Goudsche Courant, zondag 30 april 1882

Thans evenwel verneem ik dat dat niet bet geval is en dat die boekjes niet meer te verkrygen zyn Nu lees ik nogal trouw de verslagen van den Gemeenteraad maar ik heb iriet gezien dal een besluit genomen is om hel kohier niet meer verkrijgbaar te stellen en zoolang dat niet genomen is blyven toch naar myn inzien de vroegere besluiten van den Raad van kracht Of heb ik het sems over t hoofd gezien U de B herinner U t zicb soms Zoo niel dan is borensangehaalde kennisgeving hel gevolg van een eigenmachtig besluit van B en W eu dan hoop ik dat er een raadslid zal gevouden worden dat B en W daarover interpelleerl Zoo de hrer Muller nog in leven ware zou die bet zeker wil gevraagd hebben want die was een groot voorstander dier publiciteit omdat hg inzag dat daardoor alleen langzamerhand een zuiveren hoofdelgken omslag tt verkrijgen zou zgn Ware het niel dat de uitgave van die boekjes een gevolg was van eeu besiiit van den geraeenieraad dan had ik dat niet Ie berde gebracht maar onï nu zonder eenige reden hoegenajimd en als t ware stilzwijgend daarop terug te komen dal vind ik voor dezen lijd wel een beetje al te eigenmachtig gehandeld Voor de plaatsing detfr roeien mijnen dank K OVERLEDEN 26 April G J End IS 27 P I na W lgen 8 m F J Rt t 10 m 28 J A oaurmsn 86 j ONDBRÏROÜWD 28 April J Boere 85 j en C i Z J 28 C nn der Hen 28 i J Uklicrkerk 28j en E C den Hiig 21 j H W n der lL n 24 J en J Veru r 24 j O de Broin ADVERTSJNTIËN 25 JARIGE ktbtt tentpin TAN GEBAKDUS KABEL EN I ELISABETHCATHARINAt d VEER i Gouda 29 April 1882 Hunne dankbare Kinderen LIJST TAN BRIEVEN geadresseerd aao onbekenden gcdoreude de 2e helft der maand Maart 1882 uit Gouda verzonden en door tusschenkomst van het Postkantoor ald iar terug te bekomen Mej Ch de Vrie Arosteraam A Graafl iud Beverwijk Oskam Bergaml cbl B van Lainen s Gravenboge H Vossenburg Leimuiden Uit BERKENWOUDE Mochai Rotterdam WADDINXVEEN W Trijteti Ginnekeo BBIEPKAAKTEN Wed G Walte Leiden Oonda 28 Apiil 1882 De Directeur van het Postkantoor ie Gouda SIMONS Ondertroawd LEON AMAE I Chalons s Af ÏN ESTHER VAN MINDfiN Oouda Getrouwd PETRUS TAN DER POL EN ANNA CATHABINA DAALMANS welke ook namens wederzfldsche familie hunnenweigemeenden dank betnigen Tqor de Tele enhartelgke bewjjzen Tan belangstelling met bnnHawelgk ondervonden öouda 27 April 1882 Kautongerecbt te jioiida Terechtzitting van Woensdag 26 April 1882 Kantonrechicr Mr J H tan MIEROP Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie ¥ r W C A SCHOLTBff te Rotterdam VEBOOBDmO Lodewqk de Hond SI jaa sjouwer te Gouda tot boelen vnn 1 of taree dagen wegens Otr heit eenmaal ter wille i op dronkenschap te Gouda en ryden met eeu kmiwagen door hei Plantsoen t Gouda G fan V kuiper te Gouda lot 1 of ééa dag wegens rgden met eeu kruiwagen door bel Plantsoen te Gouda H D bakkersknecht ie Gouda tol 1 of ééa dag wegens rgden met z a broodbakkerswagen op de klinkerstraat in de Zeogettraat te Oonda C S barbier eu K J schoenmaker Ie Gouda ieder tot ƒ I of één dag wegens spelen met centen busselen op het Binnenhof achter de Groote Kerk te Gouda Aarlandine van D weduwe van IJ werkster te Gouda tol I of ééa dag wegens schrobben van de atiaut in de Crabehsiraat Ie Gouda tussohen des morgens elf en des avonds tien ure derhalve op ongeoorloofden tyd Maiia B weduwe van IJ werkster te Gouds evenals de vorige gepleegd op de Raam Jannetje v d K dienslbode te Gouda evenals de vorige gepleeg op den Kleiweg Antje H dienslbode te Gooda evenals de vorige gepleegd iu de Ggzesteeg Cornelia V huisvrouw van P v d B te Oouda lot 1 of ééa dag wegens schrobben van de straat in de Boelekade Ie Gouda niettegenstaande de aliaat aldaar uitsluitend uit klinkers