Goudsche Courant, vrijdag 5 mei 1882

debat otet hel oouvertie npport verdedigden de bh tan Bres en Eutgrrs de eonolusie der meerderheid dl door de hh Heydenryck en Tan Nispen werd bestreden terwijl de hh ran Gennep en Keuohenias nader hnnne oonolnsiëu rerdedigden l e tweede kamer heeft in hare sitting Tan gisteren nadat nog eenige discussie was geroerd rerworpeu met 63 tegen 14 stemmen de oonclnsie Tan Dedrm en Tan Gennep verworpen met 44 tegen S3 stemmen de conclusie Keaoheiiiua verworpen met 51 tegen 27 stemmen de oonclnsie van de minderheid der comoiissie en aangenomen met 42 tegen 36 stemmen de conclusie van de meerderheid der cjmmiasia waarbq ter neutrahseering der circulaire ao 15 Aug 1880 wordt f erlangd eene verordening regelende de conversie De minister van koloniën had vooraf duidel k verklaard by aaunemiiig van die conclusie niet langer tyn letel te kunnen blqven innemen Nadat de minister van waterstaat had medegedeeld dat een partiêele hersiening der qkwet eerst daags b de kamer sal uitkomen en aan den heer Tak van Poortvliet had toegelegd de overlegging van verschillende plannen betreffende de nieuwe nitmonding van de Maas zonder zich daardoor aan eenig plan gebonden te rekenen is de zitting tot heden ten 4 uur gescheiden tot regeling der werkzaamheden Na afloop van het conversie debat tenzy het hsndelatractaat met Frankryk vroeger gereed mocht zqn zullen in de afdeelingen der tweede kamer worden onderzocht de wetsontwerpen belrekkelyk het slot der rekening van Curasao verhooging van hoofdstuk V drr begrooling over 1831 teruggaaf van het waarborgkapiiaal van den spoorweg Sotterdam Munster credieten der Indische begrooting 18 2 kwytschelding eener vordering verhooging der Indischebegrooling voor 1882 Verstrekkingen marine 1882 herziening der wet vestingstelsel wyziging der wet Of de militaire akademie ontbinding der rechtbankte Maarlem verhooging en wijziging van hoofdstuk IV voor 1882 Door het Hoog Militair Gerechtshof is goedgekeurd het door den Krggsraad gewezen vonnis tegen A V Z 31 j g t Kampen mil plaatsv 3e kl 6e bat 4e reg infant 1 i g t Gouda s v aan desertie i t v v door niet voldoen aan een oproeping onder de wapenen o v omstind In Sept 11 1 was hy met groot verlof van Gouda naar Kampen vertrokken Hy had toen gelegenheid om als matroos dienst te nemen op een schip varende naar Aberdeen Op de stellige verklaring van den kapittin dat de reis heëe en terug binnen de 4 weken rou floepen werd hy door commissaris van politie te Zwolle aangenionsterd Ondertnsacben was te Aberdeen geen vracht terng naar Holland waarheen van Z verlangde terug te keeren en de kapitein hem niet willende ontslaan was hy genoodzaakt met het schip naar Hamburg te vertrekken van waar hy zoodra hy afgemonsterd was dadelijk naar Kampen is teruggekeerd Hij was in den tusschentyd als deserteur afgevoerd Veroordeeld tot een militaire detentie van veertien dagen Naar men verneemt tal de heer Voitus van Hamme met de leiding van de concerten en andere amusementen in de Kurzaal van het badhuis te Soheveningen worden belast ter vervanging van den heer Botgorschek Het Vaderland verneemt dat Gedeputeerde Staten van Zaid Uolland den koop van het paleis op den Kneuterdyk met toebehoorende gronden door de gemeente voor den prijs van ƒ 500 000 hebben goedgekeurd Het blad noemt het zeer opmerkelyk dat dit besluit reeds genomen is ló t dat de aanneming van het aanbod tot hetwelk de gemeenteraad in zijn zitting van 22 April jl besle bt ter kennis van den Baad is gebracht Den 20 April besloot de Raad den Koning te verzoeken om te worden toegelaten tot den aankoop van het paleis c a Sedert is niets officieel publiek bekend van de aanneming van dat aanbod Na 2 April is er geen Raadszitting