Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1882

Vrlldag m 1882 W S761 GOUDSCHE COURANT JVteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Kas Hypotheek Prolongatie Interest ie goed ƒ 17H99 82 Aan rente werd verkregen f 6834 37 Ten voordeele d inleggers verscheen 4219 87 Blyfi 2614 50 766 29 Salarissen en Onkosten Vermeerdering van hetreservefonds ƒ 1849 2 1 Het kapiiaald Bankbedraaglthans le4S0 81Vf Ën de Schuld aan crediteuren IG6268 40V 171699 23 Sedert 1 Januari 1878 wordt de rente ten bate der inleggers verschenen berekend in maandelyksohe in plaats van iu twee maandelgkache termynen Dï HULPBANK Het Kapilaal dezer inrioliti bestond uit 129 oandeelen a ƒ 25 ƒ 3226 eigen Kapitaal afgeloste oandeelen 325 en allossingsfonds waaruit op 31 December 6 aaudeelen werden afgelost 162 08 i 3702 08 Daarenboven heeft de Bank by de alhier gevestigde Spaarbank een doorloopend credict van 4000 waarvan in Maart 100 en in Juli ƒ 800 werd opgenomen Hoewel alzOo de verstrekte sommen aauiieulyk beneden het toegtttaao creditt bleven kon de Bank toch een poar malen gren geld van de Spaarbank ontvaiifgca it t hel orediet alleen geopend is als de Kas der S rbank het toelaat Door particuliere hulp was zij in staat het noodige tot een bedrag van f 2446 82 te verkrijgen op den zelfden voet als by de Spaarbank Op 31 December was ƒ 1676 82 schuldig Er werden 69 aanvragen goedgekeurd 7 minder dan hel vorige jaar 10 personen hadden vroeger geen leening by de Bank aangegaan Ër werden gesloten 2 leeniijgen ü ƒ 30 ƒ 60 1 leeniug 40 40 10 leeoingen 50 600 4 70 280 2 80 160 13 100 1300 1 leening 120 120 leeningea 160 600 9 200 1800 260 1250 9 300 2700 9 400 3600 van de provincie 2uid HoIland de gemeente Rotterdam Schietlara Delfsbaven Kralingen n Lekfcerkerk Sliedrechl Ternenzen Capelle a d IJsel Alblasserdam Krimpen d IJsel Leiderdorp Hoek 9 Gedurende 1S81 werden behandel uit Capelle a d IJssel 15 Gouda 7 Oudewale 7 Moordrecht 6 Krimpen a d Lek 5 Krimpen a d IJsel 5 Ouderkerk a d IJsel 5 Zevenhuizen 5 Groot Ammers 4 Jfieuwerkerk a d IJsel 3 Schoonhoven 3 Beeuwyk 2 Gouderak 1 Moercapelle 1 Zoeiermetr 1 Het bestuur drnkt deu weusch uit dat voortaan meerdere gemeenten in Zuid Holland de Vereenigiug eeu subsidie zulten verlrenen terwijl hoogere of lagere bydragen van particulieren dankbaar iu ontvangst zullen worden geuomen Correspondert te Gouda is de heer H Jager by wien men zich als donateur kan opgeven Naar wy vernemen zal de Willem Sareuls den 8 dezer deu vijfden tocht naar de Noordpool aan valleen eu niet den 6den zooals eerst werd gemeld Staten Qeneraal Tweede KiJtEa Ziltlugen vau 2 en 8 Mei 1882 Iu de zilting van Dinsdag bg het voorlgeiel li4iraf4€TTOll FINALE UITVERKOOP 69 ƒ 12410 In 1880 was f 14870 ter leen verstrekt Aan boeten werd 3 42 ontvangen De borgen worde n gesproken De interest ten behoeve der Bank verschenen droeg j j makende met de boeten a ƒ 440 89 Na aftrek der olarisseii eu onkosten 233 63 Blijft ƒ 207 25 Daarvan uil te keeren aan l i aandeelhouders een der aandeel houders stelde zyne coupons ter bC schikking v in de Bank 4 5 ƒ 140 80 Vermeerdering van het oflossingfoiid ƒ 66 45 Tot Commissarissen van de Spaarbank werden herkozen de heeren J J Braggaar mr J F rtuijn Droogleever en J F M Temminck on gekozen in plaats van den heer M B van Le er die tot veler leedwezen bedankte de heer 8 j3 van Leer Bg ds Hulpbauk werden U Can Diatarisa n her okKvese rerplichting de naVolftende bepaling n en voenehriflen bcTal Art 1 Ieder inxeteteu ran het K jlt die op den Uten Jannari fan elk jaar zijn 2S e jaar zal zgo ingetreden en zyn 34ste niet foleiudigd zal hebbeoi zal ing rolge de bepalingen dezer Wet daartoe ger pen zgnde Terplioht wezt n de Sohulterlyke dienst uit te oefenen Art 2 Al ingezetenen worden met