemeente IJselstein verleende in tijne Donderdag gehouden vergadering aan de IJsel sioom wmnm r s iBi é