Goudsche Courant, vrijdag 28 april 1882

peraent voor ieder kind dat nog geen vgftien jsren oud is alles te zameu nooit meer dan de helft van het loon Is of wordt het kind beneden 16 jaren moederloos d u bedraagt de toehige 16 percent Onden of grootouders van den overledene wier kostwinner hg was krijg n tot hun dood of tot bel ophouden der behoeftigheid 20 percent van bet loon De vertekering geschiedt door de ondtrneiners der bedrgven op den grondslag der onderlinge verzekering lOodat zg de toelagen belalen behalve één vierde der som waarin het rgk voorziet Dit zgn slechts dr huofdbepaliiigen van hel omwerp de bijzonderheden zouden ons te ver voeren Het is ecuc bclaiigrgke poging op den weg van het staatsaocialisnie eu ne rijksdog vindt er een waardig onderwerp in om zgne parlementaire kracht lo haar recht Ie doen komen l e hersteinmiiigeu voor de gemtenteraden in Frankryk Zondag 11 gehouden hebben weer blijk gegeven van de weinige belangstelling van de zijde der kiezers vandaar dat op enkele plaatsen de reactionairen zegevierden Voor de clericalen blgft de nieuwe schoolwet gewoonlijk uii ielukswei genoemd het middenpunt der oppositie In het begin van Mei wordt te Parijs een groute vergadering gehouden van afgevaardigden van al de Katholieke vereenigmgeu in Frankrgk om de oppositie tegen de schoolwet nader te orgamaeereii Ue Fransche minister van financiën heeft de staten openbaar gemaakt van de opbrengst der belastingen over de drie eerste maanden des jaars Daarnit blgkt v cl de Rappel dat het nationaal vermogen onder de Isalsu fiuancieele crisis niet noemenswaardig heeft geleden De indirecte belastingen hebben 36 i inillioen meer opgebracht don de raming lutusacheu is deze toestand boe gunstig ook toch wel geachikt om de Kamer te doen nadenken eu tegen Ie groole uitgaven op hare hoede te doen zgn Immers wanneer men onderalelt dat de opbrengat der belaaiingrn het overige gedeelte van hel jaar aan die van het eerale kwartaal tal beantwoorden dan zou de raming iu het georel met 120 millioeu overlruffen worden Kn nu beloopen de aanvragen van aupplementaire kredieten over het dieniijaar 1182 reeda lüO millioeu Bovendien ia de opbrengst van sommige belastingen voornamelgk de rechten op wgn en suiker verminderd De eerste gaven ten tekort van 3 millioeu de laatste braebleD wel 2 milliorn meer dau de raming op maar Idoh 1 millioen minder dan verleden jaar De heer Gladstone leeft t het Britsche Lagerhuis de Staatsbegrooiing ingediend eu loegelichi Hg verklaarde o a dat de uitgaven sedert drie jaren toegenomen tjjii en de inkontten slerpende bigven hoewel de algemeene staat van den handel niet onbevredigend is Het batig saldo over het afgeloopen dienstjaar is p al 362 000 de staatsschuld ia met p at 7 169 000 verminderd De raming over bet loopende dienstjaar is uitgaven p et 84 630 000 ontvangsten p st 84 935 000 zoodat er een vennoedelgli overschot zal tgn van p st 306 000 De Minister teide verder dat het hem onmogelijk tou tgn nog in deze zitting een wetsontwerp op de disiriotregeling in Ie dienen ten einde echter de toegezegde vermindering van gemeentebelastingen mogelgk te maken stelt bg eene verhoogiug der rgtuigbelasting voor Onder de ontvangilen wenscht hg vooru op te nemen p st 170 000 als restitutie van de Kaapkolonie wegens den Transvaaloorlog en p st 260 000 van Natal wegens den Zoeloe oorlog Hg stelt ook voor toelating van den invoer van koffie vermengd met snikerg maar verbod van invoer van elke andere koffievermengiug Na een kort debat werden de bcgrootingsvoorslellen door hel Huis bg eerete lezing aangenomen Hel Deeuache Landaihing Ëersie Kamer heeft op 22 dezer de Slaalabegrooiing voor de vierde maal gelezen en met 44 legen II atemmen al de poaten welke