gehouden zoodat de Raad als zoo lanig geen kennis van het sluiten van den koop heeft kunnen krygen Voor dat officieel gebleken was dat de koop was gestoten kondan de ingezetenen zich ook met met een verzoek tol Gedeputeerde Stalen wenden betreffende de goed of afkeuring van het bewuste besluit van den Raad Zouder dat de ingezetenen in de gelegenheid waren over de zaak te oordeelin om met bun mogelyke bezwaren vuor den dag te komen nam de Baad dus als by verrassing het besluit om een aanbod te doen voordat de ingezetenen van de aanneming van het aanbod en dus van den koop wisten keurden Ged Staten het besluit van het gemeentebestuur goe zoodat de ingezetenen ook nu wsder niet bij machte waren hun bezwaren ter kennis van het collega van Gedeputeerde te brengen Een wiukelitf op hei Bildt nu aar Amerika gaan zouder zijne ocedilenren te betalen Vier hunner vernamen dit en belastten voor ongeveer 14 dagen een deurwaarder om hunne vorderingen te innen Klaagt men dikwerf over de traagheid van het recht in Nederland in dit geval was de debiteur binnen 14 dagen nadat de crediteuren hunne vorderingen in handen van den deurwaarder gaven en drie dagen vóór dat hy vertrekken zou in de gyzeling Dit middel heeft goede resoltliten opgeleverd want binnen die drie dagen zyn wel niet de vorderingen volledig betaald maar toch zooveel er van dat de crediteuren er genoegen in namen en Zaterdag morgen is de debiteur weder op vrije voetrn gesteld nog by tyds om boot naar Amerika voor haar vertrek te knuneniftereiken De herfst van 1881 leverde op den 14n October door een orkaan het tafereel van in weinige urengroen en bloemen te doen verdwynen zoodat zicheene maand te vroeg kale boomen vertoonden Delente van 1382 deed dooreen vliegendeo slorm van 29 op 30 April byna niet onder voor eerstgenoemde Het groen en eenige bloesems op ingesloten tuinen of op plaatsen van den wind af zyn gespaard gebleven op vlakke plaatsen is het een en anderverdwenen of zwart gewaaid Hiermede is een geduchte slag aan de leute toegebracht en veler verwachting deerlyk teleurgesteld Het groen zal vroeg oflaat nog wel bykomen maar waar de bloesems afgerukt zyn is geen vrucht te wachten Zulk eenstorm heeft meer vernield dan van nachtvorsten die om dezen tyd zoozeer gevreesd worden valt teduchten Pachters van boomgaarden maken derhalve dil jaar eene beklagenswaardige rekening door stormschade Maar ook het veldgewas heeft sllerwegegeleden erwten en boonen zyn stuk gewaaid het bloeiend koolzaad en het graan werden zeer geteisterd Uitgestrekte velden met bloeiende tulpen o a teRynsburg waar de klei weinig weerstand biedt zijndoor den wind als tot den grond toe afgemaaid de bol is alleen overgebleven Aardappelen struiken Zyn zwart geworden Broeiramen werden Zondagnacht opgenomen en weggeslicgerd boomen van hunne takken beroofd of ontworteld dakpannen en schoorsteenen bleven niet gespaard Zoo ontnuchter de koude werkelykheid menige diohterlyke ontboezemingder nooit genoeg geprezen Meimaanil met haar verjongd leven Voor acht dagen werd de zwaluw gezien maar zy heeft zich weer verwyderd blykbaar geschrikt van de wete zephirs Z 01 Men leest iq i resid ntiebrief iu het Z D Aan enkelen ie het bekend dal het slechts van den tteenwoordigen kroonprins had afgehangen om hel paleis van wylen koning Willem II voor zyne bestemming te behouden Als zeker toch kan ik u melden dal reeds lang geleden door de koninklyke erven hel paleis aan den kroonprins ter bewoning was aangeboden Het schijnt echter dat de prins het niet noodig beeft geoordeeld op deze vorstelijke aanbieding eenig antwoord te geven Of hy gebruik zal maken van het hem aangeboden Ifnia ten Bosch weel ik niet Dal prins Gortschakoff de Russische staatsman oud is weel