Goudsche Courant, zondag 7 mei 1882

i dvn btt hier aiel hid gegolden den boa tiu twee tolioleu waarvoor belangrqke Bgkssobsidie is tocgestun telfs wel loor de school te Krabbendyke die werd unbeateed roor ƒ S6 000 eene anbüdie Tin ƒ 22 000 Zq vertrouwen dat het ter Uwer Exeellenlie s kenniase btvngen van bovenvrrmelde daadsaken oldoende al mogen ign ooi in het vervolg bjj het Terleenen van Kykssubaidie oht te doen slaan op de belangen van het Bgk self die in deieu samengaan met de bisondere belangen van ondergeteekendeo Provincie Zuid Holland 2 Uei 1882 t Welk doende ent mu geteeiend P Sohelling Zoon Ouderkerk a d IJsel F MgulieS Fz L J van Honweniogen Gouderak a d IJsel Wed P van Lange ir F van Lange Li Moordrecht i C van Vliet D Oouderak Jaoob J Haverkamp J J van Hoaweiiingen Joha Smits k G van Honweoingen P van t Hoff Stolk Ouderkerk a d IJsel A Mgnlieff 7t Korlenoord onder Nieuwerk a d IJ h F MgnlieS Ac Nieuwerkerk a d IJsel B Hoogendgk At F van Lange Ft j W Arij van Cappellen Gappelte a d IJsel W C Zuiderhoek a W Lans C M den Boer Dirk Molenaar k Zonen IJselmonde J P Hofflake Krimpen a d IJsel Jan Mgnlieff Fopt J k O Weggeman Guldemont F Mgnlieff Jz C Hoogendgk Dt P Hoogendgk Et Ouderkerk a d IJsel Ms Rgkaart J van Holst Sohalg Bckker Schoonhoven Gebrs T Hooft Hendrik Ido Ambacht Van Elk k Jacobsen C J Vroege Alblasserdam De Minister van koloniën heeft aan de Tweede Kamer aangeboden eene nota hoadende inlichting nopens de wgte waarop de regeering van het overIgden van Indische militaren kennis geeft aan hunne nabeataauden Daaruit blgkt dat het departement van koloniën op vaste tijden nominative mutatie staten betreffende het leger in Nederl Indiè ontvangt en wel maandelgks voor tooveel de Officieren en driemaandelgks voor tooveel de Europeeecbe tellitairen beneden den rang van oifisier aangast In 1874 werden als tgdelgke maatregel afiouderlijke Igafen van in A jeh gesneuvelden en gewonden ontboden dete aftonderlgke opgaven werden in de SttiaUoouraHt opgenomen De toeiending is echter sedert het begin van 1878 geslaakt De Minister geeft de rebenen op die het departement beletten de neiamopgiixen van overledenen in den regel met tekerhcid te pub iiceeren toolang iig niet door het stamboekbehcer ts BatSvIi ign gecontroleerd Somtgds wordt van enkele tWerfgevalleo of verwondingen aftonderlgk bericht outv angen met too juiste persoonsaanduiding dat de nabestaanden onmiddelgk tijn op te sporen In lulke gevallen wordt sleedt onverwijld torg gedragen voor een spoedig en too noodig omzichtig door derden overgebracht bericht aan betrekkingen of vrienden Overigens is het niet gebroikelijk het overlgden van officieren en minderen aan de nabestaanden mede te deeleo tentg het bepaald aan het departement wordt venocht Van regeeringswege wordt als het mogeIgke gedaan om hen die belangstellen in het lot van eenig toditch militair op hun verzoelc te kunnen inlichten omtrent dien wedervaren Verlangen deten meer dan tollen tg naar bet voorkomt moeten trachten den lodischen militair telven er toe te brengen om de noodige voonieningen ten hunnen behoeve te treffen Ieder Indisch militair toch is wel ip de gelegenheid om tich er van te verzekeren dat zgne omgeving door inlichting tgnertgds daartoe in staat gesteld i ne bloedverwanten zal onderrichten ran lietgeen hg telf niet in staat ia te hunner kennis te brengen Staten Qeneraal Tweedb Kamer Zittingen van 4 en 5 Mei 1882 In dcie tilting is ingekomen een ontwerp tot afschaffing van den ijk op weegwerktui en Haandag indien alsdan net handelstractaat met Frankrgk niet aan de orde kan ign gesteld beitasdeling van il ertahillende ontwerpen waaronder de Dteigeningawet voor den spoorweg Rotterdam Maas luis aanvaringen op zee en hel voorstel Lobman De