door hel Folkelhing Tweede Kamer geachrapl waren weder op de be rooting gebracht Het ia nu aan de gemeeuachappelgke commiaaie waartoe iedere Kamer vijftien leden benoemt voorbehouden om zoo mogelijk eene achikking lot atand te brengen Uit Stockholm wordt gemeld dat de Tweede Kamer op 19 deter het vooralel tol uitbreiding van hel politiek alemrecht met groote meerderheid van alemmeu heeft aangenomen Daar rchler de Eerste Kamer daarover anders besloten heeft kan de quaestie iu deze zitting nog niet beslecht worden TiTge Z dY D E N In de üoudtcke Courant nn i6 April komteen ingetonden stuk voor van H waarin deie te velde trekt tegen een ingetonden stuk in Uw nummer van Zondag jl aarin P hulde brengt aan den wethouder Prince welke door lijn voorstel aan orde dei weikiaamheden roer de eerste dogea wni ftttgM Ouder de ingekomen wetaontwerpen ia rooral belangrqk dat betreffende de regeling tan den kinderarbeid Uen ie de hoofdbeginselen deter wet hieronder De nota ran inliohtiigen van den Minister ran Koloniën naar aanleiding ran het adres an generaal Van der Heiden is gesteld in handen ran een oommisaie bestaande uit de heeren Heydenrgok Rutgers De Vos ran Steenwgk W K Van Dedem en de Savornin Lohman De heer Koinbach heeft verzocht een interpellatie te mogen richten tot den Minister van Wa erataat betreffende den ijk run de balunaen Bij het onlangs ingetrokken wetaoutwerp werd de ijk van balanseu afgeschaft daardoor gelden nog de wet van 1869 en haar aanvullingen loodat na l Juli e k geijkte balanseu niet meer mogen gebruikt worden De heer Bombach wil nu vragen of de Minister bet voornemen heeft tijdelyk in dien toestand te voorzien Het aohgut dut een desbetreffend wetsontwerp reeds bg den Baad van State aanhangig ia loodat het antwoord van den Minister licht is te raden Gisteren Egu eeuige wetsontwerpen o a dat strekkende ter goedkeuring van het handelatrnctaat met Frankrijk in de afdeelingeu onderzocht De conversie is tegen hedenmiddag 1 uur aan de orde gesteld De Regeering heeft een wetsontwerp aangeboden houdende wettelijke bepalingen tot het tegengaat van cvermaligen arbeid en verwanrlooiing van kinderen De Regeering geeft aan een geheel nieuwe wet bove de herziening der wet van l 7i de voorkeur Bg het tegenwoordige ontwerp bij welker samenatellini met de voornaamste buiteninudsche wetgevingen is te rade gedaan in verband met onie toestanden wordt in het algemeen het arbeiden verboilen aan kinderen beneden de 12 jaar Daardoor vervalt de uitzondering voor den veldarbeid volgens de wet van 1874 eene uitzondering die het Bchoolverzuim vergroot heeft Als uitzouderii g op dezen regel ia echter bepaald dal de Gedeputeerde Staten op verzoek van den gemeenteraad en na advies van den inspecteur kinderarbeid ten hoogste es weken tot telken jare voor iedere gegemeente waar dat noodig blgkt te tgn deze bepaling kunnen schorsen alleen eohtei voor kinderen ouder dan jaar wier werktijd wettelijk ia bepaali Het ontwerp draagt voorts aan de Regeeriug de taak op om bij algemeene bestuursmaatrcgel aan te wgzf n de soorten van arbeid die aan kinderen tuaschrn 12 en 16 jaar hetzij hun slechts onder zekere voorwaarden vergund worden en stelt het maximum van werktijd voor 19 jarigen op 6 voor 13jarigen op 7 voor 14 jarigen op 8 en voor 15 jarigen op 9 uren daags Voorts is hun werktijd zóó bepaald dat er gelegenheid blijft voor herhalingsen godsdienstonderwijs Kinderen beneden If jaren mogen niet arbeiden zonder bezit van een kaart door den Burgemeester afgegeven en die door de werkgevers moet vertoond worden aan de ambtenaren van het toezicht op kinderarbeid dat aan de ambtenaren van het toezicht op kinderarbeid dat aan inspecteurs en adjunct inspecteurs wordt opgedragen Op Zondag is het verboden kinderen te lillen arbeiden tenzg bon een andere rustdag per week worde gegund Wegens overtredingen stelt het ontwerp zoowel de ouders of voogden als de werkgevers aansprakelijk De straffen zijn zivaarder dan die van de wet van 1874 maar met een grooter speelruimte De inwerkingtreding dezer wet wordt voorgesteld op 1 Augustus 18S2 de vaststelling van len bestuursmaatrcgel voor kindereu van 12 16 jaar vóór 1 Mei 1884 Naar wg vernemen is dezer dagen een ontwerpliesluit aan den Koning ter goedkeuring voorgelegd dal ten doel heeft de Staatsloterij productiever voor de Bohatkiat te maken Daarin zou namelijk bepaald zgn dat te beginnen met de volgende lotery de inkoopprijs der toten met één gulden zal worden verhoogd zonder ilat het den verkoopers vrij etaat aan de spelers hoogeren prijs te berelteoeo en zoo die maatregel goed werkt de vorhooging tot op vijf gulden lal worden gebracht De Rotterdamache afdeeling van Het Nedtrlandtch Ttmetl heeft een bijzonder groot ancces behaald met de opvoering van Uacbeih De heer D Haspels en mevrouw Becrsmans die de rollen van het schuldige echtpaar vervuld ïu werdeu herhaaldelgk bij open gordgu teruggeroepen Ook de heer Spoorraans waa als Macduf voortreffelgk De vertaling van dr Burgersdgk wordt geroemd ala eene plaats verdienenile onder het beste wat oure tooneel letterkunde bezit In verband met de pogingen die aangewend worden om een peosioenfonds voor werklieden op te richten maakt men opmerkzaam op de dezer I dagen opgerichte Bente Nederlandsohe Verzekeringmaatschappij op het leven tegen invaliditeit en ongelukken welker statuten voorkomen in de SI Cl van 29 Maart jl no 76 In het bgionder verdient de vertektring tegen schade door inoalidUeii de aandacht namelijk voorziening in het geval dat de verzekerde die de bron zgcer inkomsten uit zijn beroep of maataohappeIgke betrekking vinden moet door eene aanhoudende ziekte of eenige andere onvrijwillige oorzaak buiten machte mocht gesteld worden om dat beroep uit te oefenen en zich van zgue gewone inkomsten beroofd tiet Die invaliditeit kan verder zijn lijdelijk of voortdurend tegen beide gevallen neemt die maatschappij verzekeringen aan Dergelijke verzekering is hier te lande nog weinig bekend in andere landen evenwel bestaat zg sedert jaren t zij dan ook meer apecialen vorm Zoo beatnan in Saksen reeds sedert dertig jaren de zoogenaamde Knapficha Ukasêen welke ain invalide geworden mijnwerkers levenslang pensioen verzekeren terwijl ook tn Prniaen dergelgke inrichtingen voor spoorwegbeambten zijn opgericht die alleszins gunstig werken Evenals bij levens verzekering kunnen ook omtrent invaliditeit verschillende aoorten van verzekering gesloten worden naar gelang van de behoeften en de wenaohen der verzekerden en kunnen do contracten worden aangegaan zoowel door de werklieden voor hunne personen als door de werkgevers collectief voor hunne werklieden De nieuwe raantsohappg is gevestigd te aGra venhage en zal inet den eersten Juni a a hare werkzaamheden beginnen De Gemeenteraad van Rotterdam heeft met 19 tegen 5 stemmen het voorstel van de heeren Muller c 3 aangenomen tot aanbieding van 4 millioeu voor de werken der Rottetdamsohe HandeUvereeniging op Fegenoord De Rotterdamsche Haudelsvereeniging heeft in de algemeene vergadering van aandeelhouders beiiloten aan de directie en oommisaarisaen de dour hen verlangde machtiging tot liquidatie op zoo voordeelig mogelgke voorwaarden Ie verleeneu ook met het oog op het aanbod door de gemeente gedaan hetzg bg minnelgke schikking hetzij gerechtelijk Het bekende rapport der commissie uit verschillende liberale kiesvere nigingen in groole Hollandscho gemeenten maakt ook elders een onderwerp van beraadslaging uit Te lieewwarden Zwolle Assen en Deventer werden met dit doel vergaderingen gehouden Nagenoeg overal bleek veracbil van gevoelen over de vraag eerat grondiretsherziening of wel kiesrechthervorming binnen de perken der grondwet Het laatste denkbeeld trad meer op den voorgrond omdat men de verwetenlijking van het eerste bij de tegenwoordige samenslelling der Kamer niet bereikbaar achtte Zwolle evenwel verklaarde lich geheel voor grondwetsherziening Ongetwgfeld staat Oiergsels hoofdstad in die meeniiig niet alleen Algemeen betreurden onze noordelyke en oostelijke vereenigingeu het dat de uitnoodiging van Burgerplicht te Amsterdam alleen tot enkele verecnigingeu wss gericht en geen meer algemeen karakter droeg Men kan echter op den goeden weg komen Ër is een rapport en dit wordt besproken De zaken inaroheeren t District Soeek sprak reeds voor geruimen tijd igne meening uit Als men t daar nu maar niet bij laat Het komt ons voor dat t geheel op den weg van Amsterdam ligt om in den loop van dit jaareene algemeene sanenkomat van afgevaardigden uit liberale kiesvereenigingen door t geheele land uit te achrgven om zoodoende tot eene krachtige éénheid te geraken Zou Amsterdam de stad van het initiatief i doen In een op Linnaeus gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders waarin 120 aandeelen recht gevende op 63 stemmen waren vertegenwoordigd en die geleid werd door den heer Luesseu is een voorstel van bet bestuur behanileld om de terreinen der Maatschappij met de daarop staande gebouwen met den geheelen inventaris op 31 Dec 1882 te verkoopen en alzoo de Maatschappij te ontbinden De heer Luessen zeide dat het bestuur het aanbod van de heeren dr Wes tcrman mr W van der Vliet en A van Lennep om voorde bezittingen der Maatschappij ƒ 360 000 te geven aannemelijk en in het belang der Maatschappij had bevonden nU daaraan de voorwaarde kou worden verbonden dat het doel hetwelk de Maatschappij beoogde geheel zou behouden bigven niet alleen maar dat bet tuinbonw nnderwijs naar de eiscben des tgds belangrgk verbeterd en uitgebreid zou worden Na korte beraadslaging werd de overeenkomst met algemeene stemmen goedgekeurd Van hrt anti dieastvervsngingsbond ia weder een geschrift uitgegaan dat o a den tekst bevat van adressen van het hoofdbeslunr aan den Koning en aan de Tweede Kamer tegen de aanhMgige wetten op de militie en schutterg een dergelgk stuk van den voorzitter van at bestuur aan ilen Koning en een aan de Tweede Kamer alsmede modellen voor adressen van de afdeelingen ter betuiging van in stemming aan de adressen van het hoofd bestuur Het adres van het hoofdbeatuur aan de Tweede Kamer is ontworpen door den hoogleeraar J T Buys en dat aan den Koning is daarnaar ingericht Gerard Keller heeft in de Arnhemtehe Courant een geestige parodie geschreven naar aanleiding van het hoofdartikel van het NieuK va den Dag over Amsterdam als residentie en zetel der regeering In dal stukje Een beeld der toekomst schetat hij een bezoek aan Den Haag over eenige jaren nadat de zetel der regeeriug naar Amalerdam cal verplaatst zijn Huurrgtuigen staan er niet meer aan de stations de koetsiers zgn zoo dankbaar geworden voor een fooitje als zij nu veeleischend zgn de straten zgn zoo verwaarloosd dat de paarden over de losse steenen struikelen en de rijtuigen omvallen de miniaterien zgn verdwenen de Kloosterkerk in het Voorhout ziet er uit of ze gebombardeerd is gren ruil is er meer heel Het Voorhout ia een woeate vlakte geworden op de hekken en kettingen hangt waschgoed te drogen van de bewoners iler groote huizen Uier en daar leest men nog een van de aristocratische namen half uitgewischt op de deur doch de dragers van dien naam zijn naar eldera vertrokken nu wouen daar burgergezinnen en leeat men boten of onder die oude namen Wed Tap 3 maal achellen Vrouw Haaks baker tt Sprot mr schilder Van de dub ia een volksgaarkeuken gemaakt de Witte Sociëteit bealaat raanr ia een plallelandasooieteit geworden waar men slechts enkele couranten vindt De villa s iu het Willemspark of huizen op den Vgverberg kan men voor ƒ 100 a f 200 huren equipages worden iiiel gezien en de wandela irs slaan stil om zich te laven aan het gezicht van drie soldaten met geweren en bajonetten die toevallig door de stad trekken De vergaderzaol der Tweede Kamer is een zaal voor volkavooratellingen van acrobaten en andere kunatenmakera geworden De bezoeker hoorde daar een volkaconeert waarop een oude man en een meisje met begi leiding van de harp de melodie van de Lorelei zongen waarvan de twee laatate regela luidden Dat heeft met zgn artikel Het Nieum mm den Dag gedaan Het lijk van Ch Darwin werd gisteren in de Westminsterabdy bggezet op de voor hem meest waardige plaats naast Newton In de beide voornaamste kerken van Landen werd Zondag over Darwin gepreekt In Westminster abdg hield de heer Prothero eene predikatie voornamelijk gericht tegen het bggeloof waarin hg Darwin s zuivere en ernstige liefde tot do waarheid en den ijver waarmede hg haar zocht hoogelgk prees Darwin de eerste plaats bekleedende onder de mannen der Wetenschap van zgn tgd was zacht van gemoed en een man zonder trots noch aanmatiging In hem leefde de ware Christelijke liefde Van meer belang wa de preek van den heer Liddon in St Paul s Hg pakte de koe bij de horens Uarwin t dood is eene gebeurtenis van algemeen belang zeide hg wijl zgne werken eene omwenteling hebben gebracht in de wgse van denken op een groot veld van menschelgk weten Men kan nu erkennen dat toen zijn Oonprong der êoorten ea A itamming van den menich pas waren verschenen een groot aantal godsdienstige mensohen meenden dat die theorie noodzakelijk vgandig moest zgn aan de grondwaarheden van den godsdienst Nauwgezetter studie heeft dien indruk gewijzigd Men heeft ingezien dat of de soheppingsarbeid Goda is te werk gegaan met groole slagen of door langzame ontwikkeling zij in elk geval Zijn soheppingsarbeid blijft en ie werkelgk groote beginselen onaangeroerd blij en Gesteld dat hel Darwinisohe ontwikkelingsproces bestaat dan moet het een begin gehad hebben Eu wie heeft het dan begonnen P Het moet stof hebben gehad om mede te arbeiden en wie gaf die atofP Zelf is het eene wet of een aamenatel van wetten wie achretf die voor Onderalellende zelfs dat de theorie volstrekte waarheid bevat dan zgn de groote quaestiën nu evenmin door de natuurwetenschap op Ie lossen als toen Mozes den Pentateuch schreef doch er blgveu drie groote gapingen in de evolutieleer Eerstens de gaping tussohen het hoogst ontwikkeld dierlijk instinct en de zelfbewuste menschelgke gedachte Dan tusschen de hoogst georganiseerde niet levende stof en het leven En de grootste gaping is die tnssohen stof en niets Om versiaud leven en stof te verkrggen ia de tuaachenkomst noodig geweest van een scheppenden wil Doch buiten die vraagstukken zoo besloot de I predikant zijne rede is het onze plicht om in de wstenMkap evenals elders elke dnidelgk aslgeatelde waarneming der zintuigen te eerbiedigen want Zttik eene waarneming atrtt een feit vaat en een feit il heilig wgl het zijne plaats inneemt in den tempel der algemeene waarheid De London Timei verhaalt het eigenaardige gebruik ran een lucomotief in Ruaiand De doinuen op de Foolache grens wordtn gewaarschuwd dat de locomotief van den aueltrein uit Warachau op eene verLuftige manier was ingericht tot het overbrengen van smokkelwaren Alles werd nauwkeurig onderzocht maar niets gevonden Een der chefs van de douanen vond liet evenwel noodig om die locomotief Ie vergezellen tot de plaats van besleminiiig liet daar ketel en vuurhaard uithalen en geheel uit elkaar nemen Inwendig werd nu een geheim vak ontdekt bevattende 123 pond buiteiilaiidsohe sigaren eu verscheidene kostbare stukken zgde Verscheidene Irein arableniiren werden gearresteerd Ue lucoinotiet had al eenige jaren dieiist gedaan Petroleumvaleu petroleumkanneo flesschen en kruiken um het in Ie bergen tullen weldra worden afgeschaft vaut de zoo vloeibare petroleum zal men in I vervolg verkoopen en zoo meer Ër ia een scheikundige een Iluiiarher de heer Diitmar die de volgende uitiinding heeft gedaan door vermenging vau een zekere zelfstandigheid melde maaea petroleum die steenhard moet worden gemaakt in evenredigheid van 2 a 3 percent vormt de vloeibare maasa weldra een vaateu klomp groot of klein naar men verlangt De uitvinder heeft zich naar Rusland begeven om zgn geheim te verkoopen aan de ondernemers die in den Kankasus en eldeis in Zuid Rusland de petroleumveldeu in het groot exploiteeren Voor het vervoer dezer zelfstandigheid in deze uitvinding van het hoogste belang Nu zal de verscheping in t vervolg kunnen plaatsen als aan blokken Wil men de vaste stof ueder oerbrengeii in vloeibaren toestand dan behoeft rneu zoo te zeggen de hand slechts om te keeren en dan is het kunataink gereed Broeders iu de kunil zijn reeds zeer druk aan t werk om de klompen petroleum op alle mogelgke gzen te oiidrrioeken ten einde achier het geheim te komen en het te bewonderen Biiltenlandsch Overaieht De Duitsche Bondsraad heefi hel la oakamonopolie aangenomen met 36 tegen 22 stemmen tegen stemden Beieren Baden Saksen Hessen Meokleu bnrgSirelitz Oldenburg Hamburg Bremen en Ueuaa De verhooging vau de sehadelooMlrlliiig werd verworpen Een ander gewichtig ontwerp voorden Bgksdag bestemd heeft den bondsraad bereikt Wg bedoelen de oniwerpwel op de verzekering der arbeiders tegen ongelukken die iu 123 artikelen verval is Wg geven de hoofdbcpalingen van het ontwerp in hel kon weder Alle iu bergwerken sontgroeveii eteeDgroeven op werven iu fabrieken eu gterhutten werkzame arbeiders en beambten de laatste voor coover zg niet mser dan 2000 mark in het jaar verdienen warden tegen de gevulgeu der bg den arbeid voorkomende ongelukken naar de bepalingen deier wet verzekerd Hetzelfde geldt van nrbeiders en beambten die voor iemand wiens bedrgf bonwen is werk verrichten in dat bedrgf en van andere iu de uitroering van bouwwerken gebruikte arbeiders en beambten voor zoover iq niet zonder in dienst van een werkgever te staan enkel reparaties doen Met de genoemde bedrijven staan in den zin der wet gelijk diegene in welke stoomketels of door of door elementaire kracht wind water atoom gas warme lucht enz in beweging gebrachte drgfwerken worden gebruikt uitzondering van die bedrgven voor welke slechts tgdelgk eene niet tot het bedrgf behooreude kraohtmaohine wordt gebruikt Op fpoorwegen eu schepen tgn de bepalingen dezer wet aleohts van krachl wanneer tg als integreereud deel van een der genoemde bedrgven alleen daarvoor worden gebruikt Fabrieken welke geen gevaar opleveren voor de daarin bezige werklieden kunnen door besluit van den bondsraad van de verplichting tot vertekering worden vrggeateld De schadevergoeding tal bestaan in de kosten van genezing na de veertiende week na het ongeluk en in een van dien tgd af zoolang dearbelder niets kan verdienen uil te betalen jaargeld Zoolang hg geheel ongeachiki ia bedraagt dit twee derden van het loon fa hg alechla gedeeltelgk opgeschikt dan ia het een deel van het loon dat niet hooger dan de helft kan tgn Is de arbeider gedood dan worden begrafeniskosten vergoed en aan de weduwe een jaargeld toegekend ran tO percent van het loon met 10 den Baad dete Gemeente erue uitgave