Goudsche Courant, zondag 23 april 1882

staande preditauten ia de Ned Herr Kerk door een andere te vervangen een gevoelen waarmede zooaU herhaaldelyk op ondubbeliiunige wgte bleek door een leer groot deel der vergadering erd ingestemd Daarna was aan de orde een vergclyking tuascbeü de beginselen der ethisch orthodoxe en der Evangeli Bohe riohling Dit punt werd door den heer E A Reniy van Hengelo ingeleid die tot de slotsom kwam dat er lussohen deie twee richtingen op vier hoofdpnuten overeenstemming bestaat daar beide geen onveranderde kerkleer willen de rechten der vrge critiek eerbiedigen het ledelijke in het geloofsleven hoofdtaak achten en in haar dogmatiek Christus tot middelpunt hebben Zg verschillen in twee hoofdtaken daar de eene lo orthodoi wenscht te heetenen de andere dien unnm evenals de laak afwijst en 2o hoogere waarde dan de antlere toekent aan het óoUectieiegeloofsbewustïün Om het vergevorderde uur moest de bespreking van dit onderwirp worden afgebroken Als tegenhanger van het door den heer Beekman medegedeelde proefje van militair onderwy zie fen vorig nr deelt men het volgende mede Op de huishoudelijke school van het regiment grenadiers en jagers bevonden zich in den afgeloopen winter bij den aanvang vau het onderwijs B8 militairen die niet konden schrijven hiervan walten bg het einde van het seizoen 56 in staat een gedrukt sluk meer of minder net na te schrgven terwijl een 2B tal hunner brieven aan hunne betrekkingen schreven 33 konden in t geheel niet lezen of schrgven daarvan bleven er slecht 6 achterlijk de o iergroote meerderheid las vlotweg de boekjes van Bouwman 4e en Be deeltje eenigen zelfs de gunstig bekende boekjes van Leopold rtls ouderwgzers trailen op diie grenadiers die hunne akte als hulponderwyzer behaald hadden en dat hunne taak zwaar was kan hieruit blijken dot een hunner eene klasse onderwees van 25 leerlingen die niet konden schrijven terwgl de beide anderen aiiD het hoofd stonden van eene klasse va 33 leerlingen die nooit iets van lezen of schrgven geleerd hadden De berichtgever zegt dat het raiütnir onderwgsniet ïiin het gehalte is als waarvan de heer Beekman een pi je gaf De Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust zal haar eerste Vergadering houden op Vrijdag 28 April e k s namiddags ten één ure in het Gebonw voor Kunsten en Wetenschapp en te iii i ii i iyuiU u atmbaie uu uprlcAtlng van deze Vereeniging lieefi de volgende bepalingeu als haar groi dslag vastgesteld 1 De Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust stelt zich ten doel a de volksovertuiging te versterken aangaande bet hoog belang van Zondagsrust voor ieder in het bgzonder vuor hel huisgezin en voor de maatschappij 6 te bewerken dut de Zondag voor zoovelen mogelijk een rustdag kan zgn 3 De Vereeniging tracht haar doel te bereiken door a het uitgeven van geschriften i het doen houden van voordrachten c alle andere wettige middelen die aan haar doel bevcrderlgk kunnen zijn In bovengenoemde bgeeukomst zal de Heer C P Hofstede de Groot Hoogleeraar te Groningen als spreker optreden vervolgens zullen aan de beuordeeling der Vergadering eenige bepalingen onderworpen worden die met de bovenstaande het Beglrment der Vereeniging zullen vormen daarna zal een Hoofdbestuur gekozen worden Tol hel bgwoneii van deze Vergadering uoodigt de Commissie allen uit die in deze zaak belang stellen Gelgk men zich zal herinneien werden de bewoners van de builenwgken der residentie in het vorig jaar herhaaldelgk verontrust door brutale nachtelijke inbraken nagenoeg alle onder gelijke omstandigheden gepleegd Ondanks de moeite die de politie zich gaf om dader of daders in handen te krggen gelukte het eerst nn een vrij langdurig tgdsverloop den vermoedelgken dader te vatten Donderdag stond deze F G Paschier terecht voor het gerechtshof te s Gravenliiige beschuldigd van arglistig te hebben weggenomen en zich toegeëigend eene reeks van voorwerpen of althans van medeplichtigheid aan die feiten doOr het met weten helen van deze door diefstal verkregen voorwerpen Hem worden aamelgk ten laste gelegd vgf diefstallen door middel van braak en inklimming in bewoonde huizen één dirtslal door middel van inklimming in een bewoond huis en één diefstal door middel van inklimming in een aanKoortgheid van een bewoond huis Twee diefstallen dagteekeueii reefis van het begin van hrt vorig jaar De besoh is reeds vroeger tweemaal veroorileeld geweest In de gevangenis te s Hage heeft hij aan een medegerangeoe Tsrklurd uimmer tot bekentenis te zullen komen et bgvoegende tg zullen mg niet krggen eu een harden dobber aan mg hebben Hg OU echter aan dezen getuige zgne schuld hebben beleden en verzekerd geheel alleen alle diefstallen te hebben gepleegd Ook had hij hem gezegd dat als hg s nachts er op uilging hij pantoffels aantrok en kousen er over heen om geen geraa te maken en dat hg zeer goed op handen en voeten kon loepen hetgeen hem van veel nut was zoowel om gerucht te vermijden als om den honden schrik aan te jagen dat hij den rechtev commissaris leugens op den mouw gespeld had om zijne verteringen te verklaren wtlke merledeeliiigen werkelijk bleken door hem aan den rechter commissaris te zijn geVlaan dat hij bg veroordeeling nog jong genoeg iqu zijn om na zgn ontslag een goeden slag te slaan dat hij gelegenheid genoeg wist om zich rijk te stelen en zijne woonplaats elders zou vestigen om onverwacht hier te komen en na bet Ie plegen feil onmiddellijk naar het buitenland te vertrekken Er zijn in deze zaak een vgfligtal getuigen gedagvaard Het openbaar ministerie wordt waargenomen door den procureur generaal jhr mr A J Th H van den Bergh terwijl mr J Addink den beach zal verdedigen De Geraeenlerend van de City vnn Londen besloot den Koning der Nederlanden tijdens Zijn aanstaand verblijf Ie Londen een welkomst adres in een gouden cassette te overhandigen Ter eere van het Nederlandsche Koningspaar zal een feest in Guildhall worden gegeven waarvan de kosten op 2000 pSi worden geraamd Bij die gelegenheid zal het adres plechtig overhandigd worden BuUenlandsch Overzicht De gevolmaühtigden van 96 kamers van koophandel die dezer dagen te Parijs eene bijeenkomst hielden hebben eene motie aangenomen waarin zij verklaren het afbreken def onderhandelingen met Engeland over etn handelsvenlrag te betreuren eu den wensch uiten dat de onderhandelingen zoo spoedig mogelijk hervat mngen worden zij t ten kosie vua conoessidn op de specifieke rechten meer bepajldwat de linnen en katoenen bewerkte stoffen betreft Van deze motie is officieel Ie Londen mededeelinggedaan t ff J ihtSI iBfrii JfcifjüT gerucht in ombeteugelingswet voor lerlanuoij het Pürfé meHl zou indienen Dn Daüjf Ntwi verklaart dat dit gerucht volkomen ongegrond is en merkt terecht op dat de ministerraad geen nieuw besluit ten opzichte van Ierland heeft kunnen nemen om de eenvoudige reden dat hij sedrrt de PaaBchvacantie van het Parlement nog geen enkele maal weder bijeenkwam Voor het overige zijn in