Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1882

Op voorstel ran den Voorzitter wordt besloten de verdere behandeling der voorwaarden eveneens aan te honden Aan de orde zou nn geweest zgn de Concessieaanvraag der IJsel Stojmtramweg Maatschappii voor eenen atoomtramweg tusschen Gouda Oudewater Montfoort en Utrecht doch nadat de Voorzitter had medegedteld dat bh Directeuren der IJselStoomtraraweg Maatschappij uitstel der behandeling hadden verzocht wgl zg eerst eene nadere conferentie verlangden met B eu W werd ook deie zaak aangehouden Daarop worden benoemd tot Lid der Commissie voor de Bank van Leening deheer W Post Drost Librgemeester Dr F H G van Ilerson Lid der openbare Gezondheids Commissic de heer P Goedewaagen De vergadering wordt daarop door den Voorzitter gesloten Kaas aangevoerd 134 partijen eerste qualileil van ƒ 27 8 28 2de qualileil ƒ 26 if il Graskaas lot ƒ 81 Noordhollandsche 24 a ƒ 29 60 Goeboler ƒ 1 26 a ƒ 1 40 Weiboler ƒ 1 a 1 10 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 134 parlgen Ie kwal ƒ 27 50 a ƒ 30 2e kwal ƒ 26 a ƒ 27 Handel flauw Bureerlijke Stand 0£BOR£N 22 Mei Hendriks Alberdias Maria ooders H C Koopman en S E Rozemlraleii 23 Nicolsai ooders J van Leeanea ea A II Dirlis Jobanoea CorDelii ooders B van Rooselaar ea J C Doogelnana Johaooea ooJera H Uktrreld n J M Vermeij Gcrarda Maria ooders 6 de Jong en G van Leeoweii 24 Beroardai oudere P vao den Hoek ea H M vao Heelt OVERLEDEN 23 Mei H A M HalloDgiui wed A 3 Roel 83 j Polak huivr vra M M de Wolf 67 24 J J M Knoera 1 J 4 m G A Q Kalahoven 43 j M MelUrrl 19 d GEHUWU 24 Mei M de Joog en C Zoel H Agten en G P de Brogn Door adverleering in onze courant van heden biedt het Bankiershuis leenthal k Co in Hamburg loten voor de UamburgKhe geldtolery aan Deze sedert over 100 jaren bestaande loterij is bier genoegzaam bekend en is het wel niet noodig vanwege de soli lheid diezelve aau te bevelen Hierdoor wordt alleen vermeld dat de Hamburgsche regeering met bet geheele Staaiavermogen voor de prompte uitbetaling der prgzee waarborgt en kan men de genoegende zekerheid hieruit waarnemen Hel Baukiershnis Isenthal k Co bestaat reeds over een s eeuw eu heeft drze Firma door haar soliedlieid en nauwkeurigheid den goeden naam Ie behouden in staude geweest Tevens verdient nog vermeld te worden dat deze Firma de gewoniieue prijzen ook Ier woonplaats van den winner uitbetaald üii dien hoofde bat deze Firma met de eerste Baiikiersfauizen in Nederiand en op alle plaatsen betrekkingen aangeknoopt ADVERTENTIES ZONDAG 28 Mei hopen onze geliefde Daders DIRK DK KNIJP EN MARIA VAN D E MEER hunne VIJF en DERTIG JARIGE ECHTVEREENIGING te herdenken Hnnne dankbare Kinderen Rotterdam Mei 1882 LIJST VAN BRIEVEN geedresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand April 1882 uit Gouda verzonden en doof tu schenkomst van hel Postkantoor terug te bekomen P van Bupren E van Willige J van Tingeren B A Kreps F van der Niet J Morties J H Leenens Amsterdam I S Penning Fegenoord I I S Penning 2 s Gravenkage P Louwerens Harderwijk H Leammert Moordrecht K van Spruiteoburg Nieuw Vennep N JCamperdijk Utrecht Van de Hulpkantoreu MOORDRECHT W Dounerstag Schellens BEEÜWIJH Wed van Treel Gouda WADDINXVEEN R de Pater Capelle a d Ussel H Lemmers Mooidreohl J van der Velden Nieuwerkerk BRIEFKAART Fentz Delfsbaven Gouda 26 Mei 1882 De Directeur van bet Postkantoor Ie Gouda SIMONS Getrouwd J A TAÜW van Rotterdam en M HOOGENSTRAATEN van T elft die tevens ook namens wederzgdsche familie bannen dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling bghnnhatveJjjk ondervonden Delft 25 Mei 1882 Voor de vele en hartelgke bewgzenvan deelneming ondervonden bg het overlgden van mgne geliefde Zoster Mejuffrouw M van dse LINDEN betuig ik bg deze mgnen hartelgken dank J VAN DEB LINDEN GZN Gouda 20 Mei 1882 Bg dezen brengen wij onzen hartelgken danit aan alle vrienden van de stad onzer geboorte die blijken van belangstelling gaven bg ons ZILVERHUWELIJKSFEEST dat door onze Vijf Kinderen zoo recht aangenaam voor ons was voor en toebereid en wg in alles eene echte ongeveinsde ouderliefde zagen geopenbaard P C DOESBURG C DOESBURG geb Sluitee KEXXISGErilMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHA UK OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GoudaGelet op art 8 der Wet r a den 2n Juni 1876 StaaUblad no 96 Doen Ie weten dat bg koninkigk besluit ran 11 Mei 1882 no 31 vergunning is verleend aau den Maatsohappg voor Nieuwe Geoctrogeerde Gasbereiding eu hare reohlverkrggenden tot hel plaatsen van een derde Gashouder in het peikeel gelegen aau de Vest Gouda 26 Mei 1882 De Burgemeester en Wsthouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De Sscretaris BROUWER M A R K TB E a I CH T EW Oouda 26 Mei 1882 De aanvoer van puike tarwe wordt scbaarscher zoodat men reeds hoogere eischen moet inwilligen voor extra kwaliteit en tot ƒ 12 verkocht werd Goede bracht ƒ 10 60 i 11 60 op terwgl min dere en poldersoorten voor ƒ 10 a ƒ 9 60 en 9 opgeruimd werden Rogge als voren 7 60 8 Gersl met weinig offerle nominaal als voren Haver 4 75 a 6 10 naar kleur en gewioht Erwten en boonen veriaten Heniiepzaady 9 60 n 10 De veemarkt met goeden aanvoer de handel in allé soorten vlug varkens geschikt voor Londen van 21 n 24 cl per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht biggen van ƒ 1 50 a ƒ 2 per week vette schapen en alsmede lammeren tot hooge prijzen verkocht lammereu van 8 a ƒ 16 Bene Juffrouw b b h b h h verlangt voor VIJF DAGEN per week bg Fatsoenlgke Lieden EOSTmiNWOWim Brieven franco met opgaaf van prijs onder letter S bij den Boekhandelaar W WENK a d Noordblaak te Rotterdam Mevrouw SMITS van Leent verlangt tegen Augustus a s eene zindelgke DIEi STBOUË van de P G Terleden WoeDidag trad t j te Groningen nog op in rOnia vronwen Dinsdag had te Amsterdam in het oafë Krasnapolski de bqeenkomst plaats ran afgeraardigden der winkelen distriotabesturen van Eigen dulp tot bespreking ran de oprichting eener Vereeniging tot geiamenlyken inkoop Vertegenwoordigd waren de winkelbesluren ran Amsterdam Bergen op Zoom Breda Grare Haarlem Den Haag Helder Leeuwarden Naarden Vlissingen en Zwolle beuevens de distriotsbesturea ran Arnhem Leiden Botterdam en Wormerreer Het ütrechlsohe WiukelbeBtuur dat niet rertegenwoordigd was had sohriflelgk te kennen gegeven zioh oorloopig niet by de combinatie te zullen aansluiten De rergadering werd gepresideerd door den heer mr A E Elias rooriitter ran he Haagsche Winkelbesiuur wien de heeren D Kongnenburg ran Leeuwarden als ondervoorzitter en J A Koch te Amsterdam als secretaris ter zyde stonden De door laatstgenoemde drie heeren ontworpen overeenkomst strekte tot grondslag der beraadslaging welker resultaat was dat de nieuwe Vereeniging tot stand kwam Elf winkelbesturen en het district Wormerreer traden als leden toe terwjjl de districten Arnhem Leiden en Rotterdam toetreding beloofden zoodrn ook in die districten coöperaliere winkels tullen bestaan De nieuwe Vereeniging genaamd Gezamenlyke inkoop ran E H staat onder beheer van het Amsterdamsche wiukelbestuur Hoewel rermoedelyk later tot de oprichting ran een centraal magazyn zal worden orcrgegaan bepaalt zich de werkzaamheid der Vereeniging roorloopig tot het uitvoeren van de orders der leden Een oommissie samengesteld uit gedelegeerden der winkelbesturen te s Hage Haarlem en Helder is met het toezicht op de handelingen van het bestuur belast Boren den inkoopsprijs en de kosten zal 1 pCl worden berekend Er zal een boekhouder worden aangesteld op een raste bezoldiging benerens een aandeel in de winst ran minstens 10 en hoogstens iO pCt Na aftrek ran 16 pCt voor het bestuur wordt de winst verdeeld onder de leden naar verhouding hunner inkoopen Naar dezelfde verhouding zgn de leden aansprakelijk voor de eventueele te korten Het betuar is gemachtigd om zich zekerheid ten opztcbte van de betaling