Minister ran binaenl taken deelde mede dat heden avond de StaatuoKrant tal bevatten eene wyiiging van het besluit tot uitvoering van art 4 der schoolwet In da zitting van gisteren is ingekomen Het ontwerp tot het aangaan eener geldleening van 83 millioen Het Fransohe handelstractaat is tegen Maandag ten 11 nre aan de orde gesteld Staten Generaal ëibsti Kambh zittii g van 4 Mei 1882 De eerste kamer heeft Donderdagavond hare werktaamheden hervat Het nieuwbenoemde lid voorde provincie Groningen de beer van Roijen had zgne geloofsbrieven ingetonden Zij werden gesteld in handen eener commissie Van de tweede kamer lijn ontvangen de laatstelgk door haar aangenomen wetsontwerpen welke naar de afdeeliogeu werden verzonden waarvan de lamenstelliog op nieuw plaats had Nanr men verneemt heeft de minister van koloniën zijn ontslag aan Z M den koning aangeboden I Ook de Rgnspoorwegmaatschappy heeft een adres ingediend aan de Eerste Kamer om hare bezwaren te doen kennen tegen het wetsontwerp ter voorkoming van branden langs spoorwegen en rie Kamer te verzoeken dat ontwerp niet aan te nemen Bg kon besluit ran 1 Mei jl zgn met intrekking der kon besluiten van 30 Augustus 1880 en 20 October 1880 vastgesteld algemeene regelen omtrent den bouw en de inrichting van schoollokalen Bij de tweede kamer is ingtkomen een wetsont werp tot afschaffing van den gk der weegwerkluigen In de toelichting er van zegt de miniater dat nu in het behond der Nederlandsohe nevens de systematische benamingen der maten en gewichten is berust het hoofdmotief voor de herziening der wet van 7 April 1869 dientengevolge is vervallen Alleen ten opzichte van den gk der wregwerktuigen is wyziging der bestaande wetgeving noodig omdat geUalani is dat daaraan in het algemeen weinig waarde wordt gehecht en zg door velen zelfs als niet wensohelgt wordt besohoswd zoodat dan ook in het jongste herzieningsontwerp de weegwerktuigen niet waren opgenomen Op 1 Mei werden in de provincie Zuid Holland de leden der oommistiëajKnoemd roor de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen De provincie Zuid Holland is verdeeld in deze af deelingen s Qraveuhige Leiden Delft Rotterdam Zoetermeer Gouda Wonbrugge Goriochem Sohoonhoren Vianen Briel IJselmonde Ond Bóerland en Somraelsdgk Tot lid in elk dier afdeelingen werden door den Commissaria des Konings benoemd IJ Van Staaldugnen landbouwer te Naaldwgk J A Charbon grondeigenaar te Sassenheim M Van der Laan reehouder te Overschie D P Van Cappellen bouwman te Capelle a d IJsel H Uitdenbogerd landbouwer te Bleiswijk B Erkelens grondeigenaar te Alfen a d Rijfi L T De Jongh van Arkel oudrgksontvanger te s Hage K Hoogdveen candidaatnotaris te Giesendam P J Van Volleuhoven oan didaaluotaris te Moordrecht F den Hartog landbouwer te Hoog Blokland K De Sooo landbouwer te Geervliet B Jungerius lijndbouwer te Charlois C Van Schouwen landbouwer te Goudswaard en L Akershoek landbouwer te Ouddorp Door Ged Staten werden in elk der afdeelingen benoemd de volgende heeren de twee eerstgenoemben tot leden de derde tot plaatsrerranger M ran Rijn tuider te s Graresande P van Spronsen Jr landbouwer te Monster en D van Alkemade landbouwer warmoetenier te Loosduinen pi G de Wit landbouwer te Noord wgk P C van Vrgberghe de Coningk bloemenbollenkweeker te Lisse en D van Kongnbnrg landbouwer te Noordwgk pi A Doelman Jz bouwman te Maasland C de Graaf ondbouwman en aecretaris van den Zuidpolder te Pijnacker en A van Dorssers landbouwer te RozenWBt pi mr P D Kley dykgraaf van den Prins Alexanderpolder te Capelle Ph ran der Breggeu landbouwer te Waddinxréen en J de Zwart land bouwer te Moordrecht pi P C Stoop burgémeest te Bleiswgk A H Sprayt landbouwer te Hazerswoude en H J Augustijn landbouwer te Zoetermeer pi H ran Wgk