Goudsche Courant, zondag 14 mei 1882

I fontand toegelegd lev gerolge ru de rioleering en niets is ons daarvan nog gebleken integendeel de rekening der Stada apotheek ia steeds itügeude Spr hecht o k thant nieC aan de rerzekeringen tu een iKteren geiondheidatoeatand en lal voor bet ToorstelPrinoe ijn De heer Kranenbarg legt dooi het roontel Prinoe leer pijulqk getroffen te iqn en hg verbaast zich hoe de rethonder Prince die de behandeling dezer zaak in alle phaaen heeft bijgewoond die de heer Samsam zün aorsptonkelük foorstel heeft hooreu does bij ét behandeling der jegrooting in 1880 die het rapport van B en W beeft zien inkomen en die een vol jaar na het primitieve voorstel dat zag behandeld ia October jl toen het werd aangenomen spr begrypt niet hoe de heer Prince ter elfder are nn het werk is aanbesteed een dergelgk voorstel durft doen Mag de Raad dat aannemen Dat zg verre want wat is het eenig motief dat daarvoor wordt aangegeven P Dat wg dank zij een cadeau van den beer Prinoe van ƒ 3200 de uitgaaf der demping zullen besparen Dat cadeau mogen wg niet aannemen Wanneer d raad besluiten neemt in het belang van Oouda mag hg uie daarop laten terugkomen omdat de heer Priaae i uèlgke aanbiedingen gelieft te doen Op die wgze Bo oden onze stemmen worden gekocht zegt spr en dat mag niet Gesteld toch dat de heer Samsom even roiaal ware en nu ƒ 4000 bood als de demping wèl doorging dan zou het een tegen elkander opbieden worden waardoor men niet langer op een raadsvergadering maar veeleer op een publi e verknoping zou denken te zgn Spr lou het een schande achten voor Oonda als de gemeenteraad bet voorstel Prince aannam Men heeft er op gewezen zegt spr dat er reqnesten inkwamen van ingezetenen die verzochten de demping niet te doen doorgaan maar in t geheel staan daar slechts een 400 oamen op en apr mag dus aannemen dat ieder die daarop niet geteekend heeft vóór de demping is zoodat men z i kan rekenen dat 17600 personen staan tegenover die 400 anderen De heer Straver is van oordeel dat het voorstelFrinoe veomamelgk gebaseerd is op het geldelgk voordeel voor de gemeente maar spr vraagt zal het voor stelPrince teu slotte zoo voordeelig zgn P Spr gelooft het niet da ir de stad bij aanneming van dat voorstel voortaan 6 bruggen zal hebben te onderhouden en eveneens 356 m kaaimuur Spr wgst op het gevaar dat bij niet demping der Nieuwe Haren zal ontstaan voor de kinderen die de nieuwe school zullen bezoeken terwgl zoo daar een hekwerk wordt geplaatst ook dit moet onderbonden worden op stadskosten De heer Portugn Droogleever zegt dat het voorstelPrince op hem geenszins een pgnlgken indruk heeft gemaakt zooals op den heer Kranenburg doch een hoogst aangenamen omdat dit voorstel opnieuw een sterk bewijs is dat de liefde van den heer Prince voor d stad Gouda grooter is dan zgn liefde voor het geld wat spr een zeldzaam voorkomend feit noemt Ook spr had liever gezien dat de heer Prince zijn voorstel eerder had gedaan maar hg stelt zich voor hoe deze geen vrede kunnende hebben met het eenmaal gevallen besluit over middelen had gepeinsd dat ongedaan te maken en zeer terecht had hg toen ingezien dat het beter is ter elfder ure het zgne te doen om den Baad terug te doen komen op zgn besluit dan in het geheel niet De heer Samsom vindt het voorstel Prince alles behalve rationeel De heer Prince ha4 ten gunste daarvan aangevoerd dat het werk zooveel meer zou moeten kosten als oorspronkelijk geraamd was maar spr moet er op wijzen dat het voor minder is aangenomen dan waarop het door den architect begroot was Spr betuigt zgn verwondering dat de heer Prince die 34 jaar raadslid is geweest nog niet weet hoe zijn voorstel strijdt met alle parlementaire gebruiken Spr berqept zich op het oordeel van den hooggeaohten vroegeren Wethouder Virulj die in het jaar 187B spr toevo e Het gaat volstrekt niet op om nu een eenmaal vastgestelde post te gaan veranderen daar een der raadsleden dit wenscht Het zou ten eenenmale strijden met alle parlementaire regelen Zoo is het ook nu De heer Prince heeft zelf medegewerkt tot vaststelling der begrooting voor dit jaar en nu kan niet daarop worden teruggekomen Had de heer Prince zijn voorstel in 1881 gedaan het sou een knap werk geweest zijn maar nu verdient dit niet te worden aangenomen Het is bniten de oide Had spr een dergelijk voorstel durven doen dan zou M de Voorzitter hem spoedig iet woord ontnomm hebben Waarom dan den heer Prince niet Spr drukte d hoop uit dat de raadsleden toch geen kinderen waren die niet wisten wat zij deden Mocht de heer Prince door geld te bieden besluiten van den raad veranderen Men heeft ook aan spr geld geboden voor t geval dat de demping bleef gehandhaafd maar spr verwierp rtat aanbod verre want hij achtte dit beneden zgn waardigheid beueden de waardig heid ook van den IlaaS pr weet niet of het geld dat de heer Prince aanbiedt zijn eigen geld is of door anderen is aangeboden maar hoe dit ook zg in geen geval mag zijn vooratol worden aangenomen De heer vao Straaten erkent dat de gtldquaestie niet de hoofdquaeatie in deze ia Maar ipr meent Ie moeten w zen op den wensoh der burger die gebleken i uit de ingekomen adrctsen De heer Kranenburg moge al bewerec zegt pr dat tegen de 400 persoden die teekenden 17600 staan die niet teekendeo die 400 bewhouwt apr ala de kern der burgerg terwgl er onder die niet teekenaars zeer reien zgn wier oordeel geen gewicht in de schaal legt b V kinderen en menschen die er niet bet minste belang bg hebben De heer Samsom vraagt of in geval het werk der demping niet gegund wordt de heer Prince ook de aannemers hunne gemaakte kosten zal vergoeden voor reis bestek enz enz dan of dit voor rekening van de stad komt daar zoo die kasten niet vergoed werden er z i vrees bestond voor een proces De Voorzitter zegt niet te weten wat de heer Prince voornemens is maar is van oordeel dat de stad die kosten niet zal vergoeden daar bij de aanbesteding het recht is voorbehouden het werk al dan niet te gunnen De heer Noothoven van Goor zegt met veel belangstelling de rede van den heer Samsam gehoord te hebben hoewel hg zich niet kan ontveinzen dat daarin niets te bespeuren is van de waardeering van het roiale aanbod van den heer Prince waarvan de heer Samsom in zgn zoogenaamdt motie van orde gewaagde De heer Samsam heeft zegt spr hier een toon aangeslagen waarvan het zeker ni t weusohelijk is dat deze hier gebiuikelgk wordt Wat het voorstel Prince aangaat het uitbrengen van zgn stem is voor apr zeer moeilgk ware het terstond in de vorige vergadering behandeld spr zon er tegen gestemd hebben Hg heeft het toen ook niet ondersteund Doch het was toen aangegehonden Spr thans geroepen de zaak op zichzelf te beoordeelen en overtuigd hier te staan ter bevordering der belangen van Gouda t burgerg vraagt zich af Is de demping nuttig Ia de groote uitgave daarvoor gerechtvaardigd P Spr moet bg zgn vroegere opinie blijveu en kan niet inzien dat de demping der Blaauwstraat goed is Spr zal niet treden lu de vraag waarom de gezondheids commissie niet eerder van haar gevoelen heeft doen blgken llioewel hij ter loops de veronderstelling moet uifign dat de heer MuUer door xyn gezond heids toeatand wellicht verhinderd waa Oe avond vergaderingen der Gezondheidscommissie bg te wonen dat toch is alleen voor hem van belang die de zaak later uit een historisch oogpunt beschouwt maar spr wil veel gewicht zicb toegekend aan de ingekomen adressen der ingezetenen De heer Kranenburg meende zegt spr dat allen die niet geteekend hadden moeten worden beschouwd vóór de demping te zijn maar de heer Kranenburg rekende dan ook alle kinderen zelf de jongsteu mede en het was nu eenmaal niet gebruikelgk zegt spr om kinderen en vrouwen zich ta doen mengen in de publieke zaak Spr wijst er op dat de onderteekenaars der adresaen allen of kiezers zgn of althans hun deel betalen in de belasting Spr gelooft dat het den heer Kranenburg zeer moeielgk zou vallen op een adres ten gunste van de demping evenveel namen te krqgen ala nu tegen de demping hadden geteekend De demping der Blauwsiraat beschouwt spr als een eerste stap op een zeer kostbaren w pg daar men later wel genoodzaakt zal zgn die demping verder uit te strekken en wat de groote verwachtingen betreft die men heeft van een nieuw plein voor winkelstand enz apr vreest dat men zich disarin evenzeer teleurgesteld zal zien als te Amsterdam met de Spuistraat Spr die er op wgst boe men vooral de waardigheid van den Baad had op den voorgrond gesteld bg deze zaak hoopt gedurende den tgd dat hg in den Baad zitting heeft steeds die waardigheid in het oog te houden door steeds eerlgk zgn stem uit te brengen en zich niet te schamen na soms eerst gedwaald te hebben dat later ronduit te bekennen Spr verkeert thans in dit geval tei opzichte der demping van de Nieuwe Haven Hg nioet de bezwaren tegen die demping vroegerin gebracht thans erkennen terwgl het geVaar voor de kinderen op de nieuwe school niet zoo groot is ook bg de scholen der hh Hnber en Posthumus is water gelegen en nimmer werd daar van ongelukken gehoord Spr hoopt dat de voorzitter het roorstel Frinde zal splitsen en spr zal dan Tooratellen omtrent de demping der Nieuwe Haven thans niets te beslissen maar die zaak een jaar aan te houden De heer Prince vraagt het woord en stelt kortolgk in het licht hoe het belang der gemeente het eenige is waarop door den raad gelet moet worden Dit belang houdt spr steeds voor oogen en het eenige richlsnoer zgner handelingen is zgn plicht en de eed door hem voor God gezworen I De Voorzitter ontwikkelt daarop de gronden waarop I hg zgo stem aan het roontel Prino ud geren Spr heeft inderigd gestemd tegen het roorstel tot demping der Blauwstraat en toen nu de heer Prince zgn roorstel deed heoft spr zich afgevrawd it het goed terug te komen op bet vroegere beslailP Spr meentallereerst haeook Waardeereode het belangelooze aanbod van den beer Prince d t die aanbieding op zgn stem van geen iuvloed mag ign was het raadsbesluit vroeger genomen goed dan mocht daarop niet worden teruggekomen Spr heeft de zaak opnieuw aan een nauwkeurig onderroek onderworpen hij heeft opnieuw nagegaan eit overwogen al wat dsaroraria gesproken en het is hem gebleken at geen van de bezwaren door apr daartegen vroeger aangevoerd ign weggenomen door hetgeen daartegen is gezegd Spr is tegen de demping uit een finantieel oogpunt uit een hygiënisch oogpunt en ook met bet oog op de rermindaring der waarde ran da panden op de Naaientraat De finanoieele bezwaren acht spr niet bet meeat maar zij moeten niet worden roorbggezien en de kosten zullen zich niet bepalen tot de som voor de demping bestemd want is de Blauwstraat gedempt dan zal er z i zeer apoedig worden aangedrongen om daar een sierlgk plein te maken om daar trottoirs aau te leggen enz Spr betoogt daarop dat de kosten van de demping niet in verhouding staan tot het nut en dat dn bezwaren van nauwe passage vrees voor ongelukken eni waarom de demping wordt aanbevolen a de demping niet zullen zgn weggenomen terwgl de bruggen die nu vrees voor gevaar opleveren met betrekkalqk weinig kosten kunnen worden verlaagd en verbeterd De Voorzitter splitst daarop het voorstel Prinoe en brengt allereerst in rondvraag diens voorstel om terug te komen op het besluit tot demping der Blauwstraat VooB stemmen de heeren Kist Prinoe Uoogenboom Post Drost Van Straaten Fortugn Droogleerer Noothoven van Goor en de Voorzitter Tfoen stemmen de heeren Kranenburg Oadgk van Iterson de Botte Straver en Samsotn Het IS dus lANOENOHtM met 8 tegen 6 stemmen Aan de orde is nu het voorstel van den heer Noothoven van Goor amendement op het tweede gedeelte van bet voorstel Prinoe om de zaak der demping van de Nieuwe Haven gedurende 1 jaar aan te houden Nadat verscheidene leden de wenschelgkheid hebben betoogd thans reeds 1 beslissen of de Nlïuwe Haven zou worden gedempt trekt de heer van Goor zgn voorstel in Het voorstel van den hker Prince om terog te komen op het voorstel tot demping van de Nieuwe Haven wordt in rondvraag gebracht VooB stemmen de heeren Kist Prince van Iterson Hoogenboom Post Drost van Straaten Fortugn Droogleever Noothoven van Goor en de Voorzitter Teoen stemmen de heeren Kranenburg Ondyk d Botte Straver en Samsom Het is dut aanqenohen met 9 tegen 5 stemmen Het vroegere voorstel va i B en Vv tot wgtiging der begrooting is nu vervallen Daarop neemt de Baad Wet algemeene stemmen aan het voorstel van B en W betreffende bet toekennen van toelagen aan de kweekelingen op de openbare lagere Scholen De Voorzitter stelt voor het ook heden aan de orde zgnde punt der Conoeaiie aanvraag van den heer A Kaptgn voor een ttoomtramweg tnisofaeD Oouda en Schoonhoven uit te stellen tot de volgende rergadering met het oog op het rergerorderde üur De heer Kranenburg zegt het wenachelgk te achten dat althaoi de stemming orer het roorttelran Iterson waarover in de vorige zitting de stemmen staakten betreffende de richting van den tram heden plaata hebbe daar het van belang ia roor den heer Kaptgn te weten welke beslissing daaromtrent genomen wordt De Voorzitter meent dat orer die richting juist n g enkele raadsleden zullen willen spreken zoodat het niet alleen eene stemming geldt Hij brengt in rondvraag zgn roorstel om de behandeling der zaak uit te stellen tot de volgende vergadering Dit wordt aangenomen met algemeene stemmen op één na die van den heer Kranenburg Daarop worden benoemd tot Onderwijzer aan de Tusschenschool de heer J Verhoef te Waddinxveen Onderwgzer aan de 2e kostelooze school de heer J Visser te Schoonhoven Hoofdonderwgzeres aan de 2e Openbare Bewaarschool mej E P Schotel te Botterdam Brugwachter m de Nieuwe Haven bg de Lange Dwarsstraat K Beerman Nadat nog de heer Fortugn Droogleever een woord van dank gesproken had tot den heer Prince voor de roiale aanbieding door hem gedaan en daarbg den weuseh heeft gevoegd dat het den heer Prince gegeven mocht zijn nog lang de nieuwe brug g bruikt te zien wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten P OSTElE XCrEI35T LIJST TAN BBUSVEN geadres Mrd aan oBbeten den gedurende de Ie helft der maand April 1882 uit Gouda verzonden en door tuaschenkomst van het Fottkantoor ten te bekouMsai Mevr Hoelc en J Sggaivtein Amsterdam 6 Vonk sGravenhage ü Houdgk Oudwijk J van Biet eH M Aalst Botterdam Mev de Jong Prins Sliedrecht Van de Unlpkantoren MOëBCAFËLLë W Beuiop Amsterdam STOLWIJK J vsn der Graaf Botterdam WADDINXVEBN J C van Btenk Zulphen Gouda 12 Mei 1882 De Directeur van het Postkantoor te Oouda SIMONS BurKerlilke Stand GEBOREN 10 Mti Blrend Gerrit naden G vtl MuDCD CD I M vlo HoC 1 Oeertmida PetroDflIla oodert J Fanselic CD P J H Belonje Pttras Jobaaoefl oaden 8 Boot ea C vin deo tlitteoboer Mattbija ouden É vsn der Liadea es A van Scbaik OVERLEDEN Il Mei A ScbouUn 57 j J da Kosigg S3 j t P O laa der Saadao 8 m 12 £ F van der Dnaij O w G Koetiier 12 ra ONDERTROUWD 12 Mei M de ioog 25 j aa C Zaai 28 j H Agtra 21 j ea C P de Broun 19 J Bnrgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van E tot 12 Mei 1882 Moordrecht GEBOREN I Elitabatk Adrians Willenijnljt oodara C van der Kuy an 1 W Neef Jokannei ondera C Kora en W Scbrader GEHUWD P i Boon 29 j en E de Knegt 24 j Stolwljk GEBOREN I Fggje ondera A kantagn en H Stoppelan OVERLEDEN k Dekker 7 w Beeawijk OVERLEDEN A Borat 1 j OEBUWU J Booceaboom en i Milder A Kroüt ea M C Kram Waddinzreen GEBOftJïN Willialiaina Jobanna oodera P van Tilborg en A Maeoberat OVERLEDEN D van Middelkoon 7 w H Voorkamp 58 j ONOKRTBOUWD C da Hoog eo N Moilwiik GEHUWD i r Hegker a C Tiele Advertentiën HeereB Kleedingmagazijn Ontvangen DEMISAISON en ZOMERSTOFFEN Lustre Vestons f2 50 Lustre Jacquets f7 50 J HOOGENBOOM FhotograpUsch Atelier van a Ülarkt wijk A No 156 Gouda UAGELUES GEOPEira FABRIEK TAN MetaalTTij MINEEAALWATEE n GAZEÜZB DRANKEN Systeem BEINS öedeponeerd De Flesschen zgn van geheel nieawe methode Agent voor GOÜDA en Omstreken F TAN UTRECHT Tevens te verkregen Echt Engelsch EXTRA STOUT Bass Co de 6 Flesschen franco thai i 15 Ct EXTRA STOUT va VOL MiNHOVEN 12 Ct Ook DUITSOHB en HOLLANDSCHE BIEBEN tegen wncnrreerende Prflzen Bierhal MüLTAPATlOR Westhaven CAPE STEEEElIBÏÏEtï Theetm Logement en Stalling OÜDEWATER Ondergeteekende neemt bg deze de vrgheid het geachte publiek attent te maken op zgnen TUIN met ruim Landel gk Uitzicht oppervlakte 2000 Meter voorzien Tan Emderrermakel kheden Roeibootje enz het Café en Tuin is gedurende de zomer af te HUREN tot het geven van Partgen Des zomers Aardbeziën te verkrggen enz Mg minzaam in UEd gunst aanbevelende belooft een prompte en nette bediening S STERKENBÜRG SPECLAXITËÏT in Thee Koffie en Chocolaad GOUWE C N 5 Ontvangen geurige Theeën waaronder tritmnnten SOÜCHON a ƒ 1 25 het halve KUo zgnde geurig en waterhondend BLOEMTHEE 25 en 60 ct het pakje origineele verpakking Gebrs KAMPHUIZEN A c I bëïckT Tandarts nieuwe wet voonnalig adsistent van wglen den Heer A J W KOENAART dag ks te conatiUeeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam Talryke getnigwiiriflen van rate GeneetkaDdiges Op veraoheideoe TeotoonatelliBgeii intt Medailles bekroond Het door 30 jaar gerenommeerd Anaü eri i Mondwater vao Dr J G POPP KK Bof Tandmeeêter te Ureenen Ba ikaal geoeetmiddel voor elke Tandp n alaook oor iedere liekte der Mondliolle en van liet Tandrleeach Beproefdt Ifondapoeliag b j aaohoadende Keeltiekte 1 groote flesch a 1 75 1 llewb a f 1 20 1 kleine fle ob ii ƒ 0 60 Planturdif Tandpoeder maakt na kon I gebruik de Tanden blinkend wit ïonder te te besehadigen Prijs per doo ƒ 0 80 Anatheiin Taniu ep in glazen doouo an 1 20 beproefd Tandzuirerioganiiddel De eobte aromatische T A tTIDZEEÏ van Da J G POPP J Sü maakt de tanden luirer wit tonder het émail aan te doen bewaart ie oor liekelyke j £ aandoeningen ea houdt den mond frisoh o Het stuk kost 40 c s en is toereikende I Tandplombeering praktisch en zekerst j I middel voor lelfplombeering van holle kiezen I Pr s per étui ƒ 2 80 I Hmidenzeep aangenaam en best middel I toor Vlekken Uiislag Zomersproeten en I Puieten Hoofd en Baardsohilrer en Korsten Huidkrankheded en alle onreinheden der 1 bovenhnid I Prye per stuk 3S Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK Hof Tandmeester POPP s Geneeimiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van myn Fabrieksmerk zyn vooralen Depots zgn gevestigd te Gouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 128 te Botterdam by F E van Santen Kolff apoth en A Schippereyn Co blauwe porceleinwinkel te sHage by J L F Saabllié apoth i te Delft bg A J van Ryn te Schiedam bg C Malta Qü te Leiden by E Noordykj te Amsterdam bg F van Windheira Co en h II Ulolh Co apotheek te Schoonhoven bg S Wolff en Zoon te Alphen by L Varossieau en Zoon te Utrecht by G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten I l ESCÉiAGD S è 6 TmMERLIEDElT bij J W DK JONG Oouda Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Maria GOUDA MAGAZUN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTBN WIEGEN enz Machinale Stoomziiivering Door deze mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onver hillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroorzaakt Ominlius OiideriLemiiig m l H PERK EN K DE VRlEUz te MOORDRECHT tusschen Moordrecht en Gouda VICE VERSA aanvangende 15 Mei 1882 VERTREK VAM MOORDRECHT Afrit aan het Koffiehuis van J dk WILDE Dagilijks des voormiddags ten 7 ure 30 min 10 namiddags 3 30 6 30 Det Donderdag noormiddagè 6 30 en 9 nre en niet te 7 30 en 10 ure VERTREK VAN GOÜDA Afrit aan het Koffiehuis Harmonie van H VAN SANTEN Dagelijks des voormiddags ten 8 ure 45 min namiddags 12 30 5 IC 9 De $ Donderdags te 8 en 1 uur en niet U 8 45 en 12 30 Dei Zondageavondt ten 10 30 en niet te 9 ure Tarief 25 Cents per Persoon De Ondernemers MOORDRECHT J H PERK Mei 1882 K de VRIES Kz Qeen Tandpijn meer f lEDURE GABAJfTIE verleenen wjj aan hem die bg gebruik van Goldkann s Keixer Tandwater ooit weer Tandpflu krijgt Hg die zgn mond dagelijks met Ooldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zijne tanden schoon wit en gezond tot in zijn hoogsten onderdom S GOLDMANN en Co Dresden Marioeatraat 2o Te Gouda bij A WOLFF Universeel Zmveringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNI VERSEELZOIVERINGSZOÜT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in pakjes a 15 cent pakjes a 27 2 cent enheele pakjes a 50 cent te Gouda bjj J H BOERS Apoth Benthuizen bij Wed C den Bouwmeester Woerden by J F Sweerman Bodegraven by P Versloot Alphen a d Rijn bjj L Varossieau Zoon Boskoop by J van Bergen r V