der bestellingen te verschaffen door rooruitbetallng ie eischen Eenmaal s jaars doet het bestuur rekening en verantwoording De Vereeniging houdt op te bestaan zuodra zg minder dan 6 leden telt In de Haarl Ci leest men De Stichting Groenereld te Leiden voor predikants weduwen van de Nederl Herr kerk ia thans roltooid Er zijn nog woningen beschikbaar roor zoodanige weduwen die geen kinderen te haren laste hebben Wie hiermede begunstigd wensohen te worden hebben zich len spoedigste aau te melden bij enz Tot geruststelling van kinderlooze predikants weduwen meenen wij hier te moeten bevoegen dat ofschoon het woord hiermede taalkundig op begunstiging met kinderen slaat de bedoeling wel eene andere zal wezen en zij niet een of meer kinderen maar eene woning kunnen krijgen Een industrie waarvoor gewaarschuwd dient te worden wordt door hare ridders op de volgende wgze geëxploiteerd Men biedt van uit Berlgn tegen den hoogst billgkeu prgs van 4 mark per 10 nllogr een nieuw soort rleesch meel aan ter mesting van varkens en hoornvee Ongelukkigerwijze was het bij scheikundig onderzoek niet mogelijk rvleescbzelfstandigheid te ontdekken maar wel fijngemalen handschoeneuleder aluin keukenzout en een weinig meel Arme dieren die daarop moeten teren Men heeft dikwgls meenen op te merken en liet sobgot dan ook hoogslwaarschgulgk dat kleine trekregeltjes hun groote reizen op de ruggen van hun meer bcroorreclite broeders maken en een roorval dat kort geleden in Saksen Weimar plaats had pleit weder roor deze opratting Een zwerm groote trekvogels geraakte bg het overvliegen van een bosoh in wanorde een groot deelder luchtreizigers scheen rermo id te tgn en tot rusten te willen overgaan terwijl het duidelijk was datde aanvoerder zioh daartegen verzette De rgenwerden verbroken en de vogels vlogen luid schreeuwend rond en door elkaar Plotseling zag men een zwerm kleine onkenbare vogeltjes zich van de ruggen der groote verheffen en piepend en klagend rondfladderen Dexe oproerige beweging duurde echterslechts eeuige minuten en toen de aanvoerder daarop i zijn Tulgelingen blijkbaar weder tot huu plicht had teruggebracht en met kraehlige gelijkmatige vleugelslagen voortwiekle ordelgk door de anderen gevolgd lieten ook de kleinere beestjes zich weder op de ver ohillende ruggen nedervallen j Het is eigenaardig hoe ook in de dierenwereld j hel begrip van het ruilen van diensten sohgnt te beitaan en dan ook zeer mogelgk dat de kleine p tssagiers hun overtocht als t ware betalen door diensten ran huiselgkea aard te verrichten bijr door bet schoonhouden ran ongedierte van de ruggen hunner dragers zooals wg dat ook de spreeuwen bg de schapen zien doen Jaar het anders ook onbcgrgpelgk zou tgn en in atiyd met het natuurlijk egoïsme der dieren dat deze kleine lastposten gedurende de geheele reis rustig medegevoerd zouden worden Buitenlaiidsch Overzicht Het Britsche Lagerhuis heeft Dinsdag na eene beraadslaging welke twee uren duurde met overgroote meerderheid het voorstel van den heer Gladstone betreffende den roorrang der lersohe dwangwet aangenomen en tot de tweede lezing van het ontwerp op de achterstallige pacht besloten De behandeling van dit laatste werd daarop voortgezet Een door den heer Sclater Booth gesteld amendement werd met 296 tegen 181 stemmen verworpen en ein elgk het ontwerp bij tweede lezing met 269 tegen 167 stemmen aangenomen Alsnn was de lersohe dwangwet aan de orde De heer Coweu verzette zioh tegen de artikelsgewgze behandeling hg keurde de bepalingen der voordracht af en stelde als motie voor om de beperking van de vrge uiting der openbare meening in Ierland te laken Na eene discussie van vier uren werd het debat ten slotte rerdaagd Omtrent den moord te Dublin is alles stil gelgk het graf waarin de slachtoffers rusten De politie bewbert nog altoos dat de schuldige in de stad zgn doch hen te rinden daaraan deukt zg blgkbaar niet meer In België hadden de prorinciale verkiezingen plaats veel wordt daardoor aan den toestand niet veranderd want al wonnen de liberalen ettelijke zetels de meerderheid wordt nergens verplaatst De Nordd Allg Zeitang meldt dat de Kussische regeering zich thans weder met de herziening van het handelstarief bezighoudt De zaak wordt echter streng geheim gehouden en zelfs in de Russische hoofdstad zgn nog geene bijzonderbeden bekend geworden Men zal zich heriunei n dat reeds eenigen tijd geleden sprake was van versohillendc wijzigingen in het Russische tarief en daardoor zekere ougeiustheid vooral ouder den Dniischeu haudel was verwekt maar edert van de zaak niets vernomen werd De Fransche Kamer moest Dinsdag weer goedmaken wat zij Maandag bedierf hel kon ook wel niet anders want zij kan Say niet missen op t oogenblik Freycinet die met tot de moedigste of vastberadeostc behoort schrikte erg van den brief van Say en ging onmiddellgk naar ham toe om hem te vragen op zgn besluh terug te komen de Kamer had het zoo kwaad niet bedoeld meende Freycinet maar deze liet zich door zulke praatjes van zgn besluit niet afbrengen hg beloofde echter in den Ministerraad te verschijnen Say ging later naar Gambetta en liet zich iii den Ministerraad orerbalen om te blijven indien er in de Kamer een mooie motie van vertrouwen werd aangenomen Wilson president Tan de begroolingscommiasie had reeds op zich genomen zulk een motie te maken die zonder twijfel met groote meerderheid toa worden goedgekeurd Eu zoo geschiedde het De radicale Lockroy ea Clémeuceau riepen er schande van maar de motie van vertrouwen werd aangenomen met 302 tegen 36 stemmen De Kamer heeft zich dus goed gedragen bet is alleen te hopen dat zg zich de ontvangen les ten nutte zal maken en voortaan iatwat voorzichtiger zgn met een Minister zoo onmisbaar als Say Ware de zaak niet in orde gekomen dan zou Wilson als Minister van Financien zijn opgetreden De vonrloalste Fransche ministerraad was geheel aan de beraadslaging over de Egyptische aangelegenheden gewgd De heer de Freycinet gaf mededeeling van de aankomst der Engelsche n Fransche pantserschepen voor Alexandria zoomede van de ontvangst van hel Turksche protest tegen het zenden van het vereenigd eskader Over het algemeen schgnt de Fransche regeering aan dat stuk geen orerwegeiid gewicht te hechten en zouden ook de Turksche staatslieden zelven zich weinig gevolg van hunne vertoogen voorstellen Te Weenen schijnt men iiitussohen zekere ongerustheid te voeden Volgens een telegram van den bgzonderen correspondent van te Tempi moet men aldaar bevreesd ziju dat de overijlde optrediog der westersche mogendheden in Egypte wel eens een nadeeligen invloed op het Concert europeen zou kunnen uitoefen Frankrijk en Engeland meent men hebben de hun gestelde grens vnn het eenvoudig initiatief overschreden door hunne vloten naar Alexandriè te zenden zonder het antwoord der mogendheden op hunne mededeelingen af te wochlen Te Weenen zegt de berichtgever is men geneigd het protest van Turkije in overweging te nemen Hel FremdenUaU zegt in een artikel hetwelk van officieuseo oorsprong sohgnt te zgn want zoo Frnnkrgk en Engeland overwegende belangen ia Egypte hebben Turkge van ign kant bezit sazereiue reokten over dal land Over de Egyptische quaestie wordt steeds veet geschreven maar zonder dat zg iets verder komt De Porta heeft den Franschen en den Engelsohen ambassadeur verzocht hun Regeeringen te verzoeken de vloten thans terug te roepen daar het bigkt dat de orde in Egypte compleet hersteld is In Fransche berichten wordt nog steeds gesproken ran eischen Arabi zou moeten aftreden en de weerspannige kolonels worden verbannen of daar nog iets ran komt moet de tgd leereu Wat zal men doen als Arabi geen lust heeft heen te gaanP Het beste zou zijn dat men hem met een mooi praatje orerhaalde om groot veilof aan te vragen voor een Europeesche reis VERGADERING VAOËNGËMËËNTERAAD DINSDAG 23 MEI 1882 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zgn de heeren Kist Lnijten Oudijk Hemsing van Itersou Hoogeuboom de Botte Straver Sarasom Post Drost van Straaten Fortuijn Droogleever en Noothoven van Goor Afwezig zijn de heeren Prinoe en Kranenburg De notulen der vorige zitting worden voorgelezen en onveranilerd goedgekeurd Ingekomen zgn 1 Eene missive van den Gemeente bouwmeester vergunning verzoekende hel bouwkundig toezicht Ie mogen houden ovei werkzaamheden aan het huis van den heer H W G Koning De Voorzitter stelt roor de gerraagde rergunuing te rerlecneü Dit wordt met algem ene stemmen aangenomen 3 Eene missive ran den heer G Prince zgn ontslag nemende als Lid ran den Gemeenteraad Wordt besloten den heer Prince te verzoeken op dit besluit terug te komen Deze missive is reeds in ons vorig nr opgenomen benevens de discussie naar aanleiding daarran gevoerd 3 Een adres ran den heer G 0 Fortugn Droogleever verzoekende ia gebruik te mogen nemen eenigen gerioleerden grond B en W stellen voor het verzoek op de gewone voorwaarden toe te staan Ter visie Aan de orde is daarop Het voorstel tot wqziging der Gemeente begroeting dienst 1S81 Wordt zonder hoofdelgke stemming aangenomen Aan de orde is De Concessic aaurraag van den heer A Kaptijn voor eeneu stoomtramweg tusschen Gouda en Schoonhoven voortzetting der behandeling De Voorzitter brengt in herinnering dal in de vergadering waarin deze concessie aanvraag vroeger behandeld was de stemmen badden gestaakt over een voorstel van dr van Ilerson om den tram te doen rijden langs den Bleekertsingel des noods met opoffering van eenige boomen Spr deelde voorts mede dat B en W de breedte vau den Bteckerssingel op eenige punten hadden doen opnemen en dat die tusschen de huizen en de boomen een gemiddelde breedte had van 6 Meter Op sommige plaatsen was die breedte 6 68 op andere 6 36 op weder andere 6 10 op een enkele plaats 4 70 M B en W wareu vao oordeel dat de rails i66 moesten liggen dat tusschen den tram en de boomen een afstand overbleef van een halve Meter opdat zij die b v achterop den tram stonden huu hoofd zouden kunnen naar buiten steken zonder gevaar te loopen van in aanraking te komen met de boomen En dat eenmaal aannemende was het volgens B en W onmogelgk den tram langs den Bleekerssiugel te doen rgden daar andere rgiuigen dan moeielgk den tram zouden kunnen passeeren zoodat die dan wel genoodzaakt zouden zijn de Boelekade te rijden wat b v voor de bewoners van den Singel verre van geriefelgk zou zgn B en W meenden alzoo dat de Bleekerssingel niet aan te raden was als weg t oor den stoomtram Zg hadden aan den Concesssiouaris gevraagd of hg b reid zou zgn den tram door de ttad te doen rgden maar hg was daartoe volstrekt niet bereid daar het dan b V zon kunnen voorkomen dat in sommige gevallen b v bg een plotseling opkomende regenbui de tram in een oogenblik vol was met raeuschen uit Gouda en reizigers die naar Schoonhoven moesten zouden moeten blgven slaan De heer Kist ontwikkelde daarop zgne bezwaren tegen bet voorstel van B en W om den tram door de Boelekade te doen gaan Spr acht de Boelekade totaal ongeschikt voor den tram en de Bleekerssingel ook wel niet bgzonder geschikt maar toch bruikbaar De Boelekade is nauw aan den ingang en loopt zoo met bochten dal men den tram niet van te roreii kan zien aankomen Heeft Spr vroeger hier beweerd dat kinderen uit den meer gegoeden stand niet zoo spoedig gevaar loepen te verdrinken spr meent 03k dat kinderen uit den minderen stand eerder voor verongelukken blootslaan daar zij niet als de anderen thsii gehouden worden maar steeds op straat spelen Voor de kinderen in de Boelekade moet alzoo de tram hoogst gevjarlgk worden geacht Maar er is meer de gro id in de Boelekade is zeer slecht en de huisjes die daar staan zullen door den tram in een treurigen toestand geraken voorts is er op bet eind der Boelekade een zekere boogie waarvan het gevolg zal zgn dat de Boelekade moet worden verhoogd waardoor de huizen aldaar in