bestaat Elitabetb van W huisvrouw van H Z Ie Gouda evenals de vorige gepleegd op de Karnemelkslool Anionia B huisvrouw van J J Z Ie Gouda evenals de vorigu gepleegd op den Turfsingel Maria Z werkster te Gouda evenals do vorige gepleegd op den Turfsingel Geertje B werkster te Joui u evenals de vorige gepleegd op den Fiuweelensingel Maria S dienstbode te Oonda evenals da vorige gepleegd op den Bloekerssingel Maria H huisvrouw vsn J A evenals de vorige gepleegd op den Turfsingel De Heeren Mevrouw U8SEL de SCHEPPER Bussemakeb betuigen hunnen dank voor de Tele bljjken Tan belangstelling ontTangen by de geboorte hnnner Dochter Gouda 29 April 1882 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 4 MEI a 8 GoüDA met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal znn bij den Heer F X HABDIJZEB Sociëteit Vredebest op de Mabkt Opticirn s Hagb TERSTOND GEVRAAGD een fatsoenlgke Toor LOOP en SCHRIJFWERK Adres bg den ÜitgeTer dezer Courant onder No 706 Photo aphiscli Atelier van l i KliillT Markt wijk A No 156 Gouda DAGEL UES gEOFElTD ï de JONG Az j IMTRUMENTEELE ZÜIVERAAR van Huizen Slaapkamers en Menblement Kuiperstraat E 227 Met 3 jaar Garantie Burgerlijke Stand 6ËB0REN 26 April Petras Johaooes oodtn J D de Voi en J de Jong 38 JobsDDOt ouden J T jbout en J C viDLeeoweD CDroelii ADthonia ouders J J rto Y Isen eo C Bvkkcr 28 Heorici Geeftruida ouders D L Juigerheld ea M G Weeldenbarg iaobte Het Hofial Donderdag e k OTerdeieuak nit ruk doen Door B en W ran Aoislerdam ia bealoten aan uit Rnaland rerdrereu Israëlieten die tijdelyk daar ter ste le Kollen rertoeren om Tau daar nMr Amerika te rertrekken bnisfeatiog Ie rerleenen in het militair logement op de Lauriergraohl onder bepaling dat alle kosten daarroor te maken zullen komen Toor rekening van eenige particoliere peraonen die tich tot de Toldoeniug dier kosten bereid hebben rerklaard Sedrrt Maandag jl waren te Nymegen twee knapen 7 en II jaar oud toontjes van den heer W spoorlooa verdwenen Tegen den avond waren zij door den grootvader bg wieo zy n sohooltyd hadden vertoefd eeu eindweegs huiswaarts gebracht ay zonden dan verder alleen hun weg vervolgen doch kwamen niet thuis ofschoon de oudeilyke woning niét ver af gelegen meer was Alle nasporingen werden gedaan om hun spoor te vinden doch te vergeefs Nu is gebleken dat zy in de stad Zyfflicb zyn terug gevonden Aan het ministerie van financiën in België wordt thans de doelmatigheid overwogen van eene nieuwe muntsoort die de tegen noordige koperen munt vervangen zal De roan8ter welke met dai doel aan de Munt te Parijs zyn geslagen gelyken op de Belgische en Dnitsche nikkel en zijn van S 10 en 20 centimes Zy zullen om niet voor zilveren stukkeu te worden aangezien een achtkantige vorm hebben Oelgk men zich zal herinneren ia onlangs van wt ge het hoofd corailé voor de Ijszeevaart te Amsterdam eene tentoonstelling gehouden van voorwerpen betrekking hebbende op de Noordpooltoohien Deze zeer belangwekkende tentoonstelling had ook in geldelijk opzicht een gunatigen uitslag Het hoofdcoroité meende uit het voordeelig saldo voor alle zee oiBcieren die met de Willem Sarentn twee tochten hadden gedaan een blyk van waardeering te moeten aankoopen l e keuze viel op een gedekte zilveren bokaal in den vorm van een globe zoover die bekend was toen Willem Barentsz zyne reizen naar het Noorden deed Van boven op de Noordpool staat in gedreven matzilver het beeld van dezen koenen zeevaarder in de rechterhaud de Nederlan sche vlag houdende Het igu bewerkte stokken van toepasselyke inschriften voorzien Het geschenk viel ten deel aan den commandant ter zee Iste klasse A de Bruijne de 1ste luitenants Ier zee ü van Broekhuyzeu en I A H Lamie en de 2de luitenants ter zee 2de klasse jhr H M Speelman en J H Calmeijer Ook aan deu Ëngeisehen diletlant photograaf Grant die 2 tochten bad mede gemaakt werd gelyk geschenk aangeboden Het Néderlandsch werkliedenverbond Patrimoniam heeft in zyn jaarvergadering die Maandag gehouden werd den raad van bestuur benoemd voor een pensioen en ooderstandsverbond voor werklieden en hunne weduwen Volgeus de statnlen moet de helft van dezen bestuursraad gekozen worden uit leden van den aanzienlyken stand en de andere helft uit wfcrklieilen leden van Patrimonium Omtrent de détails der zaak werd in geen discussie getreden de voorzitter oordeelde den tyd daartoe te kort es achtte bovendien de vergadering niet goed op de hoogte om over de tarieven van verschillende pensioenfondsen een afdoend oordeel te kunnen vellen Op voorstel vnn de afdeeling Amsterdam is het weekblad de Werkmaantiend lot officieel orgaan Van het verbond gekozen Het bestuur zal zioh met de redactie in contact stellen om Ie bewerken dat in den inhood van het blad eenige wyzigiug worde gebracht Het bestuur heeft machtiging ontvangen om van tyd tot tyd kleine geschriften nit te geren waarin op populaire wyze Patrimonitmt doel en atreven worden besproken Aaualuiiingen by het streven van de Nederl Vereeniging tegen prostitotie werd overbodig geacht omdat Patrimonium reeda eea protest legen bet Neo Malthusianisme is Besloten werd voorts de jaarvergadering die het volgende jaar te Kolterdam zal worden gehouden voortaan in de derde week in AD nstns te doen plaats hebben Blykens de mededeelingen van het bestuur ia het aantal afdeelingen van 10 tot 18 en dat der leden van 1500 tot 2000 geklemmen De algemeone vergadering van het Ned Genootschap tot Zedelyke Verbelering der Gevangenen zal plaats hebben op 11 Mei e k te half elf in het ftebouw der Maatschappij lot Iful van t Algemeen te Amsterdam Van de afdeeling Uireoht ia ingekomen het volgende voorstel De algemeens vergadering uitgaande van de over tuiging dat het wensohelyk en noodig ia om bq de keute en d ntreiking van boekeu en geschriften aan gevangenen althans eenigen invloed toe te kennen aan de afdeehngs besturen van het Ned Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangeuru gelyk dat in sommige afd elingeu reeds het geval is machtigt het hoofdbestuur om zioh te wenden tot deu minister van Justitie met het beleefd verzoek dat het hem behagen moge de commissie van administratie en de collegién van Begenten uit te noodigen dat zij omtrent it Jieme van de voor gedetineerde bestemde lectuur de afdeeliogs besturen van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering hooren en dat hij ten aanzien van de uitreiking dier lectuur de daarmede belaste ambtenaren aanschryve om met de genoemde besturen te raadplegen Aan het verslag van de Commissie van het middelbaar onderwijs te Wageningen ontleeneu wy het volgende De ryks landbouwschool werd in 1881 bezocht door 126 leerlingen waarvan 30 bestemd voor Indie Opiperking verdient het toenemend bezoek der school door leerlingen wier bestemming onze koloniën is De hout en ooflbouwleelt raor zoover zy den landbouwer in zyn bedryf van nut kan zyn zyn thans onder de vakken opgenomen het door de gemeente Wageningen nu weder in bruikleen afgestaan terrein zal voor bet demonstratief onderwys iuj die vakken worden gebruikt Het vee op de boerdery wekt by de leerlingen groote belangstelling evenals de lessen in zuivelbereiding Nog steeds wordt geklaagd over Ie weinig ruimte t welk verholpen kan warden na de voltooiing van het in aanbouw zynde internaat Buitenlandsch Overzicht Omtrent de aanbieding der begrootinf door deu Ëngelsehen premier wordt nog het volgende gemeld Dc heer Gladstone sprak twee uren lang Hy deed opmerken dat de uitgaven blyven vermeerderen lerwyl de ii komsten slechts traag toenemen Het is opmerkelijk dat hoezeer er weer veel werk en de algemeene toestand van den handel niet onvoldoende is de hersltlling nit den grooten druk slechts langzaam gaai vooral voor zoover zich die iu de ryksinkomsten openbaart Men behoeft zich echter niet bevreesd te maken voor achteruitgang der stoffelyke hulpbronnen van bet land De uilgaven van het laatste itttosijaar bleven £ 718 000 beneden de raming ao n wat een ernsiig aauzien heeft zy bedroegen t 2 366 000 meerdau in het daaraan voorafgaande jaar Er is echter eeu batig slot overgebleven van £ 360 000 De uitgaven bedroegen £ 86 822 000 waarvan £ 71 4 7 000 nit belastingen afkomstig eu de rest uit andere bronnen Bij gebrek aan een ruim overschot kan de heer Gladstone dit jaar nog de afschaffing niet voorstellen van de belasting op gemaakt silver De ten vorigen jare aangenomen bierbelasting heeft in de heffing geene bezwaren opgeleverd door het verstandig beheer der boofdadministratie en vooral door de lofwaardige houding der fabrikanten die de ambtenaren hielpen in de toepassiug der nieuwe wel zoodat deze belasting op zekere en gemakkelijke wyze werd geïnd De vrees dat de kleine brouweryen zouden te niat gaan weid niet bewaarheid de patenten voor de brouwers brengen nog £ 46 000 op terwyl verreweg de meeste patenten van zes shillings zijn Voor het aanslaande begrootingsjaar is de bierbelasling op £ 8 800 000 geraamd Verleden jaar bleef de opbrengst £ 220 000 beneden d raming misschien voor een deel te wyten aan matiger gewoonten van het volk doch vooral aan de omstandigheid dat de loonen hunne oude hoogte nog niet weder hebben bereikt De invoerrechten op koffie cacao en cichorei stegen niet door vermeerderden invoer wel dfé op thee die aanmerkclyk zyn vooruitgegaan Voortaan inl de invoer geoorloofd zyn van mengsels van koffie en cichorei doch andere mengsels van dien aard zullen geweerd worden Waar het verminderd gebruik van alcohol uit blykt is de zeer vermeerderde inleg in de rijksspaarbank De nationale schnld bedraagt thans £ 768 167 000 en werd In het afgeloopen dienstjaar met £ 7 169 000 verminderd Voor het aanstaande jaar zyn de uitgaven begroot op £ De regeering ziet geen kans nog in dit zittingjaar eene nieuwe wet tot stand te brengen ter regeling van bet financieel beheer dei gemeenten doch zal aan de kamer £ 2 0 000 vragen om de gemeenten Ie ontlasten van een deel der zorg voor de groote wegen te vinden alt eene vermeerdering der belastingen op de rytuigeo van weelde Deze verhooging vindt gerne genade in de oogeit van de Timet wyl zij eeu terugkeer ia naar de door alle moderne financiers reeds verlaten theorie der weeldebelastingen Waarom juist rytuigen belast moeten warden en piano s of schilderijen vry blyven scbynt een rsadsel Ueze vermeerdering komi enkel ten voordeele der brouwers en vrachtrijders die met hunne enorme gevaarten van wagens alle wegen stuk ryden en wien vroeger als don gratuit de afschaffing der tollen werd in den schoot geworpen De Dfüy Ne geeft toe dat deze begrooting niet gepaard gaat roet toezeggingen die bijzondere aandacht zullen trekken Het is de derde waarvoor de beer Gladstone gedurende dit ministerie de verantwoordelykheid draagt en wanneer deze minister geene vermindering van belastingen kan aankondigen dan is bet wel een blijk dat s lands welvaart slechts langzaam bekomt van de zware slagen die zy heeft geleden Volgens de verzekering vafi personen die prins Bismarck te Friederichsruh bezochten legt hij groot vertrouwen aan den dag in het gelukken zyner staalhuishoudkundige plannen ofschoon hy er niet aan twyfelt dat de Ryksdag zich ditmaal opnieuw tegen het tabaksmonopolie zal