de laatste dagen eenige verdachten die sedert geruimen tijd te Kilinainham en eldiers opgesloten zftten op vrije voeten gesteld de een ouder belofte zich voortaan buiten alle staatkundige beroering te houden de ander onvoorwaardelijk Hieruit blijkt in elk geval niet dat de Uegeeriug voornemens is strengere maatregelen ten opzichte van Ierland te nemen zooals de oppositie misschien wel zou wenschen Men verwacht verschillende iulerpellatien in hel Lagerhuis over de politiek len opzichte van Ierland en de Begeering zal dan iu de gelegenheid zijn om te verklaren dat haar ten onrechte zulke plannen worden toegeschreven Woensdag nam het Lagerhuis belangrijke besluiten In de regeling der verkiezingen de kosten zullen voortaan worden gedragen door de districten zelf terwijl de verkozeue de volstrekte meerderheid zal moeten hebben De mail die op de Koningin schoot is door de jury vrijgesproken op grftnd van niet toerekenbaarheid De Londensche bladen hadden dezer dagen artikelen over lord Beaconsfield eene zeer aardige gewoonte op den eersten jaardag van bet overlijden eeiier groute persoonigkheid De bezoekers der Londensche beurs droegen slentelbloemeu in het knoopsgat ter eere van dien dag wat de wgze is waarop het groote publiek getuigt dat een man die eene groote plaats innam in één jaar nog niet is vergeten De Daily Netos herinnert nog eens aan de dagen toen hij als Disraeli op de voorste bank der oppositie zat en een waard igen tegenstaijder was voor d8n heer Gladstone opstaande wanneer deze ging zitten zonder aan het debat ijn gloed te ontnemen zooals nu meestal gebeurt als sir Stafford opstaat na den Premier De commissif van het Pruisische Heerenhuis is bezig met het onderzoek van de kerkelijke volmachtswel graaf Zur LIpp deed ettelijke voorstellen lot ivgziging in den zin van het regeerings onlwerp De Minister van Eeredienat verklaarde dot de Regeering de wet In den vorm van den Lantldag aannam wanneer de duur werd verlengd en ten opiichte ran de opleiding der geesttlqkea hel n geeringsontwerp gevolgd weril Het Berlijnsohe Comité tot ondersleuning van de in Rusland vervolgde Joden hield zgn eerate zitting er werd terstond voor 70 000 M geteekend In de Belgische Kamer werd ilour de Kegeering een wetsontwerp ingediend tot vermeerdering van het aantal Senatoren m i drie dat der Kamerietleo met zes Het gerucht dat graaf Ignatietf als Russisch minister van biiiuenlantische zaken door Loria Melikoff zal vervangen worden houdt aan althans indien print Labauoff w eigert zich met de portefeuille te belatten Graaf Schoewaloff moet reeds een weigerend antwoord gegeven hebben op het hem gtdane aa ibod om aan het hoofd van dat departement op te treilen op grond dat luj een eigen programma heeft hetwelk niet stroojif mit het tegenwoordig stelsel waarvan de Keizer niet wil afzien Men vermoedt dat de aftreding van Ignatiefï de voorwaarde is door den heer von Giers voor de aanneming der portefeuille van buitenlaudtchc zaken gesteld Igualieff zou dau met een of anderen minder gewichtigen lüSt bgv hel voorzitterschap van den ministerraad bekleed worden De vervolgingen waaraan de Israëlieten in Rusland zijn blootgesteld houden niet open dagelijks worden nieuwe bijzonderheden ontvangen o er de ergerlgkste mishandelingen Daarbg trekt het de aandacht dat ouk de minister van binneulandsche zaken graaf Ignalieff de dwangmaatregelen tegen de Joilen verscherpt t Is alsof men het er in Rusland op toelegt om den Israëlieten het vetblijf zóó onraogelgk t maken dat zg tot het vrgwillig verlaten dezer onherbergzame streke i besluiten iITg Z N D E KT Mijnheer ie Redacteur De Ooudiche Courant bracht Dinsdagavond Hulde aan den Wethouder Piince die zóó ziju laak opval die op deze wijze door daden toont hel belang der gemeente te willen bevorderen I ji j ii ir 0 niMuieraad een besluit nernen op het voorstel van den heer Prince om de demping niet te doen doorgaan en het zou zeker niet kwaad zgn als de burgerij van hare zgde door middel van adressen toonde hoe zij over de zaak dacht Zij die in de dempiiij geen heil zien hebben uu nog een onverwachte gelegenheid om iels Ie doen ten einde die Ie voorkomen en als meij bedenkt dnt in de raadsvergadering waarin het besluit tol demping viel ook een adres inkwam van een twintigtal onderleekenaars bewoners lan Groenimarkt en Blauwsiraat verzoekende ciel tol demping over te gaan zoo zal dit zeker ook thans niet uitblyven Opnieuw gst de vrang is de demping heilzaam nuttig eu de kosten waant Volüens velen volsirekt niet Noch de patsage Doeh het water zal door de demping warden verbeterd en zij zal waarop vooral moet gelet worden den nekslag geren aan de Oroentemarkl In geengeval is zg die enorint som waard die het werkmoet kosten en hel is daarom hoogtt weiitdielgkdat de raad besluite het voorstel van de heer Prinee onder dankzegging voor zgn roialiieit ann te nemen P De tram op den Bleekersingel In de raadivergaderiug van Dinsdag 18 April hebben de atemmeu geslaakt over en voorstel van den heer Dr van Iterton om de tram te doen rg deu langs de Bleekerssiugel des nooda met opoffering van de boomen die daar slaan Hel mag een geluk heeten dal deze zaak nog niet beslist is opdat de ingezetenen vier belang hot hier geldt nog bttune stem kunnen tloen hoeren alvorens de zaak gedecideerd wordt Kottduit gezegd zou het wegnemen der boomen op den Singel een onltiering weien voor Gouda die beplanting toch is juist helgeelst wal eeo stad een liefelgk aanzien versohaft en des zomers als een groot schare onder het genot van de koele schaduw onze Singels bewandelt zijn die boomen eigenlgk niet te mitsen Wns dit uu eenmaal nooi zakelijk het ware iets anders moest de trom daar loopen het zij zoo maar er zgn veraoheldene andere wigen en onbegrgpelgk moet het heeten dat bet voorstel van den heer van Straaten om de tram langs Hoogstraat Markt en Tiendeweg Ie doen rgdeii verworpen werd Dat ware de naluurlgke weg ge weest en vooral verkieslgk alt men bedenkt dat in dezelfde vergadering een voorstel inkwam van B en W om de tram iler IJssel Siooratrarai eg Maalsehappij lanus genoemde straten te doen loopen De raad zal dit voorstel wellicht binnen kort aannemen en lus deuzelfden weg kiezen die hij thans verwierp Men hoort wel eens door raadsleden de wenschtlphei l beloogen van op bei uitCD torug te komen Welnu thans was eene herziening van het besluit in zake de richting van den tram zeer gewensoht en wanneer lu de volgende vergadering het voorstel van Itersoii wordt veneorpen wal wenschelijk en waarschijnlijk is dan is het te hopen dat een der raadsleden opslaat om opnieuw de riohling Hoogstraat Markt Tiendeweg voor te stellen De raad zal du dan iia rgp beraad zeker wel aannemen Eek Goijwenaak KaDtoogerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 19 April 1882 Kanlonreehlcr Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie r W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD 1 v V arbeider Ie Reeuwgk tot tien gulden of twee riagen met verbeurdverklaring van het jachtgeweer wegens iu den gesloten jachltijd zich in een roei bontje bevinden op verschillende jachtwaters van anderen onder Sluipwijk mrl een jachtgeweer dal voor graden moet worden gehouden omdat hij aan een ji chtopziener weigerde dat geweer ter onderzoeking over te geven E viischer te Reeuwijk tol Iwee boelen van twaalf gulden of zes dagen wegens vittchen in eens anders visohwater ouder Waddinx eeu zander sohrifteIgke vergunning vau den reo thebbende en neigereu te voldoen aan de vordering van een rgksveldwachter om de mazen van zgn schakels te doen meten J J visseher te Reeuwgk tot twee boeten van drie gublen of twee dagen wegens visschen ineens anders visohwater onder Waddinxveen zonder schrif telgke vergunning viin den rechthebbende en weigeren te voldoen aan tie vordering tan een rijkflveldwachter om de mazen van zgti schakel te doen meten D van V risacher te Nieuwerzerk lot twee boeten van vgftig oeut of twee dagen wegens visschen in eens anders vitchwaler onder Moordrecht zonder schriflelgke vergunning van den rechthebbende W van V visseher Ie Nieuwerkerk is deswege vrggesproken als hebbende zonder oordeel des ondertoheids gehandeld l jaar oud J V H arbeider ie Gouda lot één gulden of ééu dag wegens verkoopen van ongekeurde visch op de Raam te Gouda P L koopman Ie Gouda tot één gulden of één dag wegens uitventen van ongekeurde vitch op de Raam te Gouda G D landbouwer te Moordrecht tot één gulden of één dag Bgen9 rgden op de Gouwe te Gouda met twee aan elkander gespannen wagens J S straatjongen e Gouda tot één golden of één dag wtgens klimmen op de leuniug van de beweegbare brug op de Gouwe te Gouda Jan Schals kleedermaker te Moercapelle lot twee boeten van vijf gulden of zes dageu wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen en te Bleiswgk Dirk Huisman arbeider te Moercapelle tot één gulden of één dag wegens openbare dronkenschap te Moeroappelle Maarten Zuidain arbeider te Nieuwerkerk lot één guldei of ééu dag wegens openbare drankensebap te Nieuwerkerk Abraham van der Hegden koopman te Leiden tot één gulden of ééu dag wegens openbare dronkenschap te Moercappelle VRIJGESPROKEN J V huisvrouw van J M Ie Gouda van de aanklacht in haar huis beleedigende uitdrukkingen Ie hebljen toegevoegd aan een schippers knecht te Goada Hel feil werd door de beklaagde op Ie zitting ontkend terwijl de sehipperskncohl geen tweede Ketui ge kon aa uwgzen kleinhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Gouda brengen iniievolge art 6 der Wel van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis lat bg h zgn ingekomen van de navolgende psraoiieii verz kscbrifteii waarbij Tergunning wordl gevraagd om in de bg iedert naam vermelde looaliteit tierken dronk in het klein te mogen verkoopen als Volgni Naam v d Ver oeker iAanduiding li localiieit 5 ï M vnn Duin Raam O 496 öonda den 22 April 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN Bf KGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOKBN 19 ipril krtjn oaderi a Keiler en M E DaaeDB 30 Adrians Pieteroellii ouden K de Knecht en O da Moed Johanns PratielBcng ouders 1 vsn Blokland ea J L M Spruijt 31 Msjtduieni Psulint ondvrs T Bosboir rn A IJ Tier Geertrud Hendrika Maria oodera A F Raijgers en M E Jooaten Gij bert ouders G Hlanken en K tirq OVERJ KDeNi 20 April C da llrnin wed W Sanders 80 j 21 K I ooijaard 11 J ONDESÏEOI WD 21 April R tan Vien 25 j en C J Veraebnl 26 £ Luien 28 j eo M de Weger 26 j P J K vin Wrrkhooven iS j en J A M van ebalen 22 j Hruikman 25 j en S C au der Neut 26 J S Karreipan 24 j en M ï pirieiigBbork 82 j P A Gerritsen 25 j en J C Berk 87 J H tan Monnikendam 32 J en K Sanders 37 d ADVERTENTIËN Bevallen van een Dochter M E RUIJGEESGouda 21 April 1882 Joostbk Bevallen van een Zoon 1 L M VAN BLOKLAND Gouda 20 April 1882 Bphüit Hei ig de ondergeteekenden eene behoefte des harten san alle Vrienden en Bekenden han welgemeenden dank te brengen voor de zoo talrjjke bevtrgzen van belangstelling by hun ZILVEREN PEEST ondervonden J D EMEIS C EMEISHoEKEs Gouda 22 April 1882 De Ondergeteekende beveelt zich beleefdelgk AAJVSPREKER t j Geboorten en Overlyden en tevens tot het RONDBRENGEN van Circalaires en soortgelijke werkzaamheden G W OPQ NHAEFFEN NAAIJERSTRAAI A i0 Sociëteit Ons Cjenoegen Aan belanghebbenden wordt bij deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 12 MEI a s en de Ballotage Lijst aanstaanden ZATERDAG 29 APRIL gesloten wordt Naiienb hbt Bkstdvb J C IJSSBLSTIJN Secretaris Gouda 22 April 1882 Pliotograpliiscli telier van J Markt wijk A No 156 Gouda DA ELU ES GEOPEIH ADVERTE TIEi in alle Binnen eu JBuitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz IHachinaic Stooiiiziiivcring Door deze myne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting oi andere ziekten zgn veroorzaakt Specialiteit in Tbee Koffie en Chocolaai r GOUWE C N 5 De SOÜCBÜN THEE van f 1 25 per halfkilo bevelen wjj zeer aan als zijnde geurig van smaak en waterhoudend BLOÉMTHEE van 25 en 60 Cent het Pakje Diverse soorten CONGO SOUCHON PEC00 HYSANT J008JES voorhanden inChineesche verpakking waaronder fijneChineesche Bosjes en Kistjes in alle vormen Gebrs KAMPHUIZEN Eau MerveiUeuse pr s per fl 1 00 alleen bg Louis P VI ELTER 193 WESTHAVEIT 193 Mooiste HAARKLEÜRMIDDEL zonder huid te beschadigen of linnengoed te vlekken Openbare Verkoopinffeo te GOFDA op DINGSDAG 25 APRIL 1882 des morgens te 9 nren ten sterf hnize van Mevr de Wed VAN GENNEP aan de Turfmarkt wnk H Nr 166 van INBOEDEL waaronder BÖNHEÜR de JOÜR 2 LINNENKASTEN SCHRIJFBUREAÜ 2persoon8Özeren LEDIKANT BEDDEN en BEDDENGOED GASKROONEN en GASORNAMÉNTEN TUINMEUBELEN gewerkt GOUD ZILVER en JUWEELEN eenig POBCELEIN enz Daags te voren te zien Op WOENSDAG 26 APRIL 1882 des voormiddags te elf oren in bet Koffijhuis de HabtiOME aan de Markt van Een goed onderhouden ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wgk C Nr 180 zjjnde in het Huis beneden een Voorkamer met suite Achterkamer met alkoof Keuken en Kelder en boven vier Kamers Kenken en Zolder en hetgeen verder tot een goed en gemakkelijk Huis behoort Verhuurd aan den Heer F J BOER tot 1 Mei 1882 voor 350 sjaars Een goed ter nering staand WINKELHUIS en ERF in de Wijdstraat te Gouda wgk A Nr 170 Verhuurd bij de maand aan H Dl KEIZER voor ƒ 21 Een in 1881 gebouwd SCHUUR ERF en TUIN in de Heerekade in de Korte Akk ren te Gouda wgk P Nr 315o zijnde in het Huis een ruim Voorhuis 2 Kamers Keuken 2 Kelders Zolder en t geen verder tot een goed Woonhuis behoort Een PAKHUIS en ERF zeer geschikt tot Kaaspakhuis met een een vrjjen opgang hebbend BOVENHUIS achter de Vischraarkt te Gouda wiJk l Nr 159 en 159a En een HUIS en ERF in de Lombardsteeg te Gouda wgk I Nr 90 En op DONDERDAG 4 MEI 1882 des middags te twaalf uren in hetzelfde Koffijhuis van een WINKELHUI3 ERF en TUIN wjjk D Nr 292 groot 11 Aren 40 Centiaren aan de Goudkade te Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DBOOGLEEVER te Gouda mmmmmsa