Goudsche Courant, vrijdag 19 mei 1882

Vrijdag 19 Mei N 2767 18 52 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken FINALE UITVERKOOP To e in e d e 33 I alorielszspxlj zean Dekriet en Stukadoorsriet TE KOOP bfl P SCHELLING en Zoon Steenfikbrikanten te Nieuwerkerk a d IJssel ZuidhoUandsclie Bierbrouwerij Den haag BEIJERSOH BIER per Liter 16 Ct 20 halveflesschen ƒ 1 70 LAGER BIER per Liter 12 Ct 20 halveflesschen ƒ 1 30 De flesschen met Patent Sluiting zyn hermetisch gesloten en voorzien vas een gedeponeerd fabrieksmerk Koffijhuishouders genieten rabat Agent voor GOUDA en OMSTREKEN H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 400 000 Mark te winnen Bit beduidend bedrag is in t gelukkigst geval eventueel de hoofdprijs welke iu de van de Hamburgsche regecriug uitgaande en met hel geheele Staatsrermogeu gewaarborgde Geldloterij te winnen isl De Loterij bevat 47 600 prijzen ten bedrage van 8 634 275 Mark welke in 7 Afdeelingen of klassen naar onderstaande tabelle uitgeloot worden De trekkingen geschieden snel achtereenvolgend voor de eerste trekking nemen wij bestelling dan tot den 30 Hei a s De hoofdprijs der loterg bedraagt zooals boven bemerkt is eventueel 400 000 Mk verder zijn er prijzeu van 260 000 Mk 160 000 100 000 60 000 50 000 en vele van 40 000 30 000 6 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 6003 5000 4000 3000 2000 Mark enz enz Tegen ontvangst van het bedrag voor de rerste trekking van H 3 PO voor een geheel Origineelloi 11 1 80 voor een half Origineellot en 90 cent voor een vierde Origineellot vei zenden wij deze Origineeleloten geene promessen geldig voor de eerste afileeliiig dadelijk aan den besteller Hel bedrag kan lu Muutbilletten Nederl postzegels per aangeteekende brief of per Poslwisstl toegezonden worden Uitvoerige trekkiugsprogrammn a voegen wij bij iedere beitelbestelling waaruit te zien is hoeveel prijzen in iedere klasse getrokken worden De ingeloopeii bestellingen worden geregistreerd en dadelijk na de trekking ontvangen de bestellers de Ambtelijketrekkingslijst en de gewonnen prijzen Onze Firma bestaat i eeds over 50 jaren en is in Nederland genoegzaam bekend Wij betui ieu tevens het geëerde publiek onzen dank voor het ons tot uu tOL gsschonken vertrouwen en zullen ook in t vervolg alle bestellingen prompt en precies uitvoeren alsmede de gewonnen pryzen dadelijk toezenden Wij maken hierdoor nogmaals opmerkzaam dat deze door ons geannonceerde loterij geene gewone onderneming is maar dat de Hamburgsche regeering voor de stiptste uitbatalmg der gewonnen prijzen waarborgt Uithoofde van deze zekerheid hopen wij ojl eene talrijke deelneming en verzoeker de bestellingen direot te adresseeren aan rsenthal Co Bankiers en Hoofdloterij Kantoor Hamburg Tabelle van üitlooting 1 kl I a 12 000 Mk 1 a 5000 1 a 4000 1 a 3000 1 ü 2000 2 a 1000 = 2000 3 a 500 = 1500 5 a 300 = 1500 10 a 200 = 2000 25 a 100 = 2500 50 a 50 = 2500 3900 a 20 = 7800 te zamen 4000 prijzen = 116 000 Mk verder 2 kl 4000 prijzen = 210 620 Mk 3 kl 4000 prijzen = 331 150 3 kl 4000 prijzen = 452 100 Mk 5 kl 2500 prijzen = 415 600 Mk 6 kl 1500 prijzen 35K 600 MJc 7 kl 27 600 prijz en 1 Premie = 6 757 150 Mk Snelpersdrnk van A Brinkman teGonda Aanbesteding VAN A AED APPELEN Op DONDERDAG den 1 JUNI 1882 ten 12 aar s middags zal door de GarnizoensVoedingscommissie te Oouda onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog WORDEN AANBESTEED De LEVERING der benoodigde AARDAPPELEN voor het Garnizoen te Gouda van af 15 JUNI tot en met 31 OCTOBER 1882 De genoemde Commissie behoudt zich het recht voor het tjjdstip te bepalen waarop met de LEVERING van AARDAPPELEN van het gewas 1882 na 1 JULI a s zal worden aangevangen De Voorwaarden liggen ter lezing dagelijks van af 10 uur des morgens tot 2 nnr s middags op het Bureau van den GarnizoensKom mandant in de Kazerne Een Notaris heeft beschikbaar tegen MATIGE RENTEN op LANDERIJEN met voldoende overwaarde Brieven onder letter £ adresseere men aan de Boekverkoopers GEBROEDERS HENDRIKSEN Hoogstraat 350 Rotterdam KUIF KIPPEIT Wanneer men zijne KUIF en ander RASKIPPEN wenscht op te ruimen bestaat daartoe gelegenheid mits tegen billijken prijs Opgave vau Soort en Prijs wordt bij den Uitgever van dit Blad ingewacht onder No 707 Sllï SOT DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van geneeaknndigen aanbevolen tvegens vijkdoni aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gawoon Hollandsch Bier vermengd ook voor kinderen eenuitiiemeud versterkende drank Het dagelijks toenemend debiet levert het beste bewijs voor de uitnemende eigenschappen dezer biersoort A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriJaUJU katen tegen veel lageren prijs PMINSESSE en SBUIJffX BIEMEJf van onderscheidene qaaliteiten BORDEAUX AZJJN KBUIDENAZIJN DRA G ON AZIJ V en fVIJJü AZIJW in onderscheidene prijzen VAN VOLLK HOVEiN Co Arasterdam EXTRA STOUT goed belegen verkrijgbaar bij den Heer H van WIJNGAARDEN Korte fiendeweg D 93 Gouda Met 1 JULI e k TE HUUR een Nieuw Bovenhuis met 3 KAMERS Kenken met Pomp en rdmen DROOGZOLDER Te bevragen bij L P HOOGENDUK op de Hoogstraat alhier Assurantie Agentuur Platteland A GENTEN worden gezocht voor een ONDERLINGE NEDERLANDSCHE BRANDWAARBORGMAATSCHAPPIJ uitsluitend voor VLA8SERIJEN en LANDBOUWRISICO S Franco brieven onder letters L C 8 a h Algem Advert bureaa van NIJGH van DITMAR Rotterdam H SGHRIEK LOOPER op Rceuwi k en Oouda BOODSCHAPPEN worden aangenomen bg H KRAMER te Gouda Kleiweg hoek Nieuwsteeg LOTEN Vereenigln Rotterdamsche Schonwbori Trekkingen 1 Juni en 1 Dec met prjjzen van 1 cn nnn ooo 15 000 sooo lOU UUU 3000 j500 1000 100 75 ƒ 50 ƒ 35 ƒ 30 ƒ 10 ƒ 5 enj Elk Lot moet uitkomen met minstens ƒ 3 Zoolang de loten niet voor aflossing zijn uitgeloot blijven zij steeds deelnemen aan de trekkingen der premiën zoodat men den kans heeft met een en hetielfde lot meer dan eens een hoogere oj lagere prijs Ie trekken d IJsel Verkrijgbaar S 2 70 bg den A BRINKMAN te Gouda A KOK Co H C EDAUW Jr JOH QUINT te Stolwijk en A U HARMS te Nieuwerkerk V i Salvcitor € hark town Extra jfezonde tijne Maaeversterkende TAFEL LIKEIJREN EN Maagbitter Boonekamp Bekroond op 9 verschillende tentoonstellingen Specialiteiten van de tirnia WAUTER8 DE BUSSCHEH Afechlen tiTabriek voor Nederland en Eiportatie t Roaendaal Nd Bt B SCHOÖNBEÏT Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken C M VAN DER MEE Spieringstraat F 47 Oowia Verkrijjfbnar e Gouda W N RAALfMAAKERS Bnsketbakker Oosihnven id C OBLUK Winkelier Blnnuwstraat Mphen G de BLANIiE f Slijter iu Wijn en Likeur ien BINNENLAND GOUDA 17 Mei 188Ï De toomtraraircg Gouda BodeRraven i heden feeitelgk geopend en zal naar w j reedt meldden morfcea voor het publiek opeuitaau Eindelijk heeft dan de gebeurtenis plaata gehad die zoolang werd tegemoet getiea en ia de gewensohte verbinding tot stand gekomen Wij weusohra onie gemeente gelnk met dit feit en hopen dat de resultaten die deze lijn zal opleveren in alle opzichten zullen beanttroordeu aan de verwaohtiag die men daarvan koeatert De gemeenschap met een zeer welvarende streek heeft nu een groote verbetering ondergaan en wanneer ook verdere plannen zijn volvoerd en de tramlijn Oouda Schoonhoven tot stand is gekomen en ook de andere geprojecteerde ly nen vaststaan dan vormt Gouda bet middenpnnt vau een uitgebreid tramwegnet waardoor de bloei en de welvaart onzer gemeente uit den aard der zaak zeer moet toenemen Hel is daarom dat ons de opening van de a Gouda Bodegraven met genoegen vervult Werd de dienstregeling en het persdtaen tarief vonr de tram Gouda BoJegraveu ia ons Zondags nr vermeld wij deelen un nog mede dat het tarief van Bagage per 10 kilogram ooderdeelen aU 10 kilogram gerekend en met een minimum van 10 cents van en naar de onderstaand plaatsen ts alt volgt Van Gouda naar de Reeuwijkschebrug 5 ets naar de Spokersbrug 7 ets naar Bodegraven 8 ots Van de Reeuwijksohebrug naar Spokersburg 6 ets naar Bodegraven 6 ots Van de Spokersbrug naar de Beenwijkacbebnig 4 ola Van de Spokersbrug naar Bodegraven 3 ets De insohryviag op de 2e Serie van het aandeeleukapitaal der IJiel SUxmtramKeg maatwhapfy is volteekend In de terechtzitting der Rotterdamsche Arr Bechtbaok van gisteren stond terecht Chr V H schippersknecht te Gouda bekl van verzuim van aangifte voor de natioaale militie £ itch ƒ 10 boete of 1 dag gev Over 8 dagen uitspraak Maandagavond jl heeft zich alhier eene afdeeling geconstitueerd van het Kederlandsoh OnderwijzersGenootachap Een 36 tal leden traden toe Als bestuurders zun gekozen de beeren H W Krameis voorzitter R Leopold tweede voorzitter H J W Hnber penningmeester S Posthumus Ie seoietaris en J van Kempen 2e seoretarit Zaterdag 20 Mei e k heeft in de Sociëteit Ons Genoegen alhier de vergadering plaats van onderwijzers in het arrondissement Gouda Daarop zal de verkiezing plaats hebben van een Ien secretaris en een penningmeester en behandeld worden de volgende vraag Is het mogelgk en wensohelijk al wat machinaal is uit het onderwijs te verbannen In te lelden door den heer R Leopold De burgemeester van s Hage de heer Gevers Deyuoot deelde gisteren aan den raad mede dat hij om gezondheidsredenen z jn ontslag als burgemeester aan den Koning heeft moeten vragen De Nederl Bell Telephoon Maatschappij heeft aan het gemeentebestuur van s Graveuhage verklaard dat zij de haar verleende concessie voor den aanleg en de exploitatie van telephonische geleidingen in die gemeente aanneemt Ingevolge het in November jl door den gemeenteraad van s Hage genomen besluit fol verdaging voor den tijd von zes maonden van het onder den indruk der toen gepleegde nachtelijke inbraken gfdane voorstel tot reorganisatie der iiachtpolltle zou deie aangelegenheid eerstdaags wederom iu den Raad behandeld moeten worden De burgemeester is thans op dat plan temggekomen en heeft den Raad voorgesteld om geen gevolg te geven aan zijn vroeger denkbeeld tot uitbreiding der nachtpolitie Alleen wenscht hij het personeel uittebreiden met een hoofdinspecteur van politie die bij de administratie van den dienst wüiczaam zal worden gesteld Mr J F Amersfoordt betuigt in het N r d D zijne bevreemding over het otwoord door de regeering gegeven op bet verzoek via vele kamers van koophandel en landbouwmaatschappijen om bij de Engelsche regeering te willen aandrmgen op vrijen invoer van meUvee uit Nederland in Engeland nl dat de regeering zich voorloopig van nadere stappen meent te moeten onthouden met bet oog op de ongeueigdheid van het Engelsche gouvernement om den invoer toe te staan zoolang niet hier te lande ook in het spoeliagsdistrict zoowel de longziekte ais het mond en klrawieer geheel geweken sijn Het antwoord bevreemdt ntr A oni drieërlei reden vooreerst omdat deze zaak behandeld schijnt te zyn door den minister van binnenlandsche zaken blijkens bet bescheid door dien minuter op een adres van de Harlingsche kamer van koophandel gegeven tcrwql de ouderhaodeltngen van den veehandel sedert lang worden behandeld door dtn minister van buttenl zaken Vreemd is het oor dat de minister de Engelsche regeering niet heeft f geweten op zyn eigen officiêele taten waarbij telkfans wordt gezegd dat ook iu bet spoeliugsdistriet zicit geqn gevallen van longziekte mond of klauwteeri hebben voorgedaan en voorts dat er een minister van binnenl zaken is gevonden die het landbouitbelang der Nederlanders tó6 begrijpt dat h j Bs ai ilM zoude sehryten dat hg zich in zake van vrijen veehandel voorloopig van nadere stappen meende te moeten onthouden Dit laatste hebben de Nederlaedsohe veefokken niet verdiend naar het oordeel van mr van Amersfoordt Hij atelt de vraag of niet de Nederlandscbe landbouwers zich zoadeo kunnen vereenigen om aan Z M den koning eerbiedig te vragen dat hg bij de keus van nieuwe ministers hel oog zonde mogen vestigen op altbaos éénen minister die als was het uok nog zoo weinig van den landbouw mocht verstaan of zoo dle niet aanwezig is dat er althans iemand mocht worden benoemd aan een der miaisterien in staat om den minister ontrent landbonwbelaugeu althans eenigszins in te lichten In een brief uit de Hofstad aan de Jni Ct leest men over de zonderlinge opvatting der betrekking tussohen meester en huisbediende die bij zoovelen bestaat en waarin de eers e oorzaak van alle klachten over slechte dienstboden te vinden is Zoo lang men huisbedienden eenvoudig beschouwt als inwonende werklieden die werken voor loon en kost en over wie men zich verder niet te bekommeren heeft zoo lang zal het ras achteruit gaan wil men het ras verbeteren of althans de exemplaren waarmede men zelf in aanraking komt voor verval behoeden dan behoort men ze te beschouwen en Ie behandelen als huisgenooten nU leden van het gezin die met zorg moeten worden nagegaan en voor wier overtredingen niet wegjagen en politie het eerste en laatste woord moeten zyn Voor den huisvader evenals voor den staatsman is vooruitzien en voorkomen de grootste deugd Met een weinig belangstelling en menschenkennis zal meu al vry spoedig kunnen weten of men dienstboden in huis heeft die een voor de bund liggende som zouden ontvreeraen En zoo zou ook een greintje belangstelling en luttel menschenkennis wat meer is de kleinste dosis gewone huisvaderlyke zorg den voornamen heer te Rotterdam over ivlen de dagbladen dezer dagen spraken behoed hebbrn voor de diefstallen in dienstbaarheid door zijn hnisknecht bedreven Al sta ik zelf niet aan het hoofd van een groote huishouding toch begryp ik opperbest dat er veel aan de bulsselijke orde hapert daar waar een huisknecht by verschillende aangelegenheden süocessivelyk zoo vermeldde het verslag der terechtzitting voor achthonderd gulden aan tafelzilver uit het huis en naar de bank van leening draagt zonder ontdekking En hoe wil men eerlyke dienstboden hebben of zyn dienstboden op den duur eerlyk houden wanneer men zelf door slordigheid gebrek aan toezicht en onordelykheid dag aan dag de gelegenheden geeft die den dief makenP Een officier die bijna twee jaren onder de bevelen van generaal v d Heydeu te Atjeh gediend heeft komt in t N v d D op de beschuldiging en de nota van den miuister van koloniën terug Hg constateert dat de indruk over de nota des ministers algemeen ongunstig is geweest De nieuwe beschuldigingen tegen den generaal ingebracht zijn even weinig gegrond als de vroegere De 2 of 3 opvolgende koiitroleurs hadden het sluiten van Modjo Pahit voor iu en uitvoer noodig geacht Wat de generaal dus deed was zijn dure plicht en t is schandelijk daarover hem een verwijt te maken Steeds trachtte de generaal twisten luaacben Vonten en hoofden iu der minne te schikken Tegenover de kwade trouw des vgands was het een hooge noodzakelgkheid dat de schepen vooraf te Olehleh moeiten gevisiteerd worden men wilde steeds oorlogstuig in t geheim binnen mokkelen de Goev Gen liet zich in die zaak alleen door angstvalligheid voor Fenang leiden Wat de dwangarbeiders betreft de schryver heeft het herhaaldelyk als ooggetuige gezien dat de generaal zich hun zaak aantrok Maor zouder rottingstraf ware er iu Aljeh met hen weinig o niets te doen geweest en men kon bun arbeid met missen men had geen veldtochten of patroeljea kunnen doen Na al het leed dat aan generaal V d Hegdert is aangedaan schrijft de officier zou hg willen dat de generaal als lid in den Raad van N Indie weder naar Java vertrok Want helaas er ziju oog NederUnders die aan den onschuld van den generaal twgfelen tegenover dezulken ware eene dergelijke rehabilitetie billijk Het MoMdilad da HoU M hm Laudb voor ICei bevat onder den titel altjjd groen voer een verslag betreffende een proefneming met het iukuilen van groen voer door den heer van der Breggen te Waddinxveen Na een inleiding vervolgt de heer v d B aldus Ik waagde in Sept 1880 ongeveer een hectare gras Or aan niet met vertrouwen in de zonk doch dat gras was al vier dagen doornat geregend l bleef regenen er kwam toch niets van terecht dit kon ik er licht aan wagen en met stortregens werd het ingehaald tot Nieuwjaar liet ik het onaangeroerd en maakte toen den knil open een geweldig zure lucht was bet eerst wat wij bemerkten en toen het gras bloot kwam zag het er vies en donker gekleurd uit De eerste gedachte was dat het naar de meatvaalt gebracht zou kunnen worden er was echter geen verrotting te bemerken t was nog even sterk als gras t werd voor eenig jong vee gelegd die er eens aan ruiktec eens proefden doch het daarbij den eersten dag lieten na drie dagen aten mijne tweejarige drachtige vaarzen het met graagte ten slotte alles schoon op en nimmer hebben mgne vaarzen er beter uitgezien Toen dit in zoo natten staat binnengereden gras zulk een goede uitkomst gaf moest een vervolg geleverd worden in den zomer van 1881 meende ik echter mijn beste gras er nog niet aan te moeten wagen daarom reed ik ongeveer 90 lichte wageuvrachten gras binnen van wegen en andere kampjea land waarvan het anders veel tgd zou gekost hebben om te hooien hierog waren eenige vrachten van een nieuwe kunstweide die met gerct gras en klaver was ingezaaid en bij het binnenhalen zeer sappig waren Al het gras werd denzelfden dag dat het gemaaid werd bg droog weer binnengereden in vijf dagen was de inkuiling afgeloopen in de schuur was het gras in drie afdeelihgeo verdeeld en werd na de vulling hei gras met planken overdekt en daarop een laag zand van ongeveer 30 centimeters overeenkomende met een gewicht van 500 Kg per vierk meter Qlt jaar achtte ik bet noodig melkende koeien er mede te voederen ik zette daarom 12 mgner vroegkulvers apart begin December werd eeu der afdee 1