verklaren Aan eene ontbinding van dit staalslicbaam wordt echter niet gedacht Mocht het voorstel op het tabaksmonopolie worden verworpen dan zal de Ryksdag in den aanstaanden zomer op de gcbruikelyke wyze gesloten en in het najaar weder geopend worden om de voordracht welke inmiddels nogmaals eene omwerking zal ondergaan hebbeu opnieuw in behandeling te nemen De beide delegaties der Oosteuryksch Hongaarache monarchie hebben in vereenigde zitting met 69 tegen 45 stemmen de credielen voor Bosuie Herzegowina toegestaan zooals ze door de Hongaarsche financieete commissie waren besnoeid De verschrikkelyke byzonderheden welke over de laatste Jodenvervolgingen in Zuid Rusland bekend zijn geworden hebben ook onder de Israêlietis he bevolking te Warschau grooten angst verwekt en reeds verscheidene gezinnen genoopt de reis naar Amerika Ie aanvt arden Sommige werden aan de grens aangehouden maar slechts wegens een of ander verzuim by het vertoonen der passen want overigens scbynt de Russische Regeering het vertrek dezer lieden niet te willen bemoeilyken Uit Zuid Knsland verneemt de Pd Corr dat de grondeigenaars aldaar voor eene crisis in den graanhandel beducht zijn omdat de Israélietiscbe kooplieden zich aan dien handel onttrekken en daardoor belemmering in den uilvoer ontslaat ING E Z O ND E N Voorstel PRINCE Het is bepaald goed dat de iugezelenen hou gevoelen ufteo in de courant over in deu gemeenteraad aanhangige zaken doch nog beter is het om trouwens het eene sluit bet andere niet uit door middel van adressen den raad op de hoagte te brengen van de wensohen der burger De heeren die m i zeer terecht in dit blad zoo dapper streden i66t het voorstel Prince dal uil een finantierl oogpunt beschouwd zeker aangenomen verdient Ie worden zullen daarom een goed werk verrichten een adres ten gunste van het voorstel Ie doen circuleereu eu dat den gemeenteraad aan te bieden Mijnheer de ReiacteurI Ik herinner mij niet dat eenig voorstel by onzen Gemeenteraad aanhangig zooveel pennen In beweging heeft gebracht als het voorstel van den Welhoudeif Prince om terug te komen op de onlangs besloten demping van de Blauwstraat Ik stel ray daarin geen party doch wil alleen den wensch uitspreken dat de Raad in geen geval bet geldelyk aanbod van den heer P nanneme Waar zou het heen indien zelfs de schya niet vermeden werd dat dit aanbod op de beslissing van invloed kon zynP De brug op de Haven was een ander geval Toen wat besloten dat er een brug voor voetganger zon komen omdat een rjjbrug te kostbaar was Toeilkon het aanbod warden aanvaard daar zy die by een brug belang hadden door een rybrug eventeer Werden gebaat D Het Vcx rstel Prii3 ce IN den GEMEENTERAAD Myn stukje in de Ooudtcke Ct van Woensdag jl gaf twee inzenders aanleiding in htt laatste nr van dit blod eeu en ander tegen het door my aangevoerde te berde te brengen Die heeren hebben my niet overtuigd en bet ilyft in myn oog wensohelyk dat de Raad bet Voorstel Prince verwerpe Om een zaak goed en nit een onpartydig oogpunt te beschouwen verdient het Msbeveling haar voor een oogenblilc te ontdoen van bepaalde peraonen wal op nieuw blykt nil het stukje van 6 die schijnt te veronderstellen dal ik vreesde dat de Wethouder Prince op hel Raadslid Samsom boos zou zyn als die een voorstel d ed evenals hg waarloa vooreerst de beer Prince veel te verstandig is terwyl gesteld dat bij dit niet wai de beer Samsom zeker evenmin uls iemand anders zich daaraan zou mogen sloren en daarom alel ik deze vraag Er is een zekere gemeenteraad waarin twee voorilellen worden gedaan waarvan het eerste een som van b V 3000 het tweede een som vnn 7000 nil de gemeentekas eischt De raad bespreekt met yver kunde en harislocht de beide voorstellen wydt