Goudsche Courant, zondag 30 april 1882

f ï S fK ZoDdag 30 April 1882 J 2759 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Het KANTOOR der Directe Belastingeen en Accijnsen te Gouda zal van af 1 Mei a s gpehouden worden OOSTHA VEJS aan de PUNT ii4 f4€TW FINALE IHTVERKOOP be r e zx Fa b rielszsprijzean De OÜD CARTHAGËNA BERGPLANTEN OLIE lum ia l e qaaeatie omtrent de aohterslalllge pacht vereiaobt eene practtsohe orerweging en eene onpartgdige oplossing van hei parlement De regecring ud hare meeoiag kenbaar maken over des heeren Smith s voorstel betreffende het aankoopen van landboeven door pachters Spreker wenscht ernstig aan de bevredigende wetgeving voor Ierland haar volledig beslag te geven en alsoo den gewichtigen arbeid van het parlement te zien sluiten met maatregelen te bevordering van de welvaart den vrede en hrt gelok Tan Ierland MARKTBERICHT BJN Gouda 27 April 1882 De pryien der granen varieerden weinig roet die Tan de vorige week Extra puike tarwe werd betaald tot ƒ 12 Goede Zeeuwsche 10 60 tot 11 60 Poldertarwe van ƒ 9 60 lot 10 26 Hoode angel ƒ 11 a 11 60 gladde roode lO i 10 76 Eogge ƒ 7 60 a ƒ 8 50 Gerst ƒ 6 26 i ƒ 6 26 Haver ƒ 9 80 k f 10 10 p r 100 KG Mais ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Hennepiaad ƒ 8 60 De veemarkt roei goede aanvoer de handel traag hoewel de pryieu enorm hoog waren vette varkens 24 a 28 et varkens geschikt voor Londen van 21 a 24 ot per half kilo magere varkens en biggen vlug Terkochl biggen van ƒ M a ƒ 1 76 per week schapen vlug Ie verkoopen Kaas aangevoerd 62 partyen eerste qualiteit van ƒ 28 a ƒ 30 2de qualiteit ƒ 25 a ƒ 27 Noordhollandsohe tol ƒ 28 Goeboler ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Weiboter ƒ 1 a ƒ 1 10 V J Burg ar Ilike Stand CEBOKEN 81 April oroiilu ondtM N de Jong en W C Hakman 25 Catharmi Margarethi Hclana oudera W Koet en C M H Klooi 26 ohanna Maria onder K Haiebroek en J Ruia Lucaa Jobaunes oadera A fiolseher en P Grobben Picter ouders M Boer en C Verkerk OV£RLBD£N 23 April S I M Corneliaaen 6 m ii W J u Menscb 2 j 1 m T an der Noot 88 j J W Smit 11 w 11 deJong 78j 27 K de Veer 79 j U m 1 A van Wingerden 4 m GEHUWD 28 April A Bont en W Nobel 27 F van der Pol es A G Daalnians ADVERTEKTTÏËW Ondertrouwd jg Dr C h tan BHIJN M Wedr A G Punaokkii HoaowK L EN jg A J F KRUIJT H den Haag 27 April 1882 Heden overleed plotseling ons geliefd ODgste Kindje in den ouderdom van 10 Maanden P J REVET J C REVET Prins Qouda 27 April 1882 Poelierswaren De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het LEVEREN van POELIERSWAREN Bestellingen van Gouda en Omstreken worden liefst daags te voren bjj den Heer N van WIJK Houtmansgracbt te Gouda aangenomen W J BE VROOM Hontmarkt 29 denHakg Door Sterfgeval wordt ter OVERNAME aangeboden EENE FLINKE TM fljne QAJiENS en KOORDEN met grooten INVEKTARIS welke sedert 46 jaar met goed sncces gedreven wordt en thans nog in volle werking zgnde Het Bais is daarbij te koop Adres met franco brieven onder No 705 by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Treamdaoortlga en alganiMiM in dit land Toorkomwide Bvsnala een dief die oaa des nacbts aanrandt valt ie ons op het onverwachts aan ZiJ dle er aan UJden gevoelaa pijn In de borst en lenden lelfs somtijds In dan rug Ze ondervinden een aoort van r Terveling on een geneigdheid lot slapen D a morgens voor al boeit men een onaangena e men smaak In den mond de tanden ztjn met een slijm