Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1882

Hoa Toeniohlig men met de bons roor sigaren in des orm ran banknoten moet liju bleek alweder op de Uatat gehouden markt te Hengelo Orergsel Voor gekooht ree werden in betaling gegereu twee boos een n 60 en een ran 100 sigaren Zekere O J Eggink te Hengelo Oelderland en J Korten te Bourlo die rtete bons in betaling garen lijn door de veld wachters te Carelshareo getat en naar Almelo orergebraoht Eigen Baard geeft in zyn laatste nr een paar aotneele graiures en stukken de gelijkende portretten an prins Leopold ran Ëngelind en an de jonge hertogin au Albany soomede de afbeelding der f ersierseleu van de orde van den Kouseband nanr een teekening van J M Liou met een heraldische beschouwing over die orde van den heer A A Vorslerman vnp Oyen Behalve de geschiedenis van het ontstaan der orde en de voornaamste bepalingen der statuten deelt hg mede dat in Nederland tot ridders in de orde jgn opgenomen Willem hertog van Gelderland Willem van Beieren graaf van Henegouwen Holland en Zeeland Willem Benlinck graaf van Portland en Arnold Joost van Keppel graaf van Albemarie en acht vorsten uit het Huis van OranjeNasaau Van Mnltatuli s Nog eens vrge arbeid in Ne derlaiidschIudié verscheen by J Mnnsses b Co te Furmerende een tweede door den auteur heraiene drnk Men treft in deie uitgave o a aan een uaschrift waarin de Atjeh oorlog wordt verklaard voor een dnre farce waarvan bet Nederlandsohe volk de kosten betaalt en die slechts dienen moest om t gezwendel met vrjjen arbeid op den aohlergrond te schuiven evenals vroeger het verheffen daarvan lot politieke leus de strekking had gehad de Havelaarssaak te verdoukeren De beteekenis van deze zaak is eenvondig recht doen Aan het slot van dit naschrift gedagleekend uit NiederIttgelheim Maart 82 leest men o a Gedurende de ooneclie van mgn boekje vernam ik met aandoening dat er een tal van achtenswaardige mannen was opgestaan om mg te steunen in den strgd voor het goede Mocht het hun gelukken den afzichtelgken Droogstoppel weg te dringen van het tooneel Aan allen die zich zoo ridderlijk op deu voorgrond stelden om dat doel te bereiken mgn groet en mijn dank Er is te Haarlem eene nieuwe onder de hyacin thenbloembollen vreemde ziekte uitgebroken die een dreigend aanzien verkrijgt Vele soorten worden daardoor met eeue totale vernietigpng bedreigd en dat zou voor den bloemhandel een groote ramp zijn Daar in den loatslen tgd de teelt grooter was dan de aanvragen zoo was de gewone ziekte onder de bollen niet zoo ongewenscht maar het nieuwe ziekteverschijnsel zoo geheel vreemd en zoo verwoestend heeft reeds grooten invloed gehad op de veilingen waarbij de prijzen dit jaar zeer laag zijn omdat men sommige soorten niet durfde koopen Trgdag jl kwamen te Amsterdam per Bgnapoor van Kotterdam 43 Bussische Israëlieten aan om den volgenden dag met het stoomschip Amsterdam van de Nederl Amerik Stooravaartmaatschappg naar NewTork te vertrekken Daaronder waren 36 mannen 12 vrouwen en meisjes en 5 zeer jonge kinderen Van Hamburg waren zg in een klein stoombootje vermoedelgk niet voor personenvervoer bestemd naar Botterdam gezonden en kwamen daar aan na een moeilijken overtocht von drie dagen afgemat en hongeng nauwlgks beschut voor koude en regen door de kleederen hun door liefdadige menschen hier en daar verstrekt De arme verdrevenen werden te Amsterdam teer liefderijk ontvangen Het passantenhuis op de Lauriergracht werd aangewezen om voor de vluchtelingen lot verblijf te dienen Met het Nederl Israëliliach Armbestuur werd een overeenkomst getroffen tot levering van gekookte spgten