Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1882

X De Fransche begrootingscommissie heeft overeenkomstig het verlangen vau den Minister van Eereilienst de posten voor de theologische faculteiten weer op de begrooting gebracht De gevolgen der schandelijke miibandelingen waaraan de Israëlieten in Busland blootgesteld zijn does zich in Buslana reeds levendig gevoelen Handel en nijverheid staan bgna volkomen stil en de kooplieden vooral tij wier handel voornamelijk op het vertronwru en krediet bij buitenlandsche huizen bernst beffen bittere klachten aan Ook de tentoonstelling te Moskou schijnt ten gevolge der wanordelijkheden volkomen te mislukken Het aantal intenders is slechts 2000 De kroning van den ütaar is blgkens een aansohrgviog a n de hofbeambten thans bepaald op 6 September de feesten bij die gelegenheid te geven lullen veertien dagen duren De Dnitsohe Bgksdagscommissie voor hel tabaksmonopolie heeft Zaterdag reeds de eind afstemming gehouden slechts 3 leden stemden voor Er is ook sprake van een motie welke bij het rapport tal worden gevoegd ongeveer hierop neerkomend dat de Begeeriug wordt verzocht de tabak vooreerst met rust te laten daar by eenige tuinigheid er bovendien geen uieuwe belattini eu noodig tijn Volgens berichten welke de K Z uit Friedrichsruh ontvangt is wel eene verbetering in den getondheidstoestand van prins Bismarck gekomen maar gaat tijn herstel toch slechts langzaam voort Hy is sedert verscheidene weken bedlegerig eu de slapeloosheid eeu gevolg der zenuwpyuen beeft hem merkelgk verzwakt Toch is hg op weg van betersi p en zal bg waarschgnigk tegeu Pinksteren naar Berigu terugkeeren om aldaar eenige weken te blgven Hg werkt dagelgks zoover tgne krochten het toelaten en wordt daarin door zgii zoon graaf Willem bijgestaan Volgen de berichten welke te Pa g uit Tunis zgn ontvangen scbgut aan den veldtocht in het zuiden vsD het Kegruischap een einde gekomen te zgn De oproerige stammen hebben zich onderworpen en de minister van oorlog is daarom voornemens de troepen die aldaar onder de bevelen van de generaals Jamais en Philibert aanwezig tgn te doen terugkeeren Het ontbreekt eohter in Frankrgk ook in bevoegde kringen niet aan personen die zulk een maatregel afraden zg vreezen naroelgk dat dan in bet najaar eeu nieuwe veldtocht noodzakeigk zal bevonden worden De Efectenlieurs XX Amsterdam 23 Mei 1882 Ook de afgeloopen week bracht geea verandering De handel bleef stil doch meerendeels waren de noteeringeo vast en voor sommige vooral Egyptenaren hooger In lokale waarden bad de omzet iets meer te beteekcneo De geldmarkt verkeert in gunstigen toestand De Ned Bank verlaagde haar rentestand met s p ttn daar hare specievoorraad niet onbelangrgk toeDtm lal eeu nieuwe verlaging misschien spoedig volgen BiJiNKNLANDSCHE WAAEDIN Séaats onduM Integralen eu drieën sloten circa beide vieren Vj hooger Premuleeninge Amst loten ondergingen eenige reactie groote lolen verminderden da kleine tloleu onveranderd Bott verbeterden gemeenteer 4 en Paleialoten 1 pCt Spoortmgleeninge In deze soorten hebben de atialien weinig te beduideu Haarl Zandv steeg circa 2 Holl Sp 2 pCt De laatste maatsehappg keert 7Vi pCt uit Aand Ind Sp monteerden 2 Vao de Centraalwaarden gaven aand s e oitg scb i s prgs gest obl s Aand Boxtel 1 4 beter doch obl en 2e Hyp reap O Vs minder Tramtcayleeniiifeii De aand Bytuigv beginnen ïich herstellen Zg verbeterden 5 pCt Dit is trouwens de eenige verbetering in deze soorten Gooi ehe verloor 8 N en Z Holl 6 Ned 6 obl do l i Ned lud en Bolt l pCt Ixiiutrieete waarden Vooral aand Afr Hv en Havenaioomb waren willig de eersten verbeterden 10 de laatsten 4V pCt Doch ook andere soorten waren willig Ned Bk 1 N I Handelsbk 2Vs Slnomv Java 6 pOt beter Zelfs aand Bott Hv J ooee den 11 pCt Kanaalmg i Amst Hv 7b minder Emopïïsohe waarden Slaat fondèen Omtrent nougareu en Oosteurykers valt niets mede te deelen Kussen waren iets flauwer gemiddeld pCt Spanjaarden waren in t begin der week zeer flauw vooral Woensdag later herstelden zg zich eenigermate zoodat het verlies per saldo slechts een paar iraotièn bedrangt Turken nagenoeg veranderd Ejvptenaren profileerden Tan het Treedzaam rer oop der revolutie die met een sisser afliep De pCl monteerde S j 71 ie 5pCl 3 91 or Toor 14 16 ea 8 nur Toor 16 18 jarigen leeft d Met het oog op Tele takken van industrie acht het adres oor kinderen Tan 12 16 jaar een werkt d fan ten koogste 8 uren wensohelgk tusichen 6 uur s morgens eu s aTonds die werktüd levert TOOI de getondheid geen bciwaar op en laat tgd orer voor arondsohool naehtrust reiniging ent Ve heer 6 J G Yolok admiuistratenr van de Foolexpeditiefondsen te Utrecht doet opmerken hoe door de tegenwoordige uitrusting Tan de Poolexpedities bet gevaar vaa OTerwinteren door vermeerderde kennis op hygiënisch gebied belangrijk Terminderd is De gunstige getODdheidsloestaDd op den tocht van prof Nordenskjold met de Féfa benoorden Siberië moet dan ook bepaald Worden toegeschreven aan het goed gekozen voedsel en de kere mate van comfort die men in de doelmatig ingerichte woning hier het schip op onte expeditie zal het een huis zijn kon genieten Voor dit alles wordt bij onze expeditie gezorgd en bovdndien komt men haar b j de uitrusting teer te gemoet gelijk weder op te maken is uit verschillende geschenken als van den heer Louis Varossieau te Alphen 48 flesschen besselisap van den heer Andrau te Utrecht 12 flesschen champagne van N N te Utrecht 500 sigaren van de dames Dalhnisen Boele te Kampen een fraaie collectie lectuur tot opsiering van het poolhuis ran den heer A N Vorsterman Tan Oyen te s Gravenhage een genealogische plaat in lijst voorstellende de winter in de heraldiek van dr Seelheim te Utrecht een jachtgeweer met toebehooren en van de firma de Haan en Raven te Haarlem 20 dozgn flesschen bier Dat de expeditie ook voor zoover mogelijk in den vreemde steun zal Tinden blykt Terder uit een brief Tau den Kussiscben gezant bij ons Hof graaf de Stolepine aan Z Exc den Minister Tan Buitenlandsche Zaken Daaruit bl jkt dat de Keizer Tan Eusland aan de Nederlaudsche expeditie vergunning heeft verleend een waarnemiugsstation te vestigen te Dicksonhaven aan de monding van de Yenissej Voorts dat de noodige bevelen aan de plaatselqke autoriteiten zullen worden gegeven om aan Nederlandsche expeditie de noodige bijstand te verleenen in de vervullmg van haar taak Aangemoedigd door den landgenoot en beschermd door den vreemdeling gaat aldus onze expeditie die tegen primo Juli zal uitzeilen een toekomst te gemoet waarin het succes zal blijken evenredig te zgn aan de genomen moeite en betoonde zelfopoffering schrijft ons de heer Volck De vorige week lou te Uede de benoeming plaats liebben van een hulponderwijzer Er was slechts één Bolliciiant die vroeger bg vacature de school had waargenomen De Baad was voltallig Een der leden vroeg het woord en verklaarde tegen de benoeming van den sollicitant te zgn omdat hij in Eede geen Terteringen maakte en zgne jaarwedde zon komen ten bate van Sint Kruis waar hij zijne woonplaats zoude nemen Een tweede lid had een ernstiger betwaar Tgdens de waarneming der school had de sollicitant slechte versjes van buiten laten leeren zooals Xoo e van Bellamy Een derde eindelgk kwam met het groote bezwaar voor den dog de sollicitant was protestant I Hierop volgde de stemming slechts 1 stem verklaarde zich voor 6 stemmen tegen De sollicitant is dus niet benoemd Bij de Badhuiscommissie te Scheveningen is door den badmeesler den heer Hoogervorst het ontwerp ingediend van een toestel die in zee geplaatst strekken inoet om de veiligheid bij het baden te verzekeren Naar dé ontwerper meent tal de toestel tegen de kracht van den golfslag bestand zgn waarop in de eerste plaats diende gelet te worden Omtrent de nalatenschap van Z K H Prins Frederik deelt de Haagsche correspondent van het Z D mede dat al de landgoederen in Siletle alsook het paleis te Berlijn zullen worden verkocht Alleen voor de genoemde landgoederen wordt tien millioen mark gevraagd Het Paleis te Berlijn zou 800 000 gulden moeten opbrengen De realisatie van een gedeelte van het vaste goed de goederen onder Waaaenaar en Voorschoten alsmede het paleis in den Haag zullen niet worden verkocht heeft plaats omdat er geen roerend kapitaal genoeg aanwezig is waaruit de vele pensioenen bg het leren Tan den Prins aan tgne dienaren Terleend zonden kunnen worden uitbetaald De Zuld HoUandsche Gymnasliek Onderwijters Verceniging hield dezer dagen hare eerste halQaarlijksche vergadering te Delft Het ja irverslag kon ecu gun tigen toestand der vereeoigiug melden De aftredende Toonitter de heer J S G Ditsc die den wensoh te kennen gaf niet in herstemming te komen werd Terrangeu door den heer A fi Meilink Voor de najaarsrergadering werd aangeweten Dordrecht De heer C A Bader hield eene leting orer dispensatiSn Tan het gymnasliek onderwgs van dr Angerstein Naar aanleiding Tan de aanhoudende klaobten Tan gymnattiek onderwgters otm de reolTuldig Toorkomende Tertoeken Tan onders om hunne kinderen vrg te laten Tan de gymnastiekles en de groote bereidwilligheid der geneeskundigen om zulke Terzoeken door afgifte ran bewgzen ran ziekte te ondersteunen werd de meening geuit dat vele doctoren niet genoegzaam bekend met het onderwgs in de gymnastiek meenen dat van de spieren te veel wordt eevergd en dat hel daarom wensohelljk zon gn alvorens zulke bewgzen af te geven ook den onderwgzer te raadplegen Daarop volgde een overzicht van de Terschillende gevallen waarin het al of niet noodzakelijk is dispensatie te verleenen met eene vergelgking van de uiteenloopende gcToelens ran geneeskuniligen hieromtrent De heer J F G Godin lererde eene beschouwing over de gymnastiek te Scheveningen waaruit bleek hoe Tooral onder de visscberebevolking de gymnastiek wordt miskend en veroordeeld ja zelfs als duiTelskunat wordt gebrandmerkt De Schevenioger koestert de vrees dat zgn kind door gymnastiek die noch door hem noch door zgn voorvaderen beoefend werd zal veranderen en ontaarden Dat die verandering echter tot heil Tan het kind wordt aangewend gaat Tooralsnog zijne bevatting te boven De heer H Beijs bespreekt het wenschelgke om ter vergadering de op het gebied van gymoastische oefeniogen verschgnende werkjes aan de praktijk te toetsen en te beoordeelen Wel oogst dit denkbeeld veel bgval echter niet om het als verplichting op te leggen men wenscht het orer te laten aan de leden die er lust toe goToelen De heer D Withaar houdt eene lezing orer he ethische bij hetgymnastiek onderwgs Hg doet uitkomen hoe de gymnastiek dienstbaar gemaakt wordt aan de vorming van den geest Hoe dit onderwgs kan en moet werken op de vorming van het karakter op het gevoel van plicht op zucht tot orde op eerbied Toor de wet enz De heer C A Bader bespreekt de te Utrecht gehouden rergadering Tan het Ned gymnastiekverbond hoe daar de examens in de gymnastiek zgn besproken en veroordeeld geworden Hij doet uitkomen hoe men daar bij die beoordeeling het hoor en wederhoor geheel heeft uit het oog verloren en alzoo een totaal eenzijdig oordeel heeft aitgesproken Bovendien is het de vr g of dit ontwerp op die vergadering niet misplaatst was en het niet veeleer eene zaak is op onder vakmannen besproken teWorden De heer H Beijs ontwikkelt het denkbeeld om aan den gymnastiek onderwijter hg de lagere school kweekelingen toe te voegen Met het oog op de wet wordt hem hiervan het onmogelijke aangetoond terwijl het Tolgens sommigen geen nut Toor het onderwgs kan opleveren Een historisch overzicht van de gymnastiek door den heer J S G Disse te leveren moest achterwege blijven waarom genoemde heer het in de Turnvrimd zou doen opnemen Moet een militair die zich in t openbaar aan dronkenschap schuldig maakt na het in werking treden der wet van 21 Juni 1881 nog evenals vroeger krachtens art 24 van het reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lende disciplinair gestraft worden of wel behoort hij ingevolge art 22 en 2S der genoemde wet voor een krijgsraad terechtgesteld te worden Wegens deze vraag die tot verschillende toepassingen aanleiding heeft gegeven heeft de Minisier van oorlog een schrijven gericht aan de plaatselgke en garnizoenskommandanten waarin hg hunne aandacht vestigt op bet onraadzame om militairen die zich aan overtredingen van de drankwet schuldig maken in ieder voorkomend geval voor den krijgsraad te brengen en waarbü liu wordt aanbevolen bij bet opleggen Tan straffen aan een militair ter zake Tan de overtreding van het reglement Tan krijgstucht enz die straffen zoodanig te bepalen dat de oTertreding der drankwet in minder ernstige gerallen buiten Tervolgiiig wordt gelaten De slaapwagens die tusschen Amsterdam en Parijs in dienst zijn gesteld zijn van Belgisch fabrikaat en doen in comfort niet onder voor de vermaarde Pullraanncars De corridor aan een der tgden van den wagen aangebracht geeft toegang tot 5 compartimenten als salons ingericht waarvan de slofléering fijn en netjes is Het rijtuig is goed verlicht men gevoelt zich haast zoo goed als thuis in deze woning op wielen Tegen dat het uur van naar bed gaan slaat worden de compartimenten in slaapsalons veranderd waar voor 14 personen plaats is Men begeeft zich ter ruste en daar het rijtuig zeer gemakkelijk loopt ii er alle kans dat de reiziger tot Pargs den slaap der rechtvaardigen slaapt Daar aangekomen is het nog wel wat vroa om op te staan en de passagier houdt daarom ru tig ign gemak tot een uur of acht wanneer hij zijn ambulant hotel verlaat na de nitmuntendste gelegenheid te hebben gehad om zijn toilet te maken Voor het teer drukke verkeer tusschen Amsterdam en Parija is de invoering der slaapwegen een groot voordeal Er is dan ook reeds bij de eerste reiten Zon en Maandag door verschillende reizigers gebruik van gemaakt In ieder compartiment is een schel voor het bedienend personeel terwgl de wijiien die men er kan verkrijgen rnn goede qualiteit tijn Eerlang tullen deze waggons ook op de lijnen Amsterdam Berlgn en Vlissingen Berlijn in dienst worden gesteld het plan bestaat om toowel op die lijuen ais op die van Amsterdam Parijs Cr ook restauratiewaggons aan toe te voegen übl Frederick Acher de bekende Engelsche jockey staat weer aan het hoofd van al zijn Engelsche vakgenooten Hg is niet minder dan zes en dertig malen als overwinnaar uit bet strgdperk getreden Op hem volgt Charles Wood die vijf en twintig malen overwinnaar wat In Engeland vervullen die jockey s van professie bg de wedrennen een belangrgke rol en zijn ze meestal de raadsmannen der paardenlief hebbers zoodat zij op een niet onaardig inkomen kunnen rekenen Acher wordt tenminste op een kapitaalfje van eeu paar ton geschat Allerlei soorieu van brandkasten heeft meu reedt bedacht Zulke die tegen de felste hitte kunnen en ook zulke waarin nooit een dief kan komen maar geen e kel fabrikant is nog op het denkbeeld geko men om waterdichte brandkasten te vervaardigen en dat die ook nuttig kunnen zgn blijkt uit het volgende Bij Forst in Duitschlaud was voor eeuige dagen een wolkbreuk waardoor bijua alles ouder water werd gezet en de bewoners genoodzaakt waren naar de tweede verdieping te vluchten Een hunner had ook in de benedenwouing een brandkast staan waarin verschillende papieren waren geborgen Toen het water weder was afgeloopen en hij de kist opende waren alle papieren eu ook een kostbare schilderij geheel door het water vernield Was het water nog iets hooger gekomen dan had het de effecten die op de tweede plank in de kast lagen ook nog vermeld De man had nu toch reeds schade genoeg Buitenlandsch Overzicht De nieuwe minister voor Ierland de heer Trevdyan heeft in een der laatste zittingen van het Lagerbuit het uieuwe regeeringsoutwerp tot beteugeling der misdaden in Ierland krachtig verdedigd en o a doen uitkomen dat de middelen welke het ontwerp voorstelde om de rechtspleging van meer afdoeoden aard te maken volstrekt ooodig waren Immers bijna al de misdaden waren in de laatste jaren ongestraft gebleven omdat de jury niet Teroordeelde en getuigen niet te vinden waren Hij bewees uit statistieke opgaven dat onder de wet van 1870 welke mede bepalingen tegen opruiende nieuwsbladen en machtiging tot huiszoeking bevatte de agrarische misdrijven in Ierland gaandeweg verminderd waren en hun aantal toenam nadat sir M Hicks Beacb die wet in 1876 ingetrokken had Het algemeen gevoelen van hen die Ierland goed kennen was dat men den weg van 1870 weder moest inslaan Ook tegen de misdaad van vreesaanjaging welke tot dusver zoo goed als straffeloos was gebleven behoorden maatregelen genomen te worden De uitvoerende macht in Ierland achtte bepalingen die baar bet recht gaven om openbare bijeenkomsten te verbieden onontbeerlijk De wet was niet legen de vrijheid maar tegen de misdadtn gericht eu bij geloofde dat de meerderheid der Ieren het stelsel van vreesaanjaging der Land League moede was en onder de werking dezer wet de zijde van orde en wet zou kiezen Gelijk men weet is het wetsontwerp verleden Vrijdagavond bij tweede lezing met 338 tegen 45 stemmen aangenomen Men verwacht dat het bij de artikelsgewijze behandeling op sommige punten eenige wgzigingen zal ondergaan In dezelfde zitting verwierp het liagerhuis na een vrg levendig debat met 208 tegen 83 stemmen een voorstel van den heer Howard tot het openstellen van nationale museums en tentoonttellingen op Zondag Op de Belgische begrooting voor 1883 zijn de inkomsten geraamd op fr 300 153 390 of fr 3 505 681 hooger dan ze voor 1882 door de Kamers tgn vastgesteld de uitgaven op fr 312 568 885 zoodat er een geraamd tekort is van fr 12 413 495 De voornaamste posten van uitgaaf zijn openbare werken 104 433 666 staatsschuld 88 806 91 leger 44 7 27 300 onderwijs 20 474 7 34 justitie 16 051 411 financiën 16 649 980 binnenl beheer 10 090 680 gendarmerie 3 496 900 buitenl taken 2 336 830 fr enz Premieleemngm Ootteor loteu waren Vs aangenamer doch overigens rail hier eenige teruggang te vermelden Antw 74 1 Hongaarsche Theiss B 8 M lf Vi lager SpoorKegUmmgen Het meerendeel dezer Soorten is goed prgshoudeud Er zgn slechts een paar metdenswaardige variatién Vict Em 1 beter Theiss sp 1 minder De guldena obligatién der BrettGrajewo Spw verbeterden 1 pCt 94 doch dit is van Bus Sp op een poaif geringe nitionderiiigen de eenige Terbooging De obl Poti Tiflis in ponden gingen 21 4 achteruit 82 aand Gr My obl Jelez Gnazi 1 minder 123 82 Indiutrieele Kaarden Omtrent deze soorten raltniets te Termelden Amibikaamscui waabden Staatt ondten Slechts de speculatieve soorten bieden eenige variatie Mexicanen waren resp Vu en n hooger Lager sloten Venezuela s l g Florida s l g Louisiana s l Pern s s n is Spooncegleeningen Vooral in deten hoek was de stiltej weer t meest merkbaar De slotkoersen tgn ten deele iets beter Voor Chic N W Union en St P iul Mina bedroeg het avans 2 pCt voor Buff PIttsb Chic Mad Ext Winona St Peter Chic S W Louisv Nashv sink fand bedroeg het circa 1 pCj In minder mate verbeterden All Pac Chic N W pr St Menom obl St Louis S Francisco Lageil sloten Dea Moines 4 Dakota 2 Lake Erie pr si Milw St Paul goud St Paul Minn 2e hyp Pensylv 1 pCt voorts Canada South Illinois St Lauis S Francisco Coram St en Ontario s Pbi M Noatib ente 4 pCt T P Sf Er was bedeu een weinig meer animo ten gfvolge van de zeer vaste hnilenlandsche koersen Vooral profiteerden Mexicanen die 22 g en 10 noteerden voorts Peruanen die U en U s Turken die 11 eu 13 i noteerden Egypt uarcn waren aanvankelgk hooger doch sloten miudiir vast 721 6 91 De 1 pCl bnilenl Sp verbeterilen 1 4 26Vi Aand Theiss sp IV beter WareciiauWeenen 1 minder Amèrik Sp bleveu lusteloos in weerwil van de boogerls noteering te New York Oaze Staatsfondsen iets lager Aand Centraal V4 ge t Boxtel l beter Gooische iram 2 pCt hooger Van Industrieele waarden verloren Afr Hv 1 Hv Ams i Java 2 pCt daarentegen Havenst 1 Bott credielv l Ned ll Haudelmy resc 4 be er Door adverleering in on courant van heden biedt bet Baokiersbuis ItenUai b Q is Hamburg loten voor de HamitirjtcAe geldlelery aan Deze sedert over 100 jaren bestaande loterg is bier genoegzaam bekend en is het wel uiet oodig vanwege de soÜMlheld diezelve oaii te beitlen Hierdoor wordt alleen vrrmeld dat de Hanaburgsche regeering met het geheele Staatsvermogen voor de prompte uitbetaling der prgzen waarborgt en kac men de genoegende zekerheid hieruit waarnemen Het Baokiershui Isenlhal Co bestaat reeds over een eeuw en beeft deze Firma door haar soliedheid en nauwkeungheid den goeden naam te behouden in stands geweest Tevens rerdient nog Tcrineld te warden dat deze Firma de gewooneue prgzen ook ter woonplaats van den winner uitbetaald Ui dien hoofde bat deze Firma met de eerste Baiikiershuiten iu Nederland en op alle plaatsen betrekkingen aangeknoopt Laatste Berichten Brussel 22 Mei Eene particuliere dépêche van beden uit St Pelersburg aan de Indépendance beige meldt dat de minister van bet keizeriyk huis door de politie iu verschillende buitenlandsche hoofdsteden gewaarschuwd i dat de terroristische fractie der nihilisten omvangrgke komplotteo smeedt teneinde op den dag der kroning moorddadige aanslagen ten uitvoer ie brengen Tengevolge daartau zou de keiterlgke familieraad hebben besloten de kroniogsplechtigheden definitief tot 1883 uit te stellen Parijs 22 Mei In de Kamer heeft de minister Sey met warmte de prite en eoniidération bestreden van het voorstel betreffende de belasting np de geestrgke dranken omdat daardoor eene bate Tan 180 millloen fr Toor de schatkist rerloren zou gaan De Kamer heeft niettemin met 278 tegen 165 stemmen beslist dat het voorstel het voorwerp van een nader onderzoek zal uitmaken Londen 22 Mei Gladstone heeft aangekondigd dat hg morgen de prioriteit tal vragen voor de nieuwe lersche dwangwel Parnell verklaarde te zullen voorstellen dat de prioriteit tevens zal gelden voor ne wet betreffende de achterstallige pacht Parijs 22 Mei Tengevolge van het besluit der Kamer heeft de minister van financiën de heer Léon Say zgn verzoek om ontslag gezonden aan den pre sidenl van den ministerraad ten eiade dit aan den president der republiek over te brengen Brossel 22 Mei Het resultaat der provinciale verkifiingen van heden is dat de verhouding der partijen iu t algemeen weinig verandering ondergaat Voor den vermoedelgken uilslag der verkiezingen voor de Kamers op 13 Juni a s valt daaruit weinig af te leiden GEVONDEN en aan het Bureau van Politie geponeerd en nog niet afgehaald Een Dekkleed een Boomsch Gebedenboekje een gekleurde Pantoffel een rood katoenen Zakdoek een koperen Halsband van een hond een goud KinderOorbelletje met bloedkoraal een Portemonnaie met eenige centen een rood tgden doek een koperen Slinger en eeu gouden Oorbel BESMÜTTELUEE ZIEETEN POKKEN De BÜBGEMEESTEB van Gouda Gezien rl 21 der Wet van 4 December 1872 houdende voorzieningen tegeu BesmetteUjke Ziekten Staattblad No 134 Overwegende dat de POKKEN in dete Gemeente epidemisch voorkomen Maakt bekend dat gedurende de week van 13 Mei tot 20 Mei 1882 door die tiekte zgn aangetast 2 personen en daaraan is overleden O persoon Gouds den 20 Mei 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN CORRESPONDENTIE Tot DOS leedireteD warea wij ZoDdAgavoad rerbioderd gevolg te gffCD lan de beleefde nitDoodiging vaa Apollo t Bcstaor om de nitvoeriDg vap dieo avond by te wooen Wg koDOflii oDze lezen derhalve geeo verslag aaDbiedea De RcDjIcti Burgerliike Stand Oouda GEBORBK 19 Vd Aalhoaie Theodorü oadm H J Fold ea N Plomp 20 Jobions oaderi S Kirrenun en M SjirleriDgthoek 21 Frederik Chnetiun DiDiel ouders P J hcblosjer en A Penoel H obertal Jobaaoes ooden C o Oooreo en A Scholteo Coorul ouden J C Niekiel en H tloejen 22 Anni Calbirios Elizabeth ondera J N KonniP en W K an Siraatan OVBELEDEN 19 Mei H M koetsier S j 8 m 21 l Leenweuteeio 64 j 4 H Peleiier 46 j 22 J Smit 14 d Bnrgerlgke Stand van onderstaande gemeenten vau I tot 16 Mei 1882 Uoordreclit GEBOREN Jan onderi H Rietveld en S Loeie Aart oudere C de Joodo en R Verboom Margaretba ouders i Boere en A de Voa OVDERTKOUWU D van der Vooreo 23 j en C vaa Grieken 20 j Stolwük OVËRIEOEN S Kooretaar 73 j ONDERTROUWD L de Jong en T Kapte n GEHUWD B Kool en G Sloof Haastrecht GEBOREN Hendrik ouders J van der Laan en W A vaa Vhet Johanna oodera G Slootjes ea J Dogs OVERLEDE V A Steeokamer 37 S Jansen 38 j N van Dogvendgk 22 j E de Ronde 56 J N vaader tek 77 j W Oosterom 1 w M de Graaf i S C Graadaad 47j GEHUWD A I iew a eo B üre ers Waddinxveen GEBOREN Maria onders N de Heer en J Vat Hoig Joaephas ouders fi Boer en M Belt Nicolaas onders A Hoogendooro en M Soiker Nicolaaa A Verstoep en B de Brnin OVERbEDËiN C Scherpel la j wed tan II Janmaat C G de Rgk 2 ir J Manheer 62 j eebtg van M Buitenhuis ONDERTROUWD K an der Staneu en G Plomp S Mappendel en a Bronwer GEHUWD B van Leeuwen en J M Hogervorst C de Hoog eu N Mnilwgk Zevenhuizen OVERLEDEN A Verweert 3j ONDERTROUWD J Dnllaard tn J Stokmatf GEHUWD W de Quant en U Demper ADVERTJBNTIËN Ondertrouwd J MULDER Jz EN B DOGTEEOM i