Goudsche Courant, zondag 7 mei 1882

GROOTË KEUZE Ëng elsch Bordure GORDIJiV IVETELDOEKEN Zeer nieuwe Patronen in Wit en Crème D SAMSOM kfll ll Ik maak mijne clientèle opmerkzaam op de Wlr Nieuwe AFGEPASTE GORDIJNEN met RA BAT in mijne étalag ekasten g eexposeerd Zondag 7 Mei 1882 HOUTHAWL 60PA BOUWMATERIALEN in het g root en klein ParquetVloe ren in alle soorten Pavès vooi Trottoirs Stallen enz Steenhouwerij MULDER en BAKRËB Umm in TAPMTÉ GOEDIJNSTOFFEN en BEHAHGEESAETIKELEIT B de JONG Behanger Gouwe C No 200 STOOUBIEMOÜWBIUJ De Haao en Sleutels AMSTERDAM De ondergeteekeuden berichten dat hnnne Tan ouds gerenommeerde BIKREN voor Gouda en Omstreken steeds uitsluitend verkrijgbaar z n in han Depot by den Heer A NORTIER Gouwe C No 34 35 te Gouda P Si S RENDORP GyntnastiekvereenigiDg EXIOELSIOI te GOUDA Huisboudelijke Uitvoering op MAANDAG 22 MEI 1882 dea avonds ten7 j uur in de Sociëteit Ons Genoegen zaal i Kunstmin Na afloop BAL HH Kunstlieveilide Leden hebben op vertoonTan Diploma vr n toegang met twee Dames i i s Het Bestuur L A MOLIJN Pres JOH VERMËIJ Secr HÜLFEANS TE MIL De Commissarissen van de Hulpbank alhier brengen ter kennis van de Aandkelhoudebs 1 dat de Rekening en Verantwoordiag over 1881 door het Departement OOVDA der tMaatechappij tot Nut van t Algemeens goedgekeurd van 8 tot 22 MEI e k op lederen werkdag van 9 4 uren ter inzage ligt ten Kantore van den Penningmeester der Bank den Heer A A KOOK 2 dat indien binnen 14 dagen na het verslryken dien termijn geene bezwaren egen die reding zga ingebracht op ZATERDAG 10 JUNI a s en lederen volgenden Zaterdag van half zeven tot half acht ure gelegenheid zal bestaan tot ONTVANGST DER RENTE over 1881 ten bedrage van i s lf of 1 10 per aandeel tegen inwisseling van Cottpon N 11 in het lokaal der Hulpbank Gasthuis Oosthaven terwijl de HH Gebr BIEZEN AAR alhier zich bereid verklaard hebben de Coupons ook ten hunnen Kantore uit te betalen Commissarissen voornoemd Mr J FORTOIJN DROOGLEEVER Voorzitter D RülJTER Sec retaria A C I beickT Tandarts nieuwe wet voormalig adsistent van wjjlen den Heer A J W KOBNAART dagelij cs te consulteeren Weate Wagenstraat 54 Rotterdam SPECIALITEIT in Thee KofGie en Chocolaad GOUWE C F 5 Tan China ontvangen in origineele Shanghai verpakking CHOICEST AFTER DINNER JEA pakketten van circa kilo a 60 cent directéi aanvoer van CHINA en JAPAN THEE in alle tnpgelgke soorten en verpakking KOFFIE van af 40 45 50 60 en 70 Cent per Half Kila É 4 üebrs KAMPHUIZEN Bg deze heb ik het genoegen mijne geachte Stadgenooten mede te deelen dat ik op heden het KOFFIEHUIS L AMITIÉ van den Beer G W OPGENHAEPFEN op de Gouwe C No 169 heb overgenomen zullende niets onbeproefd laten om door het geven van goede consumtie het vertrouwen van het geëerd publiek waardig te maken Tevens ben ik zoo vry attent te maken dat ik een BOVENZAAL diaponibel heb welke uitnemend geschikt is tot het houden van VERKOOPINGEN VERGADERINGEN enz Mij beleefdeljjk in uwe gunst aanbevelende verblijve Uw Dw Dienaar J APPEL Gouwe C No 169 Gouda Mei 1882 AARDBEZIEIM dag elijksch VERSCH bij J RIETVELD Haven en A RIETVELD Tiendeweg te GOUDA W J van Leeuwen EOFER mmm Beveelt zich beleefd aan tot hetREPAREEREN en STELLEN vSn Spieringstraat F 41 Snelpersdruk van A Brinkman ie Gouda Tentoonstelling te Amsterdam in 1883 PROGRAMMA S en INSCHRIJVINGSBILLETTEN voor bovengenoemde Tentoonstelling kannen worden gevraagd bfl den Secretaris van het Plaatvelijh CotnitjÊ Ma J FORTUIJN DROOGLEEVER Mevrouw SCHONEVELD vraagt met AUGUSTUS eeue IIUKENMEID imm MSTEBS kannen direct tegen zeer flink Salaris direct geplaatst worden D SAMSOM BODËGRAVE V Onmiddeljjk na afloop der Markt VAARTondergeteekende geregeld lEDEREN DINSDAGnaar GOUDA De dienst van Donderdag bljjlt onveranderd J KRIJGSMAN Bode graven Men VRAAGT ien spoedigste een PLAATWERKER bij J C GOTTE ËVRAAGD eene nette ZINDELIJKE DIENSTBODB tegen 1 Augustus of eerder Prot Godsdienst Te bevragen ouder letter B by den Boekhandelaar J W KNIPSCHBER Jr Buitenlandsch Overzicht Aanditohl trekt io de politieke wereld natuurlijk de froatrerandering na het ËDgelache minitterie ten opiiohte rao Ierland Algemeen ia men overtuigd van de moellijliheid der quaeatie tot welker oploiaing niemand zich in staat aoht Het ign en blijven proefnemingen waarvan vooruit de aitalag niet is te vooralen waarschyulyk ui by den felleu haat der Ieren tegen Engeland uieta gelukken dan een adminiairatieve afscheiding van Engeland met bcbond an het gemeensobappelyk koningschap In die riohtiog scbgnt de nieuwe politiek van Qladstone een bescheiden stap te zijn Ieder die niet door partijdigheid verblind is lal eerbied hebben voor de kloekheid waarmede de verandering van koers rniterlijk wordt erkend Het getuigt van zedelijken moed dat het kabinet erkent gefaald te hebben Slechts de heer Forster die als onmiddellijk uitvoerder met de thans prijsgegeven politiek rereenieWigd was ging aiet mede Hij beeft tljn ontslag genomen als minisier voor Ierland I ord Frederiok Cavendish broeder van lord Uartington is tot tyn opvolger benoemd De leische afgevaardigden toonen lich door die keus leleargesleld De publieke opinie is overtuigd dat als de nieuwe politiek van Gladstone geen betere resultaten geeft dan de vorige er niets anders oversohiet dan aftiedjpg van het kabinet en met het optreden ran een conservatief bewind hel toepassen van gewelddadige middelen om orde en rust ia Ierland te herstellen Uit Parqs wordt aan £ O geseind dat de commiuie voor de handelsterdnigeo het traotaat met Nederland het eruige wat oog te ondertockeu bleef aangwiomeo heeft Sapponear der eommhaie is d beer Le Baudy £ en stortvloed van interpellates dreigt c e Fransche kamer te tullen overstroomeu De SicU verdediger van het legeuwoordig ministerie begroet dat raet blydaohap want dat is de eeuige manier om de beschuldigingen te besiryden welke in gro t gatti liju geuit tegen bet ministerie Daarom eiooht bet blad dat de dagbladen polemiek ziofa oplossen ui iu den zuiveren vorm eener interpellatie Dftr binnenlandscbe en over buitenlandsche politiek opdat een contradictoir debat voor de kamer licht brenge in de duisternis Zonder tw jfel ui aan dien eisoh worden voldaan zooals niet door een vijand dan door een f riend van het ministerie De Italiaansohe Senaat beeft het weisonlwerp op den ior tiit de lüte groote kiesdistricten met 126 tegen 71 stemmen aangenomen Gelijk per telegram werd medegedeeld beeft het Pruisische Heerenhuis de kerkelgk staatkundige wetaangenomen overeenkomstig de voorstelleu zijner commissie Deze laatste had behalve eenige veranderingen van redactie slech s ééae belaogrykewijziging in de wet gsbrocht naraelyk verlengingvan den terinyn gedurende welken de wet moetgelden met één jaar tot April 1881 Dat het Hnit der Afgevaardigden tegen deze wijziging geene bedenkingen ui hebben wordt vr leker geacht Het debat in het Heerenhuis leverde voor bet overige weinig of niets merkwaardigs op De omstandigheid dat conservatieven en centrum in betHuis der Afgevaardigden voor bet eefst op het gebied der kerkelijke staaiswetgeving met elkanderhadden aaamgewerkt werd door de rechterzijde van het Heerenhuis als een zeer verbljjdend verschijnsel beschouwd Volgens later bericht beeft de Kamerde wet in bare legenwoonfigen vorm reed goedgekeurd Het ontslag van Said pacha als eersten minister des sultans baart niet veel opzien wyl bet ministerschap in Turkije steeds eeniL onzekere betrekking is en siiids geruimen tyd betrekkingen tnssohen den tultan en zyne regeering gespannen waren Abdur Rahman tyn opvolger was tol pogtoe gouverneur van Bagdad en men prijst hel in de keuze dei sultans dat de nieuwe premier nooit eene hooge betrekking in Konstantinopel beeft bekleed eu dus niet in de intriges der hoofdstad k gemengd De gevolgtrekking gaat misschien niet volkomen op De meeste hooggeplaatste Turken hebben op eeu of andere wiju met staatsgeld ge knoeid en de gouverneurs der proviocièn daartoe bij uitstek in dé gelegenheid hadden relaties te Konstantinopel noodig om hun doel naar den eisch te bereiken Het aantal landverhuizers dat in de afgeloopen maand April in de Vereenigde van Staten NoordAmerika aankwam is bijzonder groot namelijk 70 000 tegen 61 000 iu dezelfde maand van het vorige jaar Sedert lo Joanari 1682 zjjn aldaar 142 000 landverhuizers aangekomen tegen 109 000 gedurende hetzelfde tijdrak van 1881 Van de in April aangekomenen zijn 17 000 Duitschers 8000 Ieren 7000 Zweden 6000 Eugelschen 6000 lullenen en ongeveer 3000 Nederlanders In etn telegram uit New York aap de Daüf Newt leest men De Duitschers worden hier steeds het meest gezocht de vrouwen zijn goede dienstboden en de mannen geschikte landbouwers en werklieden daarby zijn vele io het bezit rao genoegume geldelijk middelen om land iu hel Westen te koopen van 700 die in de a eloopei week unkwamen waren allen goed van gereedschap voorzien en in het bezit van 60 tot 2500 dollars Zy vormden een opmerkelijke tegenstelling met de Italianen waarvan 1100 le umeo slechts lOS dollars heraten Na de Duitschers vindt men ond f de Scandiuaviérs en Nederlanders goede werklieden De lersche landverhuizers behooren diVnoal tot eene veel betere klasse dan sedert jaren het geval was De fondsen tot het instandhouden van hetlandrerhnizersdepdt te Castlen Garden bestemd zijn geheel uitgeput Wol er verder ui geschieden is onzeker daar New York beweert dat de zorg voor landrerhnisers niet is van één Staat maar van alle sMten Bijna alle landverhuizers komen te NewYork kan Ee meeste gaan onmiddellijk door naar oadM Slatw terwijl aakierbljjven ö xiek of hulpeloos èf lal zyn en daal om aaniienlükc uitgaven vereisahsn Ook indien de stad NJew York het depdt niet overneemt zallen de landvWhuizers geen gebrek behoeven te lyden daar de verschillende stoombootmaatscbappgen van plan tjjn de handen ineen te slaan om tüdclyk voor hen te zorgen KaDtoQgerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 3 Mei 1882 Kantonrechter Ur J H vim MISBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Kotterdam VEROORDEELD H S machinist op het stoomgemaal van den polder Bloemendaal te Waddiniveen gelegen op RynUnd s territoir tot eene boete van 25 of gevang van 2 dagen eu daarenboven eene gevangenisstraf van drie dagen wegens niet doen stilstaan van zijn machine zoodra de hoofdseingever aan de Gouwe had geseiud dat de Gouwe boven het maalpeil was J van der W macbiaMiwp het stoomgemaal Van den polder Middelburg te Waddinxveen evenalsde vorige Cornells Verzyden koopman te VMalnzveen tol 1 of één dag wegens openbare droukensohap le Waddinxveen i Jan Uilenbroek soheepmaker le Waddinxveen tot 1 of één dag wegens openbare dronkenschap te Waddinxveen Jan van Adrichem baanspinner te Moordrecht tol ƒ 1 of één dag wegens openbare dronkenschap te Moordrecht Oerrit Snatersen baanspinner lot twee boeten rau ƒ 3 of vier dagen wegens openbare dronkenschap te Moordrecht op twee verschillende tydstippen Jan Schouten arbeider te Beeuwyk tot ƒ 3 of twee dagen wegens openbare dronkenschap te Beeuwijk B ü r g e r 1 Ij k e Stand GODDA 6 B0REN 3 Hei Wilbelmua onden F W van Wuk hovea en M C Battea 4 Rendrilu oadiri L Daartiè en P DankMrti Willem Frederfk Habertos oodsra W F WeiteriasD en D d Rooyï ADtoaia onder J Sael W Fiitoors ¥ OVERLKBEN 4 Mei D D Lslini van G w 40 j 5 D H Karremio 8 j ONDERTROUWD 5 Mei C Sanden 4j en C van Eijk 22 j A Zirarti 22 j en A Stikker 28 Burgerlijke Stand van onderstaande gemeentes van 26 April tot 4 Mei 1882 Moordrecht GEBOREN Migdileoa oaden D vin Vlaardiagen in N in den Berg Neiltje ander G Groeiuodijk en 1 de Jong iidrianai oadera D Boere en N HenvelniDa Gtouderak GEBOREN Pieter oadera A Etegroenea G vaaLcenw n Gerrit oadera A Kok eo A Blonk OVERLEDEN A Boogendoora 6 j Stolwijk GEBOREN Adriuatje onden F Both ei A Bak GijalMvtoa oodsra G Eikeleotioom en L ds Vriok OVERI EDEN C de Vrg Jj Beeuwijk OEBORENj Murtje oadera H van Dyk en A Ferdyk Albertsa oodera A Hoogenboom en G van Dyk GEHUWD J Siroog en M J de Jong K van der Via en J M Coma S H W Aberaon en U C Bnek Waddinxveen GEBOREN Coraelie Gyabertua oadera G de Ryk en A Rotb Grietje oodera J Broer ea C C Bakhuizen Gerardoa Jobaonea oadera C Plomp en J G Hooganbooa Johaoae oadera J Vcrkley n H vso Kaa Maarten ooder G de KraglT en 6 Brast OVERLEDEN C M Mulder U m i Poot SO j eehtgeooot van F vaa Beenwyk ONDERTROUWD G Berk eu T Boer J F Heyker en C Tiele Zevenbuizen GEBOREN Johenu Uaria ouders fi v d Doo in I H Overvliet J o oodera H v Vunreo eo J Burgboot Lamberts F v d Meer en M Nieokempor OVSBLHDBN I NsgtegMl 8 j F GfcrM 81 j ONDERTROUWD W de Want en C Demper ADVEBTE TIEl ISr wordt zoo spoedig mogelgk eene DIENSTBODE GEVRAAGD Adres CRABETHSTRAAT 225 TE HUUR aangeboden een N£T BlERHÜiS gelegen op een Wandel weg met IN VENTAEUS en BILLARP de illard is inmiddels nit de hand te Koop Te bevragen bg A BLANKEN op de Raam wgk O No 424 te Oouda Eau MeMteilleuse Louis P WELTER 193 WESTHAVEN 193 Mooiate HAARKLEURMIDDEL zonder hnid te beachadigen of linnengoed te vlekken Wasschen Repareeren Opóiaken D HOOGENBOOM Markt GOUDA MAGAZUN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Macbioale Stoomzoiverlng Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onlti rschillig of 4ia door besmetting oi andei ziekten zgn verooizaakt