van ruin 16 000 wil besparen om een werk te doen uitvoeren waarvan het nut door vele wordt betwgfeld Ën nu vermeent U dat de waardigheid van den Baad der Stad Gouda tonde te loor gaan ala dete dat voorstel aannam en altoo op een met kleine meerderheid vroeger genomen besluit terugkwam En waarom P Omdat hy beweert dat wellicht de heer SamK m die dat besluit lot demping had uitgelokt heiwelk de Stad too veel geld zal kosten ter elfder ure ook met een voorstel voor den dag toude kunnen komen om die kosten geheel voor zgne rekening te nemen enz en eindigt met de vraag waar zou dan het eind tijn Dal ia dunkt mij gemakkelijk te raden De Baad die lich bewual ia de laaien der ingezetenen zoo ligt mogelijk te moeteu maken door alle werken die noodig zgn zoo goedkoop mogelijk uit Ie voeren tal indien een of ander ingezetene de uitvoering van eenig werk voor zijne rekening wil laten doen dat dankbaar aannemen al was ook vroeger besloten dat uit de gemeente kas te bekostigen geen enkel lid van den Raad zal zijne waardigheid gekwest voelen of er eenig bezwaar in vinden om voor het welzgn der Gemeente daartoe op een vroeger twtluit terug le komen £ n de heer Prince een man die hei alleen om de bjoei zgner geboortestad en bet welzijn cqner stadgenooten te doen is zal alsdan op den heer Samsom niet boos tou zijn maar hem voor zijn roiale handelwijze prijzen en hoewel in het dempen van eengedeelte der Nieuwe Haven en l urfmarki geen nut doch alteen belemmering van Indiutrie en Handelziende zal in het besluit berusten als het vande inwoners geen ofifers vordert zicht bereid houdende steeds het welzijn van Gouda te behartigen G Uynkeer de BedacteurI Als getrouw lezer uwer courant heb ik ook het ingetonden stuk van H H in de O C van 26 dezer gelezen Ik wil mg niet vermeten een oordeel te vellen over de al of niet wenschelijkheid van demping der Blauwsiraal en een gedeelte der Niet we Haven ofschoon ik geloof dat vele ingezetenen die gewoon zgn langs dat vaarwaier hunne benoodigdheden tooals turf taagsel takkebossen bouwmaterialen enz per echuit te ontvangen niet met die demping gediend zouden zijn Haar daar blijf ik builen Ik wensch alleen den Heer H H en uwe lexers te vragen Ala vun hetzij die Men een persoon of eene vereenigiug ia een besluit genomen heeft hetwelk by nader inzien le overhaast is genomen of door een beter doelmatiger of minder kostbaar kan vervangen worden mag ja meet men dan met op zoo n bcalnit terug komen eh dat herroepen P Ik geloof dat zulka wèl de waardigheid van den rasd het raadslid of den persoon verhoogt mtiar niet vermindert G Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Ooederen VEILING 26 April Hnis Gouwe C 180 ƒ 3000 kr C IJssel slijn Winkelhuis Wydslraat A 170 3460 kr W Begeer Bi Pakhuis met Bovenhuis achter de Vischnaarkt I 169 en 169a ƒ 1510 kr B Beszelzen Huis Lombardsleeg I 90 610 kr J O Sibbes GEVONDEN voorwerpen in de laatste tgd aan het bureau gebracht en nog niet afgehaald Een Zilveren broche roet valsohe paarlem een Pantoffel een Sleutel een B C Kerkboekje een paar Zwarte hand Schoenen een rol Perkament papier een Portemonnaie een Wandelstok een Zilveren Viugerhoed eeu Duimstok een Zwarte armband roet koper gemonteerd eeu vrouwen Zak waarin eenige roorwerpen Laatste Berichten Londen 26 April In hel Lagerhuis stelde de heer Helmond de tweede leling oor van de gewijzigde lersche landwet De heer Gladstone verklaarde dat hij gaarne de door den heer Redmnnd aan de bill gegevene authentieke uitdrukking aanneemt toomede zijne en zijner vrienden wenschen voor de goede uitvoering deter landwet tol herstel der orde in Ierland Maar hg kon de tweede leting niet ondersteunen omdat hy bg de meeniog J blgft dat elke wgziging der landwet thans onraad