achtlge lelfslandlgheld bezet De eeUust onthreekt De zieke gevoelt als bet ware een zware drukking op de maag en somwijlen een gevoel van zwakte en oen niet aan te vullen leegte In het binnenste van de maag Deoogen zijn dof en de buitenste deelen er van worden koud en k am Na een zeker lijdsverloop krijgt men een hoest die blJ den aanvang droog Is maar na eenlge maan den vergezeld gaat met op geving van groenachtige Huimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid en te vergeefs tracht hlJ te slapen hetgeen ilJn toestand nochtans niet verzacht Vervolgens wordt hlj zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alles euvel op Wanneer lilj eensklaps opstaat ondervindt hlj een soort van duizeling hlj geraakt verstopt gecon8tIpeerd IJu huid Is droog en bij oogenbllkken warm het bloed wordt dik en traag Het wit der oogen krijgt een geelachtige C Te Gouda THIM Apoth zet oogenblikkelijk den wortel van het reeds nitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit midde waarborgt voor de vroegtijdige grjjsbeid Prjjs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 cents Hoofddepot te Delft bjj A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar bij Wed Bosmau Gouda W l N Sunders Ldilen A Prins Zeveiiliuizi n VV Ligilielra Vuorbnrif Wed G Wilh lmu Wofrd Bj Berkel ZALF VAN HET iOöOE KRUIS MET TEES TOT BASIS fitelllge genezing m wclnlgL tiagen van alle soorten van wondon brandwonden kwaadsappige zwoeren spleten Tan den tepel huld en kankerachllge aandoenmgüi miZ Men wacbte zich voor namaak OIPO IH AIXI GKODS APOTUUN Te s Hag e Snabilié Apoth Gevraagd 2 4 3 bekwame TIMMEBLIEDEIT voor geruimen tgd werk Adres N KOMiVGS Hz alhier Ter drukkerö van A BRINKMAN wordt GEVRAAGD een FATSOENLIJKE voor LOOP en ANDER WERK Adres Tiendeweg D 60 STOUT Mi ÜIT DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenanien smaak wordt looi lal van geneeskuniUgen nnnitevolen wegens rijkdom aan extract d i ooedende hestnitddeelen te genover gering gehalte aan alcohol is met gi voon Hollandach Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank Het dugclijk toenemend debiet levert het beste bewijs voor de uitnemende eigenschappen dezer biersoort A T 7S in concurrentie met EngelschefabriJXJUUli katen tegen veel lageren pryn PRINS ESS E en BRVIAE BIEREN van onderscheidene qnaliteiten BORDEAUX AZIJN KRUIDENAZIJN DRAOONAZIJXea WIJNAZIJN in onderscheidene prijzen VA VOLLE HOVE Co AiTLsterrtam EZTEA STOUT goed belegen verkrjjgbaar bij den Heer H tan WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg Ü 93 Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE QOÜCSCIE BLASEN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk II Wouter Crabelh DOOE CHRISïIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Frijs 80 Cents Snelpersdrnk van A Bbinxman te Gouds BINNENLAND GOUDA Ï9 April 1882 BIpeni het in dit nr voorkomend vertlag der laatste kaDtonKerecbts iiltini ijn W nsd t 11 verscheidene pervanen veroordeeld wegens o ertrcding van art 36 der Verordening van Politie voor deze gemeente Wy vestigen derhalve de aandacht van belangatellenden op dit artikel dat aldus laidt Het is verboden tonder vergunning van den Bnrgemeeater de alralen te schrobben tosscheu de morbent 11 en des avonds 10 ure behalve op marktdagen daar waar marktdagen wdrden gehoqden Straten oiuluitend uit Uiiiksn bestaande mogen niet worden geachrobd Eenlgen tjjd geleden wendde de Kamer ran Koophandel alhier zich tot dan Minister van Financico met ecu adrrs hoadende bezwaren tegen de plaatting van het kantoor der directe beiutingea aan he einde der Oostharen op de Pont Dezer dagen antwoordde de Minister dat die plaats zeer geaehikt is voor het kantoor daar het dan in de onmiddelgke nabijheid van de post en telegraafkantoren en der voornaamst accijnsfabrieken ligt Heden oii Hdag begaf cich het oorp officieren van da dd Sehulterij met de ledru an den Scfauftetaraad en den auditeur naar de woning van den heer D J van Vreumlngen kapilein kvartiermeeater bjj die schutterij om hem by gelegenheid van liJB zilveren huwelijksfeest te oomplimenteeren en een stoffelijk bewijs van belangstelling aan Ie bieden De verdiensten ran den jubilaris door allen erkend die net hem in lijnp gemelde belrekking in aanraking kwa men doea den wenscfa aileu dal hü nog veie jaren oor ijne bel rek kingen en voor onte gemeenie moge gespaard blijven De looneelvoors lling van de V en Z Clcb heeft 264 opgebracht loodat ƒ 132 in de kas van het aanstaande kinderfeest is gettorl Het goede doel werd alzoo flink uitgevoerd en nitnsmend bereikt Vin de 16 oandidateu Woensdag en Doaderdag te Oravenhage grèxamineerd voor de cnderwglers aole trokken tioh 4 letug 6 werden afgewezen en toegelaten o a de beer W J Boodenba rg uit Ooada Naar wü vernemen tal morgenavond bij gelegenheid van het tachtigjarig beataair der Sociëteit Vrcdebest door het mntiekeorr der dd sohntlerij alhier eene serenade aan die Sociëteit wprdeo gebracht Ie het tijdj erk van 26 Maart tot 22 April jl tijn blijkens ingekomen ambtsberichten i runderen in ZnidHolland dooi longziekte aangetast at Omr Staten Oeneraal Tw de Kameb Zittingen van 27 en 28 April 1882 In de zitting van Donderdag werd de heer van der Hoop van Slochteren beeedigd Eene interpellatie van den heer Rombach werd op een nader te bepalen dag toegestaan evenals eene interpellatie van di n heer Tak over de plannen van den mii ister van waterstaat tot verlegging van de uilmonding van d Maas De diacniaie over het conversie rapport is aangevangen De beer van der Hoeven keurde in orereentemming met de meerderheid der commissie de ojnmltin van den gouverneur generaal van S Angnslua I118O af als eene politieke fout die hersteld moet ivorden door eene nieuwe verordening waarbij algemetne regelen voor de conversie worden gfiteld De heer van Nispen daarentegen verdedigde die circulaire als strekkende ora pressie tot de conversie tegen te gaan In de zitting van gisteren is op voorstel van den voorzitter besloten een voorstel van de hh van Dedem en van Gennep om de wensohelijkheia eenei ref eling van de grondlasten op Java uit te spreken niet als mandement te bnohonwen op de ooiiclosie over de OODversieiaak maar afionderl k te behandelen Daarna tijn de discnstiiin voortgezet over de conversie ouaettie De heer Schaepmaa verdedigde de conetnsie der iBeerderheid de hh an Oennrp en Keucbeniuhunne conclusien De Minister vao koloniën verdedigde de circolaira na IS Aagnstna MaandagvoortiettiDjg Gisteren ten half 12 BK tijn HH MM de Koning en de Koningin der NederlaBden met een extra trein uit Windsor vertrokken M ten 1 nre in hel Buckinhanpateis aangekomen Te hunner eere gaf df Prins vu Wale gisteren namiddag een gala diner waarbij vele nolabiliteitrn waren genowligd Heden toadeii HH MM vermoedelijk de Kemptou parkraees bijwonen na afloop waarvan huu door de noyai Jcttdemi een feea maal tal worden aangeboden De Brilsóhe Jodenvereeoiging heeft besloten Z M den Koning der Nederlanden een adres aan te bieden waarin de Nederlsndiche frrdraagiaamheid zal worden geroemd tegenover de anrardraagiaambeid ia tonmige andere landen Reuier I Bureau lelegrsph Mt Ter gelegenheid van het haweljjk van prins Leopold heeft in het kasteel Ie Windsor en gron gali diner plaats gehad an bet ieasert werd een loost uitgebracht op den KMiBf eo de Koningin der Nederlanden Het Beslnnr der laraClitisehe gemeente te Londen heeft besloten den Kaniog der Nederlanden een adres van gelakweuBcbing aM te bieden Uit Woerden tekrijft hmi aan de iV Bolt CV in antwoord op h lïit Ooeda in dal blad geachrevene dat ij in vsfig nr opnamen Dobbel merkwaaidig hel verschijnaet dtt lich in des tegeiiwoorrfigeu § 00 dikirijlii voordoet nl dat ieder ticb geroepen gevoelt zaken of personen in het paMiek te bespreken of daartce de pers te gebruiken tonder tioh Ie voren Ie overtoigen of het gesprokene of gedrukte Toldoeode gemotiveerd mag heeten en wat meer legt of brt liehandelde misschien geen onverdiende blaam werpt op personen die talks bet allerminst verdienen Iets dergelijks dacht ik by het leten vao hel nit Gouda ingerooden siuk nUerktoaardig voorkomende in de N R C van 2 deter 2e blad Het door Cobn merkvaardig geachte geval dat van wege het hoofdbestuur van oorlog maatregelen genomen worden om ten tijde eener epidemie de verspreiding der tiekte tooveel mogelijk te voorkomen waartoe vooral bet verbod tot verplaatsing van militairen uit een besmette plaats medewerkt moge merjiwaaiSig ign maar dan toeh lekcr in de goede beleekeoit van het woord I Konden gelijke maatregelen worden toegepast op bel borgerlijit verkeer men zonde zich minder Ie beklagen hebben over verspreiding van gevaarlijke ziekten Dat door den Minialer vao oorlog het mogelijke gedaan wordt om besmetting tegen te gaan komt der maatschappij ten goede i het verdient gevolgelijk een woord van dank en geene bespotting Schijnbaar in siryd met het bovenstaande worden nu met 1 Mei a s oit de besmette garniiornsplaats iouda naar Woerden gedetacheerd 1 officier met ongeveer 30 onderofficieren en manschapppen Waarom vraagt Cobns t Spijt hem dat hij der redactie legge het publiek de reden niet kan melden maar hij eindigt dien tin tocb met de verondentelling mea lou leggen om te beproevea of de epidemie in de nieuwe garnitoensplaats ook vat heeft Het lust mij niet het bewuste artikel met tgucgezochte aardigheden verder te ontleden maarcouataterr alleen iets van tamelijk algemeene bekendheid dat evenwel merkwaardig genoeg aan Cobns onbekeud is te Woerden heerscben ric pokken Ze jzijn nog niet epidemisch verklaard maar bestaan sedert maanden tg het dan ook niet in hevige mate 1 Wat verschillende courantent beriohteD behoeft ai n Cobns niet bekend te tgn maar dit ontheft m in geen geval van het stellen van zoogenaamde aardig heden insinuatiën ent len koste vaD hooggeplaatstc personen De betrekkelijk gelyka toestanden ran Goada en Woerden maken het mijns inziens zeer natuurlijk j dat Zijne Kxcelleniie de Minister van Oorlog in I overleg met hel geneeskundig bestuur personeel uit Gouda naar Woerd ij detacheert en uiel uit eene andere onbesmette plaaU byv uit Utrecht en dat die detaobeering op goede gronden berast teer noodig I is zelfs daarvan hoade Cobns zich bij voorbaat I overtuigd ook al vindt hij in deze die redenen niet I vermeld Hij verontruste zich evenwel niet te teer j want ze dragen een bijzonder vredelievend karakter I en vrenscht hij het fijoe er van Ie kenner welnu I in Woerden zelfs in Gouda kao hij volkomen op de hoogte komen zander dat het nootlig is door middel van de pers nitstekeud goede b nd lin en en personen die hun plicht deden voor het pnbliek bespottelijk t maken Cappelle aan den IJsel schijnt een vermaard dorp te znllen worden Meldden we vroeger dat daar geesten rondwaarden die den lichlgeloovigen den schrik om t hart deden slaan doch anderen een glimlach om de lippen tooverden thans en ook al vóór eeuige maanden had er weer een versciiijning plaats t Was een geest die zijn aardscb omlialsel nog niet had afgelegd maar enkel tick ontdaan had van zijne kleêren Ten spot van een ieder vloog de man den weg op Zoodra dit de politie ter oor kwam begon er een ware menachenjachl in optima forma Het edele wild ten einde aan zijne vervolgers te ontkomen snelde den weg ovci naar de school ia Met moeite mocht men er in slagen hem naar lijne woning te geleiden Ëenigen tijd geleden heeft hg betzelfde gedtau en sprong over heg en over en di or slooten eu werd daarna door eeuige lieden thuis gebracht Evenwel schijnt men er niet toe t kunnen besluiten den man in een gettieht te brengen BoU NiemKêilad Het gereehtebof te s H e heeft Donderdag Fasschier den persoon na wient gevangenneming de unieiligheid in de woningen gedurende het afgeloppeo najaar in de residentie plotseling ophield schuldig verklaard aan het plegen vmI de reeks inbraken in hu ten van de bekende nieuwe wijken dier stad en hem deswege veroordeeld tot 12 jaren tuofathniaslraf De omsundigheid dat de diefstallen bij nacht zouden gepleegd zijn werd niel bewezen geoordeeld weshalve beach in zoover werd vrijgesproken Bij de behandeling van een atraftaak voor het gerechtshof t s Hage bad Duoderdagmorgen het volgend belangrijk incident plaats De predikant U te Nienw Hcllevoet moest den eed als geinige afleggen doch weigerde dit te doen Hij beweerde gemoedsbezwareo legen het formulier van den eed te hebben als behoorcude tot de elhisch modeme richting welke richting niet kan aannemen het bestaan van een sapra naturalistiscben en wrekende God doch alleen erkent het bestaan van j od als een macht ten goede die in ons werkC Bij het aflpggeu van den bij de wet voorgeschreven eed tou hij God gdelgk aanroepen en dus handelen iu strijd met zijn plicht Hij zeide voorts dal hij na de behandeling van de zaak in de Tweede Kamer zoowel van den pteeksioel als bü andere gelegenheid had verklaard dat het wen chelijk was Ie protesteereu tegen den bes aanden toestand en dat men deed zich hel geval voor voor dat men persoonlijk geroepen was dat protest Ie doen dan ook den moed van tijn orertaiging moest hebben Weinig had hg toen gedacht zelf too spoedig geroepen te zullen worden om dien moed van zijn overtuiging te Iconen Het was tijn bedoeling zeker niet als martelaar op te treden maar nu de zaak er toe leidde moest hij zeide hij niet tijn eigen verklaringen logenstraffen en den moed vau zijn overtuijing hebben De Proc Geu eisehte onmiddellijke inhechtenisneming van den weigerende getuige en schorsing ïau de behandeling der taak Na geruimen lijd in Baadkamer beraadslaagd ie hebben verklaarde het Hof dat er geen termen waren om de behandeling van de zaak ait te stelles waarop do Proc Gen tegen den getuige een maand gevangenisstraf m