Goudsche Courant, woensdag 26 april 1882

niterst rmdhtbaar land Ia IB81 werden daargeplant 408 balfstam appelboomea 116 boogstam ppelboomeD 87 halfalam vrinterjauneu 973 boogstam TarkenaprainieD 4800 frambozen 6540 zwarte aalbessen 2060 roode aalbessen 2600 kruisbessen en 300 hazelnoten De aauplantingen omTatten alleen te Coleraborg ongeveer 4 bunders lerwyl deze hier nog aanzieulgk kunnen worden uitgebreid Deze groote boom en ruchteugaardeu die voor de toekomst aanzienlgke winsten beloveo worden zorgvuldig onderhouden behoorlijk gemest en nu reeds droegen tal van die jeugdige boomen knop en bloem Op eeu afzonderlyk stuk grond is tevens eeue kweekery aangelegd opdiit de maatschappij later uit eigen voorraad zal kunnen betrekken en niet meer van den al of niet grooten voorraad bij de boomkweekera afhajikelijk zal zyn Meo moet den prachtigen aanlejf te Culemborg hebben gezien om zieh een denkbeeld te kunnen vormen van hetgeen National Belang worden kan In een Zondag te s Bosoh gehouden vergadering van slijters werd met aigrmeene stemmen besloten met 1 Mei a a het gedistilleerd tevens de likeuren met 10 cent per liter en per flesoh te verhoogen terwyl sy voor het zoogenaamde half maatje j deciliter vijf oeiit zullen bedingen Dit geldt ook voor slyters die per glas verkoopen voor de toonbank Aan de niet tegenwoordig geweest zynde slyters zal een Igst ter teekening worden aangeboden om hun toetreding tot dii besluit te verkrggen De maatregel zal niet van toepassing zijn op kleine herbergiers die hun drank ten uitvwkoop by de slijters halen Te Lemberg is de eerste trein met Joodsohe vluchtelingen uit Rusland bestaande uit 160 mannen en vrouwen en 40 kinderen op de doorreis naar Amerika den 16 aangekomen het damescomité dat zloh daartoe gevormd had ontving de vluchtelingen in het slation Al de landverhuizers ontvingen van wege het Ëngelsoh hulpoomité een handgeld van 3 gulden Een vertegenwoordiger van het comité zorgde persoonlyk voor de uitvoering van de door het uitvoerend comité genomen maatregelen die aller bewondering wekken door hun doelmatigheid Xe Hamburg worden de vluchtelingen aau de hoede van eeu anderen vertegenwoordiger van het Londensohe comité toevertrouwd den 17 werd de tweede trein met 200 landverhuizers uit Brody verwacht Buitenlandsch Overzicht Het staatkundig leven in Frankryk zal tegen het einde dezer maand weder onlvaken want dan hervatten de kumercommiasiëu aan welke het onderzoek van de voorstellen betreffende het leger en de staatsbegrooting ia opgedragen haren arbeid De zitting der Algemeene Raden loopt ten einde en is in vele departementen reeds gesloten Gelyk men mededeelt hebben slechts enkele de schoolquaestie aangeroerd Met betrekking tot de verkiezing der burgemeesters heeft het de ontevredenheid gewekt dat vele afgevaardigden ook naar dien post dingen evenals naar dien van lid der Algemeene Rnden ofschoon cy toch gedurende het grootste gedeelte van het jaar niet in de gemeente zelve maar te Parys zijo Men aoht daarom eene wetjelyke bepaling betreffende de onvereenigbaarheid der belrekking van afgevaardigde en senator met eenigen nuderen openbaren post allernoodzakelykst Het Journal offieiel deelde het besluit mede tot organiutie van bet regentschap Tunis Overigens is er in Fraukryk geen belangryk nieuws De clericalen zyn uit hun humeur omdat er zoo weinig geld inkomt voor de zoogenaamde