Goudsche Courant, zondag 14 mei 1882

Zoodag 14 Mei 1882 N 276Ö GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrek Do inzeudinK van advertentiön kan gescliieden tot óén uur des namiddags van den dag der uitgave Dit Nummer bestaat uit 2 bladen Het tweede blad volgt IJSELSTOOUTSAUWES UAATSCSAFFIJ GEVESTIGD TE S GEAVENEAGE Maatschappelijk Kapitaal ƒ 1000000 Verdeeld in Vijf Seriën elk groot f200000 COMMISSARISSEN W C HOJEL Luitenant Kolonel der Art Adjudant van Z K H den Prins van Oranje Voorzitter yan het Hoofdbeatuar der Vereeniging cEigen HQlp J H DE GEOOÏ Oud Chef der Firma DE GROOT KOLPF Co te Batavia Samarang en Soerabaja Jhr Mr G de BOSCH KEMPER Referendaris aan het Departement vaa Waterstaat Handel en Nijverheid Eerste Directeur van de Onderlinge Levensverzekering Maatschappij van Eigen Hulp C J VAN DEK OUDERMBULBN Wethouder der Gemeente Wassenaar Lid der Provinciale Staten van Zuid Holland Voorzitter van de HoUandsche Maatschappij van Landbouw enz Mr F H GöBEL Voox zitter van het Amsterdammer Polderbestnur Heemraad van het Waterschap M drecht enz DIRECTEUREN L F HOJEL J H MULLER De eerste Serie volteekend zijnde wordt thans de Inschrijving op de tvs eede Serie van 200 Aandeelen a f 1000 splitsbaar in onderaandeelen van f 200 a pari van 10 tot 15 Mei 1882 opengesteld Rotterdam sGravenhage Utrecht Gouda Gorinchcm Leiden Te Amsterdam tea Kantore van de Ontvang en Betaalkas Firma Jan Havelaar Zn M Scheurleer Zoonen Chr Oortmann Zn Wed Knoxen Dortland Gorlnchemsche Bank Haarlemsche Bankvereenlglng en de Firma LezwIJn Ëlgeman INLICHTINGEN PROSPECTUSSEN en INSCHRIJVINGSBILJETTEN zijbian voormelde Kantoren en ten Kantore der Maatschappij Bilderdijkstraat n 10 op aanvrage verkrijgbaar ZuidhoUandsclie Bierbrouwerij Den haag BEIJERSCH BIER per Liter 16 Ct 20 halveflesschen ƒ 1 70 LAGER BIER per Liter 12 Ct 20 halveflesschen ƒ 1 30 De flesschen met Patent Sluiting zijn hermetisch gesloten en voorzien van een gedeponeerd fabrieksmerk Koffijhuishouders genieten rabat Agent voor GOUDA en OMSTREKEN H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 Alle lichte Rhnmatische aandoeningen worden na een kortstondig gebruik van de Abshaubbin s of Anti Bhumatische Watten hersteld alsof zij nooit bestaan hadden Prjjs 30 ct per pakje met gebruiksaanwijzing Hoofddepot bij A BREETVELÏ Az te Delft en verder bg T A e van Detll C B Verheul Oudewater Mej de Wed Bosuian A Bos Berkel Gouda i vnr Dorp Zoetermecr W F J deu Uijl Sohoouli A Kauliiig Alphen A Pruis Zeveuhuizcn J B E C Schlattman M J Goudkiulf Boskoop Bodegraven O Hoogemlijk Ciippdle jK Oosterling Haastrecht S 1 d Krnals Blciawijk V l Wilhelmus Woerden C noöö E iNrBooiv £ a s FINALE UITVERKOOP 1 1 1 II P W A B ÊrStËrKENO KOORTSVERORIJVniD IN FLACONS u t 1011 A n iioy LHA9 P A A 1 BLOEDARMOEDE fiftï S AALbleekzucht groote zwakte enz TM B daoortlga algMiieaiM in dit land TOorkomMide Cr nala een dief die om des nachts unrandt valt ie ons op het onrerwachta un Zlj dle er aan üjden gevoelen pijn In de Bomt en lenden selfs somtijds In den rug Ze ondervinden een soort van verveling en een geneigdheid lot slapen Des morgens voor al heeft men een onaangena s men smaak In den mond de tanden zijn met een sUjm achtlge zelfsUndlgheld bezet De eetlust ontbreekt De zieke gevoelt als het ware een zware i drukking op de maag en som i willen een gevoel van zwakte en een niet aan te vullen leegte In het binnenste van de maag Deoogen zijn dof en de buitenste deelen er van worden koud en klam Na een zeker 1 tijdsverloop krijgt men eenjhoest die bij den aanvangidroog is maar na eenlge maan £ den yergezeld gaat met opgeving van groenachtige flul men De zieke gevoelt een onophoudelijke afgemathelil n te vergeefs tracht hij te slapen hetgeen zijn toestand nochtans niet verzacht vervolgens wordt hljzenuwachtlg prikkelbaar en somber en neemt alle t uvet op Wanneer hij eensklaps opstaat ondervindt hlJ een soort van duizeling hij geraakt ver topt geconstlpeerd HJn huid is droog en Dl oogenbllkken warm liet bloed wordt dik en traag Het wit der oogeu krijgt een geelachtige Te Gouda THIM ApotL NETTE VLUGGE Werkers kunnen tegen goed Loon VAST WERK bekomen bjj K van der LINDE Sigarenfabrikant te Alphen a d R Geene Contributiën KUir KIPPEK Wanneer men zijne KUIF en ander RASKIPPEN wenscht op te ruimen bestaat daartoe gelegenheid mits tegen billijken prijs Opgave vau Soort en Prjjs wordt bjj den Uitgever van dit Blad ingewacht onder No 707 Vereenigins Rotterdanisclie Schonwbarg Trekkingen 1 Juni en 1 Deo met prjjzen van lOU UUU ƒ 30 ƒ 1000 100 ƒ 75 SU f 2 sa f 10 ƒ 8 enz £ lk iot moet uitkomen met minstens 3 Zoolang de loten niet voor ajiosaing zijn uitgeloot blijven zij steeds deelnemen aan de trekkingen der premién zoodat men den kans heeft met een en hetzelfde lot meer dan eens een lioogere of lagere prijs te trekken Verkrijgbaar i f 2 70 bjj den HeerA BRINKMAN te Gouda A KOK Co H C EDAUW Jr JOH QUINT te Stolwijk en A J HARMS te Nieuwerkerk a d IJèel Snelpersdruk van A Bkinkman te Gouda Oe nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de oitgare in den arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND ÖOUDA 13 Mei 188Ï De stoomtrsin Gouds Bodexfaven wordt voor het publiek üonderdsK 18 Mei e k geopend Voor de dieDitregehng bet tarief ent verwijun wij uur de advertentie in dit nr onier courant voorkomeade Voor het verslag van de gemeenteraadstitting van gisteren verwyzeu wij belsngatelleuden naar bet tweede bUd van dit nr Naar wij met genoegen vernemen toonen ook de Goudschc ingezetenen veel belangslelling in het lot der ongelukkige Israëlieten in Buslund Deoirculeereada lijst bevat reeds tal vau namen en het totaal der bijdragen belooft reeds nu dat Gouda geen slecht figuur zal maken onder de andere plaatsen van ons laad De zaak zij ieder aanbevolen Bg den gemeenteraad vau Rotterdam i ingekomen een adres lan den heer A iCaptyn te Gonda vertoekende om couoenie tot bet aaidrggeii vau een paardentram Inssohen Ilotlerdam en Hillegersberg oor het geval dat de conceuie freericii mocht komen te vervallen Hedenmorgen is ome gemeente door eenige ligeoners beiocbt die tentond de stad wederom tiga uitgeleid Het Provinciaal kerkbestuur vau Zuid Holland heeft aan den heer D M Maaldrink pred te Haastrecht wegens voortdurende ongesteldheid het emeritaat ulvo ionore met ingang van den Isten Juli e k verleend Mej W C Quast hulp onderwijzeres te Haastrecht staat no 3 op de voordracht voor de betrekking van hoofd van een der gemeente bewaarscholen te Rottetdam Het kohier voor den Hoofdelijken omslag van Zevenhuizen bedraagt ƒ 6141 Tot onderwijzer aan de openbare lagere school te Moordrecht is benoemd Joh de Jong onderwgzer te den lip gemeente Ilpendam Tot onderwijzer op de school voor meer uitgebreid lager onderwgs aan den Westertingel te Botterdam is benoemd de heer M H Waardenburg te Stolwijk Bij de herstemming voor epü lid van den gemeenteraad te Alphen a d Rgn is gekozen de heer C van Abshoven De arrondissementsrechtbank te Amsterdam deed gisteren in hooger beroep uitspraak in de zaak van den heer Osenr Carré De rechtbank besUste dat de officier van justitie zeer ten onrechte door den kantonrechter niet ontvankelijk was verklaard in zijne vordering daar in strafzaken de rechter slechts de keuze heeft luasohen vrgspraak en ontslag van rechts vervolging Wat de zaak zdve betrof oordeelde de rechtbank dat de kinderen Martineck onderscheiden malen in het circus varen opgetreden Wel had beklaagde beweerd dat die kinderen niet bij hem in dienst waren en hun optreden vrijwillig geschiedde doch zonder toestemming van bekhiagde had die roedewerking i iet kunnen geschieden terwijl toch in ieder geval de heer Martineek zelf wel iu dienst was van beklaagde De wet moet hier eenigszins ruim worden gemterpreteefd en diensvolgens werd de heer Oscar Carré veroordeeld tot betaling eener geldboete van 10 eu in de kosten De uitgever van de Bütken Courant louft ƒ 20 en een zilveren medaille ait voor de beschrijving van de beet gekeurde manier ter vervaardiging van platte tafelbeachuit Dezelfde uitgever oppert het plan oti bij gelegenbeid van de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Amsterdam ook eene tentoonstelling te houden van al wat tgt de bakkery behoort Te Batavia wordt tegenwoordig bet ongehoorde feit vertoond dat een geheele reeks belastingschuldigen opgeroepen zijn om han i nitantje over 1880 te verloonen Velen bij wie dit stuk in het ongereede is geraakt of verloren wordeu gedwongen om thans ten tweede male te betalen £ n daaronder zy o ook persouen voor wie de inkomsten schraal eu de tijden hard zijn Ongeveer ƒ 2000 moet reeds op die wijze ingevorderd weien De Vereenigingen Algemte Kies en Stemrecht te Rotterdam Amsterdam en Dordrecht hebben zicb vereenigd dm maatregelen te beramen ten einde grondwelsberziening te bevorderen Zy gaan daarbij voornamelijk nit van bet denkbeeld dat alle Vereenigingen in den lande die Orondwetsberzieuiug noodzakelijk achten om tpt eene betere regeling van het kiesrecht te komen in hoofdzaak instemmen met hunne meeniiig dat met terzgdestelling van alle quaestieu omtrent de capaciteiten eventueele nitslditingen dlstricts indeelingen propojtioneele verkiezingen enz alleen art 7 6 der Grondwet dient gewijiigd te worden en wel in dien geest dat bet kiesrecht met volstrekt geheime stemming worde toegekend aan alle mannelgke burgers ia bet volle genot hunner burgerschapsrechten die zich persoonlijk zonder vreemde bulp op de kieierslysten hebben ingeschreven Tot algeheele herziening der Grondwet toch is volgens de genoemde V erecnigingen deze Kamer onbevoegd zy is niet en kan nooit zyn de uitdrukking van den wil der natie en is dus als niet door de keuze van het geheele volk samengesteld niet gerechtigd lot het wyzigeo der door alle partyen afgekeurde Grondwet alleen art 7I bare samenstelling regelende moet herzien worden ora daarna aau eene nieuwe zuiverder en eerlijker Vertegenwoordiging de taak eener algeheele herziening over te laten De genoemde Vereenigingen achten op dien grondslag samenwerking tusscheu de verschillende corporatien kies eu werkliedeuvereeuigingeu die voor Grondwetsherziening gezind zy n mogelijk en stellen zich voor ter besprekiug daarover in den loop der maand Juli a s te Utrecht eene byeenkomst te houden met afgevaardigden van Vertenigingen en afzonderlijke personen die pogingen willen in t werk en ADVBBTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aizonderlflke Nommers VIJF CENTEN stellen tot het oprichten van afdeelingen op plaatsen waar nog geen irreeuigingen voor kiesrechthervorming bestaan of die bnune medewerking voor deze zaak willen verleenen welke afzonderlijke personen evenwel wel deel nemen aaa de beraadslagingen doch buiten alemmiog blijven Eene regelings commissie is benoemd ter voorbereiding dezer bijc Vkomst Op de bijeenkomst zullen naar deze commissie vermeent uitsluitend de volgende punten moeten worden behandeld lo Oprichting van eenen Algemeenen Nederlandscben Bond voor algemeen kiesrecht 2o De middelen die tot uitbreiding der beweging kauuen leiden Op het adres van de Kamer van koophandel en fabrieken te Harliugen aan den Minister van binnenl zaken omtrent den vrijen invoer van vee in Engeland heeft de Minister geantwoord dat nog zeer onlangs pogingen zgn aangewend ten einde opheffing te verkregen van de in Engeland geldende bepalingen op den veeuitvoer uit Nederland dat echter de Britsohe Regeering aan dien wensch geen gevolg meent te kunnen geven zoolang niet hier te lande ook in het spoelingsdistricl zoowel de longziekte als het monden kkuwzeer geheel geweken zijn dat de Minister onder die omstandigheden in het belang der zaak zich voorloopig van nader stappen meent te moeten ontbonden Zekere Pieter Daniels die in 1879 door het gerechtshof te Amsterdam ter zake vau diefstal bij nacht io een bewoond buis met buiten eu biuneuhrsak en iuklimming tot een celstraf an 15 maanden was veroordeeld en na zyn ontslag uit de gevangenis te Utrecht was opgetreden ais redacteur van een stichtelijk blaadje r De bode des Vredes is thans wegens twee valsohbeden in geschrifte en het tweemaal deshewost gebruik maken daarvan tot een celstraf van een jaar veroordeeld Geen jaar gaat voorbij aldus schrijft men aan de L Ct of de beruoble koude Meidagen doen ziob och in meerdere of mindere mate gelden Met eenen ryienden barometer daalde de temperatuur en ruimde de wind Niet eldeu verschilt dan de temperatnifr 30 Pabr Donderdag in den vroegen ochtend w bet veld wit zóó had het gevroren Als de vorst nog ijs in Mei maakt doei zy kwaad naar gelang van vroegtydige ontwikkeling en als du nu nog by den doodscbeu looi vau het geboomte kwam dat zich op de meeste plaatsen vertoont alsof het groen verbrand is dan kon men de nadeelen bleven opsommen die by zooveel wisselvalligheid van het weder in deze lieve Heimaand ontstaan zjjn In den jongst verloopen tijd zyn door Siemens en anderen velerlei proeven genomen ten einde dea invloed te lecren beoordeelen door een voortdurende verlichting des daags door het zonlicht des nachts door kunstlicht p de ontwikkehiig van planten en bloemen teweeggebracht Dit vraagstuk in de gematigde streken tan Europa betrekkelijkerwyze nieuw heeft vele bewoners der hooger noordwaarts gelegen landen van Europa by voorbeeld van Zweden en Noorwegen reeds sedert lang bezig gehouden Daar is geen kunstlicht te baat genomen maar men heeft den invloed nagegaan door de byna onafgebroken werking van het zonlicht teweeggebracht ge