Goudsche Courant, vrijdag 19 mei 1882

lingen ran het ingekuilde gras opeogemaakt en met Toederen begonnen t gras lag er wel beter uit daa het rorige jaar en de koeien aten het Tan den eeraten dag af met graagte In de tweede afdeeling lag borenop het lappige van de nieoi weide dat ug er leer onoogelyk uit t riekte ODaangenaam doch de koeien aten het met erenreel graagte als het andere t Is nu 18 April en ik heb nog roor een achttal dagen voorraad Alle koeien hebben lioh aitstekcnd gehouden zij kalfden in December en Januari hebben tot nu toe veel melk gegeren eu de boter heeft de kleur als grasboter Vele landbouwers tyn fa mq deien winter komen lien Ik geloof de meening Tan Terreweg de meesten in t kort samen te vatten dat toen zq eerst het gras sagen dit bun niet meêriel t sag er niet zoo oogeIgk uit als mooi blank hooi en t riekte lang niet zoo lekker Bracht ik ze echter bg de koeien dan was ieder tevreden over de gespannen niers en de welgedaanheid der koeien Hoeveel land ik nu voor die 12 koeien gebruikt heb om se van DeoemiKr tot einde April te voeden kon ik niemand beantwc orden doch alles te samen g énomen ia zeker niet meer dan i hectaren gras ingekuild Beu laatste woord aan hen die in den winter groen voeder willen geven aan bun vee l j bedenken dat het niet het malsohe jonge gras it dat de koeien in de weide hebben het is in den regel gras dat niet soo voedzaam is omdat het meer is uitgegroeid men meene dus niet dat met ingekuild gras alleen eene uitstekende melkgrving te wachten ia men geve het in de plaats van hooi en geve daarbg hetzelfde krachtvoeder als men gewoon is dat bg hooi te doen dat deed ik ook en ik ben er over tevreden eu voornemens de inkuiling op uitgebreider schaal te dcen In Sempervireiu sohrgft iemand dietich August de Domme noemt Naar men uit Terborgh meldt is daar een knaap tot ƒ 16 boete of 6 dagen gevangenis straf veroordeeld omdat hij met syn klomp naar een haas had geworpen Dit werd beschouwd als een overtreding der jachtwet De wetten moeten gehandhaafd worden Bravo I Maar waarom warden dan in t telfde land de wetten die door dezelfde vertegenwoordiging door deselfde wetgevende macht sgn aangenomen en die door 7i M den Koning werden gesanctioneerd en in zgnen naam openlijk afgekondigd op zoo niteenloopende wgse gehandhaafd Een voor tuin landbouw en hontteelt zoo schadelgk dier als de haas wordt door de jachtwet beschermd ter wille van de amulbroers Maar waarom mag niet alleen worden overtreden maar opeulgk de spot worden gedreven met de wet ter besoherming van de voor land en tuinbouw nuttige dieren en vogels Wanneer men thans onze steden doorwandelt dan wo den oute blikken onwillekeurig getroffen door voor de ramen der poelieren fruitwinkels opgestapelde hoopen eieren ontroofd aan de nesten van kieviten en pluvieren t Zgn twee vogeleoonen aan wie men niets kwaads Ie laste kan legfceA t zgn zeer nuttige vogels voor ons polderland eu de laatstgeuoerode vooral onvermoeide vervolgers der paalwormen die die de houtschoeiingen en het paalwerk onzer dijken ondermgnen Schijnbaar verwouderlgke toepassing onzer wetten maar toch inderdaad tot hetzelfde doel leidende De jachtwet wordt zelfs tol in het bespottelgke streng gehandhaafd tot bescherming Tan den schadeIgkeu haas ter wille van de smulbroers de nuttige kievit en pluvier worden ongestraft van hun eieren jongen beroofd ter wille van de lekkerbekken Die het anders begrgpt en t beter weet zal me zeer verplichten mij sulks eens duidelgk in Semper virene aan t verstand Ie brengen Zestigduizend bedrogenen Een schietgezelachap te TourduPin wilde een lolerg houden en haar voorzitter kwam daartoe met zi keren van Cortenberghen directeurgeneraal van geautoriseerde loterijen te Pargs overeen dat hg de 60 000 loten die bet gezelschap wilde uitgeven zou plaatsen Genoemde heer van C echter die tevens een groote drukkerg bezit nam de vrijheid daar ten eigen bate nogmaals 60 000 loten te doen maken waarop bij een nabootsing van den stempel van het gezelschap piaatsie eu die hg alle aau den man bracht De president der sohietclub die de lucht van de zaak kreeg diende een aanklacht iu welke nu al spoedig werd gevolgd door 10 000 aanklachten van even zooveel bezitters van Talsohe loten Wanneer allen zich aanmelden heeft het parket der Seine er nog 60 000 te wachten Bsrendien is bij een onderzoek ter drukkerg gebleken dat Tan C hier niet aan zgn proefstuk was maar o a ook van de Algergnscbe lolerg en van die der Artistes dramatiques valsche loten wie weet hoeveel heeft nagemaakt en in omloop gcbraoht Bovendien zou hg nog oneeilgkheid hebben gepleegd in het beheereo van den boedel Tan zgn overleden patroon den heer Bion Van C ia nituurlgk in heohfenit genomen evenals zgn vrouw die medeplichtig schgnt te zijn Men achrgft uit Sassenheim aan de X Ct Het i Tolstrekt niet twgfelachtig dat er een nieuwe ziekte onder de byacinteu is uitgebroken maar een zeker en wel droevig feit dat zoo er geene middelen tot stuiting worden ontdekt kan leiden tol groote schade van dezen tot dusver bloeienden tak Tan den Nederlandschen tuinbouw Het is niemand in de gedachte gekomen de nieuwe ziekte toe te achrgven aan den storm lan 26 April II om de afdoende reden dat deze ziekte reeds sedert eenige jaren bestaat Aangetaste bollen zgn herhaaldelijk onderworpen aan het oordeel en oudenoek van wetenschappelijke mannen als dr Hugo de Vriea en anderen zonder dal deze heeren zelfs den aard dpr ziekte hebben Jcunnen ooustateeren Teel minder een middel hebben kunnen aan de hand doeu tot rationeele bestrijding der kwaal ten minste Toor zoover tol heden bekend is Dat sommige pr icttci de kwaal toesohrgTen aan atmospherische iuTloeden vindt daarin zgn grond dat de ondervinding schgnt te leeren dat de ziekte zich door het loof verbreidt en niet van den bol op bol Door proefnemingen is men bezig uit te maken of dat werkelijk zoo is Mocht dit blgken waar te zgn dan hebben wij een krachtig middel gevonden tot bestrgdingen finale uitroeiing der ziekte Dat de toestand vau de atmosfeer niet zonder invloed is schijnt zeker daar bg regen de ziekte met vernieuwde woede om zich grgpt Blijkens de Gazette tan Qent is aldaar een maatscbappg tot stand gekomen met een kapitaal van 12 0000 francs die er een melkbuis wil inrichten Ten huize Tan den heer Lippens had een samenkomst plaats van een twintigtal personen waar de heer L Tydgadt het groote belang van het plan uiteenzette In dat melkhuis wil men een twintigtal koeien houden deze met zorg voeden om de daarvan komende melk te gebruiken als vkindermelk Bovendien zal men er nelk van hofsteden uit de omliggende gemeenten k open deze gedeeltelgk aan de inwoners van de sta4 Gent verknopen teu deele in wagentjes aau de inwoners gebracht en overigens verwerken op bot eu kaaa Men schat de opbrengst van den koestal van het melkhois op 90 000 liter s jaars en de boeveelheid melk die men noodig zal hébb K voor verkpop en verwerking op 730 000 liters Er zal dus nog 640 000 gekocht moeten worden Van de 2000 liters per dag waarover men de beschikking verlangt zal de helft verwerkt worden Het het bouwen van het melkhuis met zgn stallen en van de boterfabriek zal nog in dezen zomer een aanvang worden gemaakt Uuitenlandsch Overzicht In het Lagerhuis heeft de heer Gladstone het wetsontwerp betreffende regeling der achterstallige pacht ingediend Het stelt Toor dat wanneer de pachter of de grondeigenaar in eene schikking willen treden de pachter de Hoblerstallige pacht voor één jaar moet betalen of het bewijs leveren dat hg tot betalen daarvan iu staat is De bijdrage van den Stiiat zal het bedrag der pacht voor één jaar of de helft der gezamenigke achterstallen niet te boven gaan Wanneer de pachter het achterstallige voor een jaar betaalt wordt het overige zg nei schuld voldaan uit de slaatsbgdrage en uit het lersohe kerkefonds en indien dit ontoertikend is uit verdere staatsmiddelen Van het kerkefonds blijven 1 600 000 p st over Het gezamenlijk benoodigde wordt op 2 mülioen p ai geschat Na een kort debat werd bet ontwerp zonder stemming voor de eerste maal gelezen De commissie van 28 leden waaraan door den Daitschen Kgksdag het onderzoek van het tabaksmonopolie is opgedragen bestaat uit 6 leden der Jor cAri partg 4 nationaal liberalen 9 leden van het centrum 2 der rijkspartij 4 conservatieven en 4 seoessionisten Van de leden dezer commissie hebben zich 23 als tegenstanders van het monopolie doen kennen zoodat hel lot van het regeeringsvoorstel niet twijfelachtig is Daarom verklaarde dan ook Eugen Eiobter namens de Forticiritl d t de leden van zijne pang wel aan de algemeene beraadslagingen wilden deelnemen maar ten einde geen noodeloos w rk te verrichten zich souden terugtrekken zoodra de meerderheid zich in beginsel tegen het monopolie bad verklaard In de Pransche Kamer werd een belangrijk voorstel ondersteund door de Begeeriug naar een commissie verzonden Het betreft de secularisatie van de kerkelijke goederen en in verband daarmee de scheiding van Staat en Kerk Het is niet waarschijnlijk dat deze quaestie nu reeds tot geheele afdoening komt het ii reedt veel dat tg aan de orde wordt gesteld op den duur kan een oplossing niet achterwege bigven da goederen in de doode hand meerendeels op de bekende eigenaardige manier verkregen zgn soo tairgk geworden en de nadeelen daarTaa uit een politiek eu economisch oogpunt soo groot dat hervorming slechts eeu zaak van tgd kan zijn bg den hoogen toon dien de clerioalen in onze dagen voeren mag daaraan wel eens herinnerd worden Over de Egyptische zaken roeren de Engeltche en de Fransche regeering eene drukke gedaohlenwisseling en haast dagelijks hebben te Londen en te Parijs vergaderingen van den ministerraad plaats De Obêener het blad der politieke Zoodagnieuw tjes meende gisteren te weten dal de beide mogendheden het eens waren geworden over de te Tolgen gedragslijn Er is inmiddels in Cairo zelf eene wending der zaak waargenomen De notabelen onwettig bgeengeroepen weigeren te Tergadereo en dit besluit vindt ttevigen steun bg hun president Sultan Facha Indien dus Arabt met de ministers willen volharden bg hun besluit om Xefvik af te zetten moeten zg eeu militairen eoiip iCétttt wagen vermits een noodzakelijk element voor de zuiver politieke omwenteling de medewerking weigert Vrijdag wachtte men ieder oogenblik dat Arabi den knoop sou doorhakken maar alles bleef rustig De khedive gedraagt zich intusschen zeer kalmen zeer vastberaden onder den steun der consuls Men wist te Cairo Vrgdag en Zaterdag al evenminwat de mogendheden zouden doen als wg hetthans weten en onder de Europeesche kolonieheerschte de overtuiging dat eene krachtige berstelling van het bestuur over Egyp e in den staatwaarin het vóór bet optreden van Arabi verkeerde zoo zij al nu niet wordt beproefd zeker latervoor de mogendheden eene noodzakelijkheid talblgken Die meening werd versterkt door debeerschende vrees welke verschillende itiwonersvan Cairo reeds bewoog om hunne goederen vanwaarde naar Aleiandriè Ie vervoeren Wg zouden ons allen veel aangenamer gevoelen seinda de correspondent van de Dttüf Next als er wat pantsertchepen kwamen Want er beslaat zekere kans op strgd Toen het besluit van de kamer van notabelen om niet te vergaderen aan Arabi werd medegedeeld zeide hg Dan zullen wij burgeroorlog hebben Als Arabi meester was Tan de gantche krggsmacht in Egypte zouden deze woorden geen redelijkea zin hebben vermits men voor rachlen miiiatent twee partgen noodig heeft Doch de notabelen kunnen beschikken over de hulp der gewapende Bedouieuen uit het zuiden en sohgnen den leden der nationale partg daarmede eenigszins op een afstand te kunnen houden Het ia te hopen dat eene uitbarsting tussohen die beide machten worde voorkomen want zg zou eene groote ramp zgu voor het land In eene dépêche van de Porie aan het Egyptische kabinet wordt verklaard dat de bgeenroeping van de Kamer der Notabelen zonder de goedkeuring van den Khedive in strgd is met de grondwet De Sultan wenscht de handhaving van hel ttaltu quo waarvoor de zorg aan Tewfik paeha is opgedragen De Porie protesteert tegen de verklaring van het Egyptische kabinet dat het leger zich tegen de Turksche troepen of een Turksche zending zou verzetten Daar Egypte een integreerend deel uitmaakt van het Rgk waar het gezag van den Sultan onbetwistbaar is zullen zij die tegen de keizerlgke bevelen handelen verantwoordelgk worden gesteld De Porte heeft eene circulaire verzonden waarin zij protesteert tegen bet zenden van vreemde schepen naar Alexandrië Naar haar inzien wordt dergelijke tusscbenkomst op dit oogenblik door niets gerecht vuari igd en zoo ze noodig bevonden mocht worden zou hel recht daartoe aan het souvereine hof behooren De heeren Malet en Lien kiewilz hebben aan Arabi pacha een bezoek gebracht Zg verklaarden hem rechtstreeks voor de veiligheid der Europeanen verantwoordelgk te stellen Arabi pacha antwoordde dal er geen gevaar bestond zoolang het tegenwoordig kabinet aan het bewind bleef In den namiddag badden de heeren Malet en Lienkiewitz eene audiëntie bg de Khedive Zg gaven hem officieel van de aanstaande komst der Engelsohe eu Frauscbe eskaders kennis en voegden er bg dat zg waarschgnlijk ernstige eischen aan hem te stellen zoudlln hebben Er moet een kabinet bestaan waarmedït zg kunnen onderhandelen Indien de Kl edive zich niet sterk genoeg gevoelt om een nieuw kabinet te vormen moet hg het tegenwoordige miuisterie behouden ZPOSTER ICTElsr LIJST VAN BRIEVEN gedresseerd aan onbekenden gedurende het Ie kwartaal 1882 uit Gouda Asrzonden en door tusscbenkomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomen Verzonden geweett naar BEIXJIÉsG C van Lamoen Hasselt ihf DUITSCHLAND Mej E Kool Baden Baden Gouda 16 Mei 1882 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS ING EZONDEN Van de Tribune Naar aanleiding van het stukje in de Courant van gisteren verzoek ik U waarde heer Bedaoteur ook mg even het woord te verleenen daar ik op enkele punten een andere zienswijze heb als hij die lioh leekent Een burger van Gouda Een van zijn voornaamste grieven sohijnl Ie zgn dat de heer Prince zgn voorstel niet verdedigde maar waartoe was dat noodig Hg had dit reeds zeer breedvoerig verdedigd op bet oogenblik dat hg hel voorstelde en als men daarbg in aamerking neemt dat zgn mede leden uit het Dagelijksoh Bestuur voor zgn voorstel in de bres sprongen mag hem zgn zwggen volstrekt niet eavel worden geduid Het is niet ieder gegeven het woord te lÉunnen voeren en dat is ook geen vereiscble in een raadslid Naar mijne bescheiden meening althans is de gemeenteraad een Collegie waar ieder lid zyn eigenaardig aandeel inbrengt tot de bevordering van het stadsbelang Deze brengt zgn jarenlange ervaring in gene zgn scherpen blik een derde zgn finantieele kennis zen vierde zgn weltprekendheid Op die wgze geeft ieder het zgne en het resultaat van die versohillende hoedanigheden moet zgu een nitstekend raadsbesluit En nu viel het mij in de butste raadszitting op dat wat er ook op Ie merken was welke schoone gaven daar te bewonderen vielen er één taak totaal ontbrak nl Sfikit Het heeft er iels van of men er zich in onzen gemeenteraad op toelegt om zoo deftig en saai mogelgk te zijn Een geestige woordspeling of vlug ioHmot wordt in onze raadszaal te zelden gehoord En toeh ia eeo spiritueel woord bij een discussie niet gering te achten t éu geeatig woord is vaak in staat beter het gevoelen uit te drukken van eeu gansche pang dan de langste redevoering Eén aardige zet goed te pas gebracht leekent een qnarstie meer dan bet krachtigste argument £ o het spgt mij dot ik het zeggen moet maar gaeatigbaaeB worden in onzen raad te vergeefs gezocht Eilieve wat mag de reden daarvan zjjnP Er z n werkelijk raadsleden die in het particuliere leven toonen amusant te kunnen zijn en iu de raadszaal f Dan zweeft er wel eens een ion mol han op de lippen dan leeal men wel eens dartele pot in hun oog maar zorgvuldig zorgen zg dat ir toch niets van gehoord wordt Welk een schoone gelegenheid had men in de laatste raadszitting gehad om zgn hart in welverdiende spotternijen Ie luchten I Wat een heerIgke aauleiuiog om eens een loopje te nemen met eokelen die het verdienden Of zou dat soms niet geoorloofd zgn Zou men gedwongen wezen de lompsle opmerkingen en onbeichoftste verwgten kalmweg aan te hooren tonder het recht te hebben de lieden eens te teggen waar het op stond In geeben deele Ook in een gemeenteraad mag meu geestig zijn ook daar mag wel eens eeu kwinkslag worden gehoord en het is zeer te hopen dat de Goidsche kiezers bg de eerstdaags plaats hebbende verkiezing voor een raadslid een man naar den Baad zullen zenden die wat tpirit in dat Collegie brengt Dat artikel ia er nog wel Ie gebruiken I Ten slotte beschuldigt nog de burger van Gouda onzen raad van meegaandheid maar begrgpt de sofargver wel de beteekeuis van dat woord Uren lang igu de raadsleden vaak bezig om te bewijzen dat tg niet meegaand zijn en de Vrgdag der vorige week is daar tot getuige Gaarne zou ik nog een en ander opmerken maar ik zou vreezen dat hel stuk te lang werd voor een Courant als de Goudsehe die niet over veel ruimte heeft te beschikken Derhalve bastal Ouder dankzegging voor de plaatsing X X De vacature in den GEMEENTERAAD Ten gevolge Tan het droevig overlgden fan den heer G A Muller zal er binnen kort wederom eene verkiezing moeten plaats hebben voor een lid van den Gemeenteraad Alle weidenkenden zullen het hierover eens zgn dat bet verkieziiigswerk ditmaal op wat edeler wgze moet plaats hebben dan injie maand Januari en mag bet onnoodig worden geacht die treurige too neelen van harlitocht en partijhaat weder in herinnering te brengen bet kan zijn goede zgde hebben bg tgds op de weoscfaelijkbeid te wgzen dat de nieuwe verkiezing op betere w ie pUals beeft Zou het voor ditmaal niet weuschelgk zgn mag ik vragen dat beide kiesvereenigiagen eens hun keut vestigden op één persoon zoodat de strijd in genoemde maand zoo vinnig en hatelgk thans geheel voorkomen werd Velen tot welke partij ook behoorende zullen met schrgver dezes die vraag zeker bevestigend beantwoordeo doch onder ééne voorwaarde dat er een persoon is aanlewgzen op wiea redelgkerwgze beide partijen op eerlijke wijze dut zonder tegen hunne overtuiging te handelen hun atem kunnen uitbrengen Is er een dergelgk persoon Ie vinden die zoowel genade kan vinden in de oogeii der Ooudtcit Kite ereeniging als in die nn Oemeentehelmg 7 Vlei Vomt ten rijver dezes voor dat zoo iemand met te vergeefs gezocht behoeft te worden en wel als wg het oog vestigen op onzen achtbareo en geachten kantonrechter Mr J H van Mierop Dat deze de man der Qondtcie Kienereeniging kan zgn blijkt voldoende oit het feit dal hij door haar eenigen tijd geleden zelfs gekozen werd als candidaat voor welke caudidatuur de heer van Mierop toen echter bedankte omdat hg niet wilde staan tegenover den heer Dr an Ilerson wien hij niet wilde weren uit den Baad maar veeleer steunen De Oouiiche Kietvereemiging zal dut zeker gaarne hem dien zg vroeger de eer waardig keurde een raadszetel te bezetten candidaat stellen Wal Oemeentebelang betreft gaat men na wie hare candidaten vroeger waren dan zal het niet kunnen worden tegengesproken dal de he r van Mierop geheel valt binnen de grenzen welfai eg stelt aan het gebied waaruit zg hare keuze doet De heer van Mierop verdient zeker ten volle een plaats in den Raad Hg is een beschaafd man van goede vormen die als Lid der Commissie van Toezicht op bet Lager Onderwijs als Lid der Gezondheids Commissie en als Curator vau bet Progymuatiuo zgn belangstelling toonde in de zaken onzer gemeente Als Kantonrechter deed hij zioh voorts kennen als een minzaam hulpvaardig goed man die ieder welke met hem iu aanraking kwam aantrok door zgn voorkomendheid Het Igdt geen iwgfel of eenmaal candidaat gesteld wordt hg gekoseu met eeu groote stemmenmacht daar ieder kiezer van welke partij of richtiog ook gaarne door ben lal warden vertegenwoordigd Iu het algemeen belang met het oog op een geweuschteo gang van zaken in onze goede stad zg bij deze de weusch uitgesproken dat de goedgezinde zich ditmaal vereeuigru om een zoo geschikt man in den Gemeenteraad een plaats aan Ie bieden Een Kiezeb die oeem Lid u EE EB KitaTiKziMioiNa Di r adverleering in onze courant van heden biedt het Bankiersbuis leenUal k Co iu üamburg loten voor de Bamiurgêcie gelcUoteri aan Deze sedert over 100 jaren bestaande lolerg is bier genoegzaam bekend en is het wel niet noodig vanwege de soliedheid diezelfve aau te bevelen Hierdoor wordt alleen vermeld dat de Hamburgsobe regeeriug met het geheele Slaatavermogen voor de prompte uitbetaling der prgzei Waarborgt en kan men de genoegende zekerheid hieruit waarnemen Het Bankiersbuis Iseuthal Co bestaat reeds over een t eeuw eu heeft deze Firma door haar soliedheid en nauwkeurigheid den goeden naam Ie behouden in staude geweest Tevens verdient nog vermeld te worden dal deze Firma de gewonneue prijzen ook ter woonplaats van den winner uilbetaald Ui dien hoofde hal dete Firma met de eerste Baukiershuizeu iu Nederland en op alle plaatsen betrekkingen aangeknoopt Laatste Berichten Londen 16 Mei Lagerhuis Gladstone zeide in antwoord ann Northcute dat vrglaling der verdachten eeo plicht wns der regreriug De heer Balfonr met dit antwoord ontevreden stelde verdaging van het Huis voor Hg betoogde dat de regeering zonder Iwgfel een schikking met Parnell had getroffen een transactie die hg schandelijk zonder voorbeeld noemde Gladstone antwoordde dat er geen woord waar nas van t btweren dat er een overeenkomst bestond Hij looohende at de ingebrachte beschuldigingen op de meest bepaalde wgze Het debat duurt voort op zeer leveudigeu toon Londen 16 Mei Lagerhuis Volgens Northcote waren nadere inlichtingen noodig om te toonen dat men zich niet aan de macht der Landlengue had onderworpen Het debat werd voortgezet tot op het oogenblik dat de zitting tot heden avond 9 uur moest worden geschorst Kairo 16 Mei Op een audiëntie bij den Khedive hebben de Ministers gisteren betuigd tich volkomen te onderwerpen Zg kusten de handen en kleederen van den Khedive en smeekten om vergiff is lerwjjl zg verklaringen va layauteil aflegden De Khedive ontving hen koel zeggende dat hg voor het oogenblik hun geschillen zou laten ratten en met ben zon arbeiden om hel land Ie redden De Ministers waren bg het heengaan zeer ootmoedig gestemd In diplomatieke kringen loopt bet gerucht dat Engeland eu Frankrijk toen zg dePorte kennis gaven van het uitzenden der expeditie naar Aleiandrié tegelijk verzekerden dat geen bevelen waren gegeven om de troepen Ie onischepen en dal in geval de nood daartoe drong men zich zou wenden tot de Pone om de noodige troepen te verkrijgen MARKTBERICHTE M Gouda 17 Mei 1882 De graanmarkt wegens de invallende Hemelsvaartdag een dag vroeger gehouden was geheel onbetrekenend en bepaalde zich de verkoopers tot kleine partijen voor gerief tegen de Ie voren besteede prijzen De veemarkt met goede aanvoer den handel iels trager boewei de prijzen hoog blijven varkens geschikt voor Londen van 21 a 24 ct per half kilo magere varki ns ea bigüen tot hooge prijzen verkocht biggen van ƒ 1 50 a ƒ 2 per week schapen en lammeren vlug verkocht Kaas aangevoerd 101 partgen handel gewoon eertse qnalileit van 28 a ƒ 30 2de uualiteit ƒ 26 a 27 Noordhollandsohe ƒ 28 Kaaa noteering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 101 parlgen Ie kwal ƒ 27 a 30 2e kwal ƒ 24 i 26 60 Handel flauw Goeboter ƒ 1 26 ü 1 60 Weiboter 1 a ƒ 1 10 BurKerliiKe Stand 6KB0REN U Hei Willem ouaera H Boo er en A de JoDg Helena Maria Gijsberta oaders S J Frioaeabcrg cd H lan Vliet GEHUWD 17 Mei 1 P Sehaeider en J Beinierie C Santen ea C tan Eijk A Zwarti en A Stikker i H de Hoog en h Zielemaii J Boere en C van der Veen ADVERTENTIÊN 4 0 3 ARIGE Tan J F DE WEGER EN A BIK Gouda 18 Mei 1882 Hunne dankbare Kinderen en Bebawdkinderen ZATERDAG 20 MEI herdenken onze geliefde Ouders PIETER CORNELIS DOESBURG EN ELISABETH LDITBR hunne VIJF en TWINTIGJARIGE ECaiVEBEENIGING Hunne dankbare Kinderen D H Doesburg S H DoESBcae J C Doesburg H P Doesburg E P Doesburg Algemeen kennisgeving De ondergeteekende beveelt zich beleefdel k aan tot het SLIJPEN van Scharen en Messen en verzoekende vriendelijk om de gonst en recommandatie H SLUITER Barbier en Haarsnijder Bogen B 126a