eeoretaris renimeester van het grootwaterschap Woerden te Woerden G Spruijt At landbouwer te Waddinxveen en p Hoofiman Jt boomkweeker en veenman té Gouda pi W Bos landbouwer te Leiderdorp J H L Sprugt administrateur rah landergen te Koudekerk en D P Ramp landbouwer te Woubrugge pl A D Smit landbouwer te Gorinchem D h Jos landbouwer te Dubbeldam en J Velh Jz hoofdingeland van de Alblasserwaard te Papendrecht pi J Hailing Pz landbouwer te Krimpen a d IJsel L A de Vreugt grondeigenaar en kaashandelaar te Stolwgk en E Boere landbouwer te Haastrecht pi P de Hoop ïrondeigenaar Ie Nieuwland G De Vos Hz bouwman te Vianao es J L De Jongh aannemer te Ameide pi C Wegerae landbouwer te Oosivoorne J Van Es landbouwer te Booka je en K Barendregt Az landbouwer te Rozenburg pi J Barendregt dgkgraaf van den Zuidpolder te Barendreokl J Klootwgk landbouwer te IJselmonde en J Noordzg bindbonwet te Charlois pi L Overwater landbouwer te Strgeusas D Kluifhoofd burgemeester te Numanadorp en P Breesnee landbouwer te Oud Beierland pi O Mgs landbouwer te Ooitgensplaat C J H Van den Broek admiuittmteur van landergen te Middelharnis en J Van Schouwen landbouwer te Oude Tonge pi Het gerechtshof in den Haag heeft Donderdag een zeer gewichtig arrest gewezen orer den eed Gelgk wg de vorige week hebben gemeld heeft de beer C Heijers predikant te Nieuw Helroi t geweigerd den eed als getuige af te leggen omdat hg geen wrekenden God erkent Het bof heeft he n Donderdag schuldig rerklaard aan eedsweigering daar de gronden door beklaagde opgegereo niet bg de wet zgn erkend Maar teven heeft het Hof aangenomen dat de bezwaren van den beklaagde geheel uit zgn gemoedelijke overtuiging voortspruiten en geen voorwendsel waren om tin aan eedaafiegging te onttrekken Daarom vond het Hof geen termen tot oplegging van eeuige straf daar art 180 Wetb v Strafvordering daartoe den rechter niet verplicht Er staat namelgk in dat artikel dat ingeval de getuige bij zgn weigering volhardt om den eed af te leggen of getuigenis der waarheid te geven het Hof hem ley zake van onwilligheid KAN reroordeelen tot de straf van gevan genie den tgd van één jaar niet te boren gaandet Vermoedelijk tal h t O M dal veroordeeling tot 1 jaar had geëischt cassatie aanteekeneu van dat belangrgk arrest dat aau elk die uit oterttngmf den eed weigert af te leggen straffeloosheid verzekert De Jrnh Ct meldt Jongatleden Zoiïdag trokken door onze stad Arnhem twee Russische Joden op hunne doorreize naar Rotterdam Het waren twee bg voorkeur welvarende ingezetenen van Simforopol die nu gedwongen waren met hunne joodsche stadgenooten naar elders de wijk te nemen om zich aan de vervolging vau hun geslacht te onttrekken Treffend was bet door bewijzen gestaafde verhaal van de gebeurtenissen die hun een langer verbigf in Rusland oumogelgk maakten Daaraan is het volgende ontleend Zy verhaalden namelgk dat hun gemeente een paar duizend zielen groot ongeveer 8 weken geleden des aronds overvallen werd door de christen boeren en geringere bevolking Zg waren wel door plakkaten en bedreigingen eenigszins voorbereid eu hadden dan ook een schuilplaats voor eeiiige vrouwen en kindereu zooveel mogelgk in gereedheid gebracht Op dien avond begin van Maart begon de aanval met vensters inslaan deuren intrappen rooren mishabdeling enz naar het bekend programma De vrouwen en kinderen werden zooveel mogelgk in kelders ent verborgen De mannen begaven zieh opgeroepen door den rabbgn dllm naar het synagogegebouw om te bidden eu tevens om Ie overleggen wat gedaan moest worden Er werd gebeden er werd beraadslaagd te midden van de woeste kreten en stooten tegen het gebouw Eensklaps wordt n brandlnoht bemerkt men wil naar buiten doch de synagoge is omringd met brandend hout stroo euz De deuren tijn toegespgkerd Radeloos breken zg de banken stuk Slaan de vensters in en weten naar hutten te komen natuurlgk niet tonder rerlies van mrntcheulevent te midden der moordende en verwoede menigte Allek vluchtte of werd de stad uitgejaagd Voor het heengaan werden op aandrang vau den rabbijn een aantal enkele ledematen die op de straten lagen begraven Een der beidemannen zg hadden papieren bg zich die hen a1 fatsoenlgke bi ve mensahen certificeerden dreef in Simforopol een zaak waarin 40 000 roebel kapitaal zit Hg werft thans rond van stad tot stad en bedelt om reisgeld De andere man had eene oude moeder bg zich die mede vluchtte Men beeft hier uiet te doen mlet misschien overdreven beschrijvingen van akeligheden de eenvoudige waarheid is h t maar deze feilen spreken luider dan de krachtigste aansporing ogn hulp t verleenea aan de ongelukkige wreed vervolgde joden o i Nogj nooit heeft er zulk een buitengewon fflvendigheid geheerscht in den gshandel en in bet aanvoeren ivan het artikel in Noorwegen als thans en reeds sepert eenigen tgd het geval is Te Christiauiaf jojrd zgn alle gspakhuiten ledig dewgl duutvoer zoo levendig is geweest Een der gernPn ran den handel in deze betrekkelgk nieuwe koopwaar is dat de kriag binnen welken men lioh vroeger ran dit artikel ko voorzien reel te eng is geworden Het ga moet op groote aislanden en uit rerwg derde streken worden aangevoerd Zon haalt men thans het nog aanwezige gs uit de bergmeren in de omstreken van Christianiu nadat de aanwezige gsvloer die nog over de 2 i voet 80 cm ongeveer dikle heeft in groote blokken is getaald Te Drammen te Osl en in de Peperwiok verlaat het eene stoom en teilsohip na het andere met kiistallen blokken bevracht de haven Per spoorweg komt uit de Ransf jord en uit den Shpirillenf jord dngelgks een ontzaggelgk massa gsblokkcu te Drammen aan Op hun najaarsreis naar het Zuiden sirgkep onze kleine trekvogels vermoeid van den tocht neer aau de oevers der rivieren in het zuiden van Frankrijk in Italië en op Sioüie De bewoners begroeten ze met vreugde want nu komen de vette dagen De Italiaansche straatjongen treft de vogels in hun vlucht langs wegen en straten met de zweep en ran de zweep tot bet groote slagnet waaronder bun bg bonderden den kop wordt ingeknepeu zijn de moordtuigen reien Het geial kleine vogels nachtegalen leeuwifikken zwaluwen dat ouder de moordende handen der bewoners ran het Zuiden valt ia niet bg benadering te gissen Op één dag worden op ééoe baan soms duizenden gerangen V $ór het overtrekken van de Middellandsche Zee gemest met de miriadeu muggen aau de moerassige oevers geboren worden de zwaluwen met zakken rol aan de markt gebracht Dan gaat heel Italië te gast aan onze lierelingen die wg om dezen tgd van t jaar met zooveel verlangen terug verwachten maar waarren er honderdduizenden helaas niet meer rerwhijnen omdat zij met polenta bereid als een begeerde schotel op alle Italiaanscbe tafels rerschgnen Op de algemeene begraafplaats te Nijmegen ia Woensdag tar aarde besteld het ttoffelgk overschot van den heer B J J F Bahimann den 28en April jl te Amsterdam in den ouderdom van SI jaren overleden De overledene die roor meer dan een halve eeuw zich hier Ie lande met geringe middelen vestigde en in lateren tgd in vele plaatsen ran ons raderland de bekende nunnfaotuurtaken stichtte was in Nijmegen zeer geacht eu bemind waar ook twee prachtige winkels ran tgn ondernemingsgeest getuigen Ëeu groole stoet ran rgtuigen volgde hel Igk naar den dooden akker waar zich een enornie menigte belangstelleiiden had rereeuigd om den waardigen borger de laatste eer te bewgzen Uit alle plaatsen dea lands waar de beer Bahimann magazgnen gerestigd heeft waren de chefs daarvan tegenwoordig De liist wat overdekt met prachtige kranaen Arti Ct Terwgl de in het laatste kwartaal te Froskan gehouden zuivelcursus in hoofdzaak ten doel had de zuivelbereiding te bevorderen zal de 7 weken durende raraus aan de tuivelschool gelegenheid geven de zuivelbereiding te leereo dus luirelperaoneel e vormen Aan bruikbaar personeel van dien aard bestaat zegt de HücK Zeit in Silenis bepaald gebiek Zulk een cursus voor vrouwen zal van 15 Meitot 80 Juni gegeven worden Er worden slechts 4 0 personen aangenomen het te betalen honorarium bedraagt 12 voor kost en inwoning moet per dag 72 ets betaald worden JM Ct Naar hel FaderlaMd verneemt is er Donderdagavond in den kerkeraad der N Herv gemeente te s Hage door een der ouderlingen weder een aa iklacht ingediend tegen ds W Hoevere wegens onrechtzinnigheid in de lé er De Kerkeraad heett bij groote meerderheid van stemmen dit bezwaar gewiohtig genoeg geoordeeld om het op te zenden naar het olasslcaal bestuur aldaar hetwelk alsuu daarover zal hebben te beslissen Te Amsterdam h fl zich eene yommissie gevormd ten einde eene vereeni iug te stichten die ten doel heeft aan de zieken en gewonden in de verschillende ziekenhuizen en zoo mogelgk aan de weeshuizen geregeld bloemen en vruehten uit te deelen Uit ondervinding wetende hoe één en icele bloem dagen lang door eéo zieke wordt verpleegd welk een vreugdehet is wanneer in hel midden der taal eenige planton het eentoonige grgs en wit der verlrekkeil Verbreken hoe zelfs een stervendcno genot heeft vaneen verfriescheudevrnoht oordeelt tg het niet te veel gevraagd aan allen die s tomers zoo ruimschoots op hunne buitenverblgven dit alles genieten iets tewillen aftonderen voor hen die hiervan geheel ver u stoken zgn Aan allen vraagt zg giften in geld bloemen of vruchten ten einde door hunne mildheid in staat gesteld teworden het beoogde doel te bereiken De Mmmissie is samengesteld als volgt mevr Gunning B maer mevr C R Piersou Waller mevr Sohou enbnrg De Manz Oijens en mevr Wendelaar Bonga patronessen mejnffr C E Reguraan presidente mejuffr C Van Eegheu penningmeesteresse mejonkrr De Beautort secretaresse mejonkvr I De Beaufort mejonkvr F De Beaufort mejuffrouwen Brand M Van Eeghen Gagnebiu Kool Eveiwgn Lange M Ter Meulen M Reese P Beijnvaan E Suringar C Tilauua eo Wenheim de heeran H J De Marez Oyeus en J Van Eeghen adviseurs Db internationale koloniale en uitvoerhandel tentoonstelling te Amsterdam HEI 1883 OCTOBEB Reeds werden door ons eenige bijzonderheden omtrent deze lenloonslelling medegedeeld doch op verzoek ran bet plaatselgk comilé alhier en onder rerwgziug naar de in dit Nr voorkomende advertentie wgden we er aog eenige regelen aan De tentooostelling is verdeeld in twee afdeelingen de koloniale die betrekking heeft op alles wat in onze koloniën wordt geproduceerd en de afd voor den uitvoerhaiidel die alles omvat wat door Nederland naar zgne koloniën wordt uitgevoerd Op dete tweede afdeeling vestigen wg thans de aandacht omdat zg roor de hier gevestigde indusIrieelen op dit oogenblik het meeste belang heeft Zg is verderld inde volgende groepen Hdiseaad IN STOFriEHNO meubelen behangers tn decorateurswerk bronzen kamerveraiering brandkasten goud zilvereu metaalwerk uurwerken porcelein en aardewerk verwarmiogt en verkoelingstoeatellen lederwerk borstelwerk boekhandel en muziek KlbeDIMO LiNKiliGOED IN TOBBIBOOBEN garens gemaakte kleederen linnengoed mutsen hoeden handschoenen schoeisels toilet en mode artikeleo juweelen kleinoodien Igfsieraden uitrnatingen reisartikelen tenten optische instrumenten Vobdinosabtuuslen Scheikundige tooktbbengsblbn rerdunrzaamde lerensmiddelen boter kaas meelstoffen koekwaren zout dranken tabak oliën en vetten verfstoffen geneesmiddelen minerale wateren flessoben potten kurken kurkmachines Webktuioen