Goudsche Courant, zondag 21 mei 1882

C N 2768 FINALE UITVERKOOP daar verward een en ander over zyn vader er bij voegende hy heeft me al lang genoeg verveeld maar sprak niet van hetgeen hy gedaan bad hoewel dit duidelgk merkbaar was door het bebloede mes dat hy in de hand had en door de met bloed bevlekte hand en onwillekeurig berinnerde zyn zuster zich dat hg s morgen de woorden had gebezigd ik zal dien oude van daag van kant maken Slecht eenige oogenblikken vertoefde de moordenaar ten huize zyner zuster Met koortsachtige baoat vluchtte hg verder en daar bet geval natuurlgk als een loopend vuurtje zich verapreidde werd hg aan de Kraanslnis door de politie gegrepen en in verzekerde bewaring gebracht Bg zyn verhoor voorden polidecommissaris der tweede sectie veinsde hg zich van de pas volvoerde misdaad niets te herinneren doch kon by op andere vragen volkomen helder antwoord geven Toen hg werd gevat had hy het mes nog in de hand Als blgk van achting voor den verslagene hebben de buren aangeboden hem op hunne kosten eene eervolle begrafenis te bezorgen De moordenaar Jan Hendrik Wgnja maakte misbruik van sterken drank doch was by bet volvoeren van de misdaad niet beecbouken De overiedene was laatst werkzaam aan het Ryksmnseum als steendrager Dikwerf maakte zgn zoon twist in het anders vreedzame gezin Het knipmes waarmede de daad werd bedreven was dea morgen scherp geslepen Hilad Bg het dsgelyksch bestuur en bet technisch beheer van Amsterdam zgn plannen in voorbereiding voor den aanleg eener gemeentelyke waterleiding Het voornemen is het water uit de Vecht naar de tad te leiden en ook voor particulieren beschikbaar te stellen Een watertoren zou in de onmiddelijke nabybeid der stad worden gebouwd Van de Dninwatermaatschappy is bg de Regeering hangende een aanvraag om gunning tot het maken eener dninwalerleiding van Castricum langs de Zaanstreek naar Amsterdam Prof Oudemans schrijft bet volgende san het Vtr DU Dinsilag op Woensdagnacht beh ik alle moeite gedaan om de komeet van Wels met het bloote oog te zien maar het is mg niet mogen gelukken héewel ik nauwkeurig met de plaats bekend was waar zg was te vinden Met een tooneelkyker daarentegen was zy zeer goed Ie onderscheiden In de kometenzoeker was de staart ongeveer 40 minuten te vervolgen Hg was te 12 n 15 m M tyd gericht ast ooftelgk van het noorden Binnen weinige dagen moet de komeet wel voor het ongewapende oog zichtbaar worden maar het maanlicht zal daartoe niet bevorderiyk zgn men zal dns om haar te vinden moeten wachten tot de maan onder is Totnogtoe biedt de komeet geen byzonderheden in baar uiterlijk aan Aan de kern vertoont zich nog niets wat aan de waaiervormige uitstralingen van andere kometen herinnert Het Nederlandsch Tooneel zal zyn zomertheater te Eotlerdara openen 24 dezer en wel zooals reeds gemeld is raet de Rantzau s tooneelspel door Erckmau Chatrian Het grootste vraagslnk van luohtverversching zonder tocht en zonder te groot verlies van warmte schynt een aanmerkelgke schrede vooruit te zyn gekomen door denheer Jeen te Groningen Zyn stelsel bestaat hoofdzakelyk hierin dat een buis die versche buitenlucht aanvoert in de kachel wordt geleid zonder evenwel in aanraking met het vuur te komen De proeven met systeem Jeen genomen o a in een der schoolgebouwen te Groningen en in de kamer van B en W hebben zoo goed voldaan dat dezen thans aan den Ilaad hebben voorgesteld tot verbetering van de verwarming en lucbverversching der raadszaal een volledige proef te nemen met het genoemde stelsel De onkosten in deze voor dat vrg groote vertrek aan te wenden worden geraamd op ƒ 500 De Jmsterd Ct oordeelt de voordracht tol het sluiten eener geldleening von 83 millioen gulden E n6 onrnstwekkende xiekte die eene talrijk Klasse kwelt De ziekte begint met eeaa Ucble BtoriDff der Maa maar als zij wordt verzuimd dan dringt zij door het geheele Uchaam tasl de nieren aan de lever het klterbed en hetgeheole klierenstelsel terwijl do lijder ondragelijk kwijnt tot de dood hem uit zijn lijden vertast De ziekte wordt diktjls voor andere kwalen aanI gezien maar wanneer men i ziclizeJf de volgende vragen doet zal men spoedig er over kunnen oordeeten Heb ik na hel elen pijn of moeilijkheid ia de ademhaling Heb ik een goC voel van malheitl van lijd tot tijd met slaperigheid Hebben de oogen een geie kleur Heb ik s morgous rondom de tanden on liet tandvleesch een dikko j kleverige slijm gepaard mlt 1 een onaanRenamcn smaak Is de tong be iLtgeu Heb ik pljo lu de zijden of in den rug Uieb Ik naar de rechterzijde een opxetting als uf do lever grooter wotdt Ben Ik hardlljvig Gevoel Ik draaierlgheid of duizeligheid wanneer Ik eensltiaps uit horlzoulaïe ligging opsla Zijn du afscheidingen nlt de nieren vuillg en hoog gokleuM met een neerslag als men ze heeft laten staan Begint hel voedsel na hel eten spoedig te gisten gepaard met opgeblazenheid en oprispingen uil de maag Heb Ik dikwijls hartlfloppingen Al deze verscliijnselen zullen ilch wel niet te gehjk voordoen maar wanneer de treïirige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings Als het een geval van langdurig gelijken aard is komt er een droge stootende hoe t na eenigen lijd gepaard met opgeven Bij verder verloop knjgt de huid een vuil t ruinachtige tint terwijl aan handen en voeten eeu koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden volgt ei rheumatlsche pijn en de gewone behandeUng blijkt ten eenemale onvoldoende tegen deze laatste kwelllog Het la dns van het hoogste belang de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen in haren eersten gra d wanneer een klein medicament genezing zèl teweegbrengen Ea zelfs wanneer er eene vaste werking is moet het ware middel worden volgehouden tot ieder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen is en de verieringsorganen tot een gezonden toestand zijn gebracht Deze ziekte heet leverziekte Het zekerste en meest afdoende middel er tegen is SeigePs Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd in Am rlka en te koop bij A J White 21 Farrlngdon Road Lon don E C Deze Siroop tast do ziekte in den grond aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het lichaam Breda van de Goorbergh generaal depot voor Holland ook verkrijgbaar bij alle Apothekers In Holland Java en Koloniën Prijs van de Siroop n 7S van den PllJ en A O 7S Te Gouda THIM ApotL OudCarthagfena s Bergplanten OUe Ieder die een fraai hoofd met haar hebben wil make gebraik van deze olie Zij gaat het uitvallen der haren tegen versterkt de haarwortels en bevordert de groei der nienw uitkomende haren Prgs 60 et per flacon Hoofddepot te Delft bij A BREETVELT Az die dit artikel o a verkrijgbaar heeft gesteld b Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorborg Ia Bos Berkel Wed Bosmaii Gouda A Prins Zevenhuizen Wed Q Wilhelraus Woerd l ADVEUTE T1EI in alle Binnen en Suitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 1 UEBAinJS PILLElI bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zijn zeer nuttig tegen ongeateldheden der maag heilzaam voor de spijsverteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduitslag zacht laxerend au slijmafdrijvend 37V2 Ct de Doos verkrijgbaar te GOUDA alleen bij L MUL SentAvizen W d Boow Moordrecht G H Post meester Ovdewater Pr Vree JBleiswfft S van der Kraats Woerden F W Sweerman Bodegraven P Versloot Zevenhuizen A Prina Haastrecht K Oosterling eo ia de bskende depots in audere plaatsen Meu wachte zicli voor uamaaksels 11 Elk doosje is gelakt en gestempeld met de handieekemng van de vervaar ligera Wed KÜENEN ZOON Chemüten Mevrouw FORTUIJN DROOGLEBVERVAU Gulpen vraagt met AUGUSTUS een Mevrouw SCHOUTEN einde Westhaven VRAAGT met AUGUSTUS eene Keuken meid 400 000 Mark te winnen Dit beduidend bedrag is in t gelukkijtst geval eventueel de hoofdprijs welke in de van de HamDurgsche regeering uitgaande en met bet geheele Staatsvermogen gewaarborgde Geldloterij te winnen is De Loterij bevat 47 600 prezen ten bedrage van 8 634 27 B Mark welke in 7 Afdeelingen of klassen naar onderstaande tabellc uitgeloot worden De trekkingen geschieden snel achtereenvolgend voor de eerste trekking nemen wij bestelling aar tot den 30 Mei a s De hoofdprijs der lotery bedraagt zooals boven bemerkt is eventueel 400 000 Mk verder zijn er prijzen vau 250 000 Mk 160 000 100 000 60 000 60 000 en vele van 40 000 30 000 25 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 3000 2000 Mark enz enz Tegen ontvangst van het bedrag voor de eerste trekking van fl 3 f0 voor een geheel Origineellot fl 1 80 voor een half Origineetlot en 90 cent voor een vierde Origineellot verzenden wij deze Origineelelolen geene promessen geldig voor de eerste afdeeliiig iladelgk aan den besteller Het bedrag kan in Mnntbilletten Nederl postzegels per aangeteekende brief óf per Postwissel toegezonden worden Uitvoerige trekkingsprogramma s voegen wij by iedere bestelbeslelling waaruit te zien is hoeveel prezen in iedere klasse getrokken worden De ingeloopen bestellingen worden geregistreerd en dadelijk na de trekking ontvangen de bestellers de Ambtelijketrekkingslijst en de gewoonen prijzen Onze Firma bestaat reeds over 50 jaren en is in Nederland genoegzaam bekend Wij betuiffen tevens het geëerde publiek onzen dank voor bet ons tot nu toe geschonken vertrouwen en zullen ook in t vervolg alle bestellingen prompt en precies uitvoeren alsmede de gewonnen prijzen dadelijk toezenden Wij maken hierdoor nogmaals opmerkzaam dat deze door ons geannonceerde loterij geene gewone onderneming is maar dat de Hamburgsohe regeering voor de stiptste uitbataling der gewonnen pryzen waarborgt Uithoofde van deze zekerheid hopen wij op eene talrijke deelneming en verzoeker de bestellingen direct te adresseeren aan Jscnthal Co Bankiers en Hoofdloterij Kantoor Hambubg Tabelle van üitlooting 1 kl 1 a 12 000 Mk 1 a 5000 1 a 4000 1 a 3000 1 it 2000 2 a 1000 = 2000 3 a 500 = 1500 5 a 300 = 1500 10 a 200 = 2000 25 a 100 = 2500 50ii50 = 2500 3900 ii 20 = 7800 te zamen 4000 prgzen = 116 000 Mk verder 2 kl 4000 prijzen = 210 620 Mk 3 W 4000 prijzen = 331 150 Mk 3 kl 4000 prijzen = 452 100 Mk 5 kl 2500 prijzen = 415 600 Mk 6 kl 1500 prijzen 351 600 Mk 7 kl 27 600 prijz en 1 Premie = 6 757 150 Mk Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda GEVRAAGD tegen 1 JUNI een Fatsoenlgk OAGMEISJE tusschen 16 17 jaar oud eenigzins bekend met Keuken en ander Huiswerk Zich te vervoegen in persoon dea namiddags tusschen 6 8 UUT Bleekerssingel R 206 AANSTEËËUJEE ZIEKTEN De InsnultlDff van tiet iio i Kmi Mn a 1 De InspuitlDg van liet Rode Kruis van A Bourln apoJielcer te Pdrjls geneest in weinige dagen zonder eenlgo andere l ehanileirng pas ontstane of verouderdevloelngea icuu 3uii ytt uiif iane oi verouaeraevioelngen witten vloed enz Oe ultstelfendereeuitaten van dltmiddol en de duizenden genezingen sedert 25 Jar u zljn er dn besten waart org voor Men volge nauwkeurig het ToortclirUL DXPOT IM ALLX aoSOX ifOTaiUM Te s Hag e Snabilié A poth Zeker middel TEGBN AlLE Rhumatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspjjn Kiespijn Verstijving in deleden Huidziekte enz rerkr gbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vaeossiao Zn Bodegraven P Vbbsi xW Boskoop J GOÜDKADE P LOOMAN ffarmelen W G KtJRVuES Hazerswoude J JGaarkenken Noorden D W Bom Oudewater J LiEn AND Waarder BouTHOOEN Woerden Gebr Pïbnsino Woubrugge A wt Wildb Zegwaard A Hexker AANOOENINCEN Men gelieve attent tete zün dat de Waldwolartikelen van een bruinekleur ziJn als zijnde bereid uit de vezelen der Den naalden Aanrtaag om DépÓt bg M J C HAM te UtrecM AanbeveUnir door Ondervinding Mijnheer ge kunt gerust aan het publiek melden dat het beter is uw preparaat ODt wikliellng sbalsem aan te wenden dan eeu pruik te dragen Éeu ieder ten roijnenl weet dat ik gedurende 8 jaren een pruik gedragen heb Ik raaak er geen geheim van om ieder te overtuigen dat ik door n genezen ben van mijne kaalhoofdigheid dut alle respect voor uwe vinding noem ik my te Hoogeveen Pbop J kenthe get J de VRIES GROGIiHIunEL Uitval van Haar Roos of Scliilfers dun Haar Kale pleliken FHn in de üicliedelliuid Haarof Baardtvorin Ilnidzeer vroegtydig Cir jS worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haar0ntwikl e lings balseni Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder ƒ 2 de flacon KLGCJRiniDDËL Rood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelyk Met een flacon a ƒ 2 van dit middel heeft men een jaar voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel 42 postzegels of rembours ba de firma THEOPHILE Frederiksplein No 32 hoek Falckstraat Amsterdam 1882 Zond ti Mei GOUDSGHE COURANT lijn er daai vijf lijders aan die ziekte gestorvenwaarvan drie uit één getin f Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA 20 Mei 1882 VEUGAUERING tan den GEMEENTERAAD Dinadag den 23 Mei 1882 dei namiddags ten 1 ure ten einde Ie behandelen Het vooralel tol wijziging der Gemeente begroeting dienst ISS l Ue Concessie aanvraag van A Kaptyn voor eeneo stoomtramweg tusschen Gouda en Schoonhoven voortcetting der behandeling De Conoestie aauvraag der IJsel StoomtrarawegMaatBohappü voor enen stoomtramweg tuasofaen Gouda Oadewatrr Montfoorl en Utrecht Te benoemen Een Lid der Commiute van Adminiatratia der Stedelijke Beleenbank Eenen Libryemeeater Een Lid van de Openbare GezondheidsCom miitie Op een tentoonstelling ni keuring van twee en éénjarige stieren door de fd Bodegraven en Omi reken der Holl Hastsdbappij van Landbouw ia voor de tweejarige stieref de Ie prijs toegekend aan den heer A van den Akker te Hazerswoude de 2e aan den heer i T Beyen Gz te Bodegraven en de 3e aan den heer Jansen te Gouda Voor de éénjarige stieren is de Ie prijs uitgereikt aan den heer H van ElUn Jr de 2e aan den heer L Boer beiden te Bodegraven u Op 1 Jon l waDEWr de Zomerdienst op den Nederl Rijnspoorweg nen aanvang neemt zal door Gebre Blom te Goèda eene omnibusdienst geopend worden v n Goudi over Stolwijk BergAmbaoht en Ammeratol ot r Sehoouboven Hierdoor zal in eene groote bihoefte voorzien worden vooral zoolang de reed zooftng verbeide stoomtram uitblgft Bij Kon besluit is vergunning verleend aan d n heer G A Haentjent Dekker burgemeester tevens secrelaris van Hekendorp Langeruigeweide en Papekop om te Gouda t wonen ïl Mr te denken waa ié Donderdag rwds dndelyk druk gebruik gemaakt van den stoomtram Goud BodegraVea Het fraaie wéér werkte daartoe mede Genoemden dag heeft de tram ruim 9Ü0 pertonen vervoerd Eeu 42 BuBusche Joden mannen vrouwen en kinderen passeerden wederom i teren Eotlerdaro omvan daar uit heden de reH naar de nieuwe wereld te ondernemen TretfeiÉi was de hulp en tegemoetkoming die zy vad alle zyden mochtenondervinden en de wgze rop de liefdadigheidzicji uitsprak Het Bestuur der Goudsche Zangvereenigiog heeft wegens byzondere omstandighedea besloteD 4e Isie uitvoering vau 188S 83 tot einde September uit te stellen Op 1 Janaari jl waren rpSS vacante predikanlaplaalsen in de Nad Uerv kd Zg zgn vermeerderd door overlgden met 4 vi door emeritaat met 2 Aantal dna 264 Daar r echter 7 candidaten in dienst i ja gvireden bleven er p X April II 267 vamiaKn Naar men verneemt is bet der Hollandscfae IJzeren Spoorwegmaatschappg en der Maitscbappg tot Exploitatie van Staataspoorwegen gelakt ren dienst van staapwagena tusschen Amsterdam en Parijs in te richten Zg zullen geplaatst worden te Amsterdam in den tr in die ten 5 u 5 min nam naar Parys vertrekt aankomat Parijs 5 u 35 min voorm en te Parijs iu den trein die des avonds ten 10 u 45 min naar Amsterdam gaat en daar ten 12 u 2 min aankomt Het opgeld te betalen voor een plaats in tulk een slaapwagen boven een plaatskaart 1ste klasse bedraagt van Amsterdam naar Parijs of omgekeerd 16 francs van Amstwdam naar Brussel nf omgekeerd 6 francs Vau de tusschen statinin af waar die trein stilhoudt bedraagt het opgeld evenveel By aankomst te Pary behoeven de reizigers den slaapwagen niet onmiddeiyk te veriaten doch kunnen op een behoorUjk uur opstaan De eerste slaapwagen zou heden te 12 u 2 min nam te Amsterdam aankomen en ten S u 5 min nam van daar vertrekken In de Woensdagavond gehouden Algemeeue vergadering der Werkinrichting tot wering der bedelarg alhier zijn benoemd tot Commissarissen in de plaals der bh J A Eemy die vertrok en G A Muller die overleed de hb Mr D N Brouwer en G C de Vooijs Bü eene verkieting tot Dykgraaf en Heemradeq van den Tweemanepolder is tot Dijkgraaf herkozen de heer E Jongeneel en tot Heemraad de beer J Doglerom Gekozen werd tot Heemraad de heer K Markus Sr in de plaals van den beer C v d Wilt die ijo radicaal verloren beeft Aan vergunningsrecht is in de gemeente Zevenhuizen ontvangen 326 van de elf tappers die vergunning bekomen hebbeu Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben by verschillende besluiten gehandhaafd de niupraken Een verschrikkeiyke misdaad heeft Donderdag plaats gehad in een kelder in de Eidderstrsat te Amsterdant Daar woonde een polderwerkcr Hendrik Sikken Wgnja genaamd zeventig jaar oud met zgn vrouw oud 64 jaar en twee zoons een van 26 en een van 19 Hy staal ter goeder naam en faam bekend en zat Donderdag avond tegen 6 uur rustig in zyn woning met zyn vrouw en zes eutwintigjarigen zoon aan tafel broo l te eten Tusschen vader en zoon bestond sederi lang een verschil dat een wrok bg laatstgenoemde had doen ontstaan en toen gisteren avond die zaak opnieuw ter sprake kwam overviel de ontaarde jongeling in het byzyn zyner moeder plotseling zyn vader en bracht hem met een groot knipmes een viertal zoo hevige verwondingen toe dat de ongelukkige een kwartier later den geest gaf Weldra werd om geneeskundige hulp gezonden die door dr Lansdorp werd verleend de draagbaar van het Gasthuis gehaald maar al spoedig bleek dat de kunst niets meer vermocht De man was een Igk en de justitie deed bet zoo spoedig raogelgk ter gerechtelgke schouwing naar de gevangenis brengen De moordenaar vluchtte den kelder uit naar bet huis zyner zuster in de Jonkerstraat Hy vertelde lo van den militieraad te Rotterdam waarbu vrystelling van dienst werd verleend wegens broederdienst aan den loteling Frans Kraak te Hillegersberg 2o van den militieraad te Dordrecht waarbg de loteüttg A Legerstee uit Ridderkerk werd vrijgesteld wegens broederdienst en 3u van den militieraad in bet 2e district van Znid Holland waarby Adrianus van der Velde tot den dienst der nationale militie is aangewezen Op het adres van 32 steenfabrikanten waarin zy hunne bezwaren maken tegen het voorsohryven van bet gebruik van Belgische steen by den bouw der scholen van Krabbeudyke ea Hansweert heeft de Minister van binnenlandsohe zaken geantwoord dat bun adres niet vatbaar was voor eene gunstige beschikking aangezien de beoordeeling der bestekken en dus ook van de te bezigen materialen is opgedragen aan d distriols scboolopzieners Ingevolge dit antwoord hebben adressanten zich thans tot den daarby betrokken distriots schoolopziener gewend Te Berkenwoude zyn deze week geen nieuwe gevallen van pokken voorgekomen In het