ieder maar dat hy reeds kindsch is is iets dal nog niet ieder weet De Preue uit Weenen ontvangt daaromtrent uit Petersburg de volgende mededeelingen prins Gortschakoff is kindsch geworden hy et onmogelyk veel lekkernyen en vruchten en beeft moeite om de namen te ontbonden van de personen waarmede hy spreekt Men weel dat de Russische kanselier reeds op hel congres te Berlgn blijken gaf dat zyn geheugen niet meer van de beste was Zoo groette hy lord Beaconsfield met de woorden vMyn waarde Bratiano hoc vaart gy en Bratiaa oemde by Milord en zoo deed hij reeds meer fifnffiirlinge dingen De gierigheid van den exstaatsman is in Rusland spreekwoordelyk Geen roebel gaat door zijn handen of hy wordt gekeerd en nog eens gekeerd en vaak heefrde Keizer ondervonden hoe Gor ohakcff op de penning ziet Waar een groot staatsman toch al niet toe komen kan f £ r bestaat gelegenheid om een jacbluitsiapje naar Spitsbergen te ondernemen De IJszeevaaarder kapt suing Cbarten wil met een welingericht stoomschip den 14n Juli van Bergen in Noorwegen uit een tocht naar Spitsbergen doen Men zal ongeveer 6 weken uitblyreu De prys van een biljet zonder cousumtie enz is ƒ 300 Aan boord Is natuurlyk voor alle gemakken en levensmiddelen gezorgd Voor hen die er aan willen deelnemen vermeldt hel N V d D dat het adres waaraan men zich wenden moet is Leozan en Sohartau te Hamburg Hel volgende is een aardig staaltje van den eeaToud die den grooten natuurou zoeker Darwin t kenmerkte Hen der voornaamste uitgevers te Londen die voor een geschiedenis der bekendste Bngelache schrüvers ook een autobiographic van Darwin noodig had meldt zich by dezen aan In de vleiendste termen venocht hy Darwin zelf zjjn levensbeschrijving neer te schryven welke dan aan het hoofd van zyn boek geplaatst ongetwyfeld een ongehoorden aftrek za vinden Dsrwin zon èr zooveel geld voor mogen vragen als hg wilde Toen de man al zijn welsprekendheid had uitgeput venocht Darwin hem even te wachten zette zich aan zijn sohryftafel schreef een paar woorden en bood den uitgever na eenige minuten een groiite enveloppe aan zeggende Dit is myn levensbeschryving ik had haar reeds klaar liggen en sta haar voor niets aan u af De uitgever wist niet wal hy hoorde en nog minder hoe den grooten geleerde dank te zeggen Hg spoedde zich naar Londen terug maar even buiten het buis van Darwin gekomen kon hy niet nalaten een enkelen blik in de papieren die hem ryk zouden maken te slaan Hoe groot was zyn verwondering toen hg las Ik heet Charles Darwin werd in 1809 geboren studeerde maakte een lange reis en studeer nog steeds Of t om dezelfde redenen was weten we niet maar op de zelfde wijze maakte een onzer tegenwoordige ministers zich ook onlangs af vau iemand die hem lastig viel om bijzonderheden uit zgn leven voor t opstellen eener biographie Hiernevens mgn portret schreef hg ik heet en b n Ie geboren Natuuilyk zag de biograaf geen kans om met die gegevens iets aan te vangen Bekend is voorts dat de Dnilicbe dichter Frans Grillparzer het volgende rgmpje zond in antwoord op een vraag om aanteekeningen betreffende zgn leven en de vergunning om een biographie van hem te schrijven k Werd 1791 geboren k Zal sterven nog wtet k niet wanneer Doch komt u dat feit eens Ier core Dan moogt ge het melden mgnbeeri Rolt Nieumilad Als een nieuw bewgs dat het Nederlandache melkvee nog steeds in hel buitenland zijn ouden roem weel Ie handhaven wordt medegedeeld dat eene melkkoe van den heer W G Boele te Wapenvelde welke door hem in het vorige jaar naar Bordeaux verkocht werd dezer dagen by een ameouriagrieolf te Limages Frankryk in de rubiiak melkkoeien den eersten prijs heeft behaald Deze koe was afkomstig uit Friesland De heer H te Nijmegen vermiste sinds den laaislen tyd op onderscheidene dagen zilvergeld of bankpapier uil zijn lessenaar zelfs tweemaal een bankbiljet van ƒ 40 zonder zich dit te kunnen verklaren Hij 4creeg eindelgk vermoeden op zijn boodschaplooper W M een 20 jarig jongeling die reeds vrrscbcidene jaren in zijn dienst was eu op wien lot nog toe niets viel Ie zeggen Het thans ingesteld onderzoek bracht aan het licht dat de boodschapper zich werkelijk van dit geld had weten meester te maken door den lessenaar handig open Ie wringen als zgn meester afwezig was Het gestolen geld heeft hg meerendeels in een befaamd buis verkv ist er werd echter gelukkig nog een der gestolen bankbiljetten van ƒ 40 in zijn bezit gevonden Tegen den ontrouwen dienaar is proces verbaal opgemaakt en hy zal zich eerlang voor de justitie hebben te verantwoorden De bewoners van den Overtoom onder de gemeente Sloten nabil Amsterdam werden Zondagnacht in ongerustheid gehouden door zekeren Moos di eenigen lijd wegens krankzinnigheid in bel Buitengastbuis was verpleegd doch 20 dagen geleden als hersteld daaruit was ontslagen In een nieuwen aanval zijner ziekte liep hij met een mes over den weg heen en weder en wilde de voorbygangers te lyf zoodat twee beeren zich niet anders konden redden dan door in bet water te springen Daar de politie van Sloten niet aanwezig was riep de wethouder W Bakhuizen de hulp in van den Nienwer Arastelsehen veldwachter A Boeklage wien hel gelukte den ongelukkigen lijder op te sporen en hem per vigilante weder naar het Buitengasthuis Is brengen In de vorige week ging de heer L te Maastricht een voor hem te Luik gebouwd bnis bezichtigen en bekwam aldaar aan de bovenhuid der hand eene lichte niets beteekenende verwonding Te Maastricht teruggekeerd begonnen weldra de band en arm pijnte doen en op te zwellen en bleek bet by het inroepen van geneeskundige hulp dat er bloedvergif liging had plaats gehad Gisteren ochtend bezweekhy aan de gevolgeu Men vermoedt dat er verf rsit het nieuw bissobilderde huis in bet wondje is gekomen j n daardoor het onheil is vwoorzaakt De Valk is dus weder gehouden teruggeke rd Wy twqfeldeu er niet aan overtuigd dat men den Koning niet zon wagen aan een vaartuig waarvan hel onzeker was of het d reis naar Engeland wel maken koD Maar toch toen na het bericht van de aankomst ia Engeland de byvoeging gesteld was dat de Vidk gebleken was zeerwaardig te zijn moest men zich afvragen of tot het rerkrygen van dat blyk het vontelyk echtpaar wel de meest geschikte personen waren om aan de proefneming deel Ie nemen Maar loo al de zaewaardigheid niet aan twijfel was onderworpen algemeen noemde men de Valk een oude sohommelkast Toch is er 34 000 besleed om haar weer wat oogelyker te maken en inwendig op Ie knappen Ware er geen betere boot te huren geweest P Mogelgk strookt het niet met de koninklyke waardigheid meent men om in eene gehuurde boot van eene particuliere maatschappy te reizen maar locomolieven zyn toch ook geen koninklijk of rgks eigendom Vermoedelyk zal er wel eene redeu bestaan om zoodanig te handelen als er gehandeld is maar een privaat persoon zou toch liever in een net rijtuig van een huurkoetsier visites maken dan in ren oude krakende koets uil eigen remise De Friesohe milioenenheer is volgens het HU niet alleen verschenen maar ook reeds verdwenen Sedert een paar dagen wordt nanelyk zoo meldt het Ie Lemmer zekere T B vermist die naar hij beweerde en ook vrg algemeen geloofd werd op zgn 23 verjaardag plotseling bezitter van minstens ƒ 60 000 000 was geworden Vroeger wasdeze nieuwe milliouair werkzaam bg deo veehoeder K v d V te Lemmer en uit dankbaarheid voor de goede behandeling die hg steeds van zgn baas had ondervonden had hij hem benoemd tot zijn rentmeester Die rentmeester had dan voorloopig ook reeds de bewysstukken een testament voorzien van acht zegels brieven enz enz in bewaring maar lydt thans door bet voorschieten aan zgn beer en bet uitkeeren eener schadevergoeding aan den eigenaar der hofstede die hg 12 Mei a s zou verlatep eene schade van lOOO Het testament bleek by nader oodereoek te zyn een stuk wil papier Het aantal eigenaardigheden met landverhuizers naar Noord Amerika is weder met een vermeerderd Het geldt een koopman uit de gem het Bildt diemet vronw en kinderen naar het beloofde land zou vertrekken zonder z jn schuldeisohers te hebbeu afbetaald Doch er was een vonnis met lijfsdwang tgea hem Hy werd onder een voorwendsel terzocht vóór zyn vertrek nog eens herwaarts te komen Dit gesahiedde maar toen werd hem beduid dsthet geld dat hg naar de nieuwe wereld dacht meete nemen in de eerste plaats zyue schuldeischerstoekwam In afwachting van zyn besluit uil teToeren werd het tegen hem gewezen ronnis uitge Herd en hy in gyzeling gezet IJhl Het zoogenaamde afstoffen der kamers wordt door den geleerden Fransohinan de Farville aan alle huismoeders ten sterkste ontraden Bakterién enz die risiiff in het stof op de meubelen liggen brengt men daardoor in de atmosfeer zoodat ze door de hnisgenoalen worde ingesdemd en de kiem kunnen zyn van ernstige ziekten Overigens helpt het afstoffen belrekkelyk weinig want voor verreweg het grootste gedeelte valt hel stof tot rust gekomen weer op de meubelen neer Men doet alzoo het best door het met natte doeken te verwydereu Naa wy vernemen moet de vorige week onder Mynsheerenland eene geldafpersing ouder zeer verzwarende omstandigheden zyn gepleegd De 82 jarige lan Pioliwer W M aldaar hoorde des nachts geritsel aan zyne woning en by onderzoek bleek hera dat meu Irachlte in te breken De inbreker bemerkende dal de bewoners opgestaan waren liet zich niet afschrikken maar toch zyn oorsptonkelyk plan varen Onder bedreiging met moord eischie hy dat men ƒ 100 on geven De verschrikte bewoner voldeed aan dien eiséh maar de nocbtelyke bezoeker stelde zich ook daarmede niet tevreden en eisoble nogmaals ƒ 100 Uit angst durfde men eerst niet om hulp roepen maar een zoon van M kwam op den inval op een koperen ketel alarm Ie slaan Hierop had de onbekende niet gerekend en tevreden met de eerpte ƒ 100 koos hy ylings het bazenpad Dr E Laurillard sohryft bet volgende over van af in bei Zendagtbl van htt N v d D De nüdrukkiug die hierboven sta t verwerft blykbaar meer en meer de volksgunst Men biedt laarzen aan van af ƒ 6 men zal uitverkoop houden van af 1 Mei meh heeft gezamenlyk gereisd van af Keulen enz Dit gebruik nu is em van de Ie verschijnselen die bewyzen dal de volksgunst vaak op zeer verkeerde plaatsen zich zet Moeielyk toch zou men een uitdrukking kunnen Tindeu zóó in stryd met den aard der woorden zóó in opstand tegen de regelen der taal zóó ongezond en gebrekkig als dal nare m f In nas en f ligt dezelfde grondbeleekenis die van vemijdtring Daarom kan men in sommige gevallen volstaan met het enkele tan Wil men echter by verKijdering ook hel uitgangtpunt of hel omnn ifiiiii aanwijzen dan versterkt men m met af zooals men tot versterkt met toe als men niet alleen de richting wil aanduiden maar bovendien bet punt eoar de bemeging ophoudt Maar dan eischl nns taalgebruik dat men scheiding make en niet zegge tan if Keulen mmi van Keulen f ge ijk iften niet zegt tot toe Bingm maar tot Bingen toe ook niet met meé een groot gezeltchaf maar met een groot gezeltchap me Die ra a liefheeft zal weldra ook verliefd kunnen worden op ran aan ttonden ten uit teeten en zoo meer De Jager heeft de verdediging van van q een pleidooi voor een kwade zaak genoemd Brels heeft de j uitdrukking een afschuw gk iels gebeeten