den grond zullen komen te staan Voorts zal tegenover de Boelekade een leelgke brug moeten komen die het Plantsoen wel niet zal bederven misschien maar toch ontsieren Spr is veel meer voor den Bleekerssingel Hij wil den tram uit de Crabethatraat komende dadelgk langs de boomen van den Kattensingel doen gaan achter een zestal boomen door eu dan in een rechte lijrï langs den Bleekerssingel naar den Fluweelen singel Men heeft beweerd dat de singel te smal was voor den tram maar op welke punten Spr meent dat dit alleen dtór hel geval is waar het huis staat waarover hij in de vorige zitting sprak maar do eigenaar is bereid eene verandering van dat huis toe te staan Spr hoort hier van zoovele bezwaren omtrent smalte der straten enz maar komen de leden van den Baad dan nooit eens op andere plaatsen In Dordrecht en Leiden rgdt de tram langs veel nauwere straten dan hier zijn waartoe spr wijst op de Paardensteeg in laatstgenoemde plaats Spr beschouwt den tram Gouda Schoonhoven eigenlijk als een èuurt ipoonceg die moest loopen langs een weg naast den spoorweg dus geheel achter de Singels en spr ziet geen reden waarom de Gemeente zich opofferingen zou getroosten voor een tram waarvan zij volstrekt niet profiteert De Voorzitter zegt daarop veel gewicht te hechten aan eene verbinding van deze Gemeente met Schoonhoven en wellicht later met Gorinchem Een tram als de heer Kist schgnt te willen ten dienste van onze stad is in eene zoo kleine Gemeente als Gouda niet mogelgk Spr stemt toe dat op andere plaatsen de tram ook langs nauwe straten rgdt b v in de Paardensteeg e Leiden inaar hg wijst er den heer Kist op dat dit den ingezetenen dier Gemeente weinig aangenaam is dat de rgtuigen gedwongen worden een omweg te maken en er in den Raad van Leiden reeds sprake van was om de eene rg huizen in de Paardesleeg af te breken Spr wijst verder op de bepaling in de concessie voorwaarden dat de Concessionaris de Boelekade op een breedte van 6 M zal moeten brengen en spr acht de Boelekade rerrewag het meest doelmatig De heer Straver wgst er op dat ook een adres aanhangig is van de IJsel stoomtramweg maatschappij die juist wel door de stad FÜ rijden en spr vraagt daarom of het niet mogelijk is dat ieide door de stad rgden en wel op dezelfde rails De Voorzitter zegt dat dit niet mogelijk is daar beide ondernemingen verschillende spoorwgdte hebben de een 0 76 M de andere 1 064 M Bovendien heeft de Directie der IJselstoomtramweg maat icbappij uitdrukkelgk gezegd dat zij er niet in kon treden om een andere onderneming langs bare rails te doen rgdén De heer Hemsing heeft dezelfde bezwaren als de heer Kist alleen zou hg op het einde der Boelekade niet willen overgaan tot eene verhooging maar veeleer tot eene verlaging van het terrein op den andere Singel De beer van Itersou spreekt eveneens ten roordeele van den weg langs den Bleekerssingel De heer Luijten wil deu Coocessiouaris doen kiezen tusschen deze twee wegen of op den Bleekerssingel achter de boomen zoodat hg grond zal moeten aauplempen wat wel blijkens vroegere opgave ƒ 19000 kosten zal maar die nitgave is wel te dragen door de ondermming van een tramweg of wel geheel achter de Boelekade waartoe hij het roodige land al moeten aanknopen naast den spoorweg Nadat de Voorzitter den heer Luglen heeft doeu opmerken dal de weg achter de boomen reeds is afgestemd en nog enkele heeren hun geroelen hebbeu verduidelgkt sarbij de heer Kist verklaarde door de aangevoerde bezwaren ook legen den Bleekerssingel te zullen stemmen wordt overgegaan tot de stemming over het voor tel van den heer ran Ilerson van den tram Ie dom rgden op den Bleekerssingel desnoods mei opoffering van enkele boomen Dit voorstel wordt verworpen mei 8 tegen 6 lemmen die der bh Sainsom Straver Ondgk Hoogenboom Hemsing en van fterion Het voorslel van B en W om den tram te doen rijden door de Boelekade wordt daarop in lemming gebracht Wr stemmen de hh Post Drost Straver de Kolte Hoