Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1882

N 2760 ü oniiig en Koningin en hun gevolg waren allen in diepen rouw gekleed De Prins en Prinses vau Wales namen een harteiyk afscheid van HH MM en even100 de hertogen van Edinburgh en van Cambridge en prinses I ouise van Oroot Brittannie Vele andere notabiliteiien stonden op het perron Se trein arriveerde te Queensboro ten ruim 7 uur 30 min HH MM gingen onmiddellijk aan boord vau het koninklijk jacht de Vatli dat ten ongeveer 8 nnr de Ëngelsche haven verliet om naar Vliasingen te ttoomen De Nederlandsche gezant en de consulgeneraal waren bij de inscheping van HH MM tegenwoord ig Sedert jaren ontving een groot deel der gepensionneerde mindere militairen voorschot op hun pensioen in dier voege dat sü op den Ie van elk kwartaal bel bedrag ontvingen waarop zij eigenlgk pos recht hadden op den laatsten van het kwartaal loodoende waren zg immer 3 maanden vooruit In 1879 werd echter bepaald dat dit voorschot op nlto Juni dezes jaars niet meer zou verstrekt worden en dat de voorschot genietenden in overweging gegeven werd Ie trnchleu dit voorschot van een of andere instelling te bekomen Intussohen breekt weldra bet tijdstip aan dat verscheidene arme gepensioaneerden gedurende een tgd ak van les maanden niets ontrangen hetgeen voor hen al is het bedrag soms luttel een ware ramp is De Vereeniging van gepensionneerde Onder ofGcieren en minderen van het Nederlandsche leger diezich naar wij vernemen me succes zooveel moeitegeeft om het lot der meest halpbehoevende oudgediendeu te verzachten heeft zich ook uu het lot der arme voorschot drrvenden aangetrokken en daartoe ie de eerste plaats een gemotiveerd adres aan Z Exc den Minister van oorlog gericht en eerbiedig dochmet ernst en aandrang verzocht het daarheen te willen leiden dat het vobncbot op het pensioen fvoor hen die zulks wenschen alsnog zal worden bestendigd Of bijaldien door onoverkomelijke bJiwaren dit verzoek niet voor inwilliging vatbaar blijkt alsdan een zekere som uit het Fonds voor Ond Offic enz betielfde Fonds waaruit tot heden het voorschot werd verleend ter beschikking der Ver eer iging Ie stellen opdat deze daardoor in staat irorde gesteld aan de meest hulpbehoevenden der voorschot dervende gepensiouneerden die hulp te verschalfen die zij zoozeer noodig hebben en ver dienen Wg guunen der Vereeniging van harte dat baar verdienstelijk streven met succes bekroond worde ADVi itTi TIE in alle Binnen en BuitenlandHche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekh andelaar A BRIN KMAN te Gouda Wasschen Uepareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOUDA MAGAZIJN vaü BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDIKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomziiiverlng Door deze mijne behandeling worden alle onreiiiheden weffgenoineii onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zynveroorzaakt De direclear generaal der raaatschappg tot expl van slaalsspoorwegen de heer W K M Vrolik heeft zich met een uitvoerig adres tot de Eerste Kamer gewend om zijn bezwaren uiteen te zeilen tegen het aanhangig wetsontwerp tot aanvulling der wel van 9 April 1875 Slbt no 67 tot regeling van den dienst en het gebruik der spoorwegen mei bepalingen die ten doel hebben brand te voorkomen in heide en boschgronden tengevolge van het uitwerpen van vuur uit voorbijrijdende locomotieven Hg verzoekt de Kamer haar goedkeuring aap de bedoelde voordracht Ie onthouden omdat de voorgestelde regeling ten eenenmalehet karakter laii politievoorschrift mist en dus hetlot wet verheffen daarvan zon moeten gepaard gaanmei toekenning van schadeloosslelling uit s rgks kns aan bestaande spoorwegondernemingen omdat de maatregel op zichzelf onvoldoende isen alleen Irelfen zal wanneer op de ann den spoorweg grcpzende grondeigenaren een dergelijke verplichting ordl gelegd Het eerstdaags in te dienen leenings ontwerp van den minister van ï je en strekt volgens AeAvut Cl tot het aangaan eèuér ireldleening van ruim tachtig millioen gulden rentende Q p £ ra eene jaarlijksche aflossing van een half pCt T e liiréngst der leening zal bestemd worden lot dek j der Nederlandsche en Indische tekorten tot FINALE UITVERKOOP Toened eiiL Fa bxlelgsprljzeEL Het KA TOOB der Directe Belastingen en Accijnsen te Gouda zal van af 1 Mei a s gpehouden worden OOSTHA VEIS aan de PUNT mm mmi en anme wijnen Alle soorten van B O B D E A U X en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen degerenomeerde BORDEAüXWIJN van 27 die steeds belegen per A nker voorradig is Ook bij proefflessotaen kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en iï anko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd Eenig Depot van Wello n s Boonekamp Elizter A C L BEICK Tandarts nieuwe wet Toormalig adaisteat an wijlen den Heer A J W KOENAART dafjelijka te consulteeren Weste Wagen straat 54 Rotterdam Universeel Zuiveringszout Het echte algemeen gnnstig belsende ÜNIVERSEEL ZÜIVERINGSZOÜT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in A pakjes a 15 cent pakjes a 2VL cent en heele pakjes a 50 cent te Gouda bij J H BOERS Apoth Benthuiien bij Wed C deu Bouwmeester Woerden by 1 F Sweerman Bodegra en bfl P Vergloot Alphen a d Rgn bij L Varosgieau Zoon Boskoop bij J van Bergen DE MATADOR IN UANTELS VOOS EAUES EN EINEESEN MAGAZIJN VAN E DE WIND EN ZOON Den haag SPUISTRAAT 47 Mofleveranciera van H M de Koningin Hebben de eer te berichten hunne terug komst voor de 2e maal van Parijs met eene buitengewoon prachtige Collectie der allerlaatst uitgekomen MODELLEN l Zomermantels t waaronder bijzonder uitmunten SATIJNEN GEBLOEMDE VISITES zeer gracieus model alsmede FANTASIE JAQUETS waarbij MODELLEN uitsluitend geschikt voa anie De ondergeteekeade betuigt zgnen dank voor bet gedurende 28 jaren als BROODBAKKER alhier genoten vertrouwen en beveelt zjjn Schoonzoon P J van der Kleijn als z n opvolger in dezelfde gunst zyner geachte Stadgenooten aan M HORNES Onder referte aan bovenstaande aanbeveling heeft de ondergeteekende de eer te berichten dat hij op MAAN D AG 1 MEI e k züne BROOD BESCHUITen KLEINGOEDBAKKERIJ zal openen op de Zeugstraat wgk G N 10 belovende hy door eene prompte en nette bediening zich de gunst zyner geachte Stadgenooten waardig te maken P J VAN DEK KLEIJN Gouda April 1882 KEOISGEVIITG Verlenging der Afsluiting van de vaart tnsschen de SCHIE en de ROTTE DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Schieland doen te weten dat de afsluiting van de vaart door het Schutverlaat aan de Delftschevaart alhier verlengd wordt tot en met den 20 MEI 1882 Rotterdam 25 April 1882 De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf W C WIJNMALEN J A VAILLANT SPECIALITEIT in Tliee Koffie en Chocolaad GOÏÏWE C U 5 Van China ontvangen in origineele Shanghai verpakking CHOICEST AFTER DINNER JEA pakketten van circa V4 kilo a 60 cent directe aanvoer van CflINAen JAPAN THEE in alle mogeljjke soorten en verpakking KOFFIE van af 40 45 50 60 en 70 Cent per Half Kilo Gebrs KAMPHUIZEN Men VRAAGT ten spoedigste EENEN BEKWAMEN BBOODBAEEERSENfiCST by L DE BRUIJN op den Raam HOüTVÉiLiM te ROTTERDAM van Ca 150 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Riga Memelsche Wijburger Delen en Platen geschaafde en geploegde Vuren en Grenen Delen Nieuwe lading Noorsche Juffers Nieuwe lading Kolders Amerikaansche Grenen Delen en Pinten Kolders Sparren en Sparhouten Liggende op de werf Botterdamsoh Welvaren en in de Loods Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam Amerikaansche Grenen en Riga Vuren Balken liggende in de Bnizenwaal te Delfshaven Op WOENSDAG 3 MEI 1882 des middags ten 12 ure in het Verkooplokaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH bji wien op aanvrage Notitiën te bekomen zyn Saelpersdruk van A Bbtneuan te Ooudn 1882 Woensdag 3 Mei GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblttd voor Gouda en Omstreken Hel A ii xkpartcroeiit Ie Zeveühoiien is dezer dagen Kon nadat er al sinds 7 jaren geeu openbare vergaderingen hadden plaats gehad en de gemeenschap raet het Hoofdbestanr was afnebroken definitief ontbonden Het was opgericht iu 1834 De bibliotheek van het Deparlemenl elke ruim 400 boekwerken bevat die s winter fo ral door den kleinen man druk gelesen worden is an de Gemeente ten ge sohenke gegeren erenaU het batig slot der laatste rekening ad 26 onder bepaling dat die som aangewend moet orden t t het aankoopea un boeken BINNENLAND GOUDA 2 Mei 18 2 De sersnade die wg ia ooi rorif nr aankondigdem had ZaadaKarond plaats Het ruwe oiwtuimige weer van dep vorigen nrond en nacht had gelukkig plaati gemaakt voor eeD lAtlmie in de iiatutir die allen recht aangenaam aandeed zoadat lich al roeg en groole menigte voor de Sooieteii Vrede beat had verzameld die haar tachtig jarig beetaan vierde De Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust heeft zich Vrydag jl in de door ons aangekondigde vergadering te Utrecht geconstitueerd Het voorloopig comité is tot Hoofdbestuur benoemd i Terwijl en aohoone gaa illuminalie wai aangebracht werd er van lyd lot tgd ook Beugaalwh vuor onlatokco en een en ander leverde opgeluisterd door de tonen van ons rondek oorpt een aardig vroolyk tboueel op ran rolksvreagd Naar men vertcemt i4 door den heer A Ksptijn te Gouda concessie aangevraagd voor deu aanleg en de exploitatie van een alooralramweg van het Veer te NieuwpoorI over Schoonhoven langs NieowpoorI Gondriaau Peursem GieaMU Xieuwkerk Scbellulneu tot Gorinchem Te Scfaoooboven zal men de Lek passeeren met een salonboot of sloomponi om aan te sluiten ii den door bem ontworpen stoomtramweg van Schooiihorea naar Gouda Dal die cnmniuuicatia gewenscht wordl zal ieder begrijpen die bekend is met deze rijke en schoooe streek welkevan elk middel van verroer verstoken is Wy wenschen de Sociëteit bg voortdaring een bloeiend beslaan toe I Zaterdagavond is bg den geweldigen storm op den Bleekersingel een der boomen onigewaaia en op een huis terechtgekomen Oisterenmiddag werd menigeen onier ingeteteneii verschrikt door een ewarleu rook die een geweldigen brand deed vermoeden 6 lukkig bleek bei slechts eeu schoorsteenbrandje Ie zgu in het hotel jMc Zalm Een koopman onder Bodegraven woonachtig verkocht Zaterdagmorgen op de markt te Utrecht eene koe voor ƒ 180 De kooper gaf zgn naam op alsook dieo van den stalhouder bij wien hij de koe lijdelijk zou brengen Toen de koopman zich daar later vervoegde op xijn geld te ontvangen vond hiJ nooh deu koopÉr noeb de koe en bleek hg met een bedrieger t doen gehad te hebbeo Zaterdagmiddag werd te Kampen op vcnoek van het Departement Gouda door het Departement der Maatschappij l Nut van t Algemeen it tilveren medaille uitgereikt san F W Arnd sergeant op den boafdcursas Zonder tan igen levensgevaar ie denkei had hg eerst in Jaii 1874 te Haarlem het kind van den huzaar Rijklimiea en in Juli des vorigen jaars den milicien Alkema Ie Gouda die mds in linkendeu toesUuid was uit het water gered De officieren ooderofiicieren en manscbap en van het instruclie baialjon waren daarbg tegenwoordig Vrijdagavond hield d heer A F Marlet van Honleuisse in de benedenzaal van het hotel Dotten te Oudewaler eene voordracht voor de leden der afileeling Oudewaler en Oostrekeu der Holl Maatschappg vau Laudbouw Hg sprak over de inivelbereiding in hel algemeen over de kaasbereidin in het bijzonder en deed uitkomen dat het buitenlaad in voor de zuivelberi iding zooveel ninder gunalige omstandigheden op vele buitenlandsche markten ons ernstige concurrentie heeft aangedaan Hij maande daarom de kaaskoopers aan in hun bedril zicli er op toe te leggen om zooveel mogelgk Ie weUn waarom men handelt met andere woorden de oorzaken Hn gevolgen Ie leeren kennen Na eeue kleine pauze sprak hij over veeleelt en gaf ook leu dien aanzien eenige nuttige wenken en deed uilkomen dal ons vee ook in het buitenland eeu zeer gunsiigen naam beeft De goede hoedanigheden van onze weilanden waaraan wij ons goed vee te danken hebben moeten ons echter niet zorgeloos maken maar voor moeten wij letten op de moederdieren en zorgen te fokken melkrgk vee en goede stieren Ook beval spreker de stamboeken ten zeerste aan waardoor de naam van ons vee nog gunstiger zal worden Men sohrgft aan de H R Cl uit Gouda in antwoord aan het uit Woerden geschrevene in ons vorig iir overgenomen Dat leien en begrgpen niet altijd gepaard gaan hiervan levert T V uit Woerden wederom een klaar faewjjs in ign schrijven dubbel merkwaardig dieaecde als aanval tegen mgn stukje voorkomende in Bwe courant van 26 April Had hg toch begrepen wat het merkwaardige van het geval was soo had hg de grootste helft van zijn onvriendeigk schrijven in de pen kunnen Itten want ik wil niet verouderstellen dal zgue verbolgenbeid hem bij hel leien van mgn stukje lulke parten heeft gespeeld dat hel hem loo geheel aan goeden liu ku hebben ontbroken Ik stap dus van dit pnnt af met T V in bedenking te geven nog eeos aandachtig te leien hetgeen hg te voren zeker wal vluchtig heeft gedaan Maar T V is met alleen boos omdat ik het waag over een voornemen van hooggeplaatste personen mgne bevreemding uit te drukken maar ook omdat ik niet weet dat in Woerden de pokken heerschen Als ik dnt geweien had dan zou bet geval my 00 onbegrgpelgk niet lijn voorgekomen De oudere zuster van H M de Koningin H K H Prinses Georgine Henrielle Maria ran WaldeckPyrmopl gemalin van Prins Wilhelm van Wurtemberg den vermof ï yl troonopvolger is Zondagmorgen Ie Ludwigsberg plotseling overleden De overleden Prinses was geboren op 23 Mei 1857i zg was de tweede dochter van den Vorst en Vorslin van Waldeck en op 15 Februari 1877 met den Wurtembergschen Prins gehuwd Door du treurig sterfgeval zullen de verdere feestelgkhedeu in Engeland geen voongang hebben en breken er voor ons Hof opnieuw dagen vni rouw aan De Londensohe correspondent der A R Cl meldde gisteren De trein waarmede HH MM de Koning en Koningin der Nederlanden naar Queenboro verlrokken verliet het Violoria slation ten 6 uur 30 min De Wat kon de Minister van oorlog verstandiger doen iui uil Gouda waar de pokken epidemisch heer chen een detachement naar Woerden te zenden waar de pokken reeds maanden bestaan Moet deze opheldering wellicht bewg zeu dal T V el de bevoegde persoon ia om over handelingen Mn hooggeplaalsle personen mede Ie spreken Ik betwijfel of hg den Minister van oorlog met alk eene toelichting wel een groeten dienst doet Doch hel bewgs dat hij de zaak verre van goed efl ingezien is dal de Minisier van oorlog reeds wpaald heeft dat uithoofde vnu hel epidemisch heerschen der pokken alhier Leiden in plaats van Gouda de noodige maDschappen voor bel detachement oor Woerden leveren zal üit Zevenhuizen schrijft men aan het Dagblad fld 29 April Gisteravond ten 8 ure 10 minuten KMft men hier in hel N W een meteoor waargelomen M i