Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1882

de 3 iddetalai De aobool wordt door den BaadgeiMbaeht maar de meerderheid komt op tegen degroote koelen tengevolge ran al de weelde en overdrijviug waarren het bestek de daidelgkste blgken geeft De Burgemeester is echter met de besteding doorgegaan en heeft aelfs den aannemer tot grootenspoed aaijgezet De Raad heeft no met 8 tegen 3 slenimen onder welke 8 stemmen ook die der i wethouders squ da gewqiigde begrooting afgestemd en een aanklacht tegen den Burgemeester bgde Begeering ingediend wegens schending ran arti 40 en 92 der Gemeentewet Sid De hh Bibbink an Bork en Co te Amsterdam deeleu ons het Tolgende mede Wg hebben de eer U mede te deelen dat door ons in Terschillende gemeenten van ons land o a te Utrecht Haarlem enz aanvraag ia gedaan om concessie voor den aanleg van een Telefoonnet op de wgze als dit in Amsterdam is ingericht Ons plan is eene groote Maatschappij op te richten ter exploiteering dezer concessies bg eventueele gunning De vrg booge abonnementsprgzen der Ned BellTele foonmaatschappg deden ons tot deze concurentie besluiten Wg durven dit te eer ondernemen daar wg niet gebonden door overeenkomsten met buitenlandsche roaatschappgen die hun brevet gebruiken om hunne toestellen op rrgs te houden integendeel zelf deze loestellen zooals die door de Ned BellTele fooums worden gebruikt vervaardigen Bg onze aanvragen om concessie konden wg dan ook reeds een aanzienlgk l igeren abonnementsprijs stellen dan de Ned Bell Telefoonms welke som wg echter voornemens zgn nog aanmerkelijk te verlagen zoodra wg CDS plan door gunning der concessie in meerdere gemeenten op grooter schaal kanoen uitvoeren Tevens hebben wg het genoegen U te berichten dat door ons een toestel is uitgevonden waardoor bg een niet te uitgebreid uet een centraalbureau overbodii ia en dus iedere post zich zelf willekeurig met een anderen post in verbinding kan stellen zouder dat het gesprokene door de andere stations kan gehoord worden Desgewensoht kan ieder station zich echter ook gelijktgdig door al de anderen doen verstaan Eene inrichting dus die vooral in kleine gemeenten hotels fabrieken enz van groot nut kau zijn Gaarne zijn wg bereid aan belang stellenden daaromtrent nadere inlichtingen te geven Buitenlaiidsch Uverzicht De benoeming van den heer Trevelyan tot opvolger van den vermoorden lord Frederick Cavendish als eerste secretaris van Ierland vindt in Groot Britannië algemeen goedkeuring De Fransohe Kamer der Afgevaardigden heeft Zaterdag beslaten het voorstel van den heer Paul Bert betreffende opheffing der Katholieke faculteiten en het wetsoutweip waarbij de inboorlingen van Algerië met bgzondere straffen bedreigd worden in overweging te nemen De begrootiugsoommissie heeft zich verklaard voor de afschaffing der theologische faculteiten te Lyon Bordeaux Bouaan en Aix alleen die te Pargs zou behouden bigven De Senaat nam de handelsverdragen met Portugal en Oüslenrgk aan zoodat thans al de handelsverdragen ign vernieuwd behalve die met Nederland en Engeland Uet algemeen tarief wordt echter alleen op Nederland van toepassing verklaard daar Engeland toorloopig nog wordt aangemerkt als meestbegunitigde natie De Duitsohe Bgksdag heeft bij hoofdelijke stemming met 162 tegen 121 stemmen besloten het wetsontwerp op het tabaksmonopolie naar eene commiSB e van 28 leden te verzenden Uit Kopenhagen wordt ouder dagleekening van 10 dezer gemeld dat beide wetgevende Kamers de schikking hebben goedgekeurd welke door hare gemeenschappelijke commissie ten opzichte der Staatsbegrooting tot stand was gebracht De Begeering verklaarde dat zg geen hinderpaal in den weg wilde leggen en het budget in den vastgestelden vorm den Koning ter bekrachtiging zou aanbieden De Nome Wremja meldt dat door de Russische regeering zal overgegaan worden lot de afschaffing van hel hoofdgeld eene belasting die te allen tgde bg de Bossiicbe bevolking gehaat was en tot welker opheffing reeds onder de rrgeering van den vorigen Czaar besloten was Eene bgzondere commissie voor de herziening der belastingen had destijds verklaard dat zonder afschaffing van het hoofdgeld geene degelijke hervorming denkbaar is De thans aan den Bgksdag onderworpen wgziging kan als eene voltooiing van de vrijmaking der Igfeigeiien beschouwd worden Zg zou in den tgd van acht jaren tot stand gebracht worden te beginnen met 1 Jaunari 1883 De bewoners der sleden de boeren die geen grond in eigendom bezitten of in behoeftige omstandigheden verkeereii zou bet eerst van het hoofdgeld worden vrggesteld en daarop zullen de andere belastiogaohuldigen volgen Met 1891 zou de maatregel volkomen zgn beslag gekregen hebben Het afschaffen van deze bron van inkomst zou aan de schatkist 62 a 54 millioen roebels kosten en aan het ministerie van financiën houdt men zich thans bezig met het vinden van een equivalent Een telegram spreekt van plannen om Fransche en Engelsohe oorlagschepen naar Egypte te zenden waarbij de Porta ook zou medehelpen Eene soort demonstratie dus ter zee waarbij als punt van uitgang wordt genomen de volkomen overeenstemming der Engelsche en Fransohe regeeringen en de betrekkelijke onverschilligheid der overige mogendheden in deze zaak Dit punt van uitgang blijft vooralsnog slechts eene veronderstelling ING EZOWDEN Vaccinatie Het is bekend hoe ook hier Ier stede in zekere kringen gegverd wordt legen de vaccinatie Het is ook bekend hoe jammerlijke gevolgen velen daarvan moesten ondervinden dosr bun dierbare panden werden ontrukt door de pokziekte Het kau zgn goede zijde hebben van het volgende kennis te nemen waarom ik de Bedaotie der Ooudtcie Courimt verzoek daaraan een plaats te verleenen In ie Wekilem wordt door een lid der Bedactie een der bekwaamste predikanten van de ChristelgkGereformeerde kerk het volgende verklaard Beeds lang brandt wat op mgn geweten aangaande den auli vaccinatiebond Ik voor mg geloof dat wg daarmede gevaorlgk spel drijven Men is tegen den dicang der ouders goed zoo niemand kan sterker gvereu voor de vrgheid dan uw vriend A V maar tegen welken dwaugP Oeioetmsdwang wordt geantwoord Maar zoolang niemand durft opslaan om te bewgzen dat de vaccine door God verboden is heeft men in dezen o zulk een zwakken ondergrond Alleen zg die in deze overtuiging leven behoorden een antirvacciiiatiebond te vormen maar dan ook onvoorwaardelijk geweigerd tot in het uiterste toe om zich te laten vacoineeren Ik noem het niet consciëntieus te zeggen God wil de vaccine niet en zich of zgn kinderen toch te laten vaccineeren Zulk een houding dwingt geen eerbied af en zal nooit tot een overwinning komen om redenen aan geweteusvrghetd ontleend Ik voor mij liet mijn kinderen vaccineren ook als er geen verplichting van overheidswege ware uitgevaardigd Ik voor mij meen mg te bezondigen tegen de wenken dn Voanienigheid als ik dat niet deed Het Dagblad voegt daaraan deze regelen toe Dat is mannentaal die eerbied afdwingt omdat zg getuigt van een zelfstandigheid op een gebied waar zg te zeldzaam wordt bespeurd naar mate dat gebied zoo dagelgks wordt bezocht en bewandeld B De Deventer courant van 21 April II schrgft het navolgende hetgeen door het Maandblad der Vere niging tegen de kwakzalverg is overgenomen Dezer dagen liepen eenige in Uverei gekleede personen door de stad om er een boekje te verspreiden waarin geneesmiddelen worden aangeprezen die voor alle kwalen rerlichting schenken Verlichting in de portemoanaie zal men na het gebruik zeker ondervinden en daarom is het den verkooper die op de onuoozelheid van het groote publiek speculeert dan ook alleen te doen Daarop volgt de vermelding der ttroop en pültn van moeder Seigel die in het boekje werden aanbevalen welke hoofdzakelgk purgeermiddeleu bevatten De redactie der Deventer courant voegt daaraan toe Wg achten het niet op onzon weg te liggen om de aandacht op dergslgke middelen te vestigen maar nu moeder Seigels producten bier een depothouder hebben gevonden is het zeker niet overbodig onze Btadgenoolen tegen het gebruik er van Ie waarschuwen De bedoelde depdthouder te Deventer waarvan het debiet enkel door bedrog verkregen wordt is de drogist W Ie Visser Jr en deze vereeuigt met dat depóihouderschap de waardigheden van lid van den gemeenteraad van de commissie van toezicht op bet middelbaar onderwgs en tevens van het lager onderwgs Tot ons genoegen kunnen wij melden dat later deze depdthouder heeft bekend gemaakt dia middelen niet meer te verkoopen Ook hier in Gouda is eeu Apotheker en Drogist van deze middelen depothonder een ieder zg dus gewaarschuwd die zijne gezondheid tn zgn beurslief heeft S In de Raadszaal Vrgdag jl begaf ik mij naar de raadszaal en vond daar vele mede ingezetenen even als ik vol belang stelling naar hetgeen gesproken en niet minder naar hetgeen besloten zou worden over hel roor stel van den Wethouder Prince Het zij mg vergund hier den indruk weer te Ie geven die de raüdsvetgadering op rag maakte Ik kau niet ontkennen dat ik min of meer telenr gesteld beo t huis gekomen een van de weinige raadszittingen raar het Ooudsche publiek tegenwoordig was had m i meer het kenmerk moeten dragen van ernst en waardigheid van kalm overleg en rgp beraad De raadsleden stonden nu regelrecht tegenover hen die zij vertegenwoordigen van aangezicht tot aangezicht zaten zg tegenover het publiek wiens belang het geldt en zoo ooit dan ware nu zelfbeheersching en kalmte eeu eerste plicht geweest En het moet helaas I warden erkend van die zelfbeheerschende kalmte was weinig te bemerken Er waren wel enkele raadsleden die zeer kalm waren voorzeker enkele heeren gaven merkwaardige blijken van zelfbeheersching daar zg hoe ook inwendig sympathie gevoelende voor deze of gene der sprekers de kracht hadden zich stil te houden en niets te toonen van hetgeen er omging in hun gemoed Een der heeren had naar het mg en ook anderen der tri bunebevolking voorkomt wel iets meer van zich mogen doen hooren nl de heer G Prince Deze voorsteller van het zoo sensatie makende plan om de demping niet te doen doorgaan had billgkerwgze zijn voorstel el zelf mogen verdedigen Het is immers niet te veel gevergd van een raadslid van een wethouder nogal dat hg eenmaal zich op hel pad begeven hebbende waarop voorstellen gedaan worden die voorstellen ook verdedigt F In welke vergadering Ier wereld in welke parlementaire ziitiiig dan ook zou een Lid dat de bestrgding van zgn voorstel zoo leuk opneemt niet met verbaasde blikken worden beschouwd I Het is waar de heer van Bergen IJzendoorn wa zoo welwillend het voorstel op de hem eigene welsprekende wgze te verdedigen maar zeide uitdrukkelijk dat de geldelijke aanbieding van den heer Prince geen motief mocht zgn om terug Ie komen op het vroeger besluit Het geldelgk aanbo l is en dat is iets dat in bet volle licht moei worden gesteld door NlEHi KD verdedigd Meer dan ééa slem viel dat aanbod met scherpte en hevigheid aan en niemand verdedigde het tegen die aanvallen ook de heer Prince niet Htt komt mg voor dai het zijn plicht ware geweest op te staan en ware het ook slechts pro forma zijn voorstel met eenige woorden te verdedigen Want nu moesten jj burgers van Ouuda het bedroevende feit zien gebeuren dat onze gemeenteraad een besluit nam dat gebaseerd was op een motief dat hoe ook geattaqueerd niet verdedigd werd en dus deze conclusie mogen wg maken niet te verdedigen was Viel de houding van den heer Prince ons derhalve tegen die van den heer Samsom leverde ook weinig stof op tot tevredenheid Ik bedoel nu niet de corieuse zenuwachtige verwarde geheel en al onbegrijpelijke wgze van spreken van dat raadslid Wg welen nu eenmaal dat hg niet spreken kan en nemen hem dit volstrekt niet kwalgk immers niet zgne schuld is hel dat de kiezers hem naar de raadszaal zenden maar wat wg hem wel degelgk kwalgk nemen is dat hij met brutalen overmoed i echts en links be Bcbuldiging n doet en verwgteu rondslingert die allen redelijken grond missen Van waar haalt hg het recht om den heer Prince die een greep wenscht Ie doen uit zgn volle beurs ter wille van onze stad de vraag toe te schreeuwen Is dat uw eigen geld wel f Of zegt gg maar dat het t uwe is ten einde u de eer Ie kunnen toeëigenen die anderen toekomt Op een dergelgke aantgging past slechts ééa woord nl dit PoEI I I Had de Voorzitter den heer Samsom na deze insinuatie niet dadetgk het woord moeten ontnemen en lot de orde roepen Gelukkig voor de roorstandeis der demping dat dr van Iterson aan hunne zgde stond De wgze waarop deze het voorstel bestreed was over het geheel kalm beschaafd en eeu zoo deftig CoUegie als de gemeenteraad is ten volle waardig Alleen was de steun die hg schonk aan de motie Samsora ongemotiveerd Had hg getracht de redenen Ie ontvouwen die hem bewogen aan die motie zgn steun te verleenen hij zou zelf gezien hebben dat die redenen van weinig gewicht waren hg was dan ook zoo vrij zijn slem niet Ie motiveereu en de notie viel Gelukkig I Onder de bestrgders van het voorstel Prince nam naar het gevoele n van ons tribune bewoners de heer Slraver een eervolle plaats in Deze kwam met werkelgke argumenten aan Eenvoudig en duidelijk noemde hij de gronden op die hem bewogen tegen het vuoratel Prince te stemmen Had zgn buurman zgn voorbeeld maar gevolgd I De heer Noothoven van Goor had dit met de hh van Bergen IJzendoorn en Kranenburg gemeen dal hg helder duidelgk en in goed gekozen bewoor dingen zgn gevoelen deed k nnen tllaen is en bl jft Zgn veranderde denkwijze omtrent de demping van de nienwe Haven een vreemde zaak Dit geldt ook voor andere heeren Als men voortaan gewaagt van een meegaande Gemeenteraad dan kan men de Goudsohe als voorbeeld aanhalen in zake de demping der Nieowe Haven Oordeelt zelf o lezer In October i88l wordt voorgesteld de Nieuwe Haven gedeeltelijk Ie dempen Dit wordt in discussie gebracht en verreweg de meeste leden zgn er vooi b v de hh Prince Post Drost van Straaieii Fortuijn Droogleever Noolhovni van Goor en van Bergen IJzendoorn In Mei 1882 wnrdl zonder dst er iets is geschied dat een veranderde opinie rechtvaardigt voorgesteld de demping niel Ie doen plaats hebben en waornchtig I ook hiermede vereeuigt zich de groote meerderheid o a al de heeren zooeten genoemd zgn er tóór Wie weet wat de tgd uog baart en fóót wg wederom zes maanden verder zijn is men wellicht weder veranderd eii is de demping weer wel raadzaam Ten slotte een vraag waar waren de heeren Lugteu en Hemsing Vrijdag iiiiddiig Ziekte zou eigenlgk de eepige geldi e reden jgn geweest om weg te bigven Bij zulke gewichtige zittingen mag niemand gemist worden Laatstgenoemd raadslid woonde zegt men eeii verga dering bij in den Haag Had hij daar met beter gemist kuunen worden dan hier Hel was zeer jammer dat beide genoemde heeren niet op huu pust waren B n raadszelel was Vrijdag nog onvervuld Ter loops zij het gevraangd waarom blgft die vacature zoo lang open Is daar eeu reden voor Er ton alleszins een reden zgn om haar zoo spoedig mogelgk te doen vervallen iil deze dat het getal leden nu 16 is dus een even gelal wat aanleiding kan geven lol noodetooze herstemmingen De raad alhier moet 17 mm sterk zgn en het is niel raadzaam dat collegie langer incompleet te laten dan noodig is Een busoeb van Gouda Se £ ffectexil eurs xa Amsterdam 15 Mei 1882 Hoewel de moeste iioteeringeu iels hoogrr zgn bleef ook in de jongsiverloopen 14 dagen de handel stil £ r gaat bgna niets om aan de Amsterdanuche beurs iu weerwil dat de prolongatie rente thans tot 4 is gedaald BiNNENLANUscuE WAARDEN Staalffondten noleerden 667 807 1ü21 b tn lu2 i PrenUeleeningen Amslerd loten noteerden 105 i en lOe 4 Bolt lOO Gemeenteer 96 4 Paleisloten 116 Spcormegleeningen Aand Haail Zandv 127Vi Holl Sp 148 Staatssp 119 Centraal 43 Indische 142Vf Rgnsp l 0 i 120 107 Boxtel IS De gestemp obl Centraal noteerden 74 de uitg sch 41 De balans dezer maataohappg is vrg gunstig Tramwayleeningen Amst Bgiaigv 46 Gooisohe 148 N en Znid Holl 59 IndnitrieeU Kaarden In dezen tgd komen de verslagen der meeste ondernemingen onder het publiek en verneemt men het dividend Dat der Afr Hv is zeer tegengevallen daar sleohta 17 pCt wordt gedeeld lerwgl in het vorige jaar 28 verd gegeven en nog 25 pGt in t reservefonds kon gestort De aandeden stonden 2aterdag 210 Zeer gunstig is het verslag der Ned Bknk die 197 bcualt tegen ƒ 143 in t rOtig JMr Btoomv Java stelde de aandeelhouders te Ine door geen dividend te geven zg stonden 36 Aand Bott Hv 4V Voorts verbeterden Amst Bk 2Vt Hv Amst en K N Staomb mg 4 N I HandeUbk 1 Kauaalmg verloor 1 Ook in eeu vrg levendige handel gevoerd in aand N H Mg doch met hel gevolg dat deze fondsen circa 3pCt achteruitgingen Edbopeische waasdkn Slaatê ondien Hoewel leer stil wureu deze soorlen toch bgua allen zeer willig Hongarea waren meerendeels hunger papierreule zelfs 11 beter 4pCt goudl minder Oostenrgkers waren l i 1 pCt beter Van Bussen ksn hetzelfde worden gezegd Spanjaarden en Turken P Vs i i flauwer Egypte 4pCt 6pCt 1 pCl hooger Premieleeningen Over t algemeen waren ook deze soorten willig Hong Staalsl 2 ïheislolen Ooslenr 64 8 Servische 2 pCt hooger Oostenr 64 3 Crediell Z j Madrid l j minder SpooTKegleeningen Deze soorlen toonen weinig variatie aan Victor Em obl waren 1 lager ZaidIlalianen s heter Warsohau Bromlierg l j WarjohauWeenen minder Van de Bussen waren o a hooger Jelez Griaei l Poti Tillis P Isgcr JelezOrel l a Kursk Ch Azow 1 pCt Indiutrieele vmarden Aand Duitsohe Bgkib 1 7 Oosteur Hong 117 Amebikaamsohe aaboeh StottU mdun Loaisiaua s verbeterden l j pCt BrdZiliauen 62 en 63 ViS Mexicanen 1 pCt lager Columbianeu l g Peru s V Vi Spoorwegleeningem ïn dezen hoek blgft de grootste onverschilligheid Bgzing van a 1 pCt is tamelgk algemeen Er is ook minder grond vooroogernslheid dan voor een paar maanden maarbet wantrouwen heeft zich nog niet hersteld De Michigan Central C r A zgn 7 pCl verbeterd en noteeren 86 f Indmlrieele Kaarden Colorado s en Maxwell s allen circa l pCt lager Pkoiongatie bente 4 i pCt T F S Binnenlaudsche waarden waren heden vast en voor sommige soorten hooger zoo als voor Staatsfondsen Vs Haarl Zandv i Indische Sp l s Bijluigv 4 Gooische tram 4 Afr Hv 1 Ned Bk l j Handelmg willig Van Europ Siaatsfondsen trokken vooral Egyplenaren de aandacht de 4pCt steeg lol 70 dus circa 2 pCt hooger de 5pCt onveranderd 88 De overige fondsen meest vast Am Sporen A hooger doch zonder handel Door adrerleering in onze courant van beden biedt het ukiershois JunUal Co in Hamburg loten voor ae BambtrgKhe geldloterij aan Deze sedert over lOU jaren bestaande lolerg ia hier genoegzaam bekend en is het wel niet noodig vanwege de soliedheid diezelve aan te bevelen Hienloor wordt alleen vermeld dat de Hamburitsche regeeiïug met het geheele Staatsvermogen voor de prompte uitbetaling der prgzeu waarborgt en kan men de genoegende zekerheid hieruit waarnemen Het Baukiershnis Isenthal 8c Co bestaat reeds over een Vs eenw en heeft deze Firma door haar soliedheid en nanwkenrigheid den goeden naam te behouden in stande geweest Tevens verdient nog vermeld te warden dat deze Firma de gewonnene prijzen ook ter woonplaats van den winner uitbetaald Uit dien hoofde hal deze Firma met de eerste Bankiershuizen in Nederland en op alle plaatsen betrekkingen aangeknoopt BESMETTELIJKE ZIEITTEN POKKEN De BURGEMEESTER van Gouda Gezien an 21 der Wet van 4 December 1872 houdende voorzieningen trg o Besmettelijke Ziekten SlaaUblad No 134 Overwegende dat de POKKEN in deze Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dat gedttrei de de eek van 6 Mei tot 13 Mei 1882 door die ziekte zgn aangetast 2 personen en daaraan is overleden 1 persoon Goada den 13 Mei 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BEHGEN IJZENDOOBN BurRorlifke Stand GKBOREN 12 M i Felir ouden H ü Vrgenhoer en R Loeie 13 Arie oude Wilikier overl ra C Helkert 14 Jscob oajin vvXverksiik id S A de Hoog Evert Jobsoaet oaden G T D Vliet en N van der Starren Maria oodert J vsn Tiggelsa ea P vsn der SUrrao 15 JohiDoei Irfronsrdoi ooderi J M fïelisaen ea P Kool a Helena Willielniiat ouden J Barteli en A Micluelis JobsDDa Tenas Maria oadeia A van der kleijn eo CWoltmao 15 Johanna Clara oudera F C Bik ea H Rookbnixeo OVEBLEDEN 13 Mei A L N Honing an Dulveobode 3 J 4 m L van Dam hnilvr van J Baartn ao 75 j 11 m 14 S Lokum hoiavr van C van deo Oever 5 j 15 G Blanken 3 w ABVERTENTIËN BeTBllen vaneen Zoon PETRONELLA KOÜLENi geliefde Echtgenoot van J M GELISSEN Gouda 15 Mei 1882 Bevallen Tan een Dochter B BIK RooKHtnzE Gouda 16 Mei 1882 De Heer en Mevronw van me MEOLEK Saürbeek betnigen bg deze haunen innigen dank voor de zoovele bewezen van belangatelling en deelneming gedurende de ziekte en by het overljjden van hunnen beminden Pleegzoon JOHANNES RIEMSDIJK WEBER ondervonden Gouda 16 Mei 1882 De ondergeteekende gevoelt zich verplicht openlflk zjjnen dank te betnigen aan de WelEd Heeren E J KUHNE Officier van Gezondheid en M SRUIJT Heel en Verloskundige voor de nette behandeling en vlugge herstelling zgner Echtgenoot D HÜOGEN DOORN Stolunjker$Utit bg Gouda 16 Mei 1882 Mevrouw FORTUIJN DRÖOGLEEVER VA1 GtiLPEN vraagt met AUGUSTUS een a Mevrouw SCHOUTEN einde Westhaven VRAAGT met AUGUSTUS eene Keuken meid Men VRAAGT dadelgk eene iiienstbode voor Noodhulp of voor vast Te bevragen aan het Bureau dezer Courant De verkiezing van 2 Hoofdingelanjd Plaatsvervangers voor het 9e en 12e district van het Hoogheemraadschap Rijnland zal plaats hebhen op DONDERDAG den 25n MEI a s Breeder bij aanplakbilletten omschreven Op een der fraaiste standen van Godda is gelegenheid voor 1 a 2 Heeren voor Kost en In voning met gebruik van VRIJE KAMER Adrea schriftelijk onder No 709 aan het Bureau dezer Courant Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsehe Coitranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda mmm mimm TE GOUDA op MAANDAG den 5n JÜNIJ 1882 des voormiddags ten Elf ure in het Hotel db ZALM aldaar van een kapitaal HEËREI HLI8 Erf en Tuin aan de Westhaven aldaar wgk B n 146 kadaster sectie D n 1871 Zgnde in het Huis beneden Een Marmeren Gang Voorkamer Kelder Binnenkamer Binnenplaats Kamer daarachter en Keuken de Kamers gestukadoord waarvan twee met Marmeren en een met Houten Schoorsteenmantels en boven een Voorkamer met Alcoof Badkamer daarnevens twee Achterkamers Dienstbodenkamer Zolders vele Kasten en Bergplaatsen en hetgeen verder tot een goed gemakkelijk en aangenaam ingericht Huis behoort Te aanvaarden 1 AUGUSTUS 1882 en te bezichtigen Donderdag t rijdag en Zaterdag vóór den dag der veiling mits vooraf bij den eigenaar bewoner belet vragende Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda