Goudsche Courant, zondag 14 mei 1882

ZoBdai il hel N 2765 1882 iM gOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onutreken Eau Merveilleuse pr a per fl 1 0€fy alleen bij Louis P VI ELTEB 193 WESTHAVEN 193 Mooiste HAARKLEÜRMIDDEL zonder huid te beschadigen of linnengoed te vlekken By akte den 12 Mei 1882 ten overstaan Tan den Notarii WILLEM JACOBUS FORTÜIJN DROOGLEEVERen getuigen te Gourfa verleden is door Mejufvroow ANNA db JONG Weduwe van den Heer Jan van KaAKENBuao de Heeren JACOB vas KRANENBURG Janszoon en CORNELIS KROOK allen Distellatenrs en Branders wonende te Gouda aapgegaan eene Vennootschap onder de firma Wbd J van KRANENBURG en ZONEN betrekkelijk de Branderij en Diatelleerderjj van Sterke Dranken en den Handel daarin en lietgeen verder met gemeenschappelijk overleg zal worden goedgevonden Welke Yennootschap 1 Mei 1882 is aangevangen en voor eenen onbepaalden tijd wordt aangegaan Zullende ieder der Vennooten het recht hebben de Vennootschap met het einde van het jaar te doen eindigen mits de andere Vennooten daarvan minstens zes maanden te voren kennis gevende Alle de Vennooten zyn tot de teekening der Firma in zakp hunnen Handel en Nering betreffende gerechtigd doch zullen voor de Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg verbinden zullende ingeval dit noodig mocht worden bevonden dit onder de bijzondere handteekening van alle de Vennooten moeten geschieden De DIRECTIE van hbt VRIJ ENTREPOT te liotterdam roept bij deze op den HOUDER van het BEWIJS van OPSLAG dd 7 Augustus 1878 N 42901 afgegeven voor S V A VIJF KISTEN SIGAREN BRUTO TWEE HONDERD VIJFTIEN KILOGRAMMEN alhier aangebracht van België per SPOOR en sedert voormelden datum opgeslagen in entrepot primitief in het pand Boompjes 6 N 57 en NU in het paud O L huis Boompjes 6 N 88 92 Bg het NIET opkomen van den HOUDER of bij NIET inlevering van het bewijs binnen een tijdsverloop van ACHT DAGEN na HEDEN zal een DUPLICAAT ter aflevering van het BOVENGEMELDE worden afgegeven waardoor het VROEGERE BEWIJS alle waarde verliest Rotterdam 11 Mei 1882 De Directie voornd D H A KOLFP L STERN Ondergeteekende heeft de eer bjj deze te berichten dat hij het KOFFIEHUIS van den Heer D BEGEER in de Korte Akkerenheeft overgenomen en beveelt zich beleefdelykaan hopende door eene prompte bediening engoede consumptie zich het vertrouwen waardigte maken Met achting noemt hij zich ÜEd Dv Dr VERBEEK STOOMMOUWEBIJ De Haan en Sleutels AMSTERDAM De ondergeteekeuden berichten dat hunne van ouds gerenommeerde BIKREN voor Gouda en Omstreken steeds uitsluitend verkrijgbaar zijn in hun Depot bij den Heer A NORTIER Gouwe C No 34 35 te Gouda P S RENDORP IJSELSTOOMTKAUWES MAATSCaiLFFi GEVESTIGD TE S GEAVENHAGE Maatschappelijk Kapitaal 1000000 Verdeeld in Vijf Seriën elk groot f 200000 COMMISSARISSEN W C HOJEL Luitenant Kolonel der Art Adjudant van Z K H den Prins van Oranje Voorzitter van het Hoofdbestuur der Vereeniging Eigen Hulp J H DE GROOT Oud Chef der Firm a DE GROOT KOLFP Co te Batavia Samarang en Soerabaja Jhr Mr G de BOSCH KEMPER Referendaris aan het Departement van Waterstaat Handel en Nijverheid Eerste Directeur van de Onderiinge Levensverzekering Maatschappfl van Eigen Hulp C J VAN DER OUDERMEULEN Wethouder der Gemeente Wassenaar Lid der Provinciale Staten van Zuid Holland Voorzitter van de HoUandsche Maatschappij van Landbouw enz Mr P H GöBEL Voorzitter van het Amsterdammer Polderbestnur Heemraad van het Waterschap Mjjdrecht enz DIRECTEUREN L F HOJEL J H MULLER De eerste Serie volteekend zijnde wordt thans de Inschrijving op de tweede Serie van 200 Aandeelen a f 1000 splitsbaar in onderaandeelen van f 200 a pari van 10 tot 15 Mei 1882 opengesteld Rotterdam sGravenljage Utrecht Gouda Gorincliem Lelden Te Amsterdam ten Kantore van de Ontvang en Betaalkas M M Firma Jan Havelaar Zn M Scheurleer Zoonen Chr Oortmann Zn Wed Knoxen Dortland Gorlnchemsche Bank Haarlemsche Bankvereeniging en de Firma Lezwün Ëlgeman INLICHTINGEN PROSPECTUSSEN en INSCHRIJVINGSBILJETTEN zjjn aan voormelde Kantoren en ten Kantore der Maatschappij Bitderdljhtraat n 10 op aanvrage verkrjjgbaar ü41ilf4€TTOlii FINALE UITVERKOOP beaa e ©rL X aTorlelcsprij zen mm imim m mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij M PESTERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen degerenomeerde BOBDEAUXWIJN van ƒ 27 die steeds belogen per A nker voorradig is Ook bij proefflessohen kwart en half ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratis en fi anko toegezonden Alles wordt franko t huis g eleverd Eenig Depat vaa W llen s Eoonekamp Elixter Het OVERIJSS LSCH UITKEERINGSFONDS bij OVERLIJDEN te Zwolle vraagt in alle Steden Dorpen en Buurtschappen in de Provincie Zuid Holland Soliede AGMTZH Snelpersdruk van A Bkinkhan te Gouda tegen zeer Hooge Provisie Brieven franco onder het woord Agenten by den Boekh U TULP te Zwolle Tweede Blad VERGADERIPJG VAN MN GEMEENTERAAD VEUDAG 12 Mei 1882 Vooriitler Mr A A an Bergen UwndoorD Tegenwoordifc iq n de heeren Kist Prince Kranenburg Oudyk van Iterton Hoogenboom de Rotte SlFBver Sarnsom Poit Drost van Straalen Fortuijn Droogleever en Noothoren au Goor Afweiig lyn de heeren Lnyteu en Hemaing De Vooriilter deelt mede dat de heer Uemsing heeft keunia gegeven door aiobtibezighedeu verhinderd te lyn tegenwoordig te wezen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter biedt daarop den gemeenteraad namens B en W het verslag ran den toestand der gemeente aan over 1881 en deelt mede flat daarvan aau ieder lid een exemplaar zal worden bezorgd Ingekomen lyn 1 Eene beschikking van den Minister vanOorlog op het adres der gemeente waarin wordtveriochl terug te komen op het besluit tot opheffing van het garnizoeu alhier Bg deie beschikking wordt medegedeeld dat ZExo rart hetoog op de miltlalre ixUngen en de goede oefeningder troepen geen vryheid heeft gerenden Z M teadriseeren op dat besluit terug te komen Aangenomen roor Keunisgering 2 De rekeningen der reraohillmde gesubsidieerde ia t llingen ran weldadigheid orer 1881 Warden gesteld in handen eener commissie waarin worden benoemd de bh ran Straalen Kraoenbai en Hoogenboom 8 Ëene miaiire der Commissie orer de Baak v a Leening keouisgereude dat de heer Post Drost dit jaar aftreedt Ter visie en benoeming in de rolgende rergadering 4 Ëcne raissire der Openbare Getondheidsoommissie aanbiedende een tweetal ter rerrnlliog der racature ontstaan door het orerlijden ran dan heer O A Muller Daarop komen voor de hh P Goedewaagen en Dr C W BoUaau Ter risie eu benoeming in de volgende rergadering 6 Eene mitsire ran hh Libryemeesters ioieudende een tweetal ter voorziening in de periodieke vacature waarop voorkomrn de hh Dr F H G van Iterson eu Dr H Uasel de Schepper Ter visie cc benoeming iu de rolgende rergadering 6 Ëene missire der Openbare Gezondheidscommissie in zake de demping ran Blauwstraat en Nieuwe Haven reeds in een rorig nr dezer courant in haargeheel medegedeeld Aangenomen voor kennisgering Een voorstel vnn B en VV tot wijziging dfr gcmeeotebegrooting dienst 1881 Ter visie IJen missive van T Hejjgen zijn dank betuigende voor de gratificatie hem verleend Aangenomen voor kennisgeving Een adres van L P Hoogendyk en 21 andere ingezetenen dezer gemeente verzoekende aan denBaad om de demping der Blauwstraat niet te doen doorgaan Aangenomen voor kennisgeving Een adres van J Hoebeek en 327 andere ingezetenen dezer gemeente verzoekende aan den Baad om de demping der Blauwstraat niet te doen doorgaan Aangenomen voor kennisgeving 11 Eeu adres van de wed H van Reijst en 32 andere ingezetenen verzoekende de demping van de aieuwe Haven niet te doen doorgaan Aangenomen voor kennisgeving 12 Een adres ran H W Wester te Leeuwarden den Kaad mededeelende dal er een der goederen is rerkocht waarop hypothecair verband is gerestigd als waarborgiom voor den concessionaris dei Waterleiding waarom h j verzoekt bedoeld pand ran die hypotheek te ontslaan en daarvoor in de plaats andere eigendommen ie belasten De Voorzitter stelt voor dit adres in handen van B en W te stellen om daarop te beschikken daar hetjl of niet toestaan van het verzoek behoort tot de bevoegdheid van B en W Aldus besloten De Raad rerleeat verrolgens op verzoek eerrol ontslag aan de onderwj zeres aan de Tusschenschool mej I D huy en wel tegen 1 Augustus e k De Baad neemt daarop zonder discussie en tonder hoofdelijke stemming aan de voorstellen ran B en W tot Goedkeuring der rekening ran het Museum ran Ondheden dienst lISl Het roldoea der kosten ran de Commissie in take de richting ran den Waterweg tnsscben Amsterdam en Rotterdam uit de Gemaentebegrooling dienst 1881 Beschikbaarstelling ran gelden op de Gemeentebegrooting dienst 1882 ro r hel voltooien ran hel gebouw der Ie Burgerschool roor meisjes Uitbreiding ran het ooderwyzend personeel aan de Tusschenschool Aan de orde tgn De rooratellen betrrkinigk de demping van het water langs de Blauwstraat en van een gedeelte der Nieuwe Haven De heer Post Drost voert het eerst het woord en zegt bij de behandeling der gemeente begrooting dienst 1882 róÜ de dsmpiog der Blauwstraat gestemd te hebben d k roornamelijk om deze reden dat de kosten zoo laa waren wyl de roorstellers de som daarroor nkodig op ƒ 4000 stelden terwql lérens 8 bmggln tonden worden uitgewonnen Nu echter gebleken was by de aanbesteding dat de kosten minstens f IjD OOO tonden bedragen en na spr all de adresseir der Gezondheids Commissie en ran rerschillende ngeteteuen had bemerkt dat de demping xoowei uit een hygiënisch als uit andere oogpunten niet gewensckt werd no ton spr rddr het VQorstelPrioce stemmen paarop vraagt de beer Sarnsom voorsteller ran ii demping het woord en stelt voor ata motie Ma orde van detea takmul irD gMMmtetaad het milde aanbod van dea heer Prince als zoodanig waardeereude doch orertnigd niet licbtraardig besloten te hebben tot demping van het water langs de BUuuwstraal en een gedeelte der Nieuwe Haren gaat orer tot de gunning ran de plaats gehad hebbende aanbesteding Dit roorstel wordt roldoende ooderstennd De heer Strarer vraagt daarop of het voorstel ran den heer Prince niet onwettig is Het reglement ran orde bepaalt wanneer roorstellen vreemd aan de orde van den dag worden gedaan dete schriftelijk onderteekend door twee raadsleden den roorzilter moeien worden ter hand gesteld De beer Prince heeft niet gehandeld orereenkomstig dit voorschrift en slzoo i z i het geheele roorstel onwettig en kan het niet worden behandeld De Voortitter doet den heer Siraver opmerken dat hg teer terecht meent dat roorttelleii vreemd aan ie orde ran den dag schriftelgk ondersteund door twee raadsleden moeten warden ingediend maar het roorstel ran den heer Priucr dat in de vorige rergadering werd gedaan was rolsttekt niet vreemd aan de orde van den dag Zoo er ooit een voorstel gedaan is dat aan de orde niet vreemd was dan dn want B en W stelden de rorige rergadering roor rerhooging van een post der begrooting ten einde de demping mogelgk te maken Het voorstel Prince greep dus in hel hart der quaestie Wat im het voorstel ran den heer Samsom be treft ieg spr door den roor Jeller een motie ran orde genoemd dat it geen motie ran orde Op die wijze zou steeds een roorstel waarvan men de behandeling niet wenechte kunnen worden geeoarteerd en de raad die de vorige rergadering besloot het roorslelPrince heden te behandelen kon nu niet dat roorstel ter zgde stellen maar is verplicht dat in behandeling te nemen Had men willen roorstellen dit niet te behandelen dan had men dit op de rorige verüsderiug moeten doen De heer Kranenburg is het op geen der beide punten met den voorzitter eens De heer Straver wees z i zeer terecht op het Reglement van orde de voorschriften daarvan zgn niet in het oog gehouden daar het voorstel betr de demping ook de vorige vergadering niet aan de orde was alleep een verhooging van een begrootiogs post En de heer Samsom stelde een motie voor die alleszins goed gemotiveerd is Spr wist vooraf niets van die mo ie af maar t zij dat de heer Samsom op advies van iemand anders hettg op eigen initiatief die heeft voorgesteld wat spr niet weet spr verfeenigt zich daarmede ten volle De Voorzitter merkt op dat het den heer Kra nenburg niet vrgstaat tijne mede raadaUdeo te beleedigen en dit doet hij door te reronderatellen dat de heer Samsom roorstellen doet ca adviei te hebben ingewonnen bg anderen De heer Kranenborg zegt daarop dat de Voorzitter hem verkeerd begrepen en hg niets kwaads bedoeld heefi De heer ran Iterson zegt de vorige vergaderingniet geheel te hebbeu bggewoond doek spr b gehoord dat toen de heer Prince in de io rergadering zgn roorstel gedaan had en de Post Drost had roorgesteld de zaak uit te sten een der andere heeren iets hkd willen in het mltdtn brengen dat echter de Voorzitter dien h3fthet woord niet hadden willen geren en dat i door belet is geworden dat toen reeds de wenscb lijkheid ran niet behandeling ran het roorstel ia aangetoond De heer Samsom geeft te kennen dat hij het is wien toen het woord geweigerd is waarop de heer Noothoven Van Goor in het midden brengt dat ook naar zijn gevoelen het voorstel van den heer Samsom geen motie van orde is wijl daaraan ook is verbonden het voorstel tot gunning over te gaan van het aanbesteede werk der demping Het voorstel kreeg daardoor een tweeledig karakter terwijl ook de gunning geen zaak van den Baad is Na eenige verdere discussie stelt de Voorzitter voor dat de vergadering zal beslissen of het voorstel van den heer Samsom een motie van otte is en doa zal behandeld worden vóór het voorstel Prince De vergadering beslist met 8 tegen 6 stemmen die der hh Straver Samsom de Rotte Oudijk Kranenburg eu van Iterson dat het voorstel geen motie van orde is Het voorstel Prince is das aan de orde De heer Kist motiveert kortelijk zijn stem die hg rerklaart te zallen uitbrengen vóór het roorstel Prince De heer ran Ilerson hondt daarop een uitroerige re4e waarin hij zich rerklaart tegen dat roorstel Reende toch de heer Prince dat voornamelgk hierom lot de demping besloten werd omdat men de k eD voor een nieuwe brog op de Turfmarkt niet iWde toestaan dan gelooft spr dat de keer Prince zich vergist Wel is het waar dat al sinds jaren door vele raadsleden was opgekomen tegen de rele bruggen hier ter stede die zeer reel aan onderhoud kosten raoar er waren vele andere redenen die de demping wenschelgk deden achten als deze dat de Turfmarkt zoo smal is waardoor er voortdurend gevaar roor ongelukken bestaat en dat de gezoudbeidstoestand zou worden verbeterd door de demping Spr gewaagt van de missive der Gezond heidscommissie die haar leedwezen uitspreekt niet rroeger gehoord te zgn in deze zaak Spr betuigt zijn verwondering dat die Commissie niet reeds eerder ran hare opinie heeft doen blgken en rindt het hoogst bevreemdend dat tg thans haar spijt betuigt niet gehoord te tijn daar bij de vroegere behandeling dezer zaak nocli in particuliere gesprekken met Leden dier Commissie noch door het vroeger raadslid Muller welke ook lid dier Commissie was en die als zijnde de eerlijkheid in persoon zeker wel ran die meeniug had doen blgken ooit iets gebleken was ran hare bijzondere belangstelling in deze zaak De heer van Slraalen zegt steeds legen de demping geweest te zijn Hg tal dit oók nu iiju daar hij het nut daarvan niet inziet wat de strooming betreft die is roldoende wat spr o a bleek bij t water op de Zerenstraat dat eeu verlenging is van het water der Blauwstraat en wat de bruggen aangaat spr zou de twee bruggen cp de Turfmarkt wel willen missen en dan één loopbrugje doen maken in het midden Spr heeft hooren gewagen ran het plan om een pleintje te maken op de gedempte Blauwstraat waar dan een markt ton kunnen worden aangelegd maar ome groote markt is ruim genoeg en derhalre is ook daarvoor de dempiug niet noodig Wat de berordeiing der gezondheid betreft vóór 10 jaren is hem reeds verbetering ran den gezondheids