en door deze maatregelen die helaas bigken niet overbodig Ie zgn geweest is een regeling in hel leven geroepen die beletten zal dat als in de eerste dagen in Hamburg geschiedde mannen vrouwen en kinderen langs de straten zwierven en zioh voedde mei hetgeen men langs de boomen neerwierp Vrgdag omstreeks vgf uur aangekomen werden die mannen vrouwen en kinderen naar hel voor ben beslaande lokaal gevoerd om daar te overoachlen Hartverscheurend was huq aanblik als werktuiAelijk liepen zg voort zich oogenschijnlijk niet iKkomraerende om den regen die bij stroomen neerviel geen woord wisselden zg met elkander chuw met den eigeoaardigen blik zooals men die opmerkt bg gejaagde dieren keken zg rond en toen een der geleiden ile vgf jonge kinderen onder weg bg zioh in het rgtnig nam vroegen de moeders zelfs niet waarheen men hunne kinderen roerde Later bg den aanblik van de flinke heldere bedden waarop zg spoedig zouden kunnen rusten bij de uitreiking ran warm voedsel werden de gelaatstrekken minder strak de oogen minder dof menige traan werd stillekens afgevaagd en op Bussische wijze trachtten zg de handen te kussen van hunne verzorgers Meer werd naar rust dan naar voedsel verlangd spoedig trachtten de armen op de legersteden hun leed te vergeten en zich te herstellen van de uitgestane vermoeienissen Des anderen daags tegen negen uur des morgenswerd de tocht aanvaard naar de Suezsteigers alwaarde boot gemeerd lag die hen naar een nieuw vaderland zou roeren Onder toezicht hunner geleiders bestegen zij het schip en toen men hen er op wees datwaarschijnlijk een nieuw gelukkiger tijdperk voor hen wos aangebroken dat zij zich vrijelijk zouden mogen bewegen in het vrge Ameiika en te New York hen de voornaamste burgers zouden ontvangen en bijstaan met raad en met daad toen was het hartverheffend te zien hoe troostrijk de indruk ran die woorden was Diep bewogen gingen zg huiswaarts met een woord van zegen op de lippen voor Nederland waar zulke ellendige vervolgingen onbekend zijn i Een zondering artikel wordt tegenwoordig uit Oostenrgk naar Engeland ingevoerd padden Men bedient zich van deze leel ke maar nuttige schepsels om broeikassen en tuinen gezuiverd Ie krggen van slakken en ander ongedierte Zg brengen Ie Londen rau £ 3 tot £ 4 het honderd op Bij een ingezetene van Botterdam bestaat naar de N È Ct bericht het plan om een orerdekten wagen door de stad te laten rgden waar men lich tot biligken prijs koffie bier brood enz zal kuiineu aanschaffen De wagen zal zich roornameljjk daar ophouden waar reel rerkeer is Zulk een koffiewagcn heeft men ook in Amsterdam laten rgden maar men moest er om de kosten weer mede ophouden Zooals men weet is er een internationaal fonds gesticht tot ondersteuning der Joodsehe emigranten uit Busland De man die het eerst zijn gare voor dit fonds offerde was de heer Mocalla te Louden hg schonk een bijdrage van niet minder dau 10 uOO pond sterling In zgn begeleidend schrgven teide de milde gever het volgende Ik stam van de Joden af die in hel jaar 1497 uit Portugal werden verdreven In ragn familtepapiereu is het grenzenloos Igden geboekslaafd iraaraan mgn ongelukkige voorraderen ten prooi waren toen ze rerplicht werden Porlugals grond te verlaten om elders een nieuw vaderland te zoeken De Almachtige heeft hen echter geholpen zij ronden aanrankelgk Ie Amsterdam een toerlnctitsoord Later trokken zg naar Londen en hier hebben zich mgn roorouders door vlgt en arbeid een aanzienlijk vermogen verworven Sedert zijn 400 jaren refrlogen en nu zien wg dat de Jodenrervolgingen in Bnsland niet minder bloedig zgn dan de toenmalige in Portugal Het is mg een buitengewoon genot dal ik in den gelukkigen toestand verkeer mijn zwaarbeproefde geloofsbroeders in Busland eenige onderstenning te kunnen zenden Ongetwgfcld zal Mocaita s voorbeeld bg Joden en Christenen zeker navolging vinden Voor het examen in kunst naaldwerk door de rereeniging Tesselsohade uitgeschreven hadden zioh vgftien candidaten aangemeld Op den 24 26 en 26n April is bet gehouden te Amsterdam in hel lokaal De Eensgezindheid Er zijn tien candidaten opgekomen waarvan aan drie zgnde de dames A Klnol uit Middelburg F B Mundhenk te Amsterdam en P H Prins te Den Helder t diploma is toegekend Het volgend examen zal in April 1883 worden afgenomen Inlichtingen warden door de bestnnrderessen der Vereeniging verstrekt Dr George Schweinfurth Ie Kairo heeft in de grafsteden van Egyptische koningen verdroogde planten gevonden die reeds plus min 8600 jaar oud zgn en uit de 18 en 20 dynastie dagteekenen een paar eeuwen fóót den Trojaanschen oorlog Gansohe hoopen guirlandes zijn door hem onderzocht Onder het gevondene bevindt zich eene ridderspoor die thans nog in Algiers en Syrië groeit maar in Egypte nergens meer Ie vinden is Do violette kleur is volkomen bewaard gebleven Eigenaars van kanaries en andere kamervogels weten het bg ondervinding hoe die arme in gevangenschap zuchtende dier es snms schrikkelgk door de luis geplaagd worden Wel zgn er zorgvolle huismoeders die in de kooien van Igd tot tijd uitgeholen vlierstokjes steken waarin zich nu en dan de luizen verzamelen om bg het schoonmaken er van tevens verwijderd Ie worden maar dat gebruik is nie algemeen De Oedenburger jümdb Am maakt nu een hoogit eenvoadige manier bekend om kamervogels van dat ongedierte t bevrjjden Men moet namelgk de kooi gedurende den nacht met een stuk wil linnen behangen Als men nu des morgens oplet vindt men dal de luizen van de vogels naar dat linnen zgn heeugekuierd Een vogelliefhebber behandelde op de gegeven wgs twee vogels visr weken lang en was daardoor in staat om in dien tgd meer dan 400 luizen te bemachtigen en te doodeo Ook heeft dat dekken des nachts vooral in den winter ook nog wel andere vooideelen vooral als men gelijk zoo dikwerf voorkomt vogels in kamers heelt sarin over dag gestookt werdt Idi Ct Bultenlandsch Overzicht Het Fransche Journal officiel bevat een teer belungrijk rapport van den minister van buitenlandsclie zaken over een groolscb ontwerp van internationaal belang een waardigen tegenhanger der breede opvattingen ivaaidoor landengten gemaakt zgn en worden lot scheepvoartkaualeu om de verkeerswegen over de oppervlakte der aarde te verkorten Het betreft het reeds door ons vermelde plan om ten zuiden rnn Algerië en Tunis cent binnenzee in hel leven roepen die met de Middellandsche zee in rerbinding zal slaan door een kanaal ran 240 kilometer welks monding nabij Gabes aan de oostkust ran Tunis zou vallen Het plan doet een aantnl bezwaren rijzen welke slechts met zeer veel moeite Ie overwinnen zgn Vooreent de kosten welke nog slechts bg ruwe benadering zgn Ie begroeten Voor de goedmaking daarvan vragen de ondernemers van het plan aan welker hoofd de heer Boudaire staat den afstand van eene aanzienlijke strook gronds rondom den te maken waterplas er op rekenende dat een groot deel van dien grond door de nabgheid der zee productief zid worden gemaakt Voorts rekenen zg op de gelegenheid tot zoutwinneu en tot bet uitoefenen der visschery welke de nieuwe zee zeveuiieumalen grooter dan het meer van Qenèvr zal opleveren Meu heeft het bezwaar geopperd of deze zee weinig door regen doch vooral door het water der Middellandsche zee gevoed door het verlies aan water door nitdamping niet een zoutgehalte zal verkrggen dat rcpr de risschen het leven onmogelgk maakt De heer De I ssep spreekt dat echter legen wgzende op hel roorbeeld der Egyptische Bittermeren welker zoutgehalte it rerminderd sedert zij in rerbinding staan met hel kanaal ran Suez In politieken zin beeft het ontwerp de groote beteekenis voor Frankrgk dat zoowel Algiers als een deel ran Tunis door dat nieuwe water zullen afgesloten zgn van de nomadische stammen der Sahara De belangrgkste zgde blgfl eohler de economische Wanneer het plan zal verwezenlgkt worden zal eene groote uitgestrektheid zandgrond onder bet water worden bedolven maar daarentegen zullen oevers worden in hel leren geroepen welke den handel in goedkooper verkeer dan nu mogelijk is zullen stellen met vele rgke en vruchtbare oorden in Noordweitelgk Afrika dat slechts wacht op verkeersmiddelen om Europa de rgke vrncfalen van zgn bodem te bieden De Fransche regeering heeft om de concessie aanvrage te onderroeken eene commissie van 48 senatoren 8 kamerleden 16 ambtenaren van de roinisierieele departementen en van het bestuur in Algiers en 16 uit verschillenden hoofde bg deze zaak weuschelijke deskundigen Deze commissie zal voor i Juli rapport uitbrengen De Duitsohe Bgksdag is roorloopig tot 6 Mei uiteengegaan rooreerat om aan bet Pruisische Huis der Afgeraardigden tijd Ie geven zgn arbeid ten einde te brengen ten andere om de leden ran den Bijksdag in de gelegmheid te stellen de ingekomen wetsontwerpen mei name dat op het tabaksmonopolie te bestudeeren De Forsohrilt parig is naar men zegt roornemens onmiddellijk eene poging te doen om het labaksmonopolie ran de baan te schuiven door het ontwerp niet naar eene commissie te verzenden maar de tweede lezing dadelgk op de eerste te laten volgen De overige fraetiën echter ook de nationaal liberalen zullen voor de verzending naar eene oommissie stemmen omdat zij op den Bgksdag niet het verwijji willen laden alsof een van de belangrgkste weisvoordrachten zelfs al is hare verwerping zeker niet grondig behandeld en onderzocht wordt terwgl bovendien hel uitvoerig rapport eener oommissie het best middel is om een protest der volksvertegenwoordiging ter kennis van bet publiek Ie brengen Aan R O wordt uit Dublin geseind dat de onderkoning van Ierland lord Cowper zgn ontslag genomen heeft Hg wordt door lord Spencer opgevolgd De optreding van lord Spencer zal gewichtige gevolgen hebben althans wanneer men geloof mag hechten aan de geroohteu welke te N Landen en Dublin in amloop zgn Met zgne aanvaarding van het gezag op het zotlereiland ZDo namelgk een einde komen aan de lot dusver gevolgde politiek van dwangmaatregelen Het betreft hier nog slechts een gerucht maar de onzekerheid dienaangaande zal spoedig ophouden want de heer Gladstone heeft tegen heden Dinsdag eene verklaring in hel Lagerhuis toegezegd ten opzichte der verdachten in antwoord op eene interpellatie van den heer Cowen De Italiaansche Senaatscommissie tul onderzoekvan de quaeslie der lijslstemming kan geen meerderheid vinden vgf waren er voor vgf lejien Inhet rapport wordt nu een beroep gedaan op de wgsheid van den Senaat C £ r gaai geen dag voorbg waarop niet nieuwe berichten over de Jodenvervolgingen in Bnsland ontvangen worden Te Kicw heeft de Begeering de verdrgving der Israëlieten op groote schaal gelast reeds slaan daar 600 huizen ledig en dr verschrikte huiseigenaars wenden zich lot de Begeering met de dringende bede op dezen weg niet voort te gaan Maar deze laatste is eensdeels buiten staat om de Israëlieten legen bet roofzieke gepeupel te beschermen of achgnt van den andereu kant daartoe weinig neiging te gevoelen want anders zou zij geen dwangmaatregelen nemen welke in elk ander land ran Europa ondenkbaar zgn Ignalieff zegt de K Z heeft deu Joden den raad gegeren zich te Altai te restigen Altai is een bergachtige streek welke de scheidslinie tusschen Busland en China rormt Dit herinnert aan de Aziatische despoten der oude geschiedenis die gansche volksstammen verplaatsten en de Joden naar de Babylonische gevangenschap roerden De Israëlieten voelen echter geen lusl om te beproeven of zg door de Bussen in Azië beter behandeld zullen worden dan in Europa en vluchten naar het nesten Te Brody en Lemberg ia bericht ontvangen dat groote troepen Israëlieten die het land verlaten naar die plaatsen in aantocht zgn en men zegt dat de Ooslenryksohe regeering die door de Joodsehe landverhuizing op niet onaauzionlgke kosten wordt gejaogd bg de Bussische regeering Urogbetaling of althans een bgdrage in die kosten zal vragen ï N G E Z O N DÏ Mijnheer de Redacteur Mag ik U nogmaals verzoeken een plaatsje voor onderstaande in V blad Het spgt mg dat de geachte inzender H ziob door ragn vorig schrgven niel overtuigd gevoelt denkelijk is dit wel met meerderen hel geval en dat zgn of menschen welke doordat zg niet aangeslagen zgn in de plaalselgke directe belasting ener dus geen belang bg hebben of de gelden uil de Stadskas worden verspild of dezulke welke ruim bedeeld met bet sigk der aarde er weinig om geven of zg wat meer moeten belalen ah maar hun elusieu vervuld worden Het komt er bg de beoordeeling eener zaak alleen op aan van welk standpunt men dezelve beschouwt Ik stel voorop dat ds raad eener gemeente verplicht is de belangen der ingezetenen te behartigen en rooial de lasten die menigeen zoo uoode opbrengt zoo dragelgk mogelgk te maken Daar nu al dégelden welke roor een of andere zaak worden besteed door de ingezetenen worden betaald mogen de leden van den raad om eenig persoonlgk geliefd denkbeeld door te drgreii niet toesiemmen dat daartoe meerder gelden wi en besteed dan hoogst noodig Alleen wanneer het te voorzien is dat debesleedgelden tot nul en welvaart ran de gemeentestrekken raag roor off rs niet teruggedeinsd worden al vorderde zg ook veel van de ingezetenen Maarroor eene zaak als hier die door veleji als belemmerend voor Industrie en Handel wordt beschouwd en zelfs aa de gezondheids oommissie niet wenecheIgk toeeohgut doch welke ja I vroeger door den raad met meerderheid als ik wel heb van ne stem isaangenomeu zal ieder onparlgdig beoordeelaar moeten toesiemmen dat het de waardigheid van den raad zal verhoogen en zelfs deu voorsteller van het dempmgsplau en zgne medestanders in de achting zal doen rgzeu wanneer zg tot uelzü van de Oemeenll van hun vorig besluit terugkomen dat nu degroote opoffering niet waard is nu er geen tegenovergestelde uitgaven ran ruim 3000 meerbestaat en daordoor de zaak een geheel ander karakter krggi loodat zij zonder eenig geraoedsbe waar in de eerstvolgende Kaadsrergadering met algeraeene stemmen bet voorstel Prince kunnen aan men dnt zeker alom een gunsligen indruk lal lewefg brengen p Voorstel Prince Beeds veel is er over dit voorstel gesproken en geschreven doch het komt mg roor datfr Siet wein g bg wordt gehaald wat er volstrekt niet bg behoort De hoofdvraag is deze is de demping der Blauwstraat nuttig goed en de kosten waar Deze vraag moet na rijp beraad ontkennend worden beantwoord Vooral in het belang van den gezundbeidstoestand is het te wenschen voor Gouda dat de demping niet doorgaat en wil de Baad weten hoe de burgerij niet deze of gene uit de burgerij maar de kern het ontwikkelde denkende deel der ingezetenen over de zaak denkt laat dan de heeren die in den Baad zitting hebben ieder voor zich eens bij hunne vrienden kennissen en verwanten informeeren boe die over de zaak denken en zij zullen dan tot de overtuiging komen dat het de wensch van de Houdsche burgerij is dat de demping niet doorgaat De hoop mag daarom worden uitgedrukt dat ieder Eaadslid eens rondvrage in eigen kring en het Baadsbesluit zal dan voorwaar goed uitvallen Wat het in het vorig ne der Ooudtche Ct uitgedrukt verlangen betreft naar een adres ran burgers aan den Baad gericht mij kwam er een onder de oogen waarop vele flinke namen staan en dat zeker wel van eenigen invloed zal zijn ËIN GOUDSCH BUBOEK Mijnheer de Redacteur In antwoord op bet ingezonden stukje van den heer K in de Ooudtehe Ct rau Zondag 30 April jl betr hel kohier der pi dir belsaling op de inkomsten roor 1882 beb ik de eer U het rolgende mede te deelen Hel is waar dat de gemeenteraad bg gelegenheid der behandeling der Gemeente begrooting voor 1879 besloten heeft het kohier tegen betaling roor het publiek rerkrggbaar Ie stellen maar naar ik uit goede bron reruam hebbeu de ingezetenen zoo weinig belangstelling getoond in die algemeene rerkrggbaars elliug dal slechts enkele exemplaren werden rerkocht Dat in aanmerking nemende zal bet niemand rerwondereu dat de maatregel builen werking is gesteld U dankende voor de plaatsingachtend Uw Dw Dr Z De Effecteii exLrs XVIII Amsterdam 1 Mei 1882 De beide eerste dagen der week waren iets aangenamer dooh orerigtni v d i beurs weifelendj flauw dalende de omzet wat zeer gering De hooge stand der prolongalierente werkte daartoe mede reeds Dinsdag sleeg tg lot 6 a 6 Vrijdag tol 7 welke bedrag in weerwil dal reel werd aangeboden Zaterdag ook gerraagd werd Behalre de daling der fondsen die de opzegging ran rrle posten ten gerolge had moeten de geldmannen ook zorgen kas Ie hebben voor den stroom van coupout die heden vervallen BiNNSNLANMCHE WAABDIN Staalffondien Hel gewone verschijnsel dat onze fondsen daalden bg rgzing van de prolongatie rente werd ook un waargenomen Integralen verioren a drieën 2Vi en vieren l a 1 Premieletningen Aratlerd loten gingen Ge meenleorediel rooruit Botl loten s P leisloleu 3 pCt minder Spoorxegieeniiigen Het wat in deze soorten zeer stil Aand Holl Sp 1 beter Staatssp 1 minder Geutraalwaarden waren leer gedrukt aand ij gest obl uiig sch 2pCt minder Aand Ind 8p en rolgef Bgntp s t lager Boitelwaarden zeer stil IrmtKaj leeningen De Amsl Rgtnigr bigkl al even slechte zaken gemaakt te hebben als de Havensloombooije do aand verminderden weer I ipCt De Amsl omuibus mg ondervond wellicht de reactie dier daling daar ook hare aand 1 pCl prijs gaven Ook N en Z Holl IpCl minder Gooisohe 1 Bolt Vi beter Induetrieele Kaarden In Jeze soorten is nogal veel teruggang te vermelden wellicht staat die voor sommige ook al met de prolongatie rente in verband Aand Afr Hv verloor 16V pCt 237 Aand Kanaalmg l Hv Amsl Haventlb 3 Kol Bk 2 Handelmg reso 1 Botl Hv Sloomv N d minder Aand Java Bk 2 en K N Stoomb mg 1 pCt beter De Botl Hv heeft hare terreinen grootendeels aan de gemeente Botterdam verkocht De koopsom is 4 millioen niet genoeg om de schnldeischers Ie betalen Voor de aandeelhouders tal wel niets overblijven De koers van 6 is dan ook nog vrg hoog EuBoPEMCHï WAARDEN Stoat ondten Hong obl leen 1 4pCt goudl beter papierrenie i 4 6pCl gondr 1 loger Ifal eert Lamaison rerminderden 1 pCt leeuing 81 s Oostenrgkers Vu a beter behalre voor goudrenle die 1 prgs gaf Portngeezen lager Basten meerendeeltlager oude 1 6e Serie 6e de dirertejbligalieleenmgen ÖS ee l a 2 77 V OotUrieeningen i 60 i 1 Spanje wüsmeerge K ht IV pCt Buitenl waren Loger deandere V Turken sloten roor 6pCt onr roor6pU Vi hooger Egypte herstelde zioh roor 4pCt l s voor BpCt 2 f f Weeneriolen gingen 1 achter M I üi ï P 1 B 2 a Serr 1 Madrid s Turken Spoorwegleeningen Tbeiss sp iets minder ViclorEm sp verbeterde i s doch Pr Oost zine IV achteruit De nd Warschan Weeiien arauMerden V doch de abl rerloren 11 Bussen waren zeer rerdeeld doch de rerliezen waren aanzienlijker dan de winsten Onder de eerslen vermelden we Brest Graj Chark Az Jel Griazi Mor ch 8ysr die circa 1 Pot Tifl die i verloor De vooruitgang bedroeg hoogsten Gr ifü Baliische u beier Induttrieele Kaarden De oand Dnitsche Büksbk 1 Oost Hong Vi Paudbr Rus Centr Bk 1 pCt beter AMEBlKAAN8CB l ltAKDEN Stoaüfondtien De obl der V S waren zeer gezocht vooral de4p0t die ruim 3 pCt avanceerden 118 Florida s beter Mexicanen waren flauwer en circa lager Brazilianen varieerden in den laaisten tgd nogal en schijnen voor belegging nogal gewild 66 mon teerde 76 i 79 Columbiauen hooger Ecuador gaf l Peru l s Venezuela s prij Spotneegleeningen Vooral deze soorten blijven gedrukt grootendeel ten gerolge ran de noteering te NewYork Nauwelijks komen echter ran daar hoogere koersen of de binnenlandsobe hom ers haasten zich door groot aanbod den prijs weer te drukken Het wantrouwen gewekt donr handelingen als de Directie ran Wabash St Lonis die winst betaalde die niet behaald was oefent op alle soorten een ongunstigen inrloed uil Gekocht wordt er bgna niet en slechts dan wanneer de New Torksohe noleeringen hooger zijn ontstaat er door t aanbod eenige drukte Belangrijk zgn de de rerliezen echter niel hoogsten 2 pCt doch sedert hoelang wordt nu wel wekelgks iets dergelijks gemeld en ook hier maken rele kleintjet een groote Enkele soorten maakten ook thans uilzondering Centr Pac obl is San Joaq V Ches Ohio 1 Jowa Mad Ext is Si L N Ori Clev A en C St Lonis Wioh i Erie pref Dakota s Sonth Pac Vi beier Induttrieele aarden Maxwell s teer geanimaeiden 3 a 2 4 hooger Colorado cert V lager Pbolong tiekente 67 a 7 pCt T P S Ook heden bleef de stemming gedrukt Busseu en Oostenrijkers iets lager Am Sporen zinder belangrijke verandering Spanjaarden gunstig Behalre integralen die 66 slolen waren onzeSlaatsfondsen willi er drieën 79 vieren 100 i Bijtuigr 46 a 47 Afr Hr 236 Derarialiënhtdden ook in binnenlandsobe waarden niets te beteekeuen Prolongalie renie daalde tot 6 a 6 BESMETTELIJKE ZIeST POKKEN De BÜBGEMEESTEB van Gouda Gezien art 21 der Wet van 4 December 187S houdende voorzieningen legen Besmettelgke Ziekten Staatêilad No 134 Overwegende dat de POKKEN in deze Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dat gedurende de week van 22April lol 29 April 1882 door die ziekte zijn aongetasl 1 1 personen en daaraan 1 persoon is overleden Gouda den 29 April 1882 lie Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN SCHUTTER IJ BEEENDMAEINO BURGEMEESTER en WETHOUDBBS van Gouda Gezien de Wet op de Schutterijen van den 1 Iden April 1827 Staaltblad n 17 alsmede de Reglementaire bepalingen voorkomende in het Slaatsilad van den 21slen Maart 1828 n 6 Brengen Ier algemeene kennis dal de Ingezetenen die op den Isten Januari 1882 hun 24sle jaar hebben bereikt verplicht zgn zich voor den Dienst der Schntterg Ie doen inschrgven Dal lot de inschrgving zitting zal worden gefiouden in het Raadhuis dezer Gemeente van den 16den tot den 31 Mei aanstaande dagelgks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags tien tot des namiddags een ure Dat de bovengemelde Wet ten aauiien der roor