Goudsche Courant, zondag 7 mei 1882

WwDSdag 10 Hel 1882 N 2768 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdKertentiehlad voor Gouda en Omstreken c soo e i tbooiv £ iK4iref4€TTO FINALE UITVERKOOP be 13 ed eza Fa brle3s s rljzerL USELSTOOUTBAUWEQ AATSDBAFFIJ GEVESTIGD TE S GEAVEIIHAGE Maatschappelijk Kapitaal ƒ 1000000 Verdeeld in Vijf Seriën elk groot f200000 COMMISSARISSEN W C HOJEL Lnitenant Kolonel der Art A ijndant van Z K H den Prins van Oranje Voorzitter van het Hoofdbestuur der Vereeniging Eigen Hulp J H DE GROOT Oud Chef der Firma ÜE GROOT KOLFF Co te Batavia Samarang en Soerabaja Jhr Mr G de BOSCH KEMPER Referendaris aan het Departement van Waterstaat Handel en Nijverheid Eerste Directeur van de Onderlinge Levensverzeketing Maatschappjj van Eigen Hulp C J VAN DEE OUDERMEULEN Wethonder der Gemeente Wassenaar Lid der Provinciale Staten van Zuid Holland Voorzitter van de HoUandsche Maatschappij van Landbouw enz Mr F H GöBEL Voorzitter van het Amsterdammer Polderbestuur Heemraad van het Waterschap Mijdrecht enz DIRECTEUREN L F HOJEL J H MULLER De eerste Serie volteekend zijnde wordt thans de Inschrijving op de tweede Serie van 200 Aandeelen a f 1000 splitsbaar in onderaandeelen van f 200 a pari van 10 tot 15 Mei 1882 opengesteld Rotterdam sGravenhage Utrecht Goada Gorinchem Te Amsterdam ten Kaotore van de Ontvang en etaalkas i i II i II ti r Firma Jan Havelaar Zn Scheurleer Zoenen Chr Oortmann Zn Wed Knoxen Dortland Gorlnchemsche Bank Haarlemsche Bankvereenigln en de Firma Lezwijn Eigeman INLICHTINGEN PROSPECTUSSEN en INSCHRUVINGSBILJETTEN ziJn aan voormelde Kantoren en ten Kantore der Maatachappg BüdeHijkstraat vfi 10 op aanvrage verkrijgbaar Het OVERIJSSELSen ÜITKEERINGSFONDS bij OVERLIJDEN te Zwolle vraagt in alle Steden Dorpen en Buurtschappen in de Provincie Zuid Holland Soüede AGEITTEir tegen zeer Hooge Provisie Brieven franco onder het woord Agenten bij den Boekh H TULP te ZwolU Ontvang Betaalkantoor L Droog leever Fortuijii Rotterdam stand der Depositor ente Opvraagbaar na één maand 3 tweejnaanden 4 f drie 4y zes V twaalf ö De rente wordt bjj vooruitbetaling voldaan De stortin i en kunnen ook plaats hebben door tuBSchenkomit van den heer M J FORTÜUN DROOGLEEVBR Advocaat te Gooda Fhotogra phiscli Atelier vat J H UEEÊRf Markt wijk A Ko 156 Gouda DAGELUgS GEOPMC Ëëni De ot van THEI Men wordt veracht op t HERK te letten DIT HET MaOAZIJK VAN M RAVËIVSWAAY ZOiVËi i GORINCHEÜE Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pa eg van vijf hete et éen half en een Ned on met vertaelding van J ommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelefde J BREËBAART LZ Botennukt te Chuda Kennisgeving omtrent het Gaarderboek DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadscliap brengen ter kennisse van belanghebbenden dat het gaarderboek voor het loopende jaar van den 8sten tot den 22sten Mei aanstaande dagelgks de Zondagen nil esloten van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Rynland te Leiden ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de GemeenteSecretariëu van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarlemmermeerpolder aangaat in de gebonwen van de Stoomgemaalwerktuigen de Cruquius de Lynden en de Leeghwater en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedeukingen daartegen in te brengen wordende zg daatiijj tevens uitgeuoodigd die bedenkingen binnen acht dagen na de ter visie ligging en dus vóór den 29sten Mei schriftelijk en met denoodige bewpstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering in te zenden Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandache Conranten worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda Tulrykt getuigsobriflen vuti eerste Genceskuudigen Op verscheidene T nloou lelliiigi u met Medaillet bekroond Het door 30 jaar gerenommeerd Anatherin Mondwater van Dr J 4i VOVP KK Uof Tandmeetier te Ureenen Eadikaal geneesmiddel vuor elke Tandpijn aiauok voor iedere ziekte der Mondhulte en va iK Tanrlvleeioli Beproefde Mondspoejing bg aanboU dende KeSzfikte 1 groene flcsch a 1 75 1 flescli ii 1 20 1 kleme flesoli è 0 60 J laHtaardis Tandpoeder mankt na kort geui uik de Tanden blinkend wit zonder ze te beschadiKeu Prijs per doo ƒ 0 80 Anathcriii Tandzeep in glazen doozen vau L M beproefd Tandzuiveringamlddcl 1 Pe echte aromatische k van D J G POPP zg maakt de tanden zuiver wit zonder het e 4 émail aan te doen bewaart ze Voor ziekelgke 2 N anjidoeningBn en houdt den mond frisch Het stuk kost 40 ets en is toereikende voor een half jaar Tandplombeerin praktisoh en zekerst middel voor zelfpicfmbcering van hulle kiezen Prijs per étui ƒ 2 60 Kraidenzeep aangenaam en fiest middelvoor Vlekken Uitslag Zomersproeten en Puisten Hoofd en Baardschilver en Korsten lluidkrankheded en alle onreiu eden derborrnhuid Prgs per stuk 35 Cents Hel geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkcigk M IlofTandmeester POPP s ffeneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen elke van mijn Fabrieksmerk zgn voorzien DépSls zgn gevestigd te Gouda bij L Schtfitk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam b j P E van Santen Kolff apoth en A Schipperegu Co blauwe porctleinwinkel te s Hage bg J L F Snabilié apoth te J elft bg A J van Bgn t Schiedam bü C Jffltir Gt te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bij F van Windheira Co en H H Uloth I $ Co apotheek te Schqonhorea bg S Saelpergdrok van A Bbinkhan te Gouda BINNENLAND GOUDA 9 Mei 1882 Het bekende voorstel van den Wethouder G Prince om terug te komen op het vroeger genomen raadsbesluit tot demping der JJIauwstraat zal Vrijdag 12 Mei e k door den gemeenteraad worden behandeld Voor de akie als onderwijzeres werden den 4 S en 6 Mei te s Gravenhage geètominecrd 16 oan didaten 10 trokken lioh terug 1 werd afgewezen terwgl o a werd toegelaten mej E G L vanBeusekom uit Gouda Aan eene correspondentie uit deze gemeente aan de Amktnuehe Ct ontleenen wg het volgende Ik Jal u wel niet behoeven ie zeggen dat op deze gemeente het middenpuut van een zeer landbouwende streek het oog is geslagen door alle ploiteerders van tramwegen De weg naar Bodegraven zal spoedig bereden warden de rails zgn ten minste langs de geheele lijn gelegd en de remises zijn gebouwd De proefritten hebbeu zelfs reeds plaats gehad en goed voldaan Men is nu weder aan het onderhandelen om een Ign aan te leggen langs Gouda naar Schoonhoven Of er iets van komen zal is nog moeielgk te zeggen M r wanneer het gebeart dan hoop ik dat men de lijn langs dezeetad niel zal laten loopeu langs den Singel de eeni plek aar mtn nog eenige boomen heeft Natuursofaoou heeft men bier met en de boomen die er nog staan moeien langzamerhand plaats maken vooi allerlei derde en Vierde soorts buisjes Wat een verschil met vroegere tijden Tegenwoordig ziet men geen boomen en geen particuliere theetuiuijes meer eu vroeger lag Gouda te midden v tn bosschen Ik herinner mg o a wel eeui gelezen Ie hebben dat in het Goudsohe bosch jaarlijks zooveel reigers werden gevangen dat met de opbrengst daarvan Je stedelijke ambtenaren werden betaald en de kosten der schutterij bestreden Maar langziimrrhaml sloopten onze voorvaders dB bossctfen om er weilanden van te inaken en hppluinen Ja zelfs in het naburige Zevenhuizen had men lu do zeventiende eeuw nog een bosch waarin een gruote menigte reigers lepelaars kraaien en schollevaars ne telden j De nesten o loorslaudeis der dierenbescherming sluit uwc oogen opdat ik t niet op mgn geueten hebbe dat u eeu onheil overkomt de nesten werdeK op Hemelvaartsdag en Pinkstereu uitgeschud om hetwelk Ie zien vele vreemden van elders kwamen De jonge vogels werden dan met schuiten vol naar de HoUandsche steden gezonden om daar verkocht te worden wat zegt de gtschiedschrijver den heer een goede som gelds opbracht Maaf o wee de bosschen zgo eerst in hoptuinen veranderd en toen de welvaart der burgers toenam zgn deze veranderd ia pleizierfuind en in moestuinen en nu nu hebben we geen bosschen meer geen hoptuinen meer geen pleiziertuin b raeer nu hebben we om de stad vlakke weilanln met phssen water doorsneden terwgl de boomen om de stml verdwenen zijn ter wille van eenvormige huisjes dic zoo klein zijn dat ze u zouden doen denken dat de plaats mijner inwoning werd bewoond door lilliputters De Raad mag er waarlgk wel eens aan denken oij een bunder of wat weiland aan te koopeu en die te herscheppen in plantsoen wil hel niet oïer komen dat de kinderen naar het H gsohe bosch inoeteii gaan om eens een boom te zien lenzij ze daar allen hebbeu plaals gemaakt voor bezems len De pokken houden hier nog maar stand Ik sohreeï hei reeds weken geleden van een epidemie die hier eenS is uitgebroken is het niet te voorspellen wanneer ze ons verlaat Mocht de waterleiding komen maar daar zullen we te vergeefs op moeien wachten even ils misschien op een heilzame verordening waarbij hepaabi wordl dat bij elk huis een regenbak moet zijn Want verbeeldt öi alle regenwater vloeit hier weg langs de straal terwijl het zoo heerlijk kon vervangen worden door het zoy zeer verontreinigde grachlwater Staten Generaal Tweede Kamer Zii ingenvan 8 Mei 1882 In deze zitting is het haitdelstractaat met Frankrijk sterk bestreden door de hl Keuchenius Borgesius Heydenrgck van Baar da Bruyn Kops en A van Dedem en verdedigd door de hh Gleichman Bastert en Mees Des avonds ten f ure had voortzetting der discussie plaats De Min r van Baitmlandsohe Zaken en verscheidene aoi re sprekers voerden het woord Ten slotte werd bet tractalt rffworpea met 48 tegen 37 stemmen Tegen stemde o a de hifg Biebon van IJselmoude i66t stemde de heer Fatya Staten Generaal ZiaaTB Kims Zittiig van 8 Mei 1862 In deze zitting is de heer van Boijen als lid toegelaten VerschiUeiMk ontwerpen z gu metalgemeene stemmen aangcnootfn waaionder dat tot aanvulling der wet tot regeling t d dienstgebruik der spoorwegen en onteigening Heden h d voortzetting plaats der werkzaamheden De ha van Limburg Stirum heeft verlof gevraagd en bdcomen om den minister van waterslaat te intarpellatren over de verbetering van de rivier de Waal Wy vestigen de aandacht onzer stadgenooten op de iu onze courant geadvcrtverdeleeuing uitgeschreven door de IJsel Stoomiranlweg maatschappg welker geprojecteerde lijnen ook voor onze mad en provincie van veel gewicht zijn Dr inschrijving lot deelneming in die leening is thans geopend en kan men zich danrioe wenden e a tot de firma Knoxen Dortland alhier Wg herinneren aan hetgeen de maatschappij beoogt Zg stelt zich voor eene stoom tramverbinding daar te stellen lusscheo de volgende plaatsen Oouda Haastrenht Oudewater de Meern Ouden Bijn Utmbt UsAtein Julfaas Vreeswqk Benschop Cabauw eu Schoonhoven Verder tussoheu Gouda Waddiniveen Boskooo Alphen Oudshoorn Benthuizen Zegwaar Soeterrffeer Voorburg I ïlft Rotterdam Leidschendam Stompwgk Voorschoten Wassenaar Leiden nog van Leiden door de Haarlemmermeer naar Haarlem eu Arasterdam Voorts zal zij trachten iu aansluiting mei de lijnen die bovengenoemde plaatse tullen verbinden het net uit te breiden De werkzaamheden zullen een aanvang nemen met de lijn Leiden Voorschoten Wasseiifcar Utrecht de Meern alsmede Gouda Oudewaier Naar omslaudighcdeu zullen op verschillende plaatsen de werkzaamheden tegelgkertijd worden aangevangen De uitgifte der aandeelen geschiedt bg seriën elk groot 200 000 Aan t hoofd der onderneming staan mannen alsde hh flL C ilojel luit kol der ati adj vac Z K H den prins van Oranje J H de Groot ondohef der firma de Groot Kolff Co te Bataviajhr mr de $ osoh K per refer bg waterstaat C J van der Oudermeulcn te Wassenaar mr F H Gobel voorz van t Amsterd polderbestuur heemraad van t waterschap Mgdrecht Directeuren zgn de hh L P Hojel en 1 H Muller te s Hage Gisterenmorgen ten 11 ure ongeveer bewoog zich een droeve stoet door Gouda s slraten Het sloffelijk overblgfel van den keer 1 Lulius au Goor werd naar de laatste rustplaats gebracht Op het Igkkleed was een groot aajital bloemenkraaseii gehech welsprekende tolken van de achting en vriendschap die men voor den overledene gevoelde en welke straks op het kerkhof nader door ons iu oogensflhouw fullen worden genomen Achter de sombere koets die het omhulsel bevatte van hem die zoo plotseling uit het leven dat hem nog zoo toelachte I werd weggerukt volgden tal van koetsen met vriendeu en verwanten van den overledene waarbij ziah hadden aangesloten een tweetal koetsen met personen die aan Ie zaak waarvrjfde overledene een der hoofden was verbonden waren Langs de stralen en grachten waarlangs de stoet l trok waren velen onKg ingezetenen te zieii die den aandoenlijlfen tocht volgden mei een traan in het oog of een zucht op de lippen en menig woord fluisterend gesproken getuigde van de deelneming in de droevige plechtigheid Zooals ij reeds in ouS vorig ur meldden had de familie van den overledene bedanki voor de aangeboden militaire honneurs zoodat de stoet gekenmerkt werd door zekeren eenvoud welke dien des te aandoenlijker maakte Op de begraafplaats had zich intossohen een buitengewoon talrijke schare vereenigd ten einde tegenwoordig te zijn bij de leraarde bestelling Onder dezen merkten wij op vele burgerlgke en militair autoriteiten als de Burgemeester dezer gemeente verscheidene Leden van den Gemeenteraad Officieren der dd Schutterg der Weerbaarheids verceniging Burgerplicht en van het 4e reg Infanterie verder verschillende Deputaties en Commissien uit Colleges waarvan de overledene bestmirder was men zag hier o a vertegenwoordigd Je Kamer van Koop handel en Fabrieken de vrgmetseVars loge de Ware Broedertrouw ile Maatschappg vtte nieuwe Geootroieerde Gasbereidingt waarvan de overledene pres comm was euz enz terwgl voorts een groot aantal belangstellenden waren opgekomen om getuigen te zijn van de plechtigheid Deze allen schaarden zich om de groeve toen de stoet op de begraafplaats aankwam Naar het graf werd de kist gedragen door hh onder officieren van de dd Schutterg en het was op flat oogenblik dat wij de heerlijke collectie kransen konden bezichtigen die baar simden wat keur van fgne bloqfseu een laatste zichiuare hulde van zg ne dierbare bloedverwanten van zijne hem innig liefhebbende vrienden van het korps officiereu der dd Schutterij en van de Weerbaarheidsvereeniging Burgerplicht Dwongen alle kransen bewondering af niet het minst die van laatstgenoemde vereeniging waaraan tia prachtig zwart Zgden lint meT zilveren franje voorzien waarboven de symbolen waren geschilderd van dood eenwigheid en opstanding terwijl op hei lint do insoriptic aUuuU Aan ons boogKeacht eerelid D Lulius van Goor Geboren 18 42 Overleden 18 82 i 5 Weerbaarheids verceniging B argprplich Ook die van de Schutterij was zeer smaakvol gesoAikt en ook deze maakte als e overigen een prachligen indruk Een ademlooze slilte heerschie in bet rond toen de kist in de groeve daalde eu daarop trad de Burgemeester dezer Gemeente de heer Mr A A van Bergen IJzendoorn lot het graf en sprak ongeveer als volgt Het is mij als een droom dat wij hier staan aan het graf van Lulius van Goor Nog zoo korten tijd geleden mochten wij hem zien in het volle gendt van kracht gezondheid en levensmoed en uu na een ziekbed van weinige dagen ligt daar zijn rielloos overschot vóór ons in de groeve der ontbinding Zoo ons ooit een krachtig Geienk te Herven werd toegeroepen dan is bet zeker aan dit graf Maar het is niet alleen en uiel het meest het plotselinge het onverwachte van dit afsterven dat ons trcfi het is bovenal bet groote verlies dat door zgnen dood geleden wordl het verlies in zijn gezin io zijn familie en vriendenkring in onze stad in de jnaatschappijl Het is nog niet vee meer dnu een jaar geleden dat de vreugdetonen door onze stad weerklonken Ier eere vait den nieuw beuoemden den jeugdigen bevelhebber ouzcr Sohijlterij Een ieder nam deel in devreugde van dien dag omdat men wist dat Konings keuze gevallen was op een man iu elk opzicht die Hooge onderscheiding waardig omdat men de belangstelling kende die hg steeds aan die gewichtige Nationale instelling had gewg d en omdat men de overtuiging bciat dal hg onder alle omstandighedenvoldoen zou aan de op hom rustende verplichting Met Dobh hoe grool zgne liefde voor de Schutterg ook Het ohilderwerk van dcic krans was vervaardigd door den lieer K Wt sscls Ie Rotterdaro die daftrvbor alleazioaoeo oord an lof verdient terwyl Je beer H W Otio alhier met de vervaardiging van verschdlende kianaea veel eer inlegde