Goudsche Courant, zondag 23 april 1882

liT¥4li Woensdag U April 1882 rr 2767 eene rijke en groote keuze MANTELS zoowel voor DAMES als KUSDEREN D SAM SOM GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OV i I W P k k Ili vl V V bill jjke bediening hoopt X M WL W jLÜL X V Ji WLJi X hij de gunst zijner Btadgeuooten waardig te worden ïi FINALE UITVERKOOP zmeTboedeaüz en andere wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen degerenomeerde BORDEAüXW JN van 27 die steeds belegen per Zinker voorradig is Ook bij proefflessohen kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en iï anko toegezonden Alles wordt franko t huis g eleverd Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elizter eene zeer groote sortering GORDIJNNETELDOEKEN ITederl Comité ter Ondersteuning der Hulpl elioevende Israëlieten in Eusland Bewogen met het lot der Israëlieten in Rutland die de slachtoffers zjjn eener wreede volksbeweging hebben ondergeteekenden 7 ich tot eene conimissie vereenigd tot het inmamelen van giften ten behoeve dier ongelukkigen in overeenstemming met de beginselea vervat in de oproeping welke uitgegaan is van bet Utreebtjch Comité Nederland de bakermat der gewetensvrijheid vraagt niet naar godsdienstige of staatkundige richting als het de roepstem van het lijden hoort en nooit heeft die te vergeefs weerklonken in het gemoed onzer laudgenooten Ook ditmaal zal de menschlievendheid haar weg kennen en ten zegen worden van hen die ze dankbaar zullen ondervinden Elk der ondergeteekenden is bereid giften in ontvangst te nemen Die giften zullen op gewone wgze in de dagbladen vermeld worden Hel Comité te Waddinxveen I Waddinxveen G W C van DORT KROON Burgemeeeter 20 April 188 2 K van dbr TORBEN Cz Wethouder Q VAK LANGE W H LÖTTENBERG Pred der Hen Gem G VAN DER POT CWz Pred der Kern Oem Mïi I MOLENAAR Notaris 3 VAN DER BREGGEN Az lid van de Provinc Staten G SPEÜIT Az lid v d iemee t eraad en Grondeigenaar C VAN DER TORREN Kz Papierfabrikant S KAHN ONTVANGEN eene rijke en gjoote sortering ZIJDE JAPON STOFFEN SATINETS met bijbehoorende GARNERING A C L BEICK Tandarts nieuwe wét D SAMSOM J de JONG Az INSTRUMENTEËLE ZÜIVËRAAR vooifmalig adsistent van wijlen den Heer A J van Huizen Slaapkamers en Meublement W KOENAART dmjeUJks te consultee Kuiperstraat K 227 Met 3 jaar Garantie ren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam Snelpersdrak van A Bbinkhan te Gonda Sociëteit Ons Genoegen AANSTAANDEN MAANDAG 24 APRIL 1882 KINDERFEEST door den Heer M JU P Okhuijsen van Rotterdam TE KOOP aangeboden een jonge I jarige Melkgerende GEIT naar verkiezing met BOKJK Adres aan het Bureau dezer Courant EÈrTIMMERIfAf wordt GEVRAAGD voor vast werk aanbieding UI Persoon m DIESTELHORST üevraagfd ö a 6 TIMMERLIEDEN bij 1 W OK JONG Gouda De Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat bg zich gevestigd beeft als Mr SCHILDER worden Karneinelkttloot R 441 lANSTEKELïJKE ZIEKTE De Insijullluï van hd ntiilu K iilH in A BouvWr apoUiekcr to l arlJs geDecnl In weiulKO rtjKeo zimiler eenlï odore IjchaoiIoiniK pas onlstane of vcroudcrileTltwInirea witten vlfxjd enz De uIlHtekiiide resultaten Tandltmidtki B de duizenden gen in eu sederns jaren jUn r4 bet tD wurborg voor Hen vuige uauwkeurlg het roonolulS DWrOT M ALU OOtDI APOTHIUK Tf s Hage Snabilié Apotli ONTVANG EN BETAALKANTOOB L llroog leever Forluijii Rotterdam Rente ü Deposito s Opvraagbaar na één maand 3 twee 3 drie 3 zea 4 twaalf B Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tnsschenkomat van den heer Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gqoda 309e Staatsloterij De TREKKING der EERSTEKLASSE begint MAANDAG 24 APRILJ882 Openbare vrijwillige Verkooping om contant geld Op Woensdag den 26 April 1882 des voormiddags ten 9 ure aan deBouwmanswoning bewoond door K BURGER bjj den Lekkerkerkschen boezem in de gemeente Ouderkerk a d IJaiel ten overstaan van den notaris SPRUIJT residerende ajdaar van J S KOELJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 6 PINKEN eeuige KALVEREN 1 Vet VARKE 1 zesjarig PAARD bruine merrie 1 BOERENWAGEN en breeden Loop 1 SPEELWAGEN 1 SLEDE 2 SCHOUWEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN BRANDHOUT TAKKEBOS8EN MEUBELEN HUISRAAD enz alles niet daags vóór maar eerst bjj den aanvang der verkooping te bezichtigen mmtm BINNENLAND GOUDA 26 April 1 2 Z M Iieeft benuemd tot onlianger der belsatingen jiivoffreohteu eu accgaten te Sehiedam O U L NiUnt thaus te Gonda Bg iCpn Betluit ia herbeaoemd tot kantonredilerplaatavefanger in het kanton Gouda de heer mr j ÏVjrlugu Droogleever Te brginneu roet 1 Kei a a zal van hier te Woerden worden gedelscheerri een luitenant roet 38 onderoffioierea korporaala en raantchappen der infanterie zoodiit dr EetaUterkle roet het detachement teatingartillerie uit Utrectit Ie tarnen aldaar uitmaakt p ID 60 man Bg Kon betluit it goedgekeurd dat de burgemeetler van Hekendorp Lange Bulge Weide tu Piiprkop G A Haentjet Dekker tot taorctarlt dier gemeente il benoemd De hreren J J De Jongen J Sinita Ie Gouderak zgo herkozen reepeottevelgk tot hoofdingeland en hoofdingeland plaattverianger van de Kriropeneraaard Tot onderwgzer oiin de openbare lagere tehooi Ie Moordrecht it benoemd A Meeth onderwgzer te Leeuwarden Aaa ilen ouderwgter E vau Dsntlig werd op venoek eervol ontilag verleend Men lohrgft one uit Moordrecht In 18R9 werd alhier in bel leren geroepen eene afdeeling vsu het Ne lerlandtch Sohoolverbund Dete dealing vond ren ruim urbeidtveld immeri de tairgke Igudraaiergen waren uit den aard der nk de ruak dal vele kinderen reedt op war jeugdigen leettgd tot den arbeid bel draaien van het wiel van den tpinner werden geroepen en menigeen heeft cgn prille jeugd op bel blok de titplaatt van den draaier doorgebracht Aan dirn Ireurigen toettand een einde Ie maken en de jonge kinderen Ier icbool te doen gaan wat het tcüooDe doel dat da afdeeling van hel Sohoolverbond tiofa voorttelde Hare onvermoeide werkzaamheid ge teund door de medewerking van eenige fabrikanten bracht het dan ook ipoedig loorer dat eenige tpinnen het werk vroeger aan hel kind of dragen door eene veranderde inrichting an het wiel telf kondrn erriohten oodat hel getal kinderen aan den arbeid onttrokken alleugt grooter werd Toen eiudrigk de wet van 19 September 1874 Slootiblad no ISO maatregelen nam tol het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarlooiing van kinderen en verbood kindereu beneden twaalf jaar in dieatt t hebben wat wel het voornaamate werk der afdeeling haar uit de handen genomen maar verig bleef zg arbeiden tot het opwekken en aaitmoedigen van de belangtlelling in het onderwga en aanaporen tot getroaw aoboolbezoek Na de ontbinding van hel Nederlandach tcboolverbond bleef de afdeeling alt eene telfitandige vereeniging butaan onder den naam van vMoordreoht t tchoolverbond en werd het ichooUereuim door haar tooveel mogelgk bettreden Belooning voor getrouw lehoolbezoek wat een harer middelen Hoe menig kind deukt nog vaak met bigde herinnering aan de nititapjet naar Rotterdam aan het vele onbekende daar gezien aan het genoegen daar geamaakt I Eindelgk toen de overtuiging van het belang van lioed onderwgt getrouw genoten iu de hanen drr meette oudert de overhand had verkregen beaohouwde de vereeniging bare taak alt afgedaan In de vergadering der leden op ïl April jl werd de vereeniging onthondea Met zelfvoldoening mogen ig die de vereeniging hehben geiteund en bcttuurd terugzien op hun werk I De gemeente raag er troltoh op zgndat zoovelen lioh begverd hebbeu de goede zaak van het ondfrwgt op zoo linke wgze te bevordereu I Te Ouderkerk a d IJtel ign in twee gezinnen aan deu Oudenlaudtchen weg woonachtig pokkeu uitgebroken Men verneemt dal d Koning heeft betloten het paieii op den Kurulerd fk voor vgf ton aau het Gemeentebeatuur te verkoopen ï K H print Alexander herft weder rolgent de Haagicbe kroniek der M C Ct lioor het overlgden van zgn adjudant levent fcofmtartobalk den kapitein Van Goent een ernitigM tebok gekregen die zgn toch reedt wankelende gnondheia weder ematig beilreigt De print wat at t gehecht aan den heer V n Goent deze wat alttichien de eenige wiegt Madgevingen op den prilM inirlaed hadden wanneer hÜ zich in moeielgke oiliataDdighedeo Ie reel door de ingevingen van z jn pikkelbiuir hart liet leiden Zaterdag jl n te a IU e in zereutigjarigen ouderdom overleden de heer 7 Botgoitchek een man die zich in de rauu ekale wereld door grondige keunii en leeljarige toewgdiug aau zgn vak niet minder ala door zgne pertoonl ke hordanighedeu talrijke vrienden had lerworrwu De vereeniging tot verfcwidiging van het Evangelie aan Soandinaviscbe zeelieden te Bergen in Noorwegen die tot dat doeleinde ia de foornaamtte zeehavent kerken atiohl heeft Zondag Ie Amtterdaro haar keikgebouw met veel pleohti lMid geopend De veriohillende geettelyken der verbuiging wareir tot d dienatoefening daarheen gekomelt De Kouiugin van Zwaden begeleid door drn contul en voorgegaan door den pi otl woonde den dienst bg Aan de kerk it eea Ufooal verbonden waar zeelieden zich den avond fen nutte kunnen maken Het Nederlandiche warillieden verbond dat 28 en 29 Mei e k te BoiMidam zijne joarlgkiche algemeeM vergadering hfllM lal o a behandelen Voorstel van if gebeele h gedeeltetgke koalelootttelling voor min of onvermogenden ran het onderwgt op de Hoogere Burgertcholeu i Het verbond driuge bg de regeering aan op verplicht lager onderwgt c Wat kan het werklie len verband voor het algemeen ttemreeht doen d Il bet oprichten van een baiaar of rerkooplokaal in elke marktplaala dat niltluilend de artikelen van Nederlandtch fabrikaat aan de marktbrengt wentchelgk c Wat Ie doen om lo toeucht te verkrggeo van den tiaat op fabrieken en werkplaatsen 2o hel 10 unrtteltel iu Ie voeren en So de zoo hoog noodige wet op den arbeid te erlangen Men leest in het Leidteie DugiUid De beroemde koattchool van wglen Pieier de Baad f earlitj te Venr wordt met 1 Aug a t opgeheven Vonlenkinderen hebben aldaar hun opleiding genoten Voor een paar jaar bestond hel plan de inrichting te rergrouteu nu echter schgut de Committie tot opheffing ven de aohool te zgn betloten Zgn de berichten juist dan heeft de erflater den Staat het belangrgk landgoed vermaakt zoodra de tchool te niet mocht gaan Ten aanzien van de pogingen om den uilroer ran melkvee enz naar Engeland te heratellen tchrgfi de heer Julet ran Hasselt uil Kampen aan Bet f e d D vNoar aanleiding van hel opwekkend woord van Mr Amersfoort in Het tl v d D overgenomen in een vorig nr der Omdtcte CV voorkomende werd terstond door den Voorzitter der Kamper Kamer ran Koophandel en Fabrieken een tpoedeiaohende vergadering belegd met bet doel de zaak waarroor Mr 4 zeer terecht zich bijzon ler intreateert te ondersteuneu Met algemeene stemmen werd door de Kamer r K en F te dezer plaatse het besluit genomen zich Ie wenden tot Z E den heer Minister ran builenlandsohe zaken met het eerbiedig rerzoek ran zgn kant alle mogelgke pogingen in het werk te stellen bg het Britsche gourernement teneinde den inroer van het NederUiidsche melkvee enz in QrootBrittanie en Ierland weer toegestaan te krggon Het ligt nu dunkt mg niet slechts op den weg der gezamenlgke K v K en F om by den Minitier van buitenldudtche zaken erntlig aan te dringen op Z E krachtige medewerking doch ook op de Gemeentebesturen hier Ie lande om in dezelfde richting als die der K v K en F werkzaam te zgn Suboldia scfaigft Heeils in de vorige week vernamen wg dat de Maalscbappg LiMaeu te Watergraafsmeer zal geliquideerd worden en dat de gebeele iurichting met alles Wat er aau verbonden is verkocht is l3il bericht schgnt niet onjuist te zijn immers van verscliillende zgden wordt het bevestigd Men rerzekert er bij dat het in verband staat met de plannen van eenige belangstelleniien om de Tuinbouwschool akiaar ie reorganiteeren alles wat niet direct daartoe behoort zon dan opgeheven worden Reeds lang wareu out dergelgke plannen bekend miar ze hingen nog te zeer in de lucht om er melding rau ie maken Ook na bepalen wg ons er roorhands toe de echo van andere berichtgevers te zijn Met belangstelling doorzagen wij het laatste nommer van Sempermre het orgaan der Maatichappg li n aia maar dit bewaarde daaromtrent een bracheidcn ttilzwijgen niettegenstaande de redactie van dat blad zeker wel goed op de hoogte zal zgn Dit doet ont vermoeden dat de zaak nog hangende ia en men hear uog niét voor publiciteit geschikt achtte Zeit zeker i an genoeg beteekenit out er uiet al te voorbarig mede te lijn Denkelijk zal men er wel epoedig nadere bgzonderheden vaa vernemen Aan de Stiektwht Courant werd medegedeeld dat het gemeeniebesluur van Amsterdam het terrein had oangekooht om er eene gemeentelgke tainbouwtekoolte vestigen Eene zeer aitvoerige nota van inlichtingen dea Ministers van koloniën op het adres van Ijaitenantgeoeraal van der Heydea it than stn de Kamer ingezonden Daarin ttelt de Miuiiter de gedragtIgn der Indiiohe regeeriog tegenover den generaal van der Hcyden zoowel ia het algemeen alt meer bijzonder bg het zoogenaamde incident Der Kinderen in het licht om e trachten de overtuiging te vestigen of Ie bevestigen dat de landvoogd die gedurende zet jaar met volkomen toewijding de ladische gewesten beituurde ook te dezer cake alleen handelde met het oog op het algemeen belang en daarbij zelfa met meer dau gewone ooosideratie en welwillendheid heefi gehandeld Uitvoerig wordt uiteengezet dal de Gouverneur Generaal den generaal van der Heyden niet getehikt achtte on het burgerlijk bestuur op Atjeh in te riobteo met het oog op gedane ervaring ten aanzien van het burgerlgk beleid des generaals wiens militaire verdiensten door den Gouv Gen ten zeerste werden gewaardeerd De Minister wijst er nadrukkelgk op dat de openbaarmaking van bezwarende bescheiden tegen den ensch en geheel buiten de tehnld der Begeering is uitgelokt door den generaal zelven en door anderen die hen miskend achtten De Minister vertrouwt dat de herinnering aan de te kortkomiRgen van den heer van der Heyden als ciriel bestuurder zal verloren gaan en de generaal van der Hryden in het aandenken van het dankbaar Nederlsndsche volk alleen zal voortleven als deerraren veldheer wiens krggabeleid een gevaarlgken vijand heeft bedwongen en die door de onderwerping van Atjeh zich in de hoogste mate heeft verdienstelgk gemaaakt jegens Koning en Vaderland Men meldt uit Utrecht Op Zondag 16 dezer kwamen commissarissen en de directie van Nationaal belang in het station van hel Rgnspoor alhier bgeen om te zamen een uilstapje naar Cnlemborg en daar de bepalingen der maatschappg iu oogenschouw te nemen Zooals bekend is stelt Nationaal belang zich ten doel overal in hel land langs de spoorwegbermeu en op tot de exploitatie mastschappg behoorende vrgliggende gronden die daartoe geschikt zgn vruchtbooiden te planten Het derde jaar ran beslaan dezer maatschappg it ingetreden en opmerkelgk is het de resultaten te zien die nu reeds verkregen werden In de nabgheid van de groote brug orer de Lek rijn de spoorbermen ran zeer aanzienlijke breedte en grenzen daaraan uog zeer brecde strooken MftiWJaJB ji