vrije scholen De Zwiisersohe Nationale Raad heefC met 104 tegen 20 stemmen het bandelstractaat met Fraukryk goedgekeurd De Spaacsehc Cortes nam het bandelstractaat met Frankryk eveneens met groote meerderheid aan 237 tegen 29 stemmen Door den voorzitter iler syndicnl kamer voor den uitvoerhandel te Farys is den minister Tirard een brief gezonden waarin op een hernieuwing der onderhandelingen met Qroot Britanniè over het handelsverdrag aangedrongen wordt De Kamer aoht het stelsel van behandeling op den voet der meest begunstigde natie slechts eeue bevestiging van de onzekerheid welke tusschen beide landen ten opzichte der handelsbetrekkingen heerscht Ëen ni£uw verdrag kan naar haar gevoelen geene moeilykheden opleveren omdat er slechts weinige artikelen zgn waarover men bet nog niet eens is en van den aanvang af werd bepaald dat de bestaande rechten geene verhooging zouden ondergaan Met betrekking tot de verandering Ier rechten ad valoren fl ü specifieke rechten acht de Kamer de bedriegelijke praktijken tot wering waarvan de verandering geschiedde ouder beide stelsels even gemakkelijk Voor Europa zal uit den laatsteu opstand in Bosnië en Herzegowina geen gevaar meer spruiten maar de Oustenryksohe monarchie is nog niet door de moeilijkheden been welke de annexatie dier lauden haar bracht Hen i in de vier jaren welke na het Berlynscbe congres zyn verloopeu niet veel verder gekomen Wel nebben de troepen des ryks hunne meerderheid schitterend getoond maar in de politieke verhoudingen mist men eiken triomf De bevolking der beide provinciën staat voor het Beerendeel even vgandig tegenover de Oosteorg kers als vroeger tegenover de Turken Crivoscië is thans geheel ontvolkt Jit haat tegen het Oostenrgkscb bestuur vluchten de bewoners nagenoeg allen naar Montenegro De regeering erkende in de begrootingscommissies der delegaties dat de opstandelingen werkelijk reden hadden tot klagen zoowel over de invoering van den dienstplicht als de verhooging der belastingen maar de heer Von Szlavy gaf toch te keu nen dat de regeering zich aan dezelfde btginselen wil houden en graaf Bylandt zelde zonder er veel redenen voor aau te voeren dat hg nogal eengunstlgen invloed wachtte op de bevolking van de civiele ambtenaren die met het leger zijn medegezondeu Maar bet staat vrg vast dat de tot uogtoe gevolgde wgze van bestuur op mislukking moet uitlooprn en au bg deze gelegenheid de ministers niet met nieuwe planuen voor den dag zgn gekomen houdt men ben voor au boul de leur moyeiu In elk geval zal men de mllitiewet in dezen zomer gaan toepuBsen wat met groote moeilijkheden kan gepaard gaan En komen de soldaten ook al Irouw opdagen dan kost zooals eeu der leden van de commissie op bitteren toon zeide iedere recruut aan het land ƒ 25 000 Het blijkt een duur geschenk dat graaf Andrassy uit Berlgn voor de monarchie medebrocht Eerst in het begin der aanstaande week zal de Duilsche Bondsraad zieh in vereenigde zitting met het wetsontwerp op het tabaksmonopolie bezig kunmn houden Aan dit stastslichaam is ook het debat over het beginsel der voordracht voorbehouden en men verwacht dat prins Bismarck daaraan zal deelnemen de tegenstanders van het ontwerp zullen dan hunne bedenkingen in haren vollen omvang kunnen outwikkelen Volgens de Magd Zettung zou de loetrediug van Beleren tot het mouopolie op de tabak nog niet zoo zeker zgn als in den laatsten tgd