Goudsche Courant, zondag 21 mei 1882

leer ongelnkkig een prodact van liehtiinnig beheer en van iwak ataatimanabegrip De slotsom van bet batoog der memorie van toelichting ia dat er voor Nederland moet worden voorzieD in 53 millioen a voor Indië in 30 millioen om den dienst gunde te honden m a w om bg alles wat men heeft aanvaard de rente der staatsschuld te kunnen betalen en daarbjj ontbreekt geheel het streven om den toestand in den grond te verbeteren en nieuwe tekorten Ie voorkomen De JmtUrd Ct hoopt dat de Staten Oenenal niet ninen toestaan dat lands schuldenlast worde vermeerderd lichtvaardig en tonder eenige aanwijzing dat nieuwe tekorten niet voor de deur lullen staan s Lande regeering heeft een andere roeping dan den loop der zaken af te wachten hare roeping ia om waar men xieh bevindt op een weg die voeren moet tot finaucieelen ondergang met ernst dien weg te verlaten op de krachten der natie een beroep te doen om het bestaande kwaad te herstellen maar tevens met ernst en kracht de herhaling ts beletten De regeeriug ia Naf etreden schrift de Am t Ct en laat het land in waarlyk benarden toestand Byildien ly tqJeljjk aaublgft is van een demissionair en voorloopig bewind de uoodige kracht niet te verwachten zelfs indien zij zou willen hetgeen de antecedenten terecht doen betwgfelen Bgaldien 2g fkreedt laat zij hare opvolgers eene bgna onuitvoerbare taak ovefi Het ministerie van Lyiiden al der natie andermaal het bewijs hebben gegeven van het gevaar dat een bewind optreedt zonder in zichzelf daartoe den politieken grond te bezitten en dat aan het roer is gebleven door verzaking van vroegere beginselen Iten schrgft uit Venio aan het Sagllad Het is misschien niet overbodig er op te wgzen hoe zeer Neèrlands bonthandel van jaar tot jaar achteruitgaat Ons vaderland toch was voorheen een der Staten welke het meeste gezaagd hout exporteerden en thans Thans warden groote massa s bewerkt hout uit het Dnitsche Bgk Nederland binnengevuerd Iemand die dit dagelijks hier op het station wil gadeslaan kan lich Tan de waarheid hiervan overtuigen Het ia te betreuren dat Nederland over éenige jaren de geringe inkomende reéB teo op bout heeft laten vallen terwgl von Bismarck geschaafd hout van Nederland Duitschland binnengevoerd met 300 zegge drie honderd Mark de 10 000 Kg belast heeft De Nederlaudsche houtindustrie gaat dan ook een laogzamen maar zekeren ondergang te gemoet Voorzeker geschikt tot ernstig nndenken De meelindustrie ïs geheel ten onder gebracht de wolindustrie gaat met renzenschreden achterwaarts en dat alles ten Icoste van ons geliefkoosd vrijhandeleatelsel I Sedert eenige jaren is onder de chefs van dienst der groote spoorwegmaatschappgeo ran Europa een uitmuntend gebruik ingevoerd Een Vereeniging waarvan de zetel te Pa gs gevestigd is heeft zich gevormd met het doel om de banden die hen vereenigen nader toe te halen en hun betrekkingen onderling voor het welzijn van de dienst waarvan hun de leiding is opgedragen gemakkelijk te maken Elk jaar wordt een reis in een verschillend land gemaakt en de heeren die daarvan deel uitmaken kunnen aldus de verbeter ng welke in den aanleg en exploitatie der spoorwegen in het land dat zij doorreizen aangebracht zgn nagaan Dit jaar heeft deza reis in Fraukrgk plaats gehad en was het net van den spoorweg Parijs Lyon Middellandsche Zee en meer bijzonder de lijn Marseille Nizza tot het doel van dit uitstapje gekozen Ouder de builenlandache ingenieurs bevonden zich vier Nederlandsohe heeren Middelberg iugenienr van het materieel Verloop ingenieur werktuigk bg de Rfagijspoorwexmaatschappg en Ferd Sassen en W Uenft ingenieurs bg de Staats tpoorwegen Over een te weinig hartelijk onthaal hadden de heeren niet te klagen want overal waar het reisgezelschap vertoefde te Marseille Toulon Nizza Meutone en Monte Carlo was het een feeattocht en op de banketten te hunner eere aangericht ontbrak het niet aan toasten die wederzijds aan gasthe ren en gasten gebracht Inide toejuichingen uitlokten Over de nieuwe ontdekking van dr Koch aangaande het ontstaan van tering door een soort van bacterie worden nog steeds nadere bijzonderheden meegedeeld De ontdekking slaat loaals gewoonlijk in verband met vroegere onderzoekingen Dat tering ontstond door een bepaalde besmeltingsstof werd vroeger reeds vermoed Villemiu te Pargs Lebcri en Wyss te Breslau toonden het verband an lusaoheu scropfaulosis en tering een deel van de ziekte tof bleef na de genezing der scrophulosis terug en gaf naderhand aanleiding tot het ontstaan van tering bracht men de etter van scrophulosis onder de huid van honden en kongnen dan ontstond tering Op het feit dat tering dus een aanstekingsfiekte was voortbouwend toonde dr Toppeiner badarts te Meran aan dat bg personen die rroeger niet aan scrophulosis geleden hebben de tering ontstaat door aansteking van teringzieken Door velerlei proeven werd dit bevestigd dr Toppeiner droogde de uitwerpselen van teringzieken werd deze stof met voedsel vermengd dan waa zg onschadelgk weid zg ingeademd dan kregen de dieren zonder uitzondering tering Zoo kwam men tot hei vermoeden dat tering werd overgebracht door een bacterie die de eigen schap bezat om zich zeer snel in het mensohelijk lichaam te vermeerdereu Het gelukte dr Koch eindelgk die bacterie te ontdekken Dat iemand zijn ergsten vgand in zgne woning huisvest behoort tot de zeldzaamheden Toch geschiedt dit in Amsterdam beweert de Taglkie R ii hcAau waar de gasfabriek electrisch wordt verlicht waar 48 eleotrische lampen zgn aangebracht Daar het overtuigend gebleken is dat gas betwelk eene gasmachine in werking brengt hetwelk wederom een dynamomachine en lampen voedt op die wgze meer licht voorbrengt dan wanneer het zelf als licht verbrandt bestaat er geen reden waarom de gasfabrieken zich tegen die metbode zouden verzetten en niet baar product in den vorm van drijfkracht zonden aanwenden den klanten de keus latende tusschen electrisch licht en gaslicht Langs die weg zoo een hoofdbezwaar tegen de invoering van het nieuwe stelsel van verlichting zijn uit den weg geruimd De redeneeriug geheel toegevende veroorloven wq ons alleen de opmerking dat het voorbeeld hetwelk de T S zegt navolging te verdienen nog gegeven moet worden Althauf voor zoover ons bekend M gaf Amsterdam het nog niet Aan de Kölnitcht ZeUung wordt uit Parijs gemeld dat de Nederlandsohe regeering pogingen doet om de onderhandelingen met Fraukrgk over een haudelstractaat weer aan te knoopen Dezer dagen werd te Hengelo de meeting gehouden door de Tweutsobe Vereeniging voor handel en ngverheid belegd om over bet wetsontwerp op den kinderarbeid van gedachten te wisselen Ongeveer 120 personen waren opgekomen De heer Selkers uit Enschedé presideerde Bij den aanvang werd het verslag voorgelezen van eene vergadering die e afd EnsobeJe van Volksonderwijs reeds over deze zaak had gehouden Zooals daaruit bleek achtte men te E sommige bepalingen o a de willekeurige macbl lederen opvolgenden minister gegeven ten eenenmale