Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1882

f ï eeoi t ri rfê wordt rennderd uit de wet wordt gelicht terwgl de Isst tot dusverre alleen op den codividenl drukkende wien meer dan zgn aandeel in het algemeene onroerend goed wordt toegescheiden nu over alle codividenten gelijkclglr wordt verdeeld en dus op allen eu in alle gevallen ui drukken Dal juist hel aequiialeot in een verhoogd recht op de scheidingen wordt gezocht vond in meerdere afdeelingcn fkeoriug Ook de wijze van procedeeren in registratiezaken kwam ter sprake Met nadruk werden de bezwaren aan de tegenwoordige regeling verboiidiu iu het licht gesield en de weiiscli Iu kenueu gegeven dat bij eene volgende herziening de gewone procedure ook lol registiatiezftken mogeu worden uitgebreid Het Nederlandsch Panopiicum te msterdam zalden 18 Juni Waterloo dig voor het publiek geopend worden Buitenlandsch Ovefzleht Graaf Spencer de nieuwe onderkoning met zijn gevolg en lord Frederick Cavendish de eerste secret taris voor Ierland zgu Zaterdag in Dubliu aangekomen en dienzelfden dag zgn lord Frederick Cavendish en eeu ander ambtenaar de heer Thomas H BurKe ondersecretaris voor Ierland op de gru Aclgkste wgze vermoord Omireiit de naaste aauleiding lol drZ misdaad verneemt men nog geen nadere bijzonderheden Ook de daders schgnt men nog niet te kennen Er zgn echter eenige aanwijzingen De heer Burke behoort niet tol de nieuwbenoemden Hg was reeds ondersecretaris en onder het vroegere stelsel gold hij voor den eigcnlgkeu onderkoning Meu weet dat de beuoeming van lord Frederick Cavendish met ontevredenheid whs vernomen Ook de Vailf Nem gaf daarover ineen zijner laatste urs leeiiwczen eu zelfs verbazing te kennen niet omdat hel blad zgne bekwaamheden voorbijzag maar dewijl de gelegeutieid zoo schoon was ieioaod ie benoemen wiens naam alleen reeds zou bewezen hebben dal bel der Regeering met eene nieuwe en stoute poging om iu Ierland vreile en vertrouwen te herstellen diepe ernst was Met de beiioeroiAg vau lord Cavendish zegt hel blad was dit niet t geval en daarom achtte het die l euze uiet gelukkig De Britsche ministerraad kwam Zondag namiddag iu buitengewone zitting bgeen Behalve den markies van Hartiugtou brotflier vjiu Oen vermoordeu lord Caveudish wirrn alle ministers legenwoordig Ook de voornaamste lediii vau het vorige conservatieve kabinet hielden gistereunamiduag eene vergaderiug en besloleu aan de Regeering de verzekering te geven van hunne sympathie eu van hunue bereidwilligheid om baar mei al hanne kracht te ondersteunen in de onderdrukking vau het stelsel van moord dat thans iu Ierland gevolgd wordt indien zg de politiek vau repressie aannam Voor deze bijeenkomst had sir Sufford Northcote eeu onderhoud met den heer Gladstone De La d Leagur heeft een manifest openbaar gemaakt dal door Parnell Dillon en Michael Dsvilt onderteekend en aau het lersfshe volk gericht is In dit stuk komt o a het volgende voor irJnist op bet oogenblik dat wg dachten eene gelukkige toekomst te gemoci te gaan heeft hel noodlot dat Ierland seilert eeuwen vervolgt onze hoop in rook doen vervliegen en ons een vrceselgken slag toegebracht Het Bond betuigt zgne innige sympathie voor het lersche volk en voor hen die ten laatste de politiek van verzoening aangenomen hebben Het hoopt dat de geheele lersche bevolking door hare houding tal toonen boe groeten afschuw zg voor misdaad eu moord heeft en door alle mogelgke middelen bet bewgs zal leveren dat hel zulke afgrgselgkhedeu afkeurt en sympathie gevoelt voor de in rouw gedompelde betrekkinge der rermoordeu De naam van Ierland als bet laucf der gastvrgheid is door eene daad van lafhartigheid bezoedeld en zal dil blgven totdat de moordenaars aan het gerecht overgeleverd zgu De heer Gladstone en lord Granville zullen hedenavond als bewijs van achting voor de vermoorden de verdaging der zittingen vau beide Parlementshuisen voorstellen De leiders der oppositie zullen dit voorstel ondersieuuen De heer Forsler heeft dei Regeering zgne diensten in Ierland aangeboden Volgens de Standard zal de post van eersten secretaris voor Ierland den heer Chamberlain aangeboden worden De telegraaf maakt ook van andere uitspattingen in lerlaud melding Ter gelegenheid der invrgheidstetltug van lersche verdachten ontstond te Ballina eene botsing tussehen de politie en de volksmenigte Ëeisigenoemde maakte van hare vuurwapenen gebruik waardoor zeven personen ernstig gewond werden De Fransche begrooting van oorlog voor het dienst vaa hoe feel ky t d hurook rerwachtte als de are des gevaars mocht slaan de tgd aan haar besteed werd niet aan de vervulling van andere plichten ontnomen Op ieder ander gebied van het publieke leven ontwikkelde hq denzelfden Zooveel qver ontwikkelde hg ook in het bgzonder leven Met zgn geachlen broeder aan het hoofd der bloeiende ngverheidstaak geplaatst voor vele jaren door zgnen Vader hier opgeriohl bestuurde hg die met uitstekende bekwaamheid bevorderde haren voortdnrenden bloei en werkte ook daardoor mede tot vermeerdering der welvaart in onze Gemeente Wat hij in den vriendenkring was vraagt dat aan hen die hier zgn graf omringen Zg zullen U zeggen Nooit klopte er trouwer vriendenhart dan het zijne Voor ieder as hg altgd dienstvaardig Zoo hij iets tot het genoegen van anderen kon bijdragen of hun geluk bevorderen was hij steeds gereed vielen er tranen te droogen ook dan bleef hg nimmer aohter Voor anderen nuttig te zyu was zgn voortdurend streven Hoeveel geluk in huisgezin eu familiekring neemt dete man met zich in het grnfl Nooit wordt de wonde geheeld aan het moederhart geslagen Hoe diep zgu zijne zuster en broeder en andere nauwe belrekkingen in hun dierbaarst gevoel getroffen Wat zal het voor U een leegte en een gemis zgn waardige broeder van den overledene wanneer voortaan al de beslommeringen en de zorgen aan uw veelomvattend bedrijf verbanden op U alleen zullen rusten wat zult gij hem missen die U een zoo trouwe steun en hulp was Vreugdeloos zal hel leven zgn der zwaar beproefde trooK die den teedersten liifdeband ziet verscheurd een band die beiden bgna van de jeugd af aan omstreugelde En dan die kinderen die hunnen Vader verloren hebben op een leedgd waarop ailniraderlgke zorg en leiding zoo groote behoefte is O als wg dat alles indeuken dan komt ons bgna de vraag op de jippen Waarom hg Waarom iet een ander die levensmoede verlangend uitziet naar het oogenblik waarop hij net m atte hoofd ter rust kan leggen Maar de Hoogste Wijsheid antwoordt van hare daden niet I Wg ZL IIeii mijne Vrienden zoo straks deze plaaU verlaten om ieder in onzen werkkring de dagelgksche bezigheden te hervatten Maar ook te midden van het gewiel des levens zal de herinnering aan hem ons bijbigvtn en dik wgts Hfi voor onzen geest het beeld verrijzen van den man die ons om zyii karakter en hoedanigheden in zoo groots mate lief as En nu diepbetreurde vHend ontvang mgne laatste groele Idaar vergeten wordt ge niet l Opolri ii spreker volgde de heer A Nortier kapitein der dd Sehnlterij alhier die het volgende zeide yOffioieren OnderofHcieren Korporaals en verder hier aanwezigen Wat een treffend oogenblik voor ons allen I Wy staan hier op dezen anders zoo eenzamen doodenakker omringd door eene tnirgke schare belangstellenden rondom een geopend graf dat zoo even bet stoffelgk overschot tot zich heeft genomen van een man die ons allen dierbaar was dien wij allen hoogachten en welke die hoogachting ten volle waardig was getuige de deelnemende onderscheiding waarmede zgne diepbedroefde Weduwe na zijn afsterven vau Hoogerhnn l mocht worden vereerd onzen gefohten Chef den bekwaraeif Kommandant onzer Schatterg die in de kracht zijns levens eensklaps tan ons is weggenomen Ik weet geen woorden Ie vinden die krachtig genoeg zijn om uit te drukken wat er in hem in hel algemeen en inzonderheid door onze Schatterg in liero wordt verloren Van de vele corporatiën waarmede hg in betrekking stond en waarvoor hg zoo nuttig werkzaam was bekleedde de Sehutterg voorzeker eene eerste plaats Gedurende helaasi den korten tijd dat hg deze too hoogst tnoeielgke betrekking vervulde heeft hg zeer veel goeds tot stand gebiaoht Door zgne onafhankelijke positie in de MaatBohappg gepaard met een vasten wil heeft hg de steeds gebrekkige Wet op de Sohuttbrg weten te handhaven op eene wijze waarvoor andere krachten zouden te kon schieten De Schatterg was zijn lust en zgn leven hij had daar alles voor over zgn tgd zgn geld zgne moeite niets was hem te veel wanneer het de belangen der Schulterg gold Het is mg bekend er zgn er die zich met zgne handelingen niet konden vereenigen doch daarover hanne afkearing te kennen garen maar er is niemand die hem ooit van onrechtvaardigheid of partgdigheid heeft kannen beschuldigen neen hg was Toor allen ééo rijk of arm vriend of vgand hettg men eenen hoogeren of legeren rang bekleedde hij eisol te slechts van allen hetzelfde eene nauwgezette pliohtsvervulling waarop hg als een goed kommandant ten volle aanspraak mocht maken Gedurende ziju twintig jarigen diensttgd van den 30 April 1862 toen hg als 2e Luitenant in dienst is getreden heb ik gelgk met hem gediend en heeft die diensttgd zich steeds gekenmeikt door kameraadschappelijken omgang en vriendschap Het verwekte bij velen verwondering dat ik niettegenstaande mguen veeQangereu diensttgd bg zgne benoeming tot Majoor de gelederen der Schutterg niet verliet doch onder hem bleef dienen ik kende echter den man ik kende zgn edel karakter en ik was ten volle overtuigd dat hg mgnen meerderen diensttijd wei in aanmerking zoude nemen ik heb mij in die verwachting niet teleurgesteld gezien de overledene heeft mg niet behandeld als een zgner ondergeschikten maar als een wapenbroeder als een vriendl Laat ons hiermede voor altgd afscheid nemen van den man die ons allen zoo dierbaar was ik houd mg overtuigd dat zijne nagedachtenis bij ons allen in dankbare herinnering zal blijven voor al het goede dat hij aan de Schutterg heeft bewezen eu dat wg hem allen toewenscheti dat zijne assche ruste in vredel Daarop trad de heer A K van der Garden namens de vrgmetselaarsloge de ware Broedertrouw naar de groeve met een smaakvollen bloemenkrans in de hand en sprak als volgt Broeders I Wederom staan wg hier gesohaard om de laatste halde te brengen aan een uit on midden aan den h asl te vroeg ontslapen Br Lallas van Goor Mochten wg in den laatsten tgd meermalen samenkomen op dezen doodeuikker om enkele onzer geliefde broeders naar hunne laatste rustplaats te geleiden het gold toen maunen van een meer gevorderdef leeftgd Thans helaas staan wg bij de groeve van iemand die in de volle kracht van zgn leven uit ons midden is weggenomen Evenali een storm soms een krachtigen eik ontwortelt en neérvelt evei eens is hg in den vollen bloei op 40 jarigen leeftgd door den onverbiddelgken dood van ons wegnerulci Wie had t kunnen denkeu toen wg de laatste maal hier vereenigd waren dat hg de altgd zoo krachtige en irezonde man de eerste zou wezen wiens verscheiden wij zoo spoedig zouden moeten betreuren Betreuren ja dat doen we hem Sedert tal van jaren lid onzer orde toonde hg altgd een waar vfljmetsMlur te zijn Waar zgn band vermocht te helpen daar was hg steeds bereid Waar nood te leuigen viel werd zelden te vergeefs bg hem aangeklopt IJveri bestuurslid als hij was zal bel gemis van zijne tegenwoordigheid nog langen tgd door ons gevoeld worden Krachtig hielp hg meé tol opbouwing van den ma aonieken tempel Al ware het hem ook slechts een betrekkelgk korten tijd vergund hier beneden te arbeiden zgn arbeid was degelgk en Hink Moge hg dan ook thans daarvoor nu hg het Eeuwige Oosten is ingegaan een welverdiende rust genieten Zooals in het maQonnieke zoo was hg ook in het profane leven Met kracht en energie vatte hg de zaken aan welke hg te doen had en menig Collegie rekende t zich tot een eer hem onder zgne bestuursleden te mogen tellen Hoewel hij reeds gedurende zgn geheele leven nuttig werkzaam was geweest hg had nog zooveel kunnen verrichten Zijn beengaau was te vroeg Ja veel te vroegl Onverwacht werd hij weggenomen van eene gade die hy zoo teeder liefhad van zijne kinderen aie hem zoo dierbaar waren Ja kinderen uw vader ging te vroeg heen I De vreugde om u eenmaal als degelijke menschen in de maatschappij te zien is helaas I voor hem niet weggelegd Houdt het goede wat hij deed steeds voor oogen en tracht hem daarin na te volgen Ongetwijfeld zult ge daarin dan eenige vergoeding vinden voor den vaderlgken steun welken gij thans reeds moet missen En gij verdere verwanten vau den uierbaren afgestorvene ook voor U is het verlies groot en onherstelbaar maar bovenal voor U eenigen broeder die door uwe werkzaamheden steeds bij hem was Tussehen U beiden was de broederband dan ook zóó nauw toegehaald als men slechts zelden aantreft Daardoor zal het gemis van hem voor u met eiken dag grooter en grooter worden Moogt ge allen de noodige kracht vinden om dit lot u opgelegd te dragen Ru t zacht van Goor en bij deze woorden voegde spr den krans bij de overigen neemt dezen bloemkrans meé als een bewijs van liefde en gehechtheid van uwe achtergebleven broeders Vaart wel I uw stoffelijk ofnhulsel is van ons weggenomen uw geest bigft in ons midden Toen deze spreker had gtéindigd nam de heer J A Roest van Limburg het woord en sprak aldus fËen enkel woord moet ik spreken bij het graf van mgn vriend Ik kan niet scheiden Tan het stoffelijk omhulsel van hem dien ik zoo zeer heb liefgehad zonder een afscheidsgroet Andere hebben zgne maatsohappelgke deugden geschetst maar niet daarover wcnsch ik te spreken de nauwe band der vrieudschap die mg aan hem verbond roept mg daartoe En wanneer ik dan als rriend reeds zoo terneergeslagen ben bij zgn verliea wat moeten dan zgne trouwe echtgenoote zijne lieve kinderen zgne moeder zgn vader en broeder die hg zoo innig liefhad en zijne verdere verwanten niet gevoelen na hg is heengegaan Die smart is te groot om zich in woorden uit te drukken maar op den vriend rust de moeielgke plieht om door uiting te geven aan de vriendschappelijke gevoelens die hem bezielen kan het zijn troost ie schenken aan die Igdende harten Gg waart zoo edel en goed mijn vriend streng was uw gevoel van plichi maar liefdergk was u r hart Gg vreesdet joo zeer voor de wereld zwak te schguen en daarum toondet gg niet aan een iegelijk hoe rooht gij van nalnur waart Maar uwe vrienden zg wisten hel en hadden u daarom dubbel lief Zoou van mgn vriend volg het voetspoor van uwen vader Zie het is hard voor u voor uwe goede moeder en zusters hem nu reeds te moeten missen maar voor hem is het schoon zoo bemind heen te gaan na zoo getrouw zijn plicht vervuld te hebben Zeg het aan uwe treurende moeder eu zusters dat er zuovelcn treuren om het verlies van uwen braven vader Vader zeg het aan nive dochter dat er zoovele Igden om het heengaan van haar edelen man Broeder Zeg het aan uwe moeder dat wg beseffen wat zg verliest in zulk etn zoon Broeder u kan ik niet troosten meer dan broeder waart gg de beste vriend van dezen doode eu gg weet het ook ik was zgn vriend dus kan ik begrgpen wat er iu uwe ziele moet omgaan maar ook weet ik dal in i hetzelfde plichtsgevoel leeft als hg uwen braven broeder en al kunnen wg de raadselen dt levens niet verklaren wg weten dat het plicht is te berusten in Gods altgd wgzen wil Vaarwel mijn vriend I Deez bloemen ze zgn vergiinketgk als het stoffelgk omhulsel waarin uwe reine sterke geest eens woonde maar even als bg iedere nieuwe leute de bloemen weer ontluiken met nieuwe frissche levenskracht zoo is ook uwe geest onsterfelgk en Btggt hg op uit dit somber graf Wg uwe vrienden wg zulten u nooit vergeten vaarwel mijn vriend voor Jiet laatst vaarwell D iarop nam de heer Wentzel kapitein bg het Regiment Grenadiers en Jagers te S Gravenhage het woord en herdacht den orerUdeiie eveneens als vriend Het lag niet op zgn weg zeide spr de maatschappelijke diugden te bespreken die de overledene had geopenbaard maar hij wenschte een woord Ie wgden aan diens nagedachtenis als man van karakter op wien men in alle omstandigheden kon rekenen Ten slotte 8prak Je heer A Kok nog het volgende nik acht U allen die hier vergaderd zijn al was het maar alleen dat gg met mg den overledene mgn vriend of laat ik liever nog maar eens zeggen mijn Patroon en Vriend de laatste eer wilt bewgzen Wel gewoon voor het publiek doch niet in het publiek te spreken mag ik deze gelegenheid toch niet zonder te spreken laten voorbggaan Slechts weinigen onzer is he gegeven een hoogen ouderdom te bereiken ook voor dezen meilsch dien wij de laatste eer bewgzen werd zulke niet weggelegd in de volle kracht van zijn werkzaam leven weril hij van ons weggerukt Alhoewel ik het recht vermeen te hebben over zgn leven te spreken acht ik zulks overbodig daar zijne werken het voor mg doen Dat ik mg de vrijheid verooHoof bij deze gelegenheid enkele woorden te spreken is alleen uit een gevoel van innige dankbaarheid jegens hem dien wg hier een laatst vaarwel een rust in vrede toeroepen Veel zeer veel heb ik verloren en voeg er met volle overtuiging bij Zeer velen met mg God sterke zijne familie en sterke ook ons Inzonderheid voor zgn eenig overgebleven broeder bidden wg van den AUerhoogsten kracht af voor de nieuwe zorgen op zijne schouderen eelegd De overledene heeft dertig jati n achtereeii gearbeid aan den Lauwerkrans die in mij i en die nooit zal verwelken maar den naam van mgn yriend Lulius van Goor in eere zal houden Ik heb gezegd De broeder van den ontslapene de heer J M Noothoven van Goor trad ten slotte tot de groeve eu sprak namens de familie een woord vnn hartelgk n dank voor de bewgzen van belangstelling en deelneming heden betoond waarbij hg de hoop uitsprak dat de aaiiwezigeu nog lang gespaard mochten blgven voor een zoo grm and leed als spr en zgu familie thans onderf Daarmede was de droeve plechtigheid geëindigd nog onder den indruk ging iedereen huiswaarts en voorzeker zal de nagedachtenis van den overledene nog lang m eere blijven Hoe diep beproefd de treurende weduweachierbigft het kan haar ii et anders dan goed doei dal viin zoovele zijden innige declueniing weril getooml iu hare groote smart Van hooggeplaatsten en iiederigen ontving zij ondubbelzinnige btwijz n van bslaogstelling en hoe boog haar echigtnool alom iu aanzien stond blijkt o a uit eene missive van den Minister van Biniieol Z iken waarvan wij inzage mochten nemen en die wij gelooven zonder ludnoreet Ie zijn hier een plaats verleenen als een bewijs hoe men van boogcrhand over Lulius van Goor dacht Ds missive Inidt ulilus Mevrouw de Weduwe I Lulius van Goor geb Komcgii Den Haag 6 Mei 1882 In het besef dal tik wuoril van hulde Uwrn untslapen echtgenoot thans gebracht Uwe smart des te grievender moei maken onthoud ik mij er vau wat anders een plicht jegens zijne nagedaclitenis zgn zou de uitnemende hoedanigheden iu het lieht Ie stellen door hem aan ilen dag gelegd in de ambtsbetrekking welke hem aan mgn Departement verbond Thans worde U slechts de welgemeende verzekering vau mgne deelneming in Uw bitter verlies aangeboden w g De Miniater van Binuenlardache Zaken C FiJNACKEB HOBDIJIC En hiermede is ons verslag der sombere plechtigheid van gisteren geëindigd De 8e Mei 1882 zal een droeve herinneriiigs dag zgn voOr velen moge onze gemeente langen tijd bewaard blijven voor verliezen als wg in het begin dezer Meimaand moesten Igden I ZomIM middag omstreeks 4 Har is zekere Boer potlMMHier behebt met toevallen door eeu toeval in het irtler van den Groeneweg gevallen maar gelukkig gered door zekeren van Leeuwen die zich daartoe Ie water heeft gegeven Volgens Siei is de heer lr J C C W van Nooten te Buitenzorg door het Fraiische gouvernement benoemd tot pfficier d académie Den 17 dez r i aaud des morgens ten U ure zal in het Gebouw voor Kunsten a Weienschappen te Utrecht de 7e vergaderiug gehouden worden van Weesvaders Door den heer E de Jong o a zal de vnM worden gedaan Mag het ontslag van verpleegden Ui da eeahuizsn afhankelgk worden gesteld ijac een zekeren bereikten leeftgd De heer T Talma van Deventer zal spreken oier de opvoeding der Weezen in t Weeshuis en t huisgezin de heer T Heusij van Kampen over kookscholen in gestichten Daarna lullen de l den door het Oestuur uilgenoodigd worden om op eene volgende vergadering de hiernevens vermelde onderwerpen in Ie leiden lo de licht eu schaduwzgden van feestvieringen in de weeshuizen 2a voor wi Ike kinderen is de verpleging in het gesticht voor welke die iu het huiigezin wensohelgk P Het afdeelingsonderzoek van het wetsontwerp betreffende de registratie belasting gaf aanleiding tot zeer niteenloopende lesohouwiugen Terwgl men in ue afdeeling v n meeniiig was dat de voorgestelde wgzigiugen wel hadden kunnen waohten tot eene wensohelgke algemeene herziening der registratiewet ook vooral omdat die herziening zoodoende op den achtergrond wordt geschoren vond men in eene andere afdeeling juist de voorgestelde wgziging eene geschikte voorbereiding voor de in art 21 wel uildrukkelgk voorgeschreven algemeene herziening men hoopte dal dit de Regeering niet zoude terughouden om vóór den gestelden teimiju nog zoodanige partieele wgzigingeu voor te dragen als wenschelgk mochten blgken Dat die algemeene herziening op dit oogenblik minder geschikt had kunnen worden ondernomen ksn alleen worden toegegeven met het oog crp de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen en ook daarom gaf men nu reeds in mesrdere afdeeelingeu den wensch te kennen dal geeae veilenging van den gestelden termgn noodig ui zgn Hoezeer he niet onopgemerkt bleef dat van dil elsootwerp vermindering van inkomsten eu misschien nog wel in grootere mate dan de Regeering aangeeft kan worden verwacht terwijl juist vermeerdering au inkomsteu dringend noodig is waartoe meu iet verlangen de toegezegde voorstellen van den Minister tegemoetziet weril vrg algemeen de voorgestelde afschaffing van het obligatie en overbedeelingsrecht een heilzame maatregel gevonden iu ééne afdeeling echter werd het afgekeurd dal he overbeoeelingsrechl wat geheel past in het systeem der registratiewet en waarin mets onbillgks Ie vinden bg deze wgziging zouder dat het systeem jaar 1883 bedraagt ruim 687 millioen fr of mim IS millioen meer dan over het vorige dienstjaar Deze vermeerdering vindt voor eeil deel haren oorsprong in verhooging van het effectief aau manschappen en paarden zoomede in belangrijke verbeteriugea welke in den laatsten tgd tot stand gebracht zijn Zoo is bij de wet van 13 Juni 1880 hel personeel der administratie met 17 intendanten 60 officieren 1290 onderofficieren en manschappen vermeerderd De beraadslaging over het tabaksmonopolie zal waarschijnlijk heden in den Duiischen Rijksdag aau de orde komen Bismarck zal dan present zijn naar men verzekert De Pruisische Landdag zal wellicht worden verdaagd tot 15 dezer of worden gesloten de meerderheid der afgevaardigden heeft geen lust om de straftaak door Bismarck opgelegd af e werken Laatste iBerichten Parus 8 Mei De Kamer heeft het herstel der echtscheiding aangenomen met 334 tegen 124 stemmen na een ein g levendig debat Daarna is de zitting opgeheven IiODden 8 Mei Lagerhuis Gladstone stelt verdaging voor uit eerbied voor de nagedachtenis van Cavendish en Burke op wie hij een warme lofrede uitspreekt Hij zegt dat het gouvernement ii programma van politiek iu Ierland moet herzien en hervormen Donderdag zal het een maatregel aan hel Huis voorleggen strekkend om de misdaden in Ierland te ooderdrnkken later zal het een wet voorstellen betrekkelijk de kwijtschelding der achteistalItge pachten Northcote ondersteunt de regeering en belooft de hulp dtr conservatieven tot maatregelen om de orde te handhaven en de misdaden te onderdrukken Parnell betreurt de misdaad en erkent de noodzakelgkheid van repressieve maatregelen Hoogerhnis Lord Granville stelt een gelgkluidende resolutie voor en legt gelijkluidende verklaringen at Lord Salisbury schenkt hem zijn steun EESMETTELUEE ZIEHTEN POKKEN De BURGEMEESTER van Gouda Gezien ar 21 der Wet van 4 December 1872 hoadeode voorzieningen tegen Besmcttelgke Ziekten Simiad No 134 iiisAvegeude dat de POKKEN in deze Gemeente isoh voorkomen kt bekend dal gedurei de de week van 29 Apïil tot 6 Mei 1882 door die ziekte ziju aangetast 2 personen eu daaraan 2 personen zgn overleden Goad den 6 Mei 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENÜOORN WAAESCHÜWHTG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Verordening op de Wgken en het doen van aangifte tol het bijhouden der BevolkingRegisters Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening Ieder die naar eene andere woning binnen d Gemeente VERHUIST daarvan zoodra mogelijk altgd binnen drie dagen aangifte moet doen bg de betrokken VVgkmeesters en ter plaalselgke Secretarie Bureau Bevolking en de Hoofden der huisgezinnen alsmede afzonderlgk wonende personen gelijke aangifte behooren te doen wanneer zg Dienstbodeu of andere personen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordering alle eigenaren van gebouwen of besloten erven verplicht zgn te zorgen voor eene behoorlgke Nummering hunner panden welke Nummering eveneens moet geschieden op Afschnllingen bg verbouwing of verlimmeriug terwgl zg mede gehouden zgn om binnen acht dagen na eene splitsing of vereeniging hunner perceelen daarvan ter Plaatselijke Secretarie kennis te geven opdat de vereischie wgziging iu de huisnummers kunne worden gebracht Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van VERVOLGING en BESTRAFPING overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening Gouda den 6 Mei 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van bergen IJZENDOORN De Secretaris BROUWER g CORRESPONDENTIE De ErPEcTEN BiVBs heden door bgioodere ontslandigheden niet ontTAiigen Het iDgezooden stak v n J k n met worden geplaatst Db lifiDACTIB