en GebeecacHAFFiN Vebtoebhidpblbn Stoom eo andere machines photographisohe Iseslellen heelkunde gymnastiek landmeet walerpaskunde telegrafen materieel voor spoor en tramwegen voor rij en voertuigen scheepvaart scheepsbehoeften teeraartkunde Bobwwekken bm abtikelen van invoer üiraLUITBND TEN BEHOEVE TAN DB iAlANDSCHE BEvoLKtNS Hiisnud klea g gereedschappen wapenen boeken voorwerpen van ruilhandel i De bekrooningen tullen bestaan in eere diploma a diploma s van gouden tilveren en bronzen medailles eervolle vermeldingeu Aan de iniendera wordt berekend ƒ 25 per vierkante Meter in Bet hoofdgebouw f 50 idem afzonderlijke plattsruimte ƒ 12 50 per idem in de bggebouwen en ƒ 7 60 per idem op het open tjirrein ongerekend stoom of andere kracht De Gottdtche industrieelen kunnen programma s en inscbrgvingsbilletten verkrggen bg Mr J Förtugn Droogleever seo relaris van het plaatselgk comilé ook kunnen de inscbrgvingsbilletten bg hem worden terugbezorgd Later zal de Heer J A N Schagen van Leeuv en agent generaal voor Nederland te dezer stede komen om met de inzenders in overleg te treden Laten we deze korte roededeeling beslaiten met den wenscb dat onze handel en ngverheid op deze tentoonstelling waardig moge vertegenwoordigd worden Laatste Bericliten Londen 5 Mei Men verzekert dat heden in eene bgeenkomst der conservatieve parig eenstemmig besloten is de uiteenzetting van het programma der regeeringspolitiek ten aanzien van Ierland af te achten Indien de beantwoording der daarop betrekkelgke vragen van de conservatieve leden van het parlement niet bevredigend is zal een votum van afkeuring der regeeringspolitiek worden voorüesleld Londen 5 Mei De heer Hiclj Beach heeft in het Lagerhuis aangekondigd dat hg Maandageene motie zal voorstellen wairbg de regeering wordt uitgenoodigd hare poliiiek ten aanzien va Ierland in haar geheel voor het parlement bloot Ie leggen GUdstone beeft verklaard het debat op Maandag a s te aanvaarden ADVERTENTIËN Heden overleed in den ouderdom van bona U jaren JOHANNES RIEMSDIJK WEBER tén huize van P C VAM vm MEULEN Gouda 6 Mei 1882 26 JARiaE van mgne geliefde Ouders JAKOBUS MARINUS 8CHRIEK EN ELIZABETH BLOM Gouda 6 Mei 1882 t Ondertrouwd P A BAKKER EN P J H FLIPSEN tt dam M 1882 Hun dankbare Zoon Heden overleed in den ouderdom van Veertig jaren mgn innig geliefde Echtgenoot de Heer DIRK LUUÜS van GOOR in leven Uitgever en Majoor Kommandant der dd Sohutterg alhier E LULIUS VAN GOOR Gouda 4 Mei 1882 Romkub Algemetne Kenniigeving Bezatten van rouwbeklag worden niet afgewacht Heden overleed in den ouderdom van Veertig jaar mgn hartelgk geliefde oudste Zoon DIRK LULIUS van GOOR Wed 6 B VAN GOOR 6 uda 4 Mei 1882 Gevoelig voor de vele bevrijzen van deelneming ondervonden bg gelegenheid onzer 25JARIGE ECHTVEREENIGING betuigen ondergeteekenden ook namens hunne Kinderen hunnen hairtelgken dank G KABEL E C KABEL v D Veie Gouda 6 Mei 1882 Voor de vele bewgzen van belangstelling zoo vah hier als elders ondervonden op 29 April 11 betuigen wg ook namens onze kinderen en kleinkinderen onzen bartelgken dank L DB KNOOP i W M DE KNOOP geb VAN WlEgST De Heer en Mevrouw van dk VELDE Smits betuigen hun hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg degeboqrte van hunnen Zoon ontvangen Yisites mjf en bij voorkeur afgewacht il6 en ITyMej l TE KOOP GEVRAAQD een gebruikte moderne KINDERWAGEN Adres aan het Bureau dezer Courant J de ONG Az INSTRllHEnEELË ZUIVËRAiiR van Huizen aapkamers en Meublement Kuiperstraat K 2 27 Met 3 jaar Garantie ZAtFVANHETROODEKRUr MSTTESR TOT BASIS stellige lenetjng m weinige dagen van alle soorlen vau wonden ErvidwoDaen kwaadsappige zweeren spletei van den tepel huid en kankerachuge aandoenmgaiu 01 Mes w dite litu voor namaak SBPOT UC ALLB SOBi APOTKBUN