betrekking tot de to p ing dezer Wel bezchouwd Alle NederUuder binnen het Hyk hnn gewoon rerblyf houdende i Alle rreemdflingen binnen het Uyk woonachtig welke kon rooruemeu om zich daar te reatigeu zullen hebbeu aan deu dag gelegd helzy door eene uildrukkelyke terklariug hetzg door het werkelyk overbrengen van den retel van hun vermogen 60 de hoofdmiddelen van hun bestaan De Iqilelgke uitoefening vau een bedryf of handwerk in eenige oudergesohikte betrekking gelijk die Tan leerling knecht enz kan op ziohzelve niet besobottwd worden aU een bewys van het voornemen om zich in dit Ryk te vestigen Art 6 Ëlk jaar voor deu eersten Juui zullen de Ingezetenen welke op deu eeralen Januari van hot jaaf hun 25ste jaar van ouderdom zullen z jn ingetreden zouder ondersoheid of z vermeeneu itauoliten al of met lot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren verplicht zgn zich bij hel Bestuur der Gemeente in welke zy wonen voor de Sohullerg te doen insohrgven Art 7 Zij die in meer dan eene gemeente hungewoon verblgf houden of deu zetel van hun vermsfiett hebben grvestigd zullen tot de Inschrijving rerplicbt zijn binnen die gemeente alwaar een dienstdoende Sohutterg aanwezig is Bgaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Sohuttergen bestaan zullen ig zich doen inschrgven in de gemeente alwaar zg voor de persoueele belasting zgn asngeslagen en de ambtenaren iu die gemeente nlwaar zgambtshalve verplicht zgn hun verblgf te houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoendbewijs geven zullen door het plaatsclgk bestuur worden ingeschreven naar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zgnea juisten ouderdom nader te doen bigken Dientengevolge worden de ingezetenen die in de termen van gemelde artikelen vallen dat zgn zg die iu het vorige jaar den 24 jarigen leeftgd HEBBEN BEREIKT en mitsdien geboren zgn in den jare lfl57 mitsgaders de zoodanigeu tusschen de 24 en 34 jaren oud welke sedert de laatst gedane opioeping iu dato 3 Mei 1881 zich alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen om zich op den hier bovengemelden tijd en op de plaats voor de inscbrgving bepaald aan te melden zullende zg welke hieromtrent onverhoopt mochten nalatig zgn uiet te min van wege het gemeente bestuur ambtbhalv e worden ingeschreven bovendien door den Schuttert Raad worden verwezen lol eene geldboete en ZONDEK LOTING bg de SCHUTTBHIJ worden ingclgfd indien het zal bigken dat er tijdens de verzuimde insohrgving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestond Wordende eindelijk degenen welke aan de inscbrijring moeten voldoen medegedeeld dat zg bg gemelde inschrijving moeten overleggen hun beirgs van Geboorte zullende zg die hier zijn geboren zich ter bekoming daarvan móeten vervoegem óp de SECRETARIE dezer Gemeente van des morgens tien tot des namiddags een ure Wgders zgn zg verplicht bg de inschrijving op te geven de straat de wijk en het nummer van hunne woning hun befoep benevens dat hunner ouder alsmede sedert wanneer zij iiigezelenÉn dezer Gemeente geweest zijn Gouda den 2 Mei 1S32 Burgemeesteren Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER fiurgerlüke Stand GOUDA GEBOBEN il April Jan ouden 1 Soel en i P io der Zyde 28 AdIIioqius johanaes ouders J Doagelmaoa ni C as der Wolf 80 Gerard Jolian onder P J Melder en E Kramer OVERLEDE N 28 April J van toIleohotcD 75 j S M ttifotjea lï m 29 J t VceDcodaal 18 d 80 S P Prinieolwr 12 w J an der ttolf wed D D de Kedls HootmlD 82 j P Kenen 8 j 6 m 1 Mei Vrrgfer Ij 1 m J Snel i d Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 22 tot 29 April 1882 Moordrecht eEBOREN Fitter outers S via VlurdiDpen cd W Tom Jacobst Hrndncus ooders D i Curlier eo M Vtolc i OVEKLEDEN i tm Vliet 10 m t StolwUk Egk GEBOREN Sijgjr oiideri L de Mik en M Maarten oadera B Borger en J Schonten 85 j OVERLEDEN C Macdaniël 6 m A Baas C do Vrij 7 1 ONUERTROUUD B kool en 6 Sloof Zevenbuizen Ben en J Zwanen Raooppku OEHOREN Margaretha ouders H v lierk Frans oudera A Hum en H OVERIEDEN N de Geus 20 j Heden ontsliep kalm in Zyn Heiland ua een smartelgk Igden in den ouderdom van 75 jaren onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heer JOZEPH tan VOLLENHOVBN Namens de Familie de Wed T YAN VOLLENHOVEN OE Vbies Gouda 28 April 1882 Verzoeke van Rouwbeklag venchoond te blijven Tot diepe droef heid van ons en onze kinderen overleed heden ons innig geliefd Kind PIETER in den ouderdom van omstreeks 9 jaren 8 KENEN8 A J KENENS OB Weerd Gouda 30 April 1882 Eenige Kennisgeving V De Heer en Mevrouw SIKKEN8 Koot betuigen hunnen dank voor de vele bewjjzen van belangstelling ontvangen bg den dood van hnn Zoontje G C BRüIJNEL en Bchtgenoote betuigen hiinnen hartelgken dank voor de belangstelling bg hun Hnwelgk ondervonden Gouda 2 Mei 1882 Oe Ondergeieekende geeft zgne geëerde begunstigers kennis dat wegens VERBOUWING van zijn WOONHUIS op de Kleiweg de ZAAK is OVERGEPLAATST naar het Magazijn van Steenkolen op de Bleekerssingel Z No 184 en dat Boodschappen en Bestellingen ook gullen worden aangenomen by den Heer P O PINKSE Kleiweg J KRUISHEER C LOTEN Vereenigini RotteFdainsche Schouwburg Trekkingen 1 Juni en 1 Deo met prijzen van ƒ iOUiUUU ƒ 3Ö00 ƒ 1000 ƒ 100 ƒ 75 ƒ 50 ƒ 25 ƒ 80 10 ƒ 5 ent Elk Lot moet uitkomen met minstens ƒ 3 Zoolang de loten niet voor afloenng zijn uitgeloot blijven zij steeds deelnemen aan de trekkingen der premiën zoodat men den kans lieeftmet een en hetzelfde lot meer dan eens een hoogereoj lagere prijs Ie trekken Verkrijgbaar a ƒ 2 70 bg den HeerA BRINKMAN te Gouda A KOK Co H C EDAÜW Jr n JOH QUINT te Stolwijk en A I H4RMS te Nieuwerherk a d Lhel E M onrustwekkende dekte die eene talTllkeKlasBe kwelt Dti Ziekte beglQt met eeno Ucble storing der Maag maar ala zij Te Gouda THIM ApotL Smidsknecht GEVRAAGD voor va t werk door J A rm JONGH Spieringstraat alhier Ter drukkerij van A BRINKMAN wordt GEVRAAGD een FATSOENLIJKE voor LOOP en ANDER WERK Adres Tiendeweg D 60 SLUM en MAAGPILLEN SCHREDDER S PILLEN zijn MAAGVERSTERKEND zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJBJI en bevorderen de SPlJSVERTEERING 32Vs per doos verkrijgbaar te GOUDA alleen ba X SCMBUK tHaatlrecUK Oot etWa ZeteHhuhen k l iin IStotojjA H Zijderlaaii en de beitelde defdte IHcn waehte zich voor namaahsels 11 1f Elk doosje is gewikkeld in e n b ltct met de naaiilteekeniug au deu vcrv aardiger J J Schreuder Apotheker Sneberadruk van A Bmskman te Gouda BINNENLAND GOUDA 4 Mei 1882 Heden leed onze gemeente een hoogst droevig verlies door het orerlüden van den heer D Lolius vna Goor een harer geoohtsle ingeteteneii Hoewel niet lang ongesteld nam z jne lielite spoedig eea teer ernstiger keer zoodat reeds gisteren het ergste moest worden gevreesd en heden viel de slag die igae familie lyoe vele vrienden igue onderhooriiten leer diep zal treffen Lid van de bekende uitgeversfirmt G B vanGoor Zonen ras de overledene de man niet omlich mei hoeveel yver hij zioh toewijdde aan igen zaken te onttrekken aan de behartigingder algemeene belangen Hel is bekend hoe hij als UajoorKoramandant der dd Schntterij met ikrachtige hand vele hervormingen wist in te voeren n coowel iu zyn betrekking van vice president derKamer van Koophandel als iu vele andere College s eu Ck mn isaies deed by zich kennen als een manvan werkzaamheid en energie een waar vriend vanden voomitgnng eeu ondersleuner van alle watgoed en edel was In de kwcht van zyn leven hy was slechls ongeveer veertig jaar ond werd hy weggerukt uit zijUin Utligeu werkkring waarin by nog zooveel had l uni en doen ot het algemeen welzijn I Oi p verslagen slaan wij by bet overlgden van een msn dien wy allen nog zot gaarne in ons midden hadden gehouden en sleohta zeer ooode zullen mlsieu Gieterenmiddag had ten Raadhuize dezer gemeente plaats de nbeateding lot bet dpeu verbouwen van de Ie Bncjprsiihool voor Meisjes in den Groenendaal tol 2e Burgerschool voor Jongens Ingeschreven werd door H J Nederhorst voor ƒ 6748 K Hollander 5260 G Lnyei dyk 6198 en C P W DoMmg ƒ 4340 In de zitting der Rofterdémsche Arr Reobtbank van Dinsdagmorgen stonden o terecht C K en W V arbeiders te Gonda bekl van diefstal van eenden Ëisch 1 maand gev eenz F H arbeider ie Nienwerkerk n d IJssel bekl Tan moedw mishandeling Siseh 3 weken gev cell In bovenst zaken Dinsdag e k uitspraak Zondag a s is er wederom op hel Stadhuis kostelaoze gelegenheid tot Inenting Dinsdag middag omstreeks 5 uur viel een 5 jarig kind in het water achter de Vischmarkt hetwelk gelukkig spoedig gered werd dooV zekeren D Terwijl deze het kind er uithaalde viel zyn eigen zoontje er eveneens in dat daarop ook met veel maeite door D gered wér 1 In de vergadering van ons Departement van t Nul nerden Dlnsdnu de rekeningen der Spaorbank en der Hulpbank over 1881 goedgekeurd Sen overzicht van den toestand dier nuttige instellingen volgl hier Dk spaabb ank Id de 62 zittingen ti ingebracht ƒ 76642 65Vi terugbetaald werd 68213 447 waaronder anu intrest 276 3 Blijft 67936 91 Zoodatdeaan de BanlTtoevertrouwde oin vermeerderde raet ƒ 7605 74 SM nieuwe inleggers hebben zioh aangemeld naardoor het aantal boekjes klom tot 43i 2 waarvan op nlio December 1620 liepen Er werd geplaaist Op prolongatie ƒ 20000 Op hypotheek 10800 Op oUigaiie aan de Hulpbank 900 31700 Op uit December washet actief aidus samengesteld kozen de hb mr J Forlugn Droogleever en G C Fortugn Droogleever en gekozen de hh P O V d Meulen en D Hoogendgk iu plaats der hh J A Koest van Limburg en C C H Prince die bedankten De poklgder aan den Haastrechtschen dijk is aan die ziekte gestorven hg wa uiet gevaccineerd Te Berkenwoude heeft zich opnieuw een geval van pokkeu voorgedaan In het geheel zijn aldaar sedert 26 Februari 11 toen het eerste ge al voorkwam 12 personen door die ziekte aongetost waarvan 4 zgn overleden en 5 hersteld De verhuring Her landerijen van den Polder VeerBtalblok onder Gouderak heeft dit jaar ƒ 827 opgebracht zijnde 60 minder dan iu het voorgaande Ook te Berkenwoude beeft de verhuring van de eigendommen van de Gemeente den Polder en de Armen dit jaar minder opgebracht De opbrengst daarvan was in 1880 ƒ 1854 en thans 1721 De uitslag der Dinsdag gehouden verkiezing tm een lid van de tweede kamer der staten geneiwl in het hoofdkiesdistrict Tilburg is geweest als volgt Uilgebrachte stemmen 1763 Geldige stemmen 1747 Gekozen de heer F H U Borrel met 1383 stemmen Als een staaltje van de wgze waarop een groote courant som aardig wil zgn vermelden wy dat het Daghlai tan Zuid Holland en t Gravenhage zegt dat het hotel de i lm alhier na het door ons vermelde sdhoorsteeobrandje voortaan dient te heeten de gerookte Zalm i Wij ontvingen het VVrslag over 1881 der t ereenifin tot hei verleenen va hulp aan minvermogende ooflijdert voor Zuta Bolland gevestigd te Rotterdam Van 1866 1011 881 werden 37174 patiënten behandeld Daaronder waren 23713 Rotterdammers 13461 inwoners van andere gemeenten 245051 adviezen ontvingen jleze lijdera kosteloos 9157 brillen en 65 kouatoogen werden verstrekt gedeeltelijk lot matigen prys gedeeltelijk om niet Terwijl in 1879 2433 patiënten behandeld werden steeg dat cijfer in ïi O tot 2658 of 223 meer dan in het vorige jaar en in 1881 zelfs tot 2892 of 234 meer dan iu 1880 en 457 meer dan in 1879 De volgende Subsidien Iverdcn voor 1882 toegezegd f 1000 2000 100 60 60 26 26 20 16 10 10 10 5 n de urovineift Zni l Hnii