Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1882

fHeefI de atoom tweemalen dat wK Terrioht bestaande in het Toortdr vea van een kleinen en dan een groeten stoomzuiger dan eerst wordt die dobbel benuttigde stoom afgekoeld in een condenaor an welks uitvinding erentoo James Watt de man is geweest en waarran hem de eer toekomt De Terjaring van bedoeld feit is werkeiyk teer de moeite waard van te herdenken daar de algemeen geworden toepassing van dit zqn stelsel een besparing heeft opgeleverd van milÜarden tonnen steenkolen die anders door slechts met één cilinder te werken waren verloren geraakt V James Watt in 1736 in Schotland geboren is drie en tachtig jaar oud geworden Hy was in de striktste beieekenis wat men uoeint een selfmade man want b bracht het van een arm knaapje der volksseholeui niet alleen tot een erkend genie en wetensohappelgk man maar ook door ijver en kunde veroverde hg een schittereud fortuin In Duitsobland waar de leerplicht is ingevoerd mag men de kinderen niet van de school houden om hun kostelyken tijd voor enkele stuivers te verdoen met koeien driven en andere werkzaamheden van dien aard lu Nederland mag dat nog altijd wel en in de Oostelyke greusdorpen van ons land komt nu het treurig feit voor dat ouders hun kinderen voor een mager weekloontje iu dienst geven aan Duitsche landbouwers die zelven hunne kinderen ter school zenden om iu de plaats van deze laatsten het werk te verrichten Zoo groeit een deel der Nederlandsche jeugd ten behoeie der Duitsche in onkunde op dank z j een bier beerschend begrip dat niemand het recht heeft tusschenbeiden te komen als ouders de opvoeding hunner kinderen verwaarloozeu Werd die toestand langer nog geduld dan zou Duitsobland één geslacht slechts verder een ontwikkelden laudbouuersstand hebben ten koste van Nederland Gelukkig dat het tijdstip niet ver meer is waarop aan dat misbruik ook hier te lande paal eu perk zal worden gesteld Onlangv maakten wg melding van eeii nieuwe Vereeniging die was opgericht om de hervorming van het kiesrecht te bevorderen Deze Vereeoiging heeft thans een manifest uitgevaardigd waaiaau wg het volgende ontkenen Het bewustzgn is algemeen doorgedrongen dat van het kiesrecht verstoken zgn zeer velen die daarop rechtmatige aanspraak maken Voor hen die de vooruitstrevende en hervormingsgezinde beginselen zgn toegedaan staat het vast dat dp grondslag van ons kiesrecht niet deugt Wie oprecht eeue kiesrechthervorming verlangt moet dus ook willen dat het kiesrecht op een deugdelijker grondslag worde gevestigd dan thans het geval is Uitbreiding van de kiesbevoegdbeid door verl iging van den bestaanden census is geheel ouvoldoende Zg verplaatst slechts het bezwaar doch heft het niet op Zg zon niet baten en den degelgken Nederlandschen werkman b v by voortduring van het kiesrecht uitsluiten Allereerst dus wil de Vereeniging breken met den census als maatstaf van stembevoegdheid Zg steunt op het beginsel datjiet recht van deelneming aan de Vertegenwoordiging van Kijk Geweest eu Gemeente toekomt aan alle leden der Staatsgemeensohap behoudens de uitzonderingen die in t algemeen belang gevorderd worden Stembevoegdheid zij de regel Outhoudiug van de uitoefening dier bevoegdheid de uitzondering De Vereeniging streeft naar een zoo uitgebreid mogelijk stemrecht Zg wil daarbij echter practisch blijven en niet de eischeii van het algemeen maatschappelijk belang te rade gaan Welke beperkingen uu aan het door haar gewenschte stemrecht moeten worden verbonden hoever die beperkingen moeten gaan zietdaar het arbeidsveld t welk de Vereeniging zal hebben te bewerken Daaromtrent zal zij door gemeen overleg in haren boezem tot overeenstemming en eenstemmigheid moeten geraken Het streven moet dus zgn het daarheen te leiden dat de bepaling omtrent den census uit de grondwet verdwgoe Aan de kieswet kan dan worden overgelaten de nadere regelen nopens de uitoefening van ket kiesrecht vast te stellen Met de steeds voortscliigdende ontwikkeling aal die wet voortdurend verband eu gelgkeo tred moeten honden Onze hoogste Staatswet legge daaraan g eue belemmeringen eu hiiiderpaleu in den weg wrsoliiUendc elerarnten in den lande die met kiesreohthervorming het ernstig meeoeo zulleu naar de overtuiging der onderteekenaars van het manifest zich kunnen vereenigen in dezen Bond die opgericht in vrijzinnigen vooruitstrevenden en hervormingsgezinden geest de volledige afschaffing van den oensus op den voorgrond steli De volgende lezenswaardige regelen komen voor in het jongste geschrift van Jan Holland getiteld Modene Uekie Het is niet genoeg ik meisjes van tien elf jaar vijf uren eiken dag op 9 schoolbanken zitten waar zij onverpoosd hare aandacht moeten inspannen zij komen bovendien met een pak huiswerk aandragen En welk huiswerk Met rekenkundige vraagstukkeu die inderdaad vij wat nadenken vereisohen Zijn zg op school voorjf verklaard F Wg willen het gunstigste geval stelle en aannemen dat dit gedaan is Wij willen aaniemen dat de leerares verklaard heeft welke redjileeriugen zoo al moeten toegepast worden om uitte rekenen hoe groot het kapitaal is dat van 13 ei tot 26 Juli a 6 percent oplevert 84 guldeq Ingrepen kinderen Ja wel jufvrouw en de llumpera meenen inderdaad het begrepen te hebben poh als zij maar kunnen onthouden dit van dataflreklEen vermenigvuldigen deelen dat is huu voldoeode Gesteld vijf sommen worden verklaard 1 Den kinderen draait het als een molenrad door h4 hoofd Het middagmaal wordt genoten Kom nu tfgen theetgd aan het werk of liefst nog wal vroegei Maar wat ia dnt O wee o wee de resuUateii van dit bij dat optellen en dat door dat deelen ie de zwakke hersentjes zoo koaphandig uit jufvrouws verklaring getrokken hadden zgu heelemaal door ika r geloof en Laat het kind ze door zelfredeneerilg terugvinden hoor ik de onderwijzeres roepen Maar lieve dame moet ik u dan tot vervelens tpe zeggen dat die jonge hersens nog niet geregeld kunnen denken dat de kinderlijke aandacht iu dQj regel verkeerd opvat al naarmate zij voor iets v rliefde en belangstelling heeft Lees bid ik u it de Emile van Éousseau welke verkeerde opvattingeil een kind noodzakelgk moet meedragen uit de ichijnbaar zoo eeniobdige fabels van la ïantaioe Gij gij gediplomeerde oaderwgzeres hebt veel htofdbrekeiis aan te wenden om eene algebraiiche fowiule die u ontgaan is door redeneering op te poren £ n wat verlangt gg dan van zoo n kind Het arme kind begint met nommer een Niels dan tegenspoed Het aiaakt zich verdrietig ongerust hoe het de vier andere zal afkrggen Het meisje wordt zenuwachtig En er is uog ander huiswerk Er komen tranen £ r wordt te Iaat naar bed gegiian De slaap kan niet gevat worden Het kind ligt in bed te woelen en te tweeteu Onderwijzeres begrijpt gij niet dat gg op deze wijs de Hekseuziekte kweektl Er is nog ander huiswerk Vooral dat ongelukkig vroegtijdig beginnen met Franach bij kinderen die geen flauw begrip kunnen hebbeo van taal Wat een verbazende inspanning van den geest altgd voor joüge kindereu om een gedachte in twee talen te denkeu als zg nog niet in staat zijn om van een volzin in de moedertaal behoorlijk rekenschap te geven Men kan met grond de vraag opperen mag na zulk een langen schooltijd huiswerk worden opgegeven Kou die arbeid niet op de school worden afgemaakt Ja zon het bewerken van eeue opgegeven taaie niet eeue weldadige verpoozing zgn van het eeuwige vragen en antwoorden eene verademing van het altoosdurend inpompen en opletten voor leeraar eu leerling beiden Maar als er onverbiddelijk een huistauk moet zijn nW vijf uren schoolwerk als gij beweert te moeten drgvea en jagen o hoort dan naar een nederige bede van mij die gij toch licht kondt inschikken En ik richt die bede niet alleen tot onderwijzeressen van kleine meiskes maar tot allen die onderwijzen van den laagslen trap der geleerdheid af tot aan dien waarmee de hoogescbool bereikt wordt geeft in godsnaam jj emaiielijk huiswerk huiswerk dat weinig nadenken en inspanning kost Het is zoo wanhopig voor een kiud en jongmensch om over iets gebogen te zitten waarmee hg niet vlug terecht kan vooral indien de vrees hem bekruipt dat hij te lang over het eene denkend met de rest niet zal klaar komen Verplaatst u niet op het standpunt van den professor die aan een veelbelovend student iets opdraagt waaraan hg zich op zijn geraak de landen eens kan wetteu Die student heeft de indeeling van den tgd tot zgne beschikking maar bij den scholier is die eiken avond krap afgemeten Het Mei nommer van de Vragen de Tijdi bevat een zeer belangrgk opstel van prof P van Geer getiteld de Nederlandsche staatsloterij in geloulerden vorm waarin hij een hervorming voorstelt van de staatsloterij die hij in haar tegenwoordige gedaante ten sterkste afkeurt maar waarvoor hij een instelling tot verzekering van pensioen op deu ouden dag in de plaats stellen wil De overeenkomst tusschen beide instellingen moge niet dadelgk in het oog vallen zij is foch zegt de Schr onmiskenbaar Zooals het toeval eene zamenwerking van oorzaken is waarvan het resulteerend gevolg bg geene mogelijkheid kan voorzien worden evenzoo is vooraf niet aan te wijzen welke personen uit een groep van gelijken leeftijd na een bepaald aantal jaren in leveu zullen zijn eu welke door den dood weggevallen Hier heeft men derhalve alle 1 gegevens voor eene wel ingerichte lotwg Een zeker aantal personen van gelgken onderdom lettea in onder bepaling dat zij die op een vooraf bepaald toekomstig tgdstip iu leven zijn den gezameulgken inleg zulleu verdeeleu dan kan het verband tusschen inzet en prgs met genoegzame zekerheid warden opgesteld Waut men moge niet welen wie na een zeker aantal jaren nog iu leven zgn hoevele dit zgu tullen kan met groote waarschgnigkheid worden voorspeld lutusschen heeft de verzamelde inleg rente gedragen zoodat het bedrag na het bepaalde tijdsverloop is toegenomen de dood trekt de nummers roept sommige af laat andere voortbestaan en deze verdeeleu zoodra het aangewezen tgdstip daar is de som De prijs wordt echter niet rechtstreeks aan elk der overlevenden uitbetaald doch bij wijze eener jaarlijksche uitkeering tot aan zijii dood Ziedaar iu korte trekken het beginsel van een vorm der leveusverzekeriug die uitgestelde lijfrente of toekomstig pensioen vordt genoemd Het groote nut de weldadige werking eener instelling tot verzekering van toekomstige lijfrenten behoeft voor onze dagen nauwelijks meer betoog de overtuiging wint veld dat het loon uit arbeid verkregeu niet alleen moet dienen ter voorziening in de dagelijksche behoeften voor zicb zelven en zgu gezin maar ook ten deele bestemd is tot verzorging van den ouden dag waarop niet meer gearbeid kan worden eu dus ook het loon ttitbigft Bij ambtenaren van staats en ge meenteinrichtingen wordt dit doel bereikt door het pensioueeren voor de duizende werklieden echter die df aau particuliere iurichtiuan zijn verbonden óf op eigen gelegenheid arbeifflp bestaat nog weinig of uiets van dien aar4 f iCn het nut van zulk een instelling zou zich et alleen over deu handwerksstand uitstrekken voor onderwgzers aan bijzondere inrichtingen of die van privaatlessen moeten bestaan juffrouwen voor kinderkamer of huishouding dienstboden en nog vele andereu meer zou het openen vaii de gelegenheid om op voldoende wgze voor de toekomst te kuuuen zorgen een zegen zgn te grooter omdat lij dan onafhaukelgk zouden worden van de wisselvallige kansen dei liefdadigheid Maar van particuliere maatschappgen verwacht de schr evenmin als van plaatselijke of algemeeue vereenigingen heil voor dit groote volksbelang Slechts dan kan daarin op afdoende wgze voorzien worden wanneer de staat zich deze zaak aantrekt en eene inrichting iu i leven roept waar de werkman zijne bespaarde penningen kan brengen die hem bij t bereiken van een vooraf bepaalden leeftijd weder iu den vorm van Igfrente of pensioen wordt uitgekeerd Deze inrichting zou slechts een uitbreiding zijn van de postapaatbanken eu even weinig concurrentie beoogen als deze instelling de spaaibankeu van bgzondere vereenigingen of andere inrichtingen tot geldbelegging benadeelt Ons land zou het eerste niet ziju om zulk eeu nuttige instelling tot stand te brengen Engeland is hierin reeds lang voorgegaan en ook in Frankrgk bestaat sedert i851 een Caisse des retraites pour la vieillesse die hetzelfde doel beoogt en van staatswege wordt gesteund De schr voorziet dat zoo ook de Nederlandsche staat er toe komen mocht zulk een inrichting in het leven te roepen de deelneming in de eerste tijden wellicht uiet beantwoorden zou aan de verwachting Dit mag echter niet afschrikken want indien het volk nog uiet geuoegiaaiu doordrongen is van het booge belang der spaarzaamheid en van de noodzakelijkheid der voorziening in de toekomst dan i het de plicht run den staat deze goede eigenschappen te bevorderen vooreerst door de inrichtingen in leveu te roepen waar de gelegenheid tot sparen tot verzorging van den ouden dag voor een ieder wordt opengesteld vervolgens door tot deelneming op te wekken door bet verspreiden van kennis omtrent deze gewichtige aangelegenheid eindelijk door te wijzen op den vloek van het hazardspel tegenover den zegen der spaarzaamheid Op dit laatste vooral legt de schr nadruk Geen spaarbank geen fonds tot verzorging vsn den ouden dag hoe goed ook ingericht zal baten zoolang het rgk zgn onzalig hazardspel blijft voortzetten eu daardoor zijne burgers aanmoedigt om zijne spaarpenningen aan onzekere kansen prijs te geven Met de opheffing van het eene ga de instelling van bet andere gepaard Dan zal die opheffing niet de door menigeengevreesde gevolgen hebben dat de burger zijne kansen iu buitenlandsche loterijen gaat wagen eu daardoor uog verder van den weg raakt maar wel dat hg in een ander kansspel deelneemt waarin hij stellig zal trekken wanneer slechts eeu bepaalde ouderdom wordt bereikt Die verandering van iustellingeu zal aan de schatkist een jaarlgksche opbrengst van vier en een halve ton goud kosten veel inspalinittg en ook vermeerdering van uitgaven vorderen toch zal het geen onvnchtbare ontwikkeling tqn De tienrige gevolgen van het tedrbedervend spel zullen vervanjen worden door de verheffing van duizenden Imrgers die in den dagclijkschen arbeid het levensonderhoud vinden Thans trachten velen hunne toekomst te bouwen op een bedriegelgk lot dat hun de laatste penning heeft gekost en slechts teleurstelling en zelfver gt oplevert dan zullen zij met prijsgeving der schitterende luchtkosteelen lich wel een bescheidener maar onbedriegelijke verzorging van de toekomst verzekeren Hulteiilaiidsch OverKiiiit De Eugelsche dagbladen zijn natuurlijk vol bijzonderheden en beschouwingeu over dei gruwelijken raoord te Dublin Maar ui wal zij iu kolommen hg kolommen behelzen is onzen lezers in hoofdzaak reeds bekeud Alleen blijkt bij de lezing der hoofdattikcleii nog duidelijker at reed uit de medegedeelde uittreksels kou worden opgemaakt dat het tegenwoordige ministerie verbazende moeite hebben zal om zijn jungste staatkuude tegenover Ierland vol te bonden li n wauueer het dit niet kan zal het moeten aftreden Iu de Dinsdegavond door het Brilsche Lagerhuis gehouden zitting kondigde lord Grosveiior aan dat de br Trevelyau den post van secretaris voor Ierland in de plaats van lord Cavendish aangenomen had Uit Dublin wordt aan R O geseind dat de Segeering eene belooning van 10 000 p st heeft uitgeloofd voor het vatten der moordenaars van lord Cavendish eu Jen heer Burke en lOUO p st aan hem die inlichtingen geeft welke de inhechtenisneming ten gevolge hebhen Op het gebied der binneiilandsohe staatkunde heeft de Fruusche regeeriug eene gewichtige hervorming voorbereid iiamelgk de oprichting van kantonradeii Men weet dat tegenwoordig elk der departementen in verscheidene arrondissementen elk arrondissement in verschillende kantons verdeeld is Het kanlou beslaat echter naar de tegenwoordige iurichting e r in naam dan iu de daad Met nillondering van deu kantonrechter is er geen tegenwoordiger van bel burgerlijk beatuur of van de rechterlijke macht De werkelijke zetel van het hurgerlgk bestuur is de arrondissements hoofdstad waar eeu onderprefect melterwoou geveati d is en waar een arrondissemeiitsrasil viermaal per jaar gewoonlgk vódr en na de twee zittingen der algemeeue of deparlemeutale raden bijeenkomt Het kanton wordt in den arrondissementsraad door een eonuiller d arrondUument en iu deu departemenialen rsad door een eonêeüler génvred veriegeuwoordigd De arroni isseineuteu zijn volkomen willekeurige ufdeelingen die aan geen wezenlijke belangen beantwoorden De kantons daarentegen zouden in werkelijkheid eene eenhciil kuunen vormen omdat ig kleiner zgu en meestal eeue wezrnigke betrekking tusschen de verschillende gemeenten van bfet kanton beslaat De plan der Kegeering zou iijn om aau deze kantons grootere burgerlgke rechten te geven door le stichting van kantonnale raden waarin de onderprefect de raadsheereo van bet departement eu arrondissement zitting zonden hebben en waarin elke gemeente vertegenwoordigd zon ign Mocht dit plan slagen dan zon het giet lang meer duren of de arroudistementsradeo waarvan bet nut niet groot is zoudeu opgeheven warden Na langdurigen en met geduld gevoerden strijd keeft de beer A Kaquet zgn pleit voor de Franiche kamer gewonnen en is de wet tol instelling der echtscheiding met 334 tegen 124 steramen aangenomen Het debat was weinig geanimeerd de quaestie is sedert jaren in de pers eu in openbare vergaderingen zoo van alle kanten bekeken dat men kon volstaan met het uitbrengen der stemmen Voor zoover men de bewegiugeu der binnenland che politiek van Rusland kan nagaan in h re grillige telkens afwisselende richting heeft graafMgnatieff een éckec geleden £ r wordt namelijk Mrioht dat de scDaat het den keizer adviseerejff hoogste lichaam in den staat verklaard heeft dat tie bekende hier besproken maatregel van den minister tegen de Joodsche apoihekers in strijd is met de wet De persoonlijke beslissing van den Czaar moet nu het oordeel uitspreken De Duitsche bondsraad heeft het ontwerp betreffende de verzekering der werklieden goedgekeurd Heaien Baden en Oldenburg slemden tegen de regeeringtsubsidie doch gaveu hunne stem aau het ontwerp in zijn geheel dnt nu voor de behandeling n den rijksdag gereed is Volgens een telegram uit Konstantinopel aan R O ïs men het over alle punten der Russische oorlogsschatting eens geworden De conventie zal beden sn het hotel van het Russische gezantschap worden geteekend De Italiaansche Kamer der Afgevaardigden heeft het Frausch Italiaansch handelsverdrag met groote meerderheid van stemmen goedgekeurd GEVONDEN en aan hel Bereau van Politie gedeponeerd Een nieuw wit nacbtjak een pet acht sleutels aan een ring een knipraeqe eeu rekenboek eeu dekkleed een sleutel een jongens kraagje een dames kraagje een r c gebeden boekje een sleutel Tevens kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een ruige wil en zwart gevlekte trekhoud met ketting lKbEPOKI EJ TI G De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaandeu Zondag den 14 Mei 1882 des middags ten 12 uur op het Stadhuis niet alleen voor miuvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich i eheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doeu inenten of heriuenten Gouda den II Mei 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN IoaTrk t bI r I c h t e w OOUda 11 Mei 1882 Puike tarwe weinig getoond brachl in Zeeuwsche soort 10 50 a ƒ 11 75 op Mindere uaar kwalieleil ƒ 9 50 il 7 50 Drooge zuivere rogge ƒ 8 a 8 25 zwakke ƒ 7 50 4 7 Ge st 5 25 a ƒ 5 75 de zomer 5 60 il 6 50 de winter Haver ƒ 4 60 a ƒ 5 10 naar kleur eu gewicht Hennepzaad ƒ 9 25 a ƒ 9 50 Boonen als voren met weinig handel De veemarkt met goeden aanvoer alle soorten werden tot enorme hooge prijzen vlug verkocht varkens voor Londen van 0 21 a 0 24 et per half kilo schapen alsmede magere varkens en biggen vlug verkocht Kaaa aangevoerd 97 partgeo eerste qualiteit van 28 a ƒ 29 50 2de qnaliteit ƒ 25 a 27 Noordhollandsohe ƒ 25 a ƒ 27 Goeboler ƒ 1 20 a 1 30 Weiboter ƒ 1 a ƒ 1 10 Uithoofde de Hemelvaartsdag a s WOENSDAG In plaats van Donderdag marktdag ieboorte enSterfte tati8tlek der gemeente GOl OA April 1882 I Gebokek 31 Jongens en 31 Meisjes totaal 62 OvEBlEDEN beneden 1 jaar 14 M 7 V totaal 21 van 1 5 8 5 3 6 14 1 2 3 14 20 1 1 20 50 3 1 4 50 65 4 1 5 65 80 7 3 10 boven 80 1 2 3 39 M 21 V totaal 60 Levenloos aanoeoeten 3 M 4 V totaal 7 Als overleden aan pokkeu zgn opgegeven 2 V van 2 m P 3q8 en 6 j M 148 Burgerliika Stand GEBOREN 8 Mei Ocrards PetroDella ouden J I febcr eo S de Hoog JohiDDei ouden A M Smit en Av Zaidilia 0 Adrisos donigjc ooderi H Tempeloiaa en J Moleolar Oirk Jao ouders B P JaDsen eo A 6 Groeoeodaal Arie Hariaoa ouders M Dook en P Bosmao 10 EiiialMlIi Wilheloma ouders 3 J Bik eu van der Lont OVEKI EDEX 8 Mei C van Harten huiavr an W de Oruijl 31 j G kaalelijn 81 j 9 L Lsfeber 8 m 10 B taa Breda wed 3 vao Stego 77 j GEHUWD 10 Mei P J K tan Werkhooren en J A M van Schalen C Bruikman en J C van der Neut G Lakerveld eu C van der Heg N van der Hey en W Nieoir eld J Ukkerkerk eu E C den Haag H W van der Laan en J Vergeer G de Bruin en G J van Leeuwen C van der Velden en H C Zutdwgk P Hulleman en J Sebuileuburg P Nobal en J van Vliet P A Gerritsen en J C Berks ADVERTENTIEN Ondertrouwd s J A TAÜW il van Rotterdam i M HOOGENSTRAATEN M van Delft ïjj Delft 11 Mei 1882 Algemeene kennisgeving Ondertrouwd M Mr J H VIN MIBROP Wedr Tan Vrouwe Ê C S W Peins lH Jonkvr M L HOVY i P Den Haag 9 Mei 1882 Getrouwd Dr C H TAN RHIJN Wedr A G PursActBa Hoeduk en A J F KEÜIJT Den Haag 11 Mei 1882 Heden overleed in den onderdom Tan Veertig jaren mjjn innig geliefde Echteenoot de Heer DIRK LÜLIÜS vas GOOE in loTen Uitgever en Majoor Kommandant der dd Schutterij alhier E LULIUS VAN GOOR Gouda 4 Mei 1882 Romeun Algemeene Kennitgeving Bezoeken oan rouwbeklag worden niet afgewacht De Heer en Mevrouw van RHIJN j Kedijt betuigen namenu wederzjjdsche betrekI kingen hnnnen hartelijken dank Toor de vele I bewflzen van belangstelling bij hnn Hnwel k I ondervonden 11 Mei 1882 Gouda Den Haag i Een ivet WINKELHUIS te HÜDR GEVRAAGD op een der beste Standen van Gouda Adres met franco brieven onder letter M bij den Boekhandelaar J van der HOEVEN Korte Hoogstraat 21 te Rotterdam Meviouw HOJVEVÊLD vraagt met AUGUSTUS eene EEÏÏEENMEID LOUIS P WELTER 193 Westhaven 193 maakt bekend dat de volgende Artikelen by hem verkrijgbaar zyn Louis P Welter s Bloemengeest Een zeer fijn parfum ƒ 0 80 ets per flacon Renk en Waschwater ƒ 0 75 Cts per flacon HÏÏILE D OUVES Fgnste Haarolie ƒ 0 50 Cts per flacon Huile Balsamique tegen het Uitvallen van het Haar en ter verwijdering van Roos en Schilvers ƒ 0 60 Cts per flacon Zeer fijn Mond en Tandwater ƒ 0 75 Cts per flacon Cina Tandpoeder ƒ 0 20 Cts per Doos Al deze Artikelen ïijn door mjj zelven samengesteld en vervaardigd Mij vleiende door het leveren van uitmuntende kwaliteiten tegen billijke prüzeu uwebestellingen te mogen ontvangen noem ik myonder aanbeveling UEd Dienaar LOUIS P WELTER NB De inhoud der flacon is een deciliter