Goudsche Courant, zondag 14 mei 1882

ADVERTENTIËN durende den zomer in de streken ouder een boogeien loordelyken breedtegnud gelegen Onder degenen die zioh me rnsteloozen qver van deie taak gedurende een reeks van jaren hebben gekweten behoort in de eerste plaats genoemd te worden professor Sohüveler te Christiaiia Beeds 30 jaren heeft genoemde geleerde zioh qMjrtdnrend met dergelijk onderzoek bezig gehouden i oord Amerika aren Tan den aankorrels elk d in kleuè vas rsten oogst en geroerde graan aan verkregen gevorderd met mais verloifen seUiry e planten ij uit rrezg inlNpor orc en vporlgeiiteit der kleur iheidivopral bij Zgn eerste proefnemingen van diin aaid golden het wiuterkoren Hg verschafte zic f tol dat einde graan uit Bessarabiè en uit Ohio in De resultaten door hem verkregen volgenden aard dat de kleur der jaar donkerder werd Het onderschi reeds duidelgk bemerkbaar na den weldra hadden de korrels van het de bruine kleur van het inheemsohe daartoe waren sleohts enkele oogstei Dezelfde resultaten werden verkre scheiden soorten van erwten en peterselie en andere groenten Al zachter klimaat ingevoerd voor zoo wegen met goeden uitstóg kon en teeld gingen vooruit at de intei betreft Opmerkelijk w het ondei de bloemplanlen uit mïjldel Europa herkdmstig de bloemen dezer planten werden niet f leohts grooter maar aanmerkelijk wonpfn zg in kleurenpracht Dit onderscheid was des toterooter naar gelang zg op hoogeren breedtegraattpngduriger aan c e werking van het zonlicht ilS s tbmers waren bloc tgestel Ook professor WahH prg te Stockholm heeft iioh met dit onderzoek beziggehouden Tot d resulUlen daarvan behoort o a dat Epilabium attgustifollitb Lychnis SiWestris GcranioHi Silvaticum en andii e bloemplanlen die zoowel in Engeland als in het z idelijke gedeelte vauZwfeden gedijen aauraerkelijk i n elkander verschillen j In eerstgenoemd op zoo veel hoogeren breedtegraid gelegen land waar gedurende den zomer de zou als het ware voortdurend schjnt worden de tloemen dier planten veel grooter en Htkrggen zg een kleurenpracht zooals zij in Zweden nooit erlangen Hoogst opmerkelgk is de vcraiidfriug welke Vero nioa aerpyllifolii en Tricnt iles Kuropaea ondergaan j de bloem ilcr etrslgei oemde plant in het zuiden van Zwedrn liclitl l iuw vau kleur wordt in Lapland welilt i donkerblauw de witle kleur der bloemen van Tii mtiilis gnat van wit in het noorden des lands in rood over De werkin van het zonlicht hetwelk het plantenrgk iu het noorden der genoemde Staten ongeveer voortdurend des zomers beschijnt openbaart zich nog in een andere richting Niet sleohts worden de kleure daardoor gewijzigd of worden zij intensiever krachtiger dan vroeger ook de geur van bloem en plant w rdt sterker dit verschijnsel wordt niet slechts waargenomen bij cultuurplanten maar evenzeer bij in het wild groeiende gewassen onverschillig van weikeu aard zij mogen zijn dit zelfde is het geval met de vruchten en dit vertoont zich bg voorbeeld in bijzondere mate bij aardbezien kersen en dergelijke vruchten t Proeven genomen door professor Fluckiger te Straatsburg hebben het bewijs geleverd dat de Noorweegsohe vlierboom met veel grootere hoeveelheid etherische olie bevat dan de vlierstruik in MiddelEuropa gewassen Zgn de vruchten loomede de planten in noordelijk Europa te huis behoorende veel geuriger dan die in zuidelijker oorden van Europa groeien zg staan daarentegen bij de laatstbedoelde verre ten achter in suikergehalte De Golden drop prnim en de Eeine Claude dragen te Christiania en te Dronlheim groote fraai gekleurde en bijzonder geurige vruchten dezelfde vruchten zijn echter z6ó zuur dat indien zij worden voorgezet aan personen die de Reine Claude enz uit ZuidDuitscbland of Frankrijk kennen als volslagen oneetbaar ter zijde worden geschoven dewijl zg nog niet half rgp zgn Deze waarnemingen worden bevestigd door andere onderzoekers dr Edmund Gbze die gedurende eene reeks van jaren te Coimbra in Portugal heeft gewoond Hij zegt onder anderen dat de aardbezie in die str ek in zoo ruime mate voorhanden groot en bijzonder zoet van smaak is maar betrekkelijker wijze de geurigheid mist die deze vrucht in Noordelijker oorden in zeer bijzondere mate bezit Dit zelfde geldt ten aanzien van de Portugeesche wijnen en de oorzaak van dit verschijnsel moet ook naar het gevoelen des heeren Drose uitsluitend worden gezocht iu de werking door het zonlicht voortgebracht dat schier onafgebroken gedurende het zomerseizoen bet plantenrgk in het hooge noorden beschijnt Bij het toenemen van het aroma de genrigbeid der planten bloemen en vruchten Un gevolge van de genoemde oorzaak worden sommige van de smakelijkste groentesoorten welke de gematigde etf zuidelijke streken van Europa opleveren in Noorwegen totaal oneetbaar Als voorbeeld daarvan wordt onder anderen gewezen op het feit dat seldery te Chris tiania met groote zorg gekweekt die naar het uitwendige te oordeelen van Engelaohe seldery volitrekt niet verschilde zeer wrang en oneetbaar was Dit zelfde verschijnsel werd insgelijks waargenomen bg knoflook prij nien en een aantal andere tuinvruchten Per Holl 8poo werden Donderdag uit Berlgn te Haarlem aangeroera een twintiglal runderen bestemd voor een rundersllwer aldaar Dat is reeds de tweede bezending van died aard iu korten tijd De tegenwoor lij hooge veeUruzen schijnen de slagers naar buiteulajidsohe marktPB te doen omzien Het vleesoh IS J jln eerste qualfteit n In het Weener brandproeea werden Dinsdag de geneesheren als deskundigen gehoord I Hofmannverl laarae o a j r Wat ftdereen weet dat de ramp iet tilk een gr j ien omrang koU hebbeo aangenomen als óp het iiste oogenblilt Me goede middelen waren aangewend dr Hai3chek titfg verderen meieude Aat men nel e stiger w 1 Aen doorta tendlia ndelende tusscheiTi 6 6 u en ii velepersonen had jcnnncin redde yerschillei li 4 kundigeu verklaarden I dat bèt onmogelijkijjminstens onwaarsobijnlgk wa s dat N tsohe de ganil aan had uitgedraaid zoóalsl hem I wM t m la t j gelegd Zg waren teveba i an oordeelidat db olieliohten indien ze wfiren ontsfbkeu toda do r den rook joudenzijn uitgebinscht jbok w rdei onderscheideie verklaringen afgelegd die t enljde bpuworde vin hettheater getuigen lAan t sRt der fitting mm h t Openbaar Ministeriel op gfonwder door desl afgelegde getnigenissen de jfervolging te oudburgeraecster van Newalft terng en wi gelgk de telegraaf reeds n eldd van vcrderi vervolging ontslagen Op 9 April van het vorige jaar werdeif door de politie te KotteHam ten huize van den bekenden kofftehuisliauder Van den Dool drie obligatieu Peru gevonden en in beslag genomen Naar aanleiding daarvan heeft die persoon Woensdag voor het gerechtshof te Amsterdam terecht gestaan als beschuldigd van in de maand November van het jaar 1872 te Amsterdam diefstal bij nacht door middel van braak in een bewoond huis gepleegd te hebben na het plegen van welken diefstal waartoe ook de genoemde obligatién behoorden bü en twee zijner medeplichtigen getracht zouden hebben het buis in brand te steken vermoedelijk met het doel om daardooi dien diefstal verborgen te houden Buitenlandsch Overzicht De ministfir Harcourt heeft in het Britsche Lagerhuis het aangekondigde wetsontwerp lot beteugeling en onderdrukking der misdaden in Ierland ingediend Het stelt o a voor de regeering te machtigen om in de districten waar wanordelijkheden heerschen bijzondere rechtbanken iu te voeren die uit drie rechters zonder jury zullen bestaan Verder wordt de politie gemachtigd om huiszoeking te doen ten einde alle moordtuig op te sporen de personen in hechtenis te nemen wier handelingen verdacht voorkomen en alle vreemdelingen wier aanwezigheid de rust van Ierland in gevaar brengt te doen aanhouden en het land uit te zetten De Onderkoning wordt gemachtigd om kort recht te spreken alle geheime genootschappen en onwettige bijeenkomsten te ontbinden n de dagbladen die de onrust aansteken te schorsen Deze bepalingen kullen gedurende drie jaren van kracht zijn De Minister voegde er bg dat het wetsontwerp tot regeling van de quaestie der achterstallige pacht binnenkort zal ingediend worden Sir Stafford Northcote verklaarde dat de oppositie aan de Begeering allen mogelijken steun wil verleenen maar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering dezer wet aan de Begeering blijft De heer Forster keurde de voordracht goed De heeren Parnell en Dillon kwamen nadrukkelijk op tegen de strenge bepalingen van dit wetsontwerp dat naar hun inzien i zekerder schipbreuk zal lijden dan de bestaande beteugelingswet Het ontwerp werd daarop met 327 tegen 23 stemmen voor de eerste maal gelezen Aan R O wordt geseind dat op een pachter in de nabijheid van Ballina lersche stad in het graafschap Mayo een geweerschot is gelost toen hg van de jaarmarkt huiswaarts keerde Hij is doodelijk gewond Barret had eene hoeve gepacht waaruit de vroegere pachter verdreven was Verder meldt S O dat de heer Parnell verzocht heeft om onder de bijzoudere bescherming der Londensche politie gesteld te worden wegens de talrijke dreigbrieven welke hem toegezonden zgn De Fransche Senaat nam het handelstractaat met België aan en vereenigde zioh verder met de wet tot uitzetting van vreemdelingen reedt door de Etmer aangenomen Beeds eergisteren kwam io den Duitsohen Bgktdag het tabaksmonopolie aan d lorde de beraadslagingwerd ingeleid met een talentvolle verdediging doorden staatssecretaris Scholz terwijl de afgevaardigdevan Hamburg en de oud Mioister van FinanciënHobreoht het ontwerp beatredeo De quaestie is reedszoo lang aan de orde en zoo van alle kanten bekeken dat er wel niets nieuws meer over kan worden gezegd Ook de Begeering ontkent niet dat aan de invoeringvan het iponopolie groole moeilijkheden zijn verbonden maar zij ziet geen ander middel om in de flnanoieele behoeften te voorzien die voor een groote Mogendheid vele zijn tjen jaar lang heeft men geteerd op de Fransche oorbgskostcn maar nu diebron is verdroogd moet naar andere middelen worden omgezien de opbrengt van de inkomende rechten is niet genoegzaanl en behalve de tabak lal ook e brandewijn eo het bier nog meer rnoeteU bloeien wanneer de Duitschii finiiiiciéo op een vasten grondslag moeten worden gevestigd want van verhoflging vande directe belastingen kan geen sprake zijn daar züreeds tot het uilenste punt ti n opgevoerde Van liberale igde beeft men steeds if keer van qe indirecte belastingen omdat zij niet ii ukken naar gelang fanhet verlpogeq terwUf men het kttactischa argujnnt V an d Imeefi igemakkelijke dra i g niet wi erkenMP léen wil herroj mina van de direft belastingen zonder hter in bijzanderffiden aan tiijgeven langs welkenweg dit zou tniioettm geschiedèm in lk geval wil men eerst vd hoogibg van belwiog o J e geestrijke dranken j l i I De kansen ftatt let monopolie staaii nog altijd ongunstig heden M rdt de discitssie il den Rijksdag voortgezet eu zkl het ontwef j doölr de conservatief ultramontaansoiie meerderheid naar een commissie worden ver ezen f Het opmaken van het rapport zal wel een acht of veertien dageq kjliten en eerst daarna kan dus de beslissing in den Kijksdag volgen De canter vatieven zullen met uitzondering van eenige leden Vfiijlr stemmen daarbij znllen zich voegi ettelijke ultramqntanen want ook bü het centrum i het monopolie niet populair uit vrees voor de kiezers en de eenige co icessie welke men de Begeering in luil voor haar j oede diensten heeft gedaan is dat de leden der palïtij hidividaeel vrü zullen zgn om te stemmen zooals wij willen De liberale fracties znllen alle tegen stemmen De Londensche Ctntral Newt verneemt dat bet decreet van generaal Ignatieff betreffende de Joodscha apothekers gesohorst is Eene deputatie van Joden heeft hare opwachting gemaakt bij den minister die haar verzekerde dat het zijn ernstige wensoh was om het lot der Joden te verbeteren VVij wensohen den generaal de vervulling van dien wentch toe want iets beter dan tegenwoordig kan het wel gaan p de kgkei Bene zeker niet van bijzondere voorliefde voor de Joden verdachte bron is de courant door den patriot Katkoff te Moskou uitgegeven Deze zegt van het te Balta gebeurde dat die stad geheel en al te gronde gericht is Zelfs Attilla met zijne horden bad geen grooter verwoesting kunnen aanrichten In Sozulowa werden de huizen der Joden door het dronken gepeupel geplunderd en vernield en wat van de bezittingen der ongelukkigen te groot was om mee te nemen werd n t petroleum overgoten en verbrand Te Sacharjewko kwamen den 23 April eene menigte boeren aan met 300 ledige wagens en toen men dezen lieden vroeg wat ze kwamen doen antwoorden ze naief Vfe hebben gehoord dat het hier vandaag op de Joden los zon gaan en halen is gaan en nu komen we eens kgken of er niets te Ten slotte zegt de berichtgever van Katkoffs blad Treft ons ongelukkig een wanoogst dan zullen deboeren de plundering der Joden als eene bron vaninkomsten gaan besohonwen Zy hebben er smaakin en daarbij ouit nog dat de oproermakera teBalta sleohts met drie of vier dagen gevangenisgestraft zijn De boeren willen wel een week zittenvoor 100 of meer gestolen goudstukken en derechtersqualificeeren diefstal en plnndering als een vondige rustverstoring om eene kleine straf te kunnen opleggen Het recht sluimert Da berichten uit Egypte zgn van ongunstigon aard Uit Cairo wordt onder dagteekening van eergisteren aani2 O geseind De toestand is bedenkelijk Men verwacht dat Mahmoed en Mustapha hun ontslag zullen nemen Waarschijnlijk zal eene poging worden gedaan om Arabi pacha als voorzitter van den ministerraad aan den Khedive op te dringen Arabi paoha van zijn kant zou voornemens zijn de Kamer der Notabelen bgeen te roepen ten einde de afzetting van den Khedive te verkrijgen Verscheidene con sulsgeneraal zouden aan hunne regeeringen per telegram den raad gegeven hebben om pantsersohepen naar de Egyptische wateren te zenden In eene tweede dépêche uit Cairo van 10 dezer leest men Egypte verkeert in een staat van revolutie daar de ministers in strijd met de grondwet de Kamer der Notabelen buiten deu Khedive om bijeenriepen De afzetting van den Khedive ter gunste van een gouvernement onder Arabi pacha is feitelijk tot stand gebracht tenty men onmiddellgk tnsschenbeiden kome De oonsnls van Duilschlaiid Oostenrijk en Italië hebben stellige iiistruoliéii ontvangenom zich Van inmenging te onthouden De ministers gaven aa de consuls generaal de bepaalde verzekering dfit leren en eigendom der Europeanen getnerlei gevaar loepen maar dat zi ingeval eener £ urksche tusschenkomst besloten hadden het land te verdedigen j In eeil derde I P be uit Cairo i d gisteren wordt gemeld ÏM ministers hebben aan de consuls de verze tering gegeten dat de persoon van den Khed ve geéel b idigd za worden De Khedive verklaarde hedeuavoi d aau den correspondent van R O dat hy besloten hadJ j ich tot eiken prijs tegen de eischen van het ministerU te verzetten Hg rekende op den materieèlen s eali an Engeland eu Frankrijk omdat hij gisteren een w teekende overeenkomstig den gelijkluidenden rolid van de vertegenwoordigers dier beide mogeudhed Tot dusver is alles rnktig Verder wordt mj Konstantinopel aan R O geseind De regeering heeft aan graaf Hatzfeld Duitschland s gezant alhier gevraagd of de Sultan krachtige vertoogen tdt Egypte zou richten en een moreelen druk moes oefenen om de invrijheidstelling te verkrijgeu der Ciroastisbhi gevanKeoen die den Sultan trouw zijn Graaf Hatzfeld antwoordde dat de Sultan te verstandig ij om zelf niet te weten welke slappen hij in dezA zaak te doen heeft Hg voegde er echter bij dat zoodanige handeling van den Sultan verwikkelingen kan ten gevolge hebben Mitsdien gaf hij hem in av frwegiog zich vooraf te verstaan met Frankrijk en Engelaud en te doen wat deze aanraden Volgens geruoht zon de Sultau voornemens zijn eene militaire commissie naar Egypte te zenden om bet vonnis van den krijgsraad te herzien GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Dekkleed een Dameskraagje een Zilveren Luoifertdoosje een lap wit Gordijnengoed met een lap bruin Pilouw een Berlin zilveren Fenneahonder en een kinder Oorbelletje met bloedkoraal Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 10 Mei 1882 Kantonrechter Hr J H tan MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Ur W C A SOHOLTEN te Botterdam VEEOOBDEELD Wegens zioh in kennelijken staat van dronkensohap op den openbareu weg te Gouda bevinden ieder tot eene boete van één gulden of gevangenisstraf van é o dag Arie van den Bosch 81 jaar blikslager te Gouda Jesse Adritnut Laarmon 21 jaar blikslager te Gouda Johannes Simmers 63 jaar pgpmaker te Gouda Antonius Baoh 61 jaar kleedermaker te Gonda Johannes van Geelen 67 jaar koopman in lorren te Gouda Marinus Ketelvglder 66 jaar gepensioneerd OostIndisch militair te Gouda Floris van der Mei 62 jaar sjouwer te Gouda Cornells Seton 23 jaar pottenbakker te Gouda Johannes Frederik Signer 62 jaar touwslager te Gouda Jacobus Nieuwveld 30 jaar touwslager te Gonda Arie Ment 29 jaar touwslager te Gouda Cornelit de Gruil 60 jaar sjouwer te Gouda Balthazar Jan Blom 27 jaar touwslager te Gonda Gerrit Brinkman 66 jaar koopman in zwavelstokken te Gonda Andriea Philippus van Es 34 jaar blikslager te Gouda Jacob Niekiel 44 jaar sigarenmaker te Gouda Tennis Leeflang 36 jaar sjouwer te Gouda Johannes Blok 26 jaar touwspinuer te Gouda Wilhelmus van der Bijl 23 jaar pottenbakker te Gouda Deze is veroordeeld tot zeven gulden vijftig cents of drie dagen Jacobus Nederberg 28 jaar opperman te Gonda deze is veroordeeld tot vgftig cents of ééa dag Voorts is veroordeeld W V broodbakker te lUpuwijk tot drie gulden of ééa dag wegens te Reeuwijk zitten op een houdenkar Oproeping in Activiteit van UILICIEN VERLOFGANOEBS der Lichtingen van 1878 en 1880 De BURGEMBESTEE van Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden dat in 1882 in wer kelijke dienst worden opgeroepen de hieronder aangeduide iMilicienVerlofgangert te weten INFANTEEIE Lichting 187 die van het Regiment Grenadiers en Jagers van 8 Augustus lot 6 September die van het Ie regiment Infanterie van 8 Augustus tot 6 September die van het 2e regiment Infanterie ie 2e 3e en 4e bataillon van 8 Augustus tot 6 September die van het 2e regiment Infanterie 6e bataillon voormalig depot van 20 Juli tot 25 Augustus die van het 3e regiment Infanterie van 8 Augustus tot 11 Septemb$ r die van het 4e regiment Infanterie van 3 Augustus tot 11 September die van het 6e regiment Infanterie Ie 2e 3e en 5e bataillon van 8 Augustus tot 11 September die van het 6e regiment Infanterie 4e bataillon van 20 Juli tot 26 Augnsltts die yan het 6e regiment Infanterie van 8 Augustus tot 11 September die van het 7e regiment Infanterie van 3 Augustus tot 11 September die van bet 8e regiment Infanterie Ie 2e 3e en 4e bataillon van 8 Augustus tot 6 September die van het 8e regiment Infanterie ie bataillon voormi lig depot van 20 Juli lot 25 Augustus I HU8SARBN Lichting 1879 Die Van het Ie regiment Hnssaren voormalig 4e regipent van 10 Augustus tot 18 September diei an bet 2e regiment Hussaren van 10 Augustus tot 18 September die van het 3e regiment Hussaren van 3 Augustus tot 11 September VELD ARTILLEHIE Lichting 1879 Die van het Ie regiment Veld Arlillerie Ie ïe 3e 4e 6e eu 8e battery van 25 Juli lot 1 September die van het Ie regiment Veld Arlillerie Ie en 2e treinkompagnie van 3 Augustus tot 11 September die van het 2e regiment Veld Arlillerie vau 3 Augustus tot 11 September die van het 3e regiment Veld Artillerie Ie en 2e batterij o Angustns tot 16 September die van het 3e regiment Veld Artillerie 3e 4e 5e en 6e batterijen de beide treinkoropaguien vsn 22 Juli tot 30 Angnstua KORPS BIJDENDE AETILLERIE Lichting 1879 voormalig regiment Bijdende Artillerie van 22 Augustus tot 29 September VESTINQ ARTILLEKtE Llèhting 1880 die van het Ie regiment Vesiing Ariillerie Ie 2e Se 4e 6e 6e 7e en Se kompagnie van 20 Juli tot 28 Augustus die van het Ie regiment Vesting Artillerie 9e kompagnie van 30 Mei tot 7 Juli die van het Ie regiment Vesting Artillerie 10e kompagnie van 8 Augustus tot 15 September die van het 2e regiment Vesting Artillerie Ie 2e Sé 4e en 5e kompagnie van 3 Augustus tot 16 September die van het 2e regiment Vesting Artillerie 6e 7e 8e 9e eu 10 kompagnie van 15 September tot 24 October die van het 3e regiment Vesting Artillerie Ie 2e 3e 4e 6e en 6e kompagnie 20 Juli tot 28 Augustus die van het 3e regiment Vesting Artillerie 7e en 9e kompagnie 3 Augustus tot 11 September die van het 3e regiment Vesting Artillerie 8e en 10e kompagnie van 15 September tot 24 October die van het 4e regiment Vesting Artillerie 4e 6e 7e 8e en 9e kompaguie van 2 Augustus tot 11 September die van het Ie regiment Vesting Artillerie Ie 2e 3e 6e en 10e kompagnie van 16 September tot 24 October KOEPS GENIETEOEPEN Die van de lichting 1879 van 22 Augustus tot 29 September die van de lichting 1880 voormalig bataillon Mineurs en Sappenrs van 4 Juli tot 11 Augustus HOSPITAAL SOLDATEN Lichting 1879 Die van de Ie 2e en 3e kompagnie van 3 Augustus tot 11 September De bedoelde Miliciens vorden mitsdien gelast hun Verlofpas uiterlijk 8 dagen voor den dag hunner opkomst onder de wapenen ter Gemeente Secretarie Ie bezorgen en worden voorts herinnerd aan hnnne verplichting dat zij zich voorzien van al de voorwerpen van kleeding en uitrusting door hen bij hun vertrek met groot verlof medegenomen op het bepaalde tijdstip vóór des namiddags 4 uur bg htiune korpsen moeten bevinden Gouda den 12 Mei 1882 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOOEN Getrouwd LEON AMAR dialons 3ur Marne i ESTHER VAN MINDEN 1 Gouda I Algemeene kennügevin Heden overleed in den leeftijd van negen maanden ons geliefd jongste Zoontje LEONARDÜS PETRUS CAROLUS J J VAN DEK SANDEN H VAN DER SANDEN Gouda H Mei 1882 tan deb Geest Heden overleed te Schiedam in den onderdom van 44 jaar onze geliefde Broeder en Behnwdbroeder de Heer GIJSBERTÜS POST TAN DER BURG Jr Gouda 3 POST VA DER BURG 12 Mei 1882 W C POST tan der BURG Mebck JSenüje kennügeving Verzoekt van bezoeken van rouwbeklag verschoond te blijven De Heer en MeTronw tan VREUMINGEN Prins betuigen hunnen oprechten dank voor de zeer vele en hartelijke bevrgzen Tan belangstelling die zg op 29 April jl in zoo ruime mate hebben onderTouden De Heer A PRINS brengt zijnen hartelgken dank Toor de Tele bewijzen Tan belangstelling die ook hg op 29 April jl bij het Feeat zgner Kinderen zoo ruimschoots heeft mogen ondenrinden Uoor deze heeft de ondergeteekende de eer te berichten dat hg zgne Timmerzaak heeft 6EQÜITTEERD en bij dezen zijne geëerde beganstigers dank zegt Toor het door hem zoo vele jaren genoten vertrouwen Voorts blgfl hij zich bij t geachte publiek zoo in als buiten de stad minzaam aanbevelen tot het maken van plannen enz en t houden der Directie van en OTer werken in de Bnrgerlgke Bonwkande Tevens is bg hem te HUUR eene TIMMERMANS V ERKen BERGPLAATS die ook tot PAKHUIS kan dienen ÜEd Dienaar C TAN EEUWEN Gouda 13 Mei 1882 MeTrouw PORTUIJN DROOGLEEVERTAN Gulpen Traagt met AUGUSTUS een n Mevr IJSSEL de SCHEPPER VRAAGT tegen half JUNI eene FLINKE WERKMEID Mevrouw HEMSIJVG WesthaTen 149 VRAAGT met Aug of later eene NETTE en FATSOENLIJKE TWEEDE MEID die goed kan strijken