van Lennep beeft haar als ellendige wanspraak gebrandmerkt en geen taaikenner beeft er ooit anders over geoordeeld Genoeg mgne lezers I om tot n l verzoek te richten Ier liefde van de zuiverheid onzer taal en Ier liefde van de rechten der logica houdt tait heden af dat gedrocht tan af van uw tong af en van uw pen af en gij zult wèl doen Buiteniandsch Overzicht De toepassing der dwangwet in Ierland heeft haar doel gemist De toestand is niet verbeterd zoodat de Éngelsche Regeering besloten heeft baar politiek te veranderen Deze veranderde houding is aan de beide huizen van het parlement medegedeeld In het Lagerhuis zeide de heer Gladstone dat naar Ierland instrnctién gezonden zijn om de heeren Parnell Dillen eu O Kell op vryé voeten te stellen De lysteu der personen die nog in Ierland gevangen zitten worden nauwkeurig onderzocht met hel doel om allen vrij te laten die zich niet aan misdaden medeplichtig hebben gemaakt De heer Forster heeft zyn outslug genomen omdat hij de veranlwoordelgkheid voor deze maatregelen niet op zich wilde nemen De Regeering stelt verder voor de dwangwet niet te vernieuwen maar maatregelen Ie nemen om leven en eigendom in Ierland te beschermen In het Hoogrrhuis kondigde lord Granville op eene vraag van lord Salisbury de aftreding van den heer Forster als minister voor Ierland aan Voor bet overige zeide hy dal d Regeeriug wel geen nieuw staatsbeleid ten opzichte van Ierland had aan te kondigen maar toch de dwangwet in baar tegenwoordigen vorm niet herVÜGwcf zou worden De gevangen genomen Parlementsleden zullen worden losgelateu rn de zaak der overige verdachten zal met het oog op eene eveulïeele vrylating onderzocht worden Een latere dépêche van R O nit Dublin meldt dat de heeren Parnell Dillou en O Kelly leden van hel Parlement reeds op vrye voeten zijn gesteld Omtrent de behandelde zaken verdient het volgende nog vermelding In de Maandag door het Britsche Ligerhnis gehouden zitting heeft sir Charles Dilke op eene vraag van den heer Wolf verklaard dat aangaande de bedoelingen des Sultans tot het invoeren van hervormingen in zyn ryk nog niets met zekerheid bekend is Alleen weet men dat de Sultan herhaaldelyk aan lord Dnfferin zijn voornemen daartoe te kennen gaf De heer Chamberlain deelde op eene vraag van den heer Birkbeok mede dat alle mogesdheden die ter conferentie te s Hoge over de viaschergen vertegenwoordigd waren met uitzondering van Zweden en Noorwegen de conventie hadden goedgekeurd De Éngelsche gevolmachtigden zyn Dinsdag naar Nederland vertrokken om de overeenkomst Ie teekenen De discussie over net wetsontwerp lot wgziging van het reglement van orde werd daarop voortgezet Na eene langdurige beraadslaging werd met 200 tegen 16 stemmen het amendement van den heer O Donnell verworpen waarvan de strekking is om te bepalen dat aan het ministerie en niet aan den tpeaker voorzitter hel iuiliatief toekwam om de cloture voor te stellen Verleden Zondag werden in Frankryk vier verkiezingen voer de Kamer der Afgevaardigden gehouden Sleohls in één arrondissement leidde de verkiezing tot eene beslissing namelijk in Fougère waar de republikeiusche candidaat de heer de la Riboisicre met groote meerderheid gekozen werd in de andere zal e ne herstemming moeten gebondeif O trden Ofschoon de onthouding minder groot was dan vroeger klagen de Fransobe bladen toch over den geringen yver der kiezers in bel vervullen hunner taak De Kamer kwam eergisteren weder byeen Guicbard richtte tol den Minister Say een interpellatie over de miuisterieele veraniwoordelykheid welke rede zal worden beantwoord men wacht nog meer rao die interpellaties helzy van de Gambettisten hetzy van de radicalen Men wil echter weten dat Gambetia geheel builen den waard rekent