gemeld werd De berichten uit Rusland over de Jodenvervolgiugen zgn steeds van treurigen aard tkn gelukkig verschijnsel is het dat de pauslavistisobe partij zloh openlijk tegen de verrolging verklaart dit is de voornaamste reden van de oppositie tegen Ignalieff De Oolo meldt dat op voorstel van den Minister van Justitie de Keizer bevolen heeft dat alle processen welke op de mishandeling van Joodsche ingezetenen betrekking hebben zoowel by de vrederechters als bij de algemeene gerechtshoven met poed moeten worden behandeld Ook thans wordt in de buitenlandsche bladen weer gesproken van de aftreding van Iguatietf Bg voortduiing worden lit Ierland berichten over min of meer ernstige agrarische misdrgven ontvangen Zoo werd dezer dagen in de nabgbeid van Kilberly graafschap Limerick de rentmeester van een der daar gelegen landgoederen vermoord Van den andereu kant gaat de Regeeriog met het invrijheidstellen van verdachten voort Sedert 1 April zgn 260 personen uit den kerker ontslagen en aan het freeman Journal wordt uit Londen geschreven dat men binnenkort een algemeen ontslag van verdachten te gemoet ziet o a ook van de Amerikaausche onderdanen die zich in hechtenis bevinden De Otterver vernam dat bet Engelscbe Ministerie beraadslaagde over het door den vnormaligen Minister van Marine Smith aaugekondigde voorstel betreffende uitbreiding van de bepalingen der lersche landwet voor zooveel aankoop van pachtgoederen betreft Naar bet blad verneemt is beslo en om de ondersleuning der oppositie in de uitvoering van praotiscfae wetlelgke bepalingen in deze richting aan te nemen nfcTEz o iTF kT Met VoorstelPrince IN den GEMEENTERAAD De Ooudacie Courant van Zondag bevatte een ingezonden stukje waarin de hoop wordt uitgesproken dat de Baad het bekende voorstel van den heer Prince aauneme Schrgver dezes en ik verzeker het u m de Redacteur niet hg alleen is van een ander gevoelen hetwelk hg door deze weuscht te openbaren Wat toch ia het gevalP De öemeenteraad besluit met meerderheid van stemmen tot demping der Blauwstraat en Nieuwe Haven hel weik wordt aanbesteed B en W stellen voor het aan den minsten insofaryver Ie gunnen en uu komt Ier elfder ure een lid van het Dagelykscb Bestuur met het voorstel alles te niet Ie doen te handelen alsof er niets gebeurd ware en de demping niet t doen plaats hebben Wordt dit voorstel i au den beer Prince aangenomen dan heeft een handeling plaats die zeker eenig is onder de daden der Nederlandsobe ge meentevertegenwoordiging en die de deur openzet voor allerlei vreemde betluiten Een besluit In den geest zooals dp beer Prince wil uitlokken zal een antecedent vormen dat hoogst nadeelig is Qesteld toch dat de raad het voorstel aauneme dan geschiedt dit alleen om de geldfuae tie eu wat is dan waarschgiilyk of althans mogelijkP Dat ludat de Raad besloten heeft de demping te doen vervallen ea de bruggen4bouw voor rekening van den oudsten Wethouder te laten doorgaan nadat de unubeslediug voor het maken dier bruggen heeft plaats gehad en dit werk moet warden gegund het raadslid Samsom zoonU ineii weet de voorsleller van de demping opstaat eu eveneens in erne uitvoerige rede met dezelfde argumenten voorstelt op het raadsbesluit betr de bruggen terug te komen onder bereid verklaring de kpsteu der demping voor zyn rekening te nemen Zoo iels ian geschieden en of hel zal gesohieden hangt alleen af van het feit of de particuliere schatkist des bi errn Samaoin evengoed voorzien is als die van den heer Prince en of hij even gal Is om van eeiiige duizenden ten behoeve van zyn denkbeeld afstand te willen doen En geschiedt het doet de beer Samsom dit voorstel dan moet de gemeenteraad zich eenmaal begeven hebbende op het glibberige pad om voor geldelyke winst zgn besluiten te herroepen consequent blyveo en opnieuw terugkomen op het eenmaal besloteue Het is waar wie weel wat de beer Prince dan wéér zou doen Een roiaal karakter eeu vuile bears eu een hart gloeiend voor de belangen igner geboortestad zouden hem wellicht bewegen opnieaw een nog ruialér aanbod Ie doen doch waar lou dau het eind zijn De wnardigheid van den Raad eisobt daarom dal men onder volmondige erkenning van de uitstekende bedoelingen van den heer Prince zyn voorsttl vernerpe De geldquarslie ia zeker eeu voorname zaak voor eene gemeente als Gouda lij is echter niet lie eenige niet de hoofdzaak Allereerst zy men er op bedacht dat alle handelingen van den Raad uit eeu oogpunt van waardigheid den toets van een gestreng onderzoek kuunen doorstaan H De EfecteiLl eiirs XVIL Amsterdam 24 April 1882 Een onbehagelgke week was de vorige Kon Maandag nog op eenige verbetering voor Metallieken en Rossen worden vermeld en ook Donderdag op een vrij algemeene verbetering wyzen gedurende de overige dagen was de benrs lusteloos eu flauw voor schier alle waarden BiNMENLANOsCHE wAABDEN Stttot ftmdten noteerden Zaterdag 67V8 O lOl 102 Araorl synd 96 Enirepot dok 104 Premieleeninge Amit loten noteerden 104V i 108Vi Roti 100 Oemeenleorediet 94t Paleisloten 119 Spoortoegleeningen De variatiën hebben ook hier weinig Ie betrekenen Aand Haarl Zandv noteerden 129 Holl sp 148 Expl ray 117 centraal 48Vs Indische 142 Kynsp volg 16lV JE 8 120 £ 3 107 Westf 107 Boxtel 16 Van de obligatiën vermelden we dat 5 pCt Ëxpl mg 73 81 eu gest Boxtel erloren Qest centraal beter TramKayleeningen Aand Amst Rytuigv verloren door groot aanbod 10 pCt 60 Indische verloor l 88 Rolt 89 Samarang 1 booger 99 Induetrieele waarden De voornaamste wgzigingen in deze soorten zyn Afr Hv 6 Ind Handelsbk 1 Rott Hv ruim 1 lager Aand Amst Bk en Stoomv Nederl 2 booger Aand Havenstoomb sloten onveranderd 116 EuBOPEESCHE WAARDEN Staal fondten Een paar fondsen die zelden veranderen de 4 pGt Belg eert en de 5 pCl Fr Inschr gingen in de vorige week Vs i 3 pCl achteruit 99 4 lOSVi Met uitzondering der goudleeningen waren Hongaren en Ooslenrgkers iets minder tlong leen 67 verloor het meest nl Van de goudl was de 5 pCt Hong V t de 6 pCt do 1 de 4 pCl do s Ooslenr l s eter Zg noteeiden resp 80 s 100 74 j 79 Ital orig inschr moest l j pfU geven doch 81 profileerde Russen waren in de eerste dagen der week nog al willig en hoewel zy later weer verminderden is toch voor de meesten eenig avans te vermelden Spanjaarden moesten circa prgsgevtu Turken sloten nagenoeg onveranderd doch 4 pCl Egypte ging 1 ochteruit 66 Premitleenitigen Oostenigkeche circa i Madiid j Turken s booger Hong l l beiss i u Russen s minder Spoortoegleeningen Theiss sp verneterdeii 1 Fr Oost 1 pC Knrsk Chark L S Vis Rias Wiasm s Z V 1 pCt Overigens gingen de meeste soorten terug aand Warschau Weenen IV4 4 pCl Hyp Rusi Gr Mg l i Bret Graj Rrak 1 Mosk Sinol l s de overige hoogstens Vs Induitrieele maarden Voor de 6 pCt paudbr dei Cenir Buss Bk is weer een avans Ie vermelden van 3 pCt Ameïikaansche WAABDEN Staott oiidetn De veranileringci hebben hier weinig te beteekenen Oude Mexicanen beier nirowe s minder Columbi ineu en Peruanen een paar fracties lager Venezuela s ♦ hooger Spoorwegleeningen Meerendeels waren deze soorten Vl i i lager Wubtish verloor 4Vs De verbeteringen zgn luttel indu trieele teaarden Omtrent deze soorten valt niets te vermelden zy sluiten nagenorg als de vorige week PaOLONGATIÏ EENTE 6 pC t T P S Europeesohe waarden waren vaster en kouden iets verbeteren Spaujaanlen waren gezocht l iPCt Buitenl steeg 4pOi Egypte 66 Vu Mexicanen en Peruanen onveranderd Amerik Sporen gingen alwéér achteruil zoowel door uitheemsch als plaatsrlyk aanbod Cairo St Louiseert vielen van 67 s op 88 Canada South van 49 op 41Vu Denver Rio s van 60 s op W Wabash van 51 Vu 60 1 Onze Slaalsfondsrn iets minder behalve voor integralen die wonnen Aand eu obl uilg sch Centraal morsten een paar fraoiiën prijs geven Rott tram s ter Afr Hv 1 pCt lager AFK01 DlGli 3 BUHGEMJEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Hollaud van den In April 1882 A No 364 1 3e Afd Prot Blad No 26 betreffrude de beschrijving voor de Personerle Belasting dienstjaar 1882 83 doen te welen lo Dal de Ontvanger der Directe Belastingen aan de woningen drr ingezetenen op Maandag den 8 Mei aanstaande en volgende Hagen ter invnlliilg lal doen bezorgen een Beschrijvingsbiljet inhoudende eene korte schets van de grondslagen der voornoemde belasting hetwelk acht dagen na de uitreiking door of van wege dien Ontvanger zal worden afgehaald lerwgl zg welke bg de beschrijving geen biljet zullen hebben ontvangen gehouden zgn om de vereischle beboorIgk ingevulde verkloringen vóór of uiterlgk op deu 31n Mei dezes jaars in te dienen ten kantor van den Ontvanger alwaar de biljetten ter invulling steeds verkrggbaar zullen zgn o Dat tol legenschatters zijn aangesteld de Heeren P M Roosendaal P A Burgboat H Nederborst en 6 nn Gent Wordende de belanghebbenden voorli in bel bgzonder tandaohtig gemaakt lo Op de wgiigingen welke by de wet van 9 April 1869 Staattblad a 69 in de wet van 29 Maart 1833 StaaUblad n 4 zyn gebracht als aan ari 17 der wet 1833 is toegevoegd de volgende bepaling Wegens Viouwelgke dienstboden die op den in Mei des ja r waarover de belasting loopt onder dan 18 en jonger dau 21 jaren zyn bedraagt de belasting ƒ 6 00 zonder toepassing van het Opklimmend tarief art 19 lelt g tn k dier wet aangevuld bg art 10 d wet van 1843 wordt gelezen als olgt Dieasl en werkboden in gebouwen instellingen gestichten of inrichtingen vermeld onder lilt e en d van art 6 § 2 voor zooveel zg geen l belastbare diensten verrichten rechtstreeks ten behoeve van hen die aldaar in eenige betrekking i of als leden werkzaam zg i De eenige vrou welgke bediende overigens naar de eerste derde of vierde klasse belastbaar in dienst van deu belastingplichtige welke geene andere bedienden houdt eu vier of meer eigen of aangebuwde kinderen kindskinderen of pupillen by zich heeft inwonen die op ern In Mei des joars waarover de belasting loopt jonger dan 21 jaren zgii De twee eerste porographen van art 27 der wet van 29 Maart 1833 Staattblad n 4 zijn gewgzigd als volgt 1 Die na deu 16n Mei een perreel in gebruik neemt is voor dit perceel de belastiug naar de vier eerste grondslagen voor den lijd des dieiisijaars die dan nog over is verschuldigd i 2 Aan den belastingplichtige die in den loop des dirnstjaars eeu pere l verlaa zonder daarin eenige roetende gi ederen of iemand in zgn dienst achter Ie lAen wordt ontheffing verleend van zgn aantloir naar de vier eerste grondslagen voor den tgd des diensijaars die dan nog over is indien daarvan door hein binnen deu tijd van eene maond volgende Op dien waarin hij het perceel verliet tegen bewijs schriftelijke aangifte IS gedaan ten kaniore des Ontvangers op eeu aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet De ontheffing wjrdt ook verleend over het diie muandelijksche lijdvak wfcarni bel perceel werd verlaten indien de belusliiigplirhtige daarna doch in den loop vaii datzelfde tgdvak een f uodcr perceel waarvoor hij lielasliiigplichtig is irin gebruik neemt Bg overlijden van den btlastingplichlige tredea zgne erfgenamen in dereKde rechirn en verplichtingen De aangifte volgens hel Ie en 3e lid inge dieud wolden als gewone btzwaarschrifieii aan gemerkt eu behandeld d Aan 1 van art 28 der bovengenoemde wet van 1883 zijn de navolgende bepalingen toegevoegd Ten aanzien van den eersten grondslag kunnen behalve de joarlyksohe onzuivere huurwaarde ook maandof weekhnren worueu aangegeven Andere aangiften wordrn aangemerkt als niet gei aao Voor zoover de belastingplicbtige de aang eveu maandof weekhuren niel zelf tot jaarhuren heeft herleid wordt de eerste door vermenigvuldiging met tien en de laatsie door vermenigvuldiging met d ie en dertig lot jaarbuur herleid tn olioo herleid als de aangegeven jaarlijksche onzuivere huurwaanle aangemerkt 2o Op de erplichlinu om bg hunne bezwaarschriften ingevolge on 1 der wel lan den 4n April 1870 Staattblad n 80 over te leggen een duplicaat van bun asiislaghiljel tegen betaling van 6 cents bij den Ontvanger der Directe Belasting verkrijgbaar gaield Gouda 18 April 1882 De Burgemeester en Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOOHN De 8 cretaris BROUWER AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland vau den 1 April 1882 A no 354 2 3e afd Prov blad no 24 betreffendr de beschrijving voor bel Patentrecht over 1883 dat is van den 1 Mei 1882 tot den 30 April 1883 brengen ter algemeene kennis lo Dat op den 1 Mei aanslaande een aanvang zal worden gemaakt met de bescbrgviug der patentplicbtigen Tabel 14 no 37 lot 40 zgnde de slijters tappers kofiiebuis kroegbonders enz en met bet rondbrengen aan de buizen van de declaratoiren die na verloop van drie dagen van wege deu Ontvanger der Directe Belastingen weder zullen worden afgehaald waarby gemelde palenipliebtigeu worden herinnerd aan de bepalingen van art 2 der WET van den 24 April 1843 Slbl no 16 dat zijhun beroep niel mogen uitoefenen dan nadat zg de helft van huu aanslag over hel dienstjaar 1882 hebben voldaan en nadat het verschuldigde over het voorgaande jaar ten volle zal zgn aangezuiverd waarvan zal moeien blijken alvorens de palent acten aan hen zullen unueu worden afgegeven Dat zoo spoedig mogelijk hunne aanslagbiljetten zullen worden bezorgd de pateul acleu in gereedheid gebracht en hel lydslip bekend gemaakt waarop die zullen worden uitgereikt 2o Dat met de brschrgving van de gewone paientpliobligen over den jare 1882 begonnen zal worden den 8 Mei aanstaande en de verklaringen aan de buizen der Ingezetenen zullen worden rondgebracht dat de weder inzameling dier verklaringen zal plaats hebben acht dagen na de uitgifte op welke verklaring die kooplieden of winkeliers welke buskruid willen verkoopen of vuurwerken maken zulks zullen moeten vermelden ten einde dit op huu patent uitgedrukt worde hen hierbg herinnerende aan art 21 der Wet van den 29 Janunri 18 16 Slbl no 7 luidende Kooplieden of winkeliers in sleden plaatsen of teu platten lande welke buskruid willen verkoopen of vuurwerken makei zullen deze nering niet vermogen te doen noch dit beroep uitoefenen zonder dat zulks op bun patent worde uitgedrukt op de boete van ƒ 500 enz Ook zullen liiegeneu welke hunne goederen of waren levens op de wijze der kramers verkoopen gehouden zgn op hunne verklaringen daarvM sselding te m ken en zich des wegens aan 1 geven onverschillig of dit all n tnje gemeente hunner woning dan elders pK 3o Dat de registers der patentplichtigen znllen worden gesloten len 31 Mei aanstaande wordende wgders de b langhebbendei verwezen naar de bepa lingen van art 18 en 37 der Wet van Hm 9i M 1819 Stbln 34 ba dele dezoo van7everplchtbg van hen welke by de algemeene boschrijvinr ziln overgeslagen al van de boelen legen het L W van en gebreke in de aangifte zel e te lru 40 Dat de eigenaars vaste huurders of ndeJe vaste gebruikers van binnm vaarluigen zich ter hl koming van PATENT znllen moeten aangev oJ bel Raadbut dezer gemeeite ten bureele van HH Zetters medebrengende bunnenmeetbrief en hun n Sonderdt l 6o Da de kramers alhier niel gedomicilieerde ondernemers van vermakelgkheden en debitanteu v n lotergbnefjes dte beroepen niet mogen uitoefenen alvorens hel verschulddigde patentrecht te bZn vo daan wn zu len zich mi i i = en gifle alsmede ten bu le van HH 7 rvoegen wordende t ke m s en m Z T palentplichtigen herinnerd d l de M rhm k niet vermag toe te laten Uzi l A rrtc n tenten kramen of stallen wanneer zg niel van n rntl acten voorzien zijn patent 60 Dat bij het indienen van bezwaarschriften ingevolge art 1 der Wet van den 4 AnHI R7n van het aanslagbiljet tegr betaling a 5 cents M den Ontvanger der Directe Belastingen verk S GOUDA den 18 April 1882 De Burgrraeesirren We thouders voornoemd an BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BESMETTELIJKE ZIEKTEN POKKEN De BURGEMEESTER van Gouda Gezien art 21 der Wet van 4 December 1872 S zI NTltr epideT trkoln emeent Maakt bekend dal edurerde de week van IS April tol 22 Apnl 1882 door die ziekte zij aangetast 3 personen eu daaraan niemand is overleden Gouda den 22 April 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Burgerli ke Stand GODDA GEBOREN il April CoraHU Wilhetas J p H M n t w a 22 El b tl o der J G rri l M n Gooi 83 Ar e ouder t der I in H U M n Clh ri ouder Ji c v Il f I 1 P i l B k en A W viD Bliokcnslena J OVERLEDEN 22 Apr l P J v a Egk 1 j 1 D A J C deGr i Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 13 tot 20 April 1882 Moordrecht GEBOBEN Gersrd oodn H Homborg en M Steenbergen M n Geertrui onder f Frederik en M C v n der Gieseo OVE tl EUEN T de Wilde O 1 C NoorUnder IBm ONDERTROUW n P J B on 29j nE deK ek24 Gouderak GEBOREN Grietje onder A Huismoi en A v n I cn en Stolwijk OVERLEDEN J v n D m 35 1 J van Enk 17 i GEHUHü A Dam ei A Stoot Zevenhuizen OVERLEDEN H van Zoylen 4 m D Crone n ADVERTENTIËN Voor de vele bewflzen van deeluemingondervonden bg het overljjden van ons Dochtertje betuigen vrg onzen harteljjken dank G IJSSELSTIJN P C IJSSELSTIJNGouda 25 April 1882 van Ebuwen