daaraan meer dan eene zitting en gaai tot de stemming over De meerderheid verklaart zioh voor het voorstel dal 7000 eischt De minderheid legt zich daar ualunriijk by neer Senigen lijd daarna staat een raadslid op en bondt een uitvoerige rede en verklaart zich bereid zoo de raad wil terug komen op zyn besluit de 3000 die door het andere voorstel gevorderd worden uit zyn zak te zullen betalen Alzoo staat de Raad tussohen deze twee zaken of gratis het doel der minderheid bereiken of ƒ 7000 storten voor vervulling van deu wensch van de meerderheid Het is te begrypeo dat de gemoedelijken onder de raadsleden een oogenblik aarzelen dergelijke cadeautjes zyn zeldzaam in het Irven eener gemeente en meer dan ééa nacht is er noodig voor sommigen hnnner om lot eeu resultaat te komen Hij die het voorstel van ƒ 7000 deed vooral peinst over bsigeen hy moet doen ho gaarne zon by zioh bereid verklaren de 7000 v n zyn voorstel uit ign zak te betalen maar men weet bel alvorens geld voor een taak over Ie hebben moet men hel hebben en belaas I de man is arm men koos hem tot raadslid niet om tijii rijkdom maar om tyn kunde eerlykheid en heldere begrippen Hy kan dus geen geld bieden maar steuiiende op het feit dat de Raad eenmaal besloot zyn voorstel aan te nemen en dit dus nuttig en goed achtte vertronwende op de leialiteil van zyn collega s die niet ter wille van eenige duizenden a zullen keuren wat zg een maal o if kegrdeu sterk in de overtnigiug dat geld ook voor een gemeente niet allet is waarmede men naar goedvinden beslnilen kan doen nemen en kan doen berroepen besluit len slotte niets Ie zulirn iloen dtn alleen in de volgende vergadering van den Raad ten rede te houden waarin by kort en duidelyk betoogt hoe gevaarlijk het zou zyn terng te komen op bet eenmaal gevallen besluit daar dan by votItesde gelegenbeden steeds ieder raadslid zich op dit antecedent zou knunen beroepen eu den nod voor de voeten werpen M eiii e guUen uu vroeger ietluit vericheurd melnu dot het tkaat veer tie kier eenige bankbiljetten plut itnige tien ei wen contequent en handet ook tooell gij kandtldet m ie lilting van zomermaand van het jaar 1882 My dunkt er ii veel kans dat de raad dan elf zou inzien boe verkeerd hy ton handelen door bet geldelyk aanbod van het eerstgenoemde raadslid sii te nemen Ziedaar de taak betr hel voorstel Prince afgeKbeiden van peraonen beschouwd Het moet iederoapartydige meen ik duidelyk tyn dat een geldelyke sDbieding in deze niet den doorslag mag geien De meer of mindere rijkdotn der raadsleden mag een gewicht iu de schaal leggen De waardigheidvso den Raad verbiedt m i dringend dat het oorstelPrinoe worde aangenomen I H H lHjnheer de Redacteur Mag ik door middel Uwer Courant eena eenensag riohten tot de openbare gezondbeidseomraissiePNamelyk deze zou bet geen tyd worden dal ooklÜ eens een woordje meesprak over de demping M bet Hater der Blauwstraat Sommigen barer leden spreken als hou oordeel in particuliere ge Mskkeu hunne onvoorwaardelyke afkeuring overilie demping uit maar ik geloof dat hel meer eSèct sorieeren wanneer het Collegie tich tot dennwd nendde met een adres waarin bet z ue rodsDsn tot afkeuring ontvouwde In de hoop dieJwren niet te veel drukte daarmede te bezorgen eny bedankende voor Uwe plaatsruimte blyf ik M E Uw beatendige lezer V Hynheer de Redacteur het nommer uwer courant van Vrydag 21 Apnl jl zag ik eene officieele kennisgeving van genieetter en Wethouders inhoudende aankondii H dat het kohier der plaalselgke directe belas f op de inkomsten in deze gemeente voor 1882 aftchrift ter secretarie ter lezing is nedergelegd verwondering las ik dat M de R daar ik oaohi dat even als t vorige jaar ook thans het Www tegen betaling te verkrygen zoude zyn