Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1882

Woensdag U Mei c 882 N 2769 M4lilfMTTO FINALE UITVERKOOP GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Heeren Kleedingmagazijn Ontvangen DEMISAISON en ZOMERSTOFFEN Lustre Vestons f2 50 Lustre Jacquets f7 50 J HOOGENBOOM TE KOOP eene zoo goed als NIEUWE Tweewielige Velocipede Te bevragen aan het Bureau dezer Courant Fliotographiscli Atelier van 1 i KIIiiET Markt wijk A Ifo 156 Gouda DAGELUKS EOFEITD Mevrouw P de JONG Evekink Busgers VRAAGT tegen AUGUSTUS eene FLINKE TWEEDE MEID 1 AUGUSTUS gevraag d eene ZINDELIJKE voor Koken en werken en van goed humeur Adres onder letters A B C aan het Bureau dezer Courant J de JONG Az IMTRIIMENTEELE ZÜIVERAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement ook tot de totale vernietiging van Bakkerstorren enz Kuiperstraat K 227 Met 3 jaar Garantie A G I BEIGK Tandarts nieuwe wet Aoormalig adsistent van wijlen den Heer A J W KOENAART dagelijks te consulteeren Weste Wagenstraat 54 Rotterdam Het OVERIJ SELSCH ÜITKEERINGSFONDS bij OVERLIJDEN te Zwolle vraagt in alle Steden Dorpen en Buurtschappen in de Provincie Ztiid Hollajid Soliede AGEITTEU tegen zeer Hooge Provisie Brieven franco onder het woord Agenten biJ den Boekh ti TULP te Zwolle Geen Tandpijn meer lEDHRB GARANTIE verleenen wij aan hem die bij gebruik van Goldmann s Kei er Tandtvater ooit weer Tandpijn krijgt Hij die zijn mond dagelijks met Goldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zijne tanden schoon wit en gezond tot in zijn hoogsten ouderdom S GOLDMANN en Co Dresden Marinestraat 2o Te Gouda bij A WOLFF Snelperadruk van A Brinkman te Gouda Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale 8toomzuiveriDg Door deze mijne behandeling worden alls onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zjjn veroorzaakt 400 000 Mark te winnen Dit beduidend bedrag is in t gelukkigst geval eventueel de hoofdprys welke in de van de HamDurgsohe regeeriag uitgaande en met het geheele Staatsvermogen gewaarborgde Geldlotenj te winnen is De Loterij bevat 47 600 prijzen ten bedrage van 8 634 276 Mark welke in 7 Afdeelingen of klassen naar onderstaande tabelle uitgeloot worden De trekkingen geschieden snel achtereenvolgend voor de eerste trekking nemen wij bestelling aan tot den 30 Mei a s De hoofdprij i der loterij bedraagt zooals boven bemerkt is eventueel 400 000 Mk verder zijn er prijzen van 260 000 Mk 160 000 100 000 60 000 50 000 en vele van 40 000 30 000 6 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 6000 6000 4000 3000 2000 Mark enz enï Tegen ontvangst van het bedrag voor de eerste trekking van fl 3 PO voor een geheel Origineellot fl 1 8U voor een half Origineellot en 90 cent voor een vierde Origineellot verzenden wij deze Origineeleloten geene promessen geldig voor de eerste afdeeling dadelyk aan den besteller Het bedrag kan in Muutbilletten Mederl postzegels per aangeteekende brief of per Postwissel toegezonden worden Uitvoerige trekkingsprogramma s voegen wij bg iedere be telbeslelliog waaruit te zien is hoeveel prijzen in iedere klasse getrokken worden De ingeloopeu bestellingen worden geregistreerd en dadelijk na de trekking ontvangen de bestellers de Ambtelijketrekkingslijst en de gewonnen prijzen Onze Firma beslaat reeds over 50 jaren eu is in Nederland genoegzaam bekend Wij betuigen tevens het geëerde publiek onzen dank voor het ons lot nu toe geschonken vertrouwen en zullen ook in t vervolg alle bestellingen prompt eu precies uitvoeren alsmede de gewonnen prijzen dadelijk toezenden Wij raaken hierdoor nogmaals opmerkzaam d t deze door ons geannonceerde loterij geene gewone onderneming is maar dat de Hambnrgsche regeering voor de stipiste uitbataling der gewonnen prgzeu waarborgt Uithoofde van deze zekerheid hopen wij op eene talrijke deelneming en verzoeker de bestellingen direct te adresseereü aan Jsenthal Go Bankiers en Hoofdloterij Kantoor Hambuhg Tabelle van üitlooting 1 kl 1 a 12 000 Mk 1 a 5000 1 a 4000 1 a 3000 1 a 2000 2 a 1000 = 2000 8 a 500 = 1500 5 a 300 = 1500 10 a 200 = 2000 25 a 100 = 2500 50 a 50 = 2500 3900 ii 20 = 7800 te zamen 4000 prijzen 116 000 Mk verder 2 kl 4000 prijzen = 210 620 Mk 3 W 4000 prijzen = 331 150 Mk 3 kl 4000 prijzen = 452 100 Mk 5 kl 2500 prijzen = 415 600 Mk 6 kl 1500 prijzen t 351 600 Mk 7 kl 27 600 prijz en 1 Premie = 6 757 150 Mk Bier en Azïjn Sottelai MLLTAPATIOB M EXTRA STOUT Bass Co 15 Ct p h fl M I PALE ALE al5 I EXTRA STOUT Vollenhov 12 i PRINCESSE ALE alO 2 6 LÖ WEN BIER nit de Wereld § beroemde Löwenbrouweirg 2 Dortmant al2 = aBOSCHBIER a 11 per flesch G I DUBBEL GERSTEN 10 enz I Tevens te verkrjjgeu alle soorten van MINERAALWATER en LIMONADE Sys ► 5 teem Beins volgens eene nieuwe methode l tegen Concureerende Prjjzen z KoCSehuishouders genieten rabat g J3 Mij aanbevelende noem ik mg UEd Dienaar s F V UTRECHT jS Westhaven g Ontvang Be taaikantoor L Droog leever Fortuiju Rotterdam stand der Depositorente Opvraagbaar na één maand 3 twee maanden 4 drie 4V 7 zes 4 7o twaalf S L De rente wordt bg vooruitbetaling volaaan De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst vaü den heer Me J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Godda iMBlMflT De Haan en Sleutels AMSTERDAM De on dergeteekeuden berichten dat hunne van ouds gerenommeerde BIEREN voor Gouda en Omstreken steeds uitsluitend verkrijgbaar zgn in hun Depot bjj den Heer A NÜKTIEB Gouwe C No 34 35 te Gouda P S RENDORP W J van Leeuwen EOFEB BLISSLABEIt IiaiBWiEBll Beveelt zich beleefd aan tot het REPAREEREN en STELLEN van Spieringstraat F 41 HOÜTVEILIJNG te ROTTERDAM van Ca 150 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Riga Memelsohe Wij burger Delen en Platen geschaafde en geploegde Vuren en Grenen Velen Nieuwe lading NoorscJie Juffers Nieuwe lading Kolders Amerikaansche Grenen Delen en Platen Kolders Sparren en Sparhouten Liggende op de werf Rotterdamsch Welvaren en in de Loods Blisabethstraat aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam Amerikaansclie Grenen en Riga Vuren Balken liggende in de Buizenwaal WOENSDAG24 MEI 1882 de middags ten 12 ure in het Verkooplokaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH bij wien op aanvrage Notitiën te bekomen zj n BINNENLAND GOUDA 23 Mei 18 2 Id de hedenmiddag gehoadeu vergadering van den Gemeenleroad die door 14 leden werd bijgewoond terwyl de hh Prince en Kranenburg afwezig waren deelde de Voorzitter mede dat was ingekomen de volgende brief van den Wetbooder O Prioce Gouda 23 Mei 1882 Mgne Heeren I Hoe innig gelukkig ik mij ook gevoel dat door Uw raadabeeluit van 12 dezer mgne geboortestad voor een groote ramp is bewaard gebleven zoo acht ik mg toch verplicht ter oonake van mgn hoogen leeftijd die ruit eu kalmte vordert voor mgn betrekking als raadslid te moeten bedanken zaoala ik dan ook doe bij deie Kuim vier jaren mesht ik als Wethouder uw door mg ceer gewaardeerd vertronwen genieten welke eer mg steeds in dankbare herinnering ui blijven Ook kan ik niet nalaten mgn oprechten dank te betuigen aan omen geaohien Borgemeetter en mijn geaohten Collega van Qoor voor de welwillendheid die zg mij steeds in zulk eene hooge mate hebben betoond het ia daarom dat ik met een weemoedig gevoel van ben afscheid neem met den wenaob dat hel ban nog vele jaren gegeven lal zgn in het belang van Gouda werkiaara te mogeu weten terwijl ik mg in hunne geachte vriendschap blijf aanbevelen Ik eindig met den wclgemeenden en hartelgken wensch dal de zoo goedgezinde eu vreedume Go d ohe burger voor rampen van welken aard of trekking ook voor het vervolg moge behoed blgiea G PRINCE P 8 l e door mg aangeboden sommen waaraan een enkel burger iets heeft bggedrageu of zal bijdragen zgn steeds ter beschikking v n het Gemeentebestuur Aan den Gemeenteraad van Gouda Onmiddelgk ua de voorlezing dezer miiaive vraagt de heer Fortugn Droogleever bet woord eu geeft de vergadering in overweging den heer Prince te verzoeken op zgn besluit terug te komen daar hoe natuurlijk bet moge zjjn dat de heer Prince zioh gekrenkt gevoelt over de verdachtmaking waaraan hg in de vorige vergadering heeft blootgestaan hel te betreuren zou zgn dat hg als raadslid aftrad Venoheidfue raadsleden deelden het gevoelen van den heer Fortugn Droogleever De heer dr van Iterson meent dat hel postscriptum van den brief van den heer Prince den weg wijst welken de raad heeft in te slaan Hü is van oordeel dat als dr raad thans een soort votum tan vertrouwen jt gens den heer Prince uitbrengt deze algeheele satisfactie kan hebben eu op zgn besluit terugkomen De heer van Iterson is van gevoelen dat alle leden van den raad zich vóór een dergelijk votum kunnen verklaren daar men in het debat wel eens gepassioneerd iels zegt wel eens eene uitdrukking betigt die niet zoo geheel in de bedoeling legt De heer dr Lugten is ci eveneens voor dat de Baad Burg en Weth uiluoodige den heer Prince hel leedwezen te betuigen der vergadering en hem te verzoeken op zgn besluit terug te komen De Voorzitter mr van Bergen lizendoorn zegt niet tot een dergelijk besluit te kunnen medewerken Hoezeer ook hij er prijs op stelt dal de heer Prince zjjn betrekking blgft bekleedeu zoo acht hg een dergelgk besluit niet raadzaam en wel omdat de Gemeentewet voorschrijft dat de Leden van den Raad ten allen tijde hun ontslag kunnen nemen dat door hen wordt ingezonden aan den Raad De Voorzitter brengt daarop hel voorstel in stemming hetwelk wordt aangenomen met 13 legen 1 stem die vau den A oorzitter Daarop was aan de orde de concessie aanvraag van den heer A Kaptgn voor en stoomtraraweg GondaSohoonhoven Zooals onze lezers zich herinneren hadden vroeger de stemmen geslaakt over een voorstel van dr van Iterson om den tram te doen rgden over den Bleekerasingcl met de bepaling dal des uoods enkele boomen die in den weg stonden konden vallen Over de richting van den tram werd ook thans eene breedvoerige discuuie gevoerd waarbij de bezwaren tegen den weg langt de Bteekerssingel en ook die tegen de Boelekade op aieuw werden in het licht gesteld Het bovengenoemd vooralel van dr van fterson werd ten slotte verworpen met 8 tegen 6 stemmen VoOB stemden de hh 8a n om Oudijk HoogenbAom Hemsing van Iterson en Straver Daarop werd in stemming gebracht hel voorstel Tim B en W om den tnm te doen rgden langt de Boelekade Vóéa alemden de hh Post Drost Straver de Botte Hoogenboom Fortnija Droogleever Noothoven van Goor en de Voorzitter TioEN stemden de hh Kilt Lnijten Oodgk van Iterton Hemsing Samtom en van Stmaten Alzoo verklaarden zioh 7 Hemmen vóór en 7 tegen hel voorstel loodat de stemmen staakten en de betlitting aangehouden is lot de volgende vergadering De behandeling der overige artikelen der concesaie voorwaardeu wordt daarop op voontel van den Voorzitter ook aaugehoadeo De behandeling der coaoenie aanvraag der IJsel stoomtramwegMaatsohappij voor een Ign GoudaUtreakt werd eveneens aangthooden en I d op verZ w lt van hh Directeuren dier Maatschappij die vboraf nog eene conferentie met Burg en Weih weotchelijk aehlteu De Raad benoemde bedM tot Lid in de Commissie van Administratie det Bank van Leening den heer W Poal Drost Voorla tol Libryemeetler lec heer Dr F H G van Iterton tot Lid dar OeSondheida Commissie den heer P Goedewaag eu Zondagmiddag is er in het Oude Mannenhois sa bagio viin kmtA nlataao en wel ia een der kamertjea der verpleegden Terwijl de bevolking van het gesticht in de eeliaa wa bemerkte toevallig een der dienstboden eene brandlucht in bedoeld vertrekje eu bij oiidenoek bleek het dat de dekens van hel bed in brand standen Men vermoedt dal de bewooer even te voren op hel kamertje had gerookt waardoor een vonk op het bed was tereohigekomen Gelukkig kwam men er nu af met een grooten schrik en een kleine schade terwgl bij een latere ontdekking de gevolgen niet Ie overzien waren geweea Zaterdag is te s Hage leu huize van den heer van Xijndeu weder een ministerraad gehouden Volgens gerucht zouden de Ministers besloten hebben aan den naderen wensch des Koniu s te voldoen om tot Zr Ms terugkomst uit hel buitenland het bewind te blijven voeren De heer van Eyeiuga president van de Eerste Kamer is in de residentie aangekomen De vergadering van onderwgzera uit het arrondissement Gouda Zaterdag jl onder voorzitterschap van den heer dr Terpitra gehouden werd bggewoond door den districts sohoolopziener mr A M de Cook den oud schoolopzieuer M C Mensing en dooreen dertigtal leden Bij de opening werd door den Voorzitter een woord van hulde gebracht aan de nagedachtenis van twee leden de heeren W Heuhl eu N van Bnuren die voor eenigen t d ten grave waren gebracht waarna aan drie nieuwe leden een woord van welkom werd toegeroepen De notulen werden goeilgekeurd en de heeren H Wl Kramers eu 1 G Emeis respectievelijk tot secretaris en penningmeester benoemd Hierop kwam de bibliotheek ter sprake en deelde de schoolopziener mede dal van rgkswege jaarlg ks eene som van ƒ 75 besctiikbaar wordt gesteld tot het aanknopen van boekwerken De heer J Gonda zal als bibliothecaris eiken Zaterdag van 12 1 ure vaceeren tot het afgeven van boeken onder de door hem voorgedragen bepalingen die in de notulen zullen worden opgenomen Nadat hierover door sommige leden inlichtingen waren gevraagd en bekomen verkreeg de heer R Leopold het woord om de vraag in te leiden Is het mogelgk en wenschelijk al wat machinaal is uit hel onderwijs te verbannen Spreker zeide in hoofdzaak het volgende Als algemeene waarheid stel ik voorop dat de Jen tgd ran t machinale voorbij is dal de regel methode heeft uitgediend dat de concrete vorm tegenwoordig aan de abilracties voorafigaat Getrouw aan dit beginsel tal men dao ook het taaloniierm t niet aanvangen met bet inpompen van dorre taalregelt het geven van definities vani de rededeeleu htt werktuigelijk vervoegen en verbuigen Toch moet men niet overdryven en alles wat eenigizins machinaal is verwerpen eenvoudige regelt voor de spelling a de geslachten b v zal men den leerlingen niet oittkouden Op t gebied van t rekenen die oefening bg uitnemendheid in ordelgk en nauwkeurig deuken is het werktnigelijke al heel weinig npzijue plaats machinaal optellen aftrekken ent met eindeloote getallen toowel als t machinaal van bniienleereu van de tafel van vermenigvuldiging vindt tekei weinig verdedigers meer Om t vlug en nauwkenrig cijferen niet uit het oog te verliezen is het echter wenschelgk van tijd lot tijd in de lagere klaaaeu het beredeneerd rekenen af te wisselen met min of meer machinale bewerkiugeu met grootere gelallen Bij de ffeickiedenü zal men ook niet geheel t werktnigelijke kunnen ontberen daar men loeh eenige chronologie moet hebben als eene lijst waarin de gebeurtenissen passen Wal de aardrijlakunde betreft dit vak bestaat tegenwoordig vooral sedert dete wetenschap vergelijkend is geworden wel niet meer schier uiitluilend in t geven van namen en bijzonderheden maar toch zal aardrijkskunde tonder namen niet denkbaar zijn ook hier moet gememoriseerd worden iels werktuigelijkt blijft ook hier over Spreker meende met hel aangevoerde te kunnen volstaan om tot de conclusie te komen Het streven van den ooderwijier moet ign het machinale in het onderwijs tot een minimum te herleiden niet om het geheel daaruit te verbannen Daarop gaf de inleider als toegift de lezing van een paai bladzgden betreffende dal onderverp uit irModeme heksen van Jan Holland bladzgden die schoone denkbeelden bevatten ofschoon het machinale er wel wat te veel op den voorgrond wordt gesteld Uit het belangrgk debat dat hierop volgde en waaraan verscheidene leden deelnamen bleek dat de raeetten het hierin eens waren dat het machinale niet geheel uit de school ia te hanuen Een paar Sprekers beweerden echter dat niets machinaal behoeft te geschieden en dat het kind niets machinaals verricht omdat al wat het doet een gevolg van ontwikkeling en de mensch geen machine ia Anderen meenden echter dal wg het onderwijs werktuigelgk noemen wanneer aan het kind daardoor iets wordt geleerd zonder dal het rekenschap kan geven van hel jhoe en waarom Met meerderheid van stemmen werd de door den Heer de C ick gestelde conclusie aangenomeu om het eerste gedeelte der vraag ontkennend het tweede bevestigend te beantwoorden Na afloop der debatten schaarden al de leden zich om den disch waar menig barielijk woord gesproken menig vroolgk lied gezongen werd Door de heeren Posthumus en Kramers werd ook de onlangs geconstitueerde afd van het Ned Oud Genootschap ter tafel gebrucht hetgeen ten gevolge had dat het aantal leden dezer jonge vereeniging tot veertig klom Te Haastrecht is met hel oog op de vervulling der aanstaande vacature het predikantstraktement gebracht op 1450 plus vrijdom van de 3 eerste grondslagen der personeele belasting Het Centraalbestuur van het Alg Ned Werkliedenverbond heeft aan de afdeelingen ter behandeling op de Pinkstervergadering een ontwerp adres gezonden aan de Tweede Kamer te richten over de ingediende wet op de kinderarbeid Het bestuur betreurt daarin dal niet tevens de arbeid van vrouwen is beperkt en geregeld maar sluit ïich verder aan bij de hoofd bepalingen van het ontwerp ofachoOB die beperkter zg n dan wat de Kerstraisvergadering van 1377 had verlangd volstrekt verbod voor kindereu beneden 14 jaar i 1 i