wanneer hy meent dat by den val van Freycinet de beurt aan hem zou zyn veeleer verwacht men in dat geval een Kabinet Ferry Wilson Hel economisch beheer van Pruisen en van het ryk geeft nog geene groote resnltaten Van alle zijden hoort men klachten un over dit dan over dat onderwerp De Freiha ideU Corretpondeni bespreekt in haar laatste nommer dea invoer van graan in Rijnland en Westfalen die zyn loop deels over de Duitsche deels over de Belgische en Nederiandsche havens neemt welke laatste door den goedkoopen waterweg goed met Hamburg Bremen en Lübeck kunnen concurreeren Toch konden de Duitsche havens door het in 1879 verlaagde invoertarief der KöU Mindner Bahn nog ruim 30 percent van dien invoer meester worden De weg werd echter door den staal genaast en spoedig waren de tarieven verhoogd en het deel der Duitsche havens in dien invoer aaide tol 2 percent Nu worden met 1 Juli de speciale tarieven op de lijnen van de Noordduitsche havens naar Bynland opgeheven voor haver maïs en oliezaad waardoor de vracht nog 30 percent hooger wordt en de Duitsobers klagen dal dit weder Antwerpen en Botterdam of Amsterdam ten goede moet komen De baqdelaars klagen maar de staat die langzamerhand alle iniddelen van verkeer gaat exploiteeren heeft geen tyd over om naar hen Ie Inisieren De spoorwegen worden beheerd door gksambtenaren wien de gezonde prikkel van het eigen voordeel ontbreekt Technisch daarentegen zgn ze volkomen ontwikkeld Als prins Bismarck weer eens troepen te vervoeren heeft zal het nog sneller gaan dan in 1870 Hel Duitsche labaksmonopolie zal naar de laatste berekening den staat alleen aan schadevergoeding 266 millioen mark kosien waarvan 79 millioen voor de fabrikanten 6 millioen voor de winkeliers 20 millioen voor bet personeel in de fabriekea 22 millioen voor de werklieden en bet overige voor anderen bestemd is die door de opridiling der staatsfabrieken en staatswinkels zouden benadeeld worden De opbrengst van de aldus geheven belasting wordt begroot op 168 millioen Het Pruisische Huis der Heeren heeft de artikelen 1 en 2 der kerkelijk staatkundige wetsvoordrachl overeenkomstig de voorstellen der commissie aangenomen Art 2 hel zoogenaamde biaaohopsartikel is bg hoofdelgke stemming met 84 legen 36 stemmen goedgekeurd De beraadslaging wordt voortgezet ING E Z O N DJglïr Itgtheer de Bedacteur I M Mag ik nog van eenige ruimte in Uwe courant profiteren om Z te doen opmerken dal zgn antwoord op mgn stukje eigenlyk geen antwoord is Ik heb niet gevraagd öf en waarom hel kohier niet meer Ie verkrggen is dat wist ik wel dal had ook ik uil goede bron vernomen maar ik vroeg krachten elk ieiluil tan den Oemeenleraad de maatregel om het kohier in druk verkrijgbaar e stellen builen werking is gesteld Kan Z mü daarop ock antwoorden Hij zal hel toch met mg eens zijn dat een Besluit van den Gemeenteraad niet door een Besluit van Burgemeester en Wethouders kan ingetrokken of te niet gedaan worden U wederom voor de plaalsiig bedankende noem ik mg UEd Dw Dr K FOXiITZE Onderstaande gevonden voorwerpen liggen ter beschikking van de daarop rechthebbenden aan het bureau van Politie Een paar Pantoffels eenige R C gebedenboeken eenige Roozenkranzen een Portemonaie een Wandelstok een duimstok een Armband fantasie een Poitemonnaie met eenig geld twee aanteekenboekjes een schoolboekje mei de naam Mossel twee paar zwarte Oorknopjes een Reiszak etsn nieuw wit Nschtjak en een Pet KOEPOKlL Ë iTI G De BURGEMEESTER van Gouda Brengt Ier algemeene kennis dat aanstaandenZondag den 7 Mei 1882 des middags ten 12 uur op bel Stadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks van hel kalf te doen iiieuteu ofherinenteu Gouda den 4 Mei 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN f