Goudsche Courant, zondag 14 mei 1882

IVeeosdag 17 Mei N 2766 GOUDSGHEi COURANT Nieuws en Advertentieblad vioor Gouda en Omstreken Stoomtram GOUDA KODEGRAVËIV Zomer Dienstregeling Aanvangende 18 Mei 1883 STATIONS TREINNUMMEE 1 2 3 4 5 6 7 8 Rbgnspoor van Leiden 7 08 10 13 2 38 7 28 Bodegraven V Spokersbrug Oud Reenwaksohebrng Reeuwgkschebrug Gouda A 6 6 13 6 19 6 23 6 40 7 10 7 23 7 29 7 33 7 50 8 20 8 83 8 39 8 43 9 10 18 10 21 10 37 10 41 10 58 1 1 13 1 19 1 23 1 40 2 43 2 56 3 02 3 06 3 23 5 5 13 5 19 5 23 5 40 7 35 7 48 7 54 7 58 8 15 Rhgnspoor vertrek naar den Haag Rotterdam 7 56 7 53 9 08 9 11 11 14 11 11 2 25 2 28 4 05 4 02 6 5 57 9 26 929 STATIONS TRBINNÜMMER 9 10 11 12 13 14 15 16 Rhgnspoor aankomst van den Haag Idem Rotterdam 7 13 7 10 8 32 8 34 11 18 11 15 3 31 3 34 4 52 4 47 9 17 9 14 Gouda V Reeuwjjkschebrog Oud Reeuwjjkscbebrug Spokersbrug Bodegraven A 7 15 7 32 7 36 7 42 7 55 9 10 9 27 9 31 9 37 9 50 11 46 12 03 12 07 12 13 12 26 12 50 1 07 1 11 1 17 1 30 2 2 17 2 21 2 27 2 40 3 42 3 59 4 03 4 09 4 22 6 50 7 07 7 11 7 17 7 30 9 40 9 57 10 01 10 07 10 20 Vertrek naar Leiden Rhflnspoor 8 f 12 86 4 32 10 42 I 1 B De treinen 1 en 12 loopen alleen des Donderdag 8 De Directie behoudt zich voor meer treinen te laten loopen Personen Tarief Ie KLASSE 0 20 0 30 0 40 2e KLASSE 0 15 0 20 0 30 2e KLASSE 0 07 0 15 0 10 Gouda Reeuwijksche brug Spokersbrug Bodegraven Ie KLASSE Reeuwjjksche brng Spokersbrug 0 10 Bodegraven O 22V3 Spokersbrug Bodegraven 0 15 Abonnementskaarten bij minstens 25 stuks teg eliik genomen en Tarieven van Vervoer van Koopmans en Bestelgoederen zijn verkrijg baar aan het Bureau van de Directie te Gouda ZuidüoUandsclie Bierbrouwerij Den haag BEIJERSCH BIER per Liter 16 Ct 20 halveflesschen ƒ 1 70 LAGER BIER per Liter 12 Ct 20 halveflesschen ƒ 1 30 De flesschen met Patent Sluiting zijn hermetisch gesloten en voorzien van een gedeponeerd fabrieksmerk Koffijhuishouders g enieten rabat Agent voor GOUDA en OMSTREKEN H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 Op een Dorp nabij Gouda wordt ten spoedigste eene DIENSTBODE GEVRAAGD Adres onder No 708 aan het Bureau dezer Courant W J van Leeuwen EOFEB mmm lALF VAN HET ROODE KRUIS MET TEER TOT BASIS stellige senezlng in weinige dagen van alle soorten Tin wonden Brandwonden kwaadsappige zwoeren spleleu ran den tepel buid en kankerachtlge aandoemngo u lien wacbte zlcb voor namaak DCPOT IK UJM OOUn APOTEUUN Te s Ha ge Snabilié Apoth Beveelt zich beleefd aan tot het REPAREERBN en STELLEN van Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen x=oiv £ 3sr BE eOÜDSCSE OLASEN Spieringstraat F 41 J de JONG Az INSTRIIMENTEELE ZUIVERAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement ook tot de totale vernietiging van Bakkerstorren epz Kuiperstraat K 227 Met 3 jaar Garantie Snelpersdruk van A Beinkman te Gonda of de beschrflving der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Oartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents 1882 I Uithoofde van den Hemelvaartsdag wordt de volgende Courant één dag vroeger uitgegeven Advertentiën worden ten spoedigsteingewaobt BINNENLAND GOUDA 16 Mei 18S2 Zondag mocht de heer J Kemp de gewhte t tion chef der Ned Hijnapoorwegmantschappij te VHage ïqn lilveren httwelykafeeBl lieren Uoewel dit feest uit den aard der taak een haiulijk karakter droeg verdient het niettemin openbaarheid dat den johilaris bq deie gelegenheid ran rerichillende Jijden waaronder leer hooggeplaatete personen en autoriteiten ook buitenslands talryke bewijzen ran sympatbi gn toegestroomd Tal ran stadgenoolen brachten bezoeken ran geluVwensching aan den jubilaris die ereneens by dese gelegenheid mocht onderrinden hoe hoog ign persuon ook by 3e directie der Ned Kijuapoorwegqiaatschappij is anngetchrereo t Zooals WIJ reeds rroeger rermeld hebben is er in Januari opgericht een Vereeniging ran officieren en oudofficieren benerens officiers echtgeuooten en we duwen tot verwerring ran gemeenschappelijk kapitAal Sedert is gebleken dat dete Ver genoeg leieusratbaarheid bezit zoodat in een onlangs gehonden algemeene rergaderiug bestoten is het maximum leden op 200 te stellen tervijl borendlen rechtspersoonlijkheid znl worden aangevraagd In het nieuwe bestuur squ gekozen de hh E D H MaoLeod R P Verapijck G ClookenerBrous in P G ï n Ku en C J Vullant Mwiilin hel toezicht als commissarissen zullen optreden de hh i H H Dommers en J H P Bitter Het aantal leden bedraagt thans ongercer 120 De 4rnh Cl wyst er op dal zelden do afkeuring ran een noodeloos uitgetarie krisis in Nederland zoo algemeen en ernstig geweest is als thsns niet zoozeer omdat er weder een kabinet is omrergeworpen dan dan wel omdat het omrer is geworpen op een wijze i66 onverdedigbaar en op een tijdstip zóó ongeschikt als nog nooit in onze tallooze krisissen zijn roorgekonien Terens steekt zij den draak met het Bbl dat het eenige onder de liberale blodf u is t welk in dit ongeluk een geluk aantreft en zijn nieuw ministerie reeds roor de helft klaar heeft Het Hhl zilt nl geen andere kens dan tusschen een ministerie terieTuk en een nienw allegaar minislerie Die aanpryzing ran den heer Tak als kabinetsformcerder komt de Arnh Cl erg onhandig roor Alsof de houding door den ex minister ran waterstaat enz ait het kabinet Kappeyne met zijne twee ex kollega s bg het debat en rotum ran 8 Mei aangenomen reeds niet in het oog loopend genoeg ware en uiel genoeg Je algemeene aandacht getrokken heeft gaat het oede HU in zijn vriendsohappelyken ijrer hem nog eens opzettelijk met den vinger oanwijzen dliar slaat Tnk laat Tak met nog drie zooals hij zich roegen bij de onschuldige ministers Pijuooker Hord jk Modderman die wel heeft mede ouderteekend maar er toch eigenlijk buiten staal Kip en Hsuther en alles is gered Nederland word gelukkig gemaakt door zgn l nk ministerie en Arasterdam door zijn GelilersoheVallei Kauaal Hoe naïef luidt hel van hel HU Ie vernemen dat de heer Klerck onmo gelijk is geworden Natuurlyk zegt de Arnh Ct Is hy iilet oiimogelyk wordt verklaard zou Tak raet geene mogelykheid op Kleroks plaats kunnen gaan zitten Het blad ziet geen reden waarom de miuisler van waterstoat niet mede zitting kon nemen wanneer de ministers ran binneulandsohe znken justil oorlog en marine de reconstruktie van het kabinet wilden op zich nemen Als het doodend otttm der Kamer niet het ministerie in zijn geheel heeft getroffen heeft het uitsluitend de ministers van huitenlandsche znken en financiën getroffen Maar oor hel HU geldt eene andere logica Waterstaat nnndel en nijverheid is Taks weltelyk erfdeel dat met verkort mog worden en nu is het voor Tnk At formeerder ran zön ministerie reel gemakkelijker de rier onschuldige ntinislers orer te nemen en er slechts drie nieuwe on te werren dan tebeginnen aan de tobberij oi4 er zeren gelijksoortigebij elkander te rerzameleu Doch deze redeneering die zeer natuurlijk is in de idée fint ran het HU is rolstrekt niet berredjgend ronr hen die niet gelooren dal alle politieke wgeheid en al het geluk ran Nederland retrat is in ren kabinet Tak met een kanaal door de Geldersche tiallei ten dienste ran Amsterdam Het was gpisteren een gedenkwaardige feestdag roor de protectionistische rechtengjde in de Kamer en de fractie der liberale leden die het handelstraolaat met Frankrijk hebben rerworpen Het algemeen tarief ran Frankrijk trad ten aanzien ran de door Nederland in Frankrijk aangeroerde handelswaren in werking Nu de meeste andere staten ran Europa Inctalen hebben gesleten a Engeland tijdelijk op den roet der meest begonstigde natie behandeld wordt zullen de NederiandiBhe importeurs lo Frankrgk in de moeil kate omstandigheden ran alle importeurs rerkeeren want hun wordt niet alleen de concurrentie met de Fransoiie nyverheid maar ook die met de rreemde industKeelen die in Frankrgk inroeren ten aanzien van dkn inroer hoogst moeilyk zoo niet onmogelijk genuiakt In de week geëindigd den 1 dezer maand overleden san de pokziekte e Weeuen 28 personen Budapest 8 Praag 2 KraJhw 4 Genere 1 Rotterdam Parijs 28 Londen 8 Cfarisliania 1 Petersburg 9 Warschau 47 Bfis rest 2 Hadnd 65 Saragosss 2 New York 12 PUl phia 10 Chicago 22 Balliinore i St Lonis If Cuicinnoii 33 New Orleans 15 BonjbaY 3 HaiiMs 12 In Duitsobland lierftg le Essen 4 Beuthen o S Bamberg Berlijn Leipzig SCisbarg ën DSttnstadt ieder 1 Te Londen kwamen weder meer ziektegerallen roor en waren nog 370 zieken in de hospitalen in behandeling Door de Algemeene Groninger Werklieden rereeniging IS aan den Konipg een zeer warm gesteld adres gezonden houdende de bede dat ook 7 M het mogelijke moge doen dal aan het menschentecrende moorden enz in Rusland een einde worde gemaakt en dal aan de Nederlandsche christenen de schande worde bespaard dat ook zy niet het hunne hebben bygedragen tot sluiting ran tooneelen die een gruwel zyii roor elk weldenkend mentch Er dient meer gedaan te worden dan door geld den nood te lenigen Aan de Ministers en de Kamers is afschrift ran het adres gezonden Het gerechtshof te Amsterdam heeft hei ronnis der arrondissemenls rechlbank aldaar bekrachtigd waarbij regenten ran het Erang ilische Lutersché Diaconie wees en oude mannen en vrouwenhuis aldaar reroordeeld zijn om binnen 41 uren na de beleekeuing van het vonnis aan Nicolnas Hubeek twee in het gesticht geplaatste weesmeisjes uil te leveren waarover deze na die plaatsing ten verzoeke ran den stiefvader door den rechter in het derde kanton tot voogij is benoemd Het Hof overwoog o a dat de voogd die het recht had zyn pupillen in een geslicht te plaatsen ze ook weder len allen tijde daaruit kon verwydcren In iedere voogdy kon wel is waar slechts één voogd zyn maar de voogdy van regenten is zoo exeptioneel dat zjj zeer goed tegelyk met de eigeolyke voogdij kan bestaan Regenten toch zyn ook vrij van het stellen van zekerheid en hunne voogdy duurt niet tol de meerderjarigheid maar zoo lang als de kinderen in het gesticht verblijven Bovendien zijn hier vrouwen regentessen niet van de voogdy uitgesloten Plaatst nu de voogd zijn pupillen in een gesticht dai is zijn eigen voogdy tydelyk buiten werking maar dezen toestand kan hij ten allen tijde weder doen eindigen Vermoedelijk zal over deze belangrijke rechtsvraag nog de beslissing van den HoOgen Raad warden ingeroepen Het Maandblad der Vereeniging tegen de kwakzalverij deelt het volgende mede I o m Een onzer ijverigste medewerkers werd in September van hel vorige jaar by den reohIer commissaris zijner woonplaats ontboden en hem werd alda r voorlezing gedaan van een brief die ontvangen waa door den Minister van waterstaat handel en nijverheid In dien brief werd aan den Minister gezegd dat de kwakzalrery en de verkoop van geheime geneesmiddelen zich hoe langer hoe meer uitbreiden dat er wel een maandblad legen bestond maar dat dit niet veel beduidde dat de schrijver van den brief den Minister van waterstaat en ook dien van binnenlandsche zaken wel zou noodzaken die kwakzalverij tegen te gaan want dat zoo zij niet binnen zekeren tijd de geneeskundige wetten in dit opzicht veranderden zij beiden door hem den schrijver van den brief om het leven zouden worden gebracht Daarop volgde de betuiging dat de briefschiijvn apotheker was en de mi delen voor zijn doel zooals strychnine morphine arsenicum blauwzuur enz wel zon weten te vinden De brief was met een verdraaide hand geschreven en niet onderteekend Onze medewerker wist in het geheel niet waarom hem dien brief werd voorgelezen totdat hy opmerkzaam gemaakt wefd op de onbeschreven achterzijde ran het papier Daar stond tot zijn groote rerbazing zijn naam met blauwe inkt gestempeld De toeleg was duidelijk de laaghartige schrijrer vsn deu brief wilde de verdenking Inden op het hoofd van deu ene wiens naam schijnbaar bij tdeval op de achterzijde gestempeld stond Die toeleg is volkomen mislukt maar de justitie is er niet in mogen slagen den dader van deze verachtelijke en strafwaardige handelwijze te ontdekken Na lang gezwegen te hebben maken wy melding ran het feit ter waarschuwing omdat er mogelyk meer op deze of andere wijze misbruik van den naam van een onzer medewerken zoo knnnen gemaakt worden De onlangs besproken tweede proef met de stoven gevuld met azijnzure soda is thans afgeloopen en heett insgelijks volkomen aan de verwachting beantwoord Met toestemming van de HoU IJzeren Spoorwegmaatschappij plaatste de fabrikant Scholie gedurende acht dagen van 5 tot 15 April drie stoven in wagens tusschen Amsterdam en den Helder De stoven werden aan het centralstation gedurende 50 a 60 minuten verwarmd in water van 100 gr Celsius Nadat zij geregeld s morgens om 6 nar verwarmd waren werden ze met den eersten of tweeden trein naar den Helder verzonden en garen dan 70 a 73 gr aan Bij terugkomst s avonds met den laatsten trein te Amsterdam goven ze geregeld alle van 43 tot 50 graden aan d i das na een gebruik van 14 a 15 uren Het fabrikaat der sloven zelfs beeft tot dien goeden uilslag medegewerkt want lekken het gewone euvel der gebruikelqke koperen stoven kwara niet voor By een proef om ook des nachts aan de eindstations de sloven te bewaren bleek dal op den 12 April s namiddags om 4 uur de sloven naar den Helder vertrokken die nadai ze den geheelen nacht in de wagens aan Den Helder zijn blijven slaan s morgens om half elf bij aankomst te Amsterdam dus na 18 a uur nog 44 graden aangaven De heer Soholle heeft thans in Frankrijk octrooi voor zyne uitvinding gekregen en van verschillende traramaalschappijeii aanzoek ontvangen ook in hare wagens eene proef Ie nemen Door de toepassing van het stelsel wordt een groot bezwaar aan het reizen in herhaaldelijk geopende voertuigen als tmmwagens koude voeten namelijk tengevolge van trekking en tocht weggenomei Een niet onbelangrijke quaestie is tusschen den Burgemeester en den Gemeenteraad van Numansdorp ontslaan De Burgemeester heeft nl een verzoek van vyf Raadsleden tot het beleggen van een raadvergadering geweigerd Hel beleggen van de vergadering stond in terband met het terugkomen op een door den Raad genomen besluit tot oprichting van een nieuwe openbare school aan het gehucht A