verwerpelgk en over t eheel het gansobe onderwerp dat zoo diep in de belangen der arbeidersbevolking en van de industrie ingrgpt nog veel te weinig voorbereid om nu reeds zulke wetsvoorschriften als hier worden voorgesteld te wettigen Van meer dan één kant werd het wenschelgk geacht beperking van de uren van kinderarbeid te laten gepaard gaan met bevordering van t onderwgs zoodat de kinderen niet den halven dag op straat zullen loopen en het recht om van kinderen voordeel te trekken een voorrecht wordt voor die ouden die voor t onderwgs dier kinderen goed zorgen Slechts één spreker verzette zich tegen alle inmenging van den Slaat in de oecouomische toestanden der ingezetenen althans waar het kinderen boven de 13 jaren betrof hg wenschte vooraf de quaestie van den leerplicht uitgemaakt te zien t geen meende een ander gelgk sloud net iedere regeling van dezen aard op de lange baan en van de baan te schuiven Zonder tegenspraak te vinden constateerde een ander spreker dat deze vergadering zeker voor eene uitbreiding van de wet van 1874 zeer gunstig was gestemd Maar eveneens gaf men toe dat beperkende bepalingen voor de inkomsten der arbeidersgezinnen en dus voor voeding en kleeding der kinderen zelveu nadeelig zouden werken Doch niet op de intelleclueele en moreele vorming voerde een ander biertegen aan worden de kinderen in hunne jongere jaren gespaard t worden Jan later betere werklieden Terwijl daarop verschillende Hengelosche industrieeleo verklaarden zonder danrom iedere bepaling ran het wetsontwerp goed te keuren toch in beperkende voorschriften ook voor kinderen van 12 16 jaar voor de industrie geen gevaar te zien had de wet van 74 in dit opzicht hun geen kwaad gedaan ook aan eene wet als de e zouden werklieden en indosIneele belangen zich wel gewennen gingen er uit Enschedé andere stemmen op Daar vond men voorschriften als die deze wet inhoudt juist voor den bloei der ngverheid bedenkelgk De katoenindustrie IS eene internationale industrie wij komen door deze wet in eene ongunstiger conditie dan de Engelsche industrieel met wien wg toch moeten concnrreeren en die van meer kinderarbeid gebruik zal kunnen maken dan wg Maar de groote vraag ook van deze zijde gesteld was altgd weer hoe zullen de kindereu van den arbeider te eten krijgen a la zg zelven verhinderd worden den kost te verdienen of als de industrie hier achteruitgaat P Wint wit d i Ned werkman meent dat doer verbod vai kiuderarbeid het loon der flnisseoen zal rgzen dat is lomer eene illusie VV Tm slotte veree nigde de rogadering mct bgna algemeene stemmen door zitten en opstaan zicik met het besluit om zich te richten tot de wetgevende macht en haar te verzoeken vooraf eene enquête te doen plaats hebben naar e vermoedelijke gevolgen voor den arbeidersstand en voor de industrie van maatregelen als die thans zgn voorgesteld Met dit besluit is echter geen aandringen op uitstellen en daarmee afstellen bedoeld In de berichten en mededeeliogen der Vereeniging voor Lijkverbranding leest men De zaak der lijkverbranding doorleeft op dit oogenblik in Nederiaiid eene gewichtige krisis De Regeeriog heeft denkelijk naar aanleiding van het laatste adres van het hoofdbestuur het oordeet der Koniuklgke Akademie van Wetenschappen afd Natuurkunde over de lijkverbranding gevraagd Het zittingverslag der afdeeling ran 28 Januari 11 bevat daaromtrent het volgende Ingekomen was o a eene missive van den heer minister van Binnenlandsche Zaken inhoudende verzoek om advies in zake de lijkverbranding In hoofdzaak wenscht de minister ie weten of het vinden van vergiften b het invoeren der crematie niet uiterst moeiglgk zal wezen als men bedenkt dat er in den regel geene aanwgzingen znllen bestaan die den de kundige tot hei zoeken naar eei ig bepaald vergif zullen nopen en dat tal van vergiften in de asch van verbrande Igken niet meer zullen zijn aan te wijzen De brief met de daartoe behoorende bescheiden wordt door den voorzitter om advies in handen gesteld eeuer commissie van vgf leden en wel de heeren Place van Hasselt Gunning van Bemmelen en Zeeman Het laat zich aanzien dat 8e uitslag der beraadslagingen voor onze zaak van veel belang zal ign Wg hebben maatregelen genomen om onzen lezers uitvoerig den inhoud van het rapport der commissi en der daarover te voeren debatten te kunnen mededeelen Het rapport is lot heden niet uitgebracht Of de sedert opgetreden minister van Binoenlandsche Zakeu mr Pgnacker Hordgk de vgandige gezindheid jegens de crematie deelt die uit den boven medegedeelden hoofdinboud van den brief zijns ambtsvoorgangers aan de Akademie duidelgk spreekt zat nader moeten blgken Door de heeren Holdert en Cie uitgevers ran het volksblad De Echo is een nationale wedslrgd uitgeschreven ter bevordering van den kunstzin bij het nederlaudsche volk Bevoegde beoefenaars der kunst zgn door hen uitgenoodigd de oommissie van beoordeeling uit te maken De uitgeschreven prgavragen zijn te beantwoorden door jongelieden De prgsvragen hébben tot onderwerp een sigarenkist of kastje een beschilderd bord een parapluie standaard een bloemenhanger tee keningen voor leerlingen aan inrichtingen van onderwgs een handschoenendoos een dames nachtjapon een kindeijuik een poppennitzet een dekentje voor een kamerwieg een bouwkundige teekening een volkslied eene levensbeschrijving van Prins Hendrik Onder de premien zijn er verscheidene van vgftig en veertig gulden E n gedrukt uitvoerig programma is bg de heeren Holdert en Cie uilgevers van De Eoho te Amsterdam verkrijgbaar ïe Weenen zal nu ook eerlang een school voor dienstmeisjes geopend worden zooals er te Berlijn Leigzig Stuttgart en in andere dnitsche steden sedert lang bestaan De meisjes zullen daar tot handige en in alle opzichten knappe dienstboden opgeleid worden en de school zal trachten zooveel mogelgk zelf haar kosten van onderhoud te bestrgden door het leveren van middageten aan vrouwen en meisjes het klaarmaken van gerechten voor zieken bet inmaken van vruchten het verrichten van naai en verstelwerk bet uilzenden van helpsters in de huishouding enz Het plan tot de oprjchting der school gaat uit van eenige Weener dames Ten onzent klaagt men liever over de dienstboden en tracht men door hooge loonen aan te bieden de goeden te verkrijgen die bij slot van rekening blgken niet beter te zgn dac de goedkoope Om echter door gemeenschappelijk handelen en het offeren van eenig geld voor het algemeen belang verbetering in den toestand te brengen daartoe zgn in Holland de dames niet zoo licht te bewegen Elk zorgt voor zich zelve Te Berlijn was men gewoon op de stadsscholen van tgd tot tgd de verstgevorderde leerlingen te lateu botaniaeeren in den omtrek der stad en wel onder de leiding van een onderwgzer ten einde ooiduende liefde voor en kennis van de natuur te be vorderen en beschaving in de hand te werken Doordien de atad zoozeer is uitgelegd werden de afstanden star bniten te groot Dientengevolge heeft de stad nu een stadt acbool plantentuin aangelegd waarin meer dan 1000 plantensoorten worden gekweekt en waaruit telken dage s morgens een voorraad naar de scholen wordt gezonden Die lessen werken in alle opzichten hoogst gunttig ook uit het zuiver paedagogisch oogpunt Buiteolandsch Overzicht In het Engelsche Lagerhuis is de tweede lezing van de nienwe lersche dwangwet aan de orde Gisteren zou bet debat worden voortgezet Aan R O wordt uit Londen geseind dat tien personen die verdacht worden b j den moord te Dublin betrokken te z jo te Liverpool aan boord ran de stoomboot Egypt gevangen zgn genomen De boot was op bet punt naar New York te vertrekken Twee hunner schijnen Amerikaan twee Ieren te zijn De overigen beblien het voorkomen van zeelieden of brandspuitgasten Verder wordt aan R O gemeld dat de Londensche politie op 16 dezer eene huiszoeking heeft gedaan in de bureelen van het cialistisoh blad Die Freiieit De drukker werd den volgenden morgen gearresteerd en voor de eorrectiooeele politie in Bowstreei gebracht Tevens is een bevel tol gevangenneming uitgevaardigd tegen John Never een der Redacteurs van genoemd blad Die Freiheit verdedigde in een zgner laatste nrt den politieken moord Verleden Zondag hebben in Frankrgk drie herstemmingen voor de Kamer der Afgevaardigden plaats gehad Te La Pallisse en Evrenx werden de republikeinscbe candidaten gekozen maar te Bocbefort heeft de verdeeldheid onder de republikeinen aan den Bonapartischen candidaat den heer Boche de zegepraal bezorgd Ofschoon deze uitslag natnurlgk geen invloed op den pariementairen toestand kan hebben achten de Fransche dagbladen dien toch betreurenswaardig Reeds vroeger in Oard en Pas de Calais zegl het Jeurnal dm ü4baU hebben de republikeinen de gevolgen hunner verdeeldheid ondervonden Hoe sterk eene ineerderheid ook wezen moge zg mag nimmer uit het oog verliezen dat een strenge tucht noodzakelijk is zelfs dan wanneer de orerwinoing leker schgut Per telegraaf wordt gemel dat de Commissie van rapporteurs over het labaksmooopolie reeds de 32 eerste artikelen van het omwerp heeft verworpen Men behoeft dus niet te vragen of r j wel zooveel spoed zou makeu als ereischt wordt om terstond na het Pinksterreces haar resultaat aan den Rgkadag te kunnen mededeelen Welk resultaat dit zgn zou daaromtrent kon geen twgfel meer bestaan toen het bij de vermelding van de namen der leden bleek dat de Commissie bestaat uit 23 tegenstanders ran het monopolie en sleohls 6 voorstanders waaronder nog wel twee lauwe De ongelegenheden welke Oostenrgk van de Jodenvervolging in Rusland ondervindt worden meer en me r van ernatigen aard De vinohtelingen nemen bg groote troepen naar Qalioië de wgk te Brody z jn er reeds 7000 bgeen en hun aantal neemt bg den dag toe De meesten zgn onbemiddeld en moeten ondersteund worden De overheid in Galicié is op hare hoede en neemt alle mogelgke voorzorgsmaatregelen met het oog op den openbaren gezondheidstoestand in Brody en omstreken Met betrekking lot de Jodenvervolging verneemt men dat namens den Rnssischen minister van binnenlandsche zaken aan de redaotien der Petersburgache bladen gelast is om voortaan niets meer dienaangaande te melden en zelfs over het algemeen niet over de Israèlieten te schrgven omdat de gemoederen daardoor noodeloos verontrust worden Zelfs berichten uil provinciebladen mogen niet overgenomen worden net Fransch Engelsche eskader is op dit oogenblik waarscbgnlgk voor Alexandrie Over t geheel vertrouwt men de verzoening tusschen de Khedive n de Ministers niet en de westersche consuls generaal zullen waarborgen vragen dat de verwarring zich niet herhaalt Het bericht dat zg zouden eisoben flat het leger werdt afgedankt en de opposante hoofdofficieren verbannen wordt echter tegengesproken als voor t minst voorbarig Dat laat zioh hooren de eiscb is wel w t kras De Porte is intnsschen ook wat bedaarder geworden en beeft bet gereedmaken van een vloot met 19 000 man landiagitroepen afgekommandeerd Daar een gewapende interventie van welken kant ook veel politieks moeilijkheden geeft zal er wel een mouw n gepast worden Door adverleering in onze courant van heden biedt hel Bankiershuis lunthal Co in Hamburg linen voor de Hamiurgtcie geldlotery aan Deze sedert over 100 jaren bestaande loterg is bier genoegzaam bekend en is het wel niet noodig vanwege de loUedheid diezelve aan te bevelen Hierdoor wordt alleen renneld dat de Hambnrgaehe regeeriog met het geheele Staalavermogeo roor de prompte uitbetaling der prijzen waarborgt en kan men de genoegende zekerheid hieruit waarnemen Het Bankiershuis Isenthal b Co bestaat reeds over een g Firma door baar soliedheid en nauwkeurigheid den goeden naam te behouden in stands geweest Tevens verdient nog vermeld te worden dat deze Firma de gewonuene prgzen ook ter woonplaats van den winner uitbetaald Uit dien hoofde bat deze Firma met de eerste Baukiersiiuizen in Nederiand en op alle plaateen betrekkingen aangeknoopt Kaotongereclit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 17 Mei 1882 Kantonrechter Mr J H tan MIEEOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te llotterdam VEROORDEELD Jacob Hordgk onbezoldigd rijksveldwaohter en arbeider te Zevenhiizen zelf belast met het toezicht op de jacht en viascherg lot zes boeten van 20 gulden of 18 dagen met verbeurdverklaring van het gebezigd jachtgeweer wegens op 2 April 6 April en 7 April in den gesloten jachttijd jagen op eens anders jachtveld in den Zuidplaspolder onder Nienwerkerk en zulks zouder voorzien te zgn van een sobriftelgke vergunning van den rechthebbende op hél jaohlreld P V d L arbeider te Moercapelle tot tien gulden of twee dagen wegens in den gesloten jachiigd niet beletten dat de bond dien h j bg zich had een haaa dreef opeen perceel bonwlaud in den polder de Honderd Morgen onder Moeieapelle L H K U en l K alle dne arbeiders te Zerenhuizen ieder tot tien gulden of twee dagen wegena zoeken van eieren van waierwild in den Tweemanspolder onder Zevenhuizen zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende op den grond A den O arbeid rr te Beenwijk tot twee boelen tan drie gulden of twee dagen wegens visseben met schakels in den gesloten visdhtgd onder Beenwijk en zulks zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende op bet viscbwater M K visBcher te Oouda tot twee boeten van zes gulden of vier dagen wegens iuchen met stekken in den gesloten rischtgd ouder tiouda eo zulks zonder scbrifielgke vergunning van den rechthebbende op het viscbwater C F sjouwer Ie Goadf Ut twee hoeten van drie gulden of twee dagen wegens viaaohen onder Oouda met eta suoekstrik zgnde een verboden vischluig eu zonder sohrifiejgke vergunning van den rechthebbende op het visohwater Jan Otterspeer Uirk Rehorst eu Pieler Mak alle drie arbeiders te Ouderkerk ieder tot tien gnldeu of twee dagen wegens verstoren van de orde te Gouderak in kennelgken staal van dronkenschap W de K arbeider te Ouderkerk lot tien gulden of één dag wegens baggeren in den IJsel onder Gouderak binnen den afstand van 20 meters van den oeverliju tusschen zonsondergang en zousopgang L van H arbeider te Ouderkerk evenals de vorige A K arbeider te Ouderkark evenals de vorige C S arbeider te Ouderkerk evenals de vorige D U arbeider te Ouderkerk evenals de vorige G de B broodbakkersknecht te Gouderak tot drie gulden of één dag wegens los en onbeheerd laten staal van zgn wagen bespannen met een paard op den openbaren weg te Gouderak k Franciscus Karel Boot poileubakker te Gouda tot tien gulden of twee dagen wegens niet onmiddelgk gehoorzamen aan de hem door den Inspecteur van Politie Ie Gouda gegeven last zich uit eene zamenscholing op de openbare straat te Gouda te verwgderen W V bouwman te Oudewaier tot één gulden of één dag wegens loopen in een graspeik van bet Plantsoen aau den Fluweelensingel te Gouda VRIJGESPROKEN overeenkomstig requisitoir van den ambt v h O M A R tapper te Gouderak van de aanklacht met zgn rgtuig etn standplaats ie hebben ingenomen op den openbaren weg te Gouderak zonder vergunning van den Burgemeester de veldwachter van Gonderak die hel procesverbaal had opgemaakt kou op de zitting niet verklaren dal de beklaagde het rgiuig op den weg had nedergezet of daartoe last had gegeven Fraktizgn van Dautzig trad ala verdediger van den beklaagde op Laatste Berichten fierliJQ 19 Mei De oommissie voor het tabaksmonopolie heeft de gezamenlijke artikelen der voordracht verworpen met 21 tegen 3 stemmen IiODdeD 19 Mei Na een tweedaagsch debat is bet Lagerhuis met 383 tegen 46 stemmen tot de tweede lezing der lersohe dwangwet overgegaan KOEPOKI EI TI G De BURGEMEESTER van Gonda Brengt ter algemeene kennis dat aanataanden Zondag den 21 Mei 1882 dea middags ten 12 uur op het Stadhuis niet alleen voor minvermogenden maar roor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal beataan om zioh geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 20 Mei 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGFJ IJZENDOORN Burgerlijke Stand GEBORIN 16 Mei Cilharing ouden D VIm en C lmtea Hendrik Wilhelmos ooden H W Zsodiik en C J Bitting 17 Mirgsretha ondenJ f de Brii n en m H Kosd Hozei ooden B D in Tijn en M A Ssnden 1 Petronelli Elizabetli lleris ooden J W M Kromme en A C van Leeuwen 18 Cornelia Genrda ouden N de Jong en G Blom Johennee oodere D Hogendoorn en A J Leeawenstein 19 Jacobiu Casparai onden J A Roest IQ Limburg en C M Kek OVERLEDEN 17 Mei J Schoonderwoerd i2 i 1 Tijboot 3 w J A Kltverveld 8 m 18 A J Kooil L o J 1 J m J L M Kolrter w d N P Sprnil 68 j C Korteljé 68 j A Voik 1 J 1 1 G B Moerkerk i m ONDERTROUWD 18 Mei J H Beekiag 31 i en M C vin Veen 28 j o j Ondertrouwd J H BECKING EM M C VAN VEEN 6ouda 18 Mei 1882 Receptit 28 Mei 1882 Algemeene hennitgerting ♦ ündertronwd ijb MULDER Jz EN B DOGTEBOM 1 l m Mei 1882 P Lekkerkerk ADVERTENTIÊN Gelïoawd OTTO VEENENDAAL HET HBNDRIKA db JONö Zfl betaigen bunnen oprechten dank voor de rele beirjjzen ran belangstelling bj gelegenheid Tan hun hnwelgk ondervonden Amsterdam 19 Mei 1882 Bevallen van eenen Zoon C M ROEST VAS LIMBURG Gouda 19 Mei 1882 EcK Met 1 JULI e k TE HUUR een Nieuw Bovenhuis met 3 KAMERS Keuken met Pomp en ruimen DROOGZOLDER Te bevragen bg L P HOOGENDIJK op de Hoogstraat alhier Voordeelige Aanljiediiig Op nieuw voorhanden een partij recht beslagene en zwaar getopte Buitenlandsche EIKEN BERGROEDBN lengte van 32 tot 50 voet dikte van 7 tot 13 dom eene nieuwe PAVILJOENSCHUIT p m 45 ton een RIJNSCHIP 50 ton een DITO 30 ton een PAVIUOENBOK 25 ton een dito 17 on bg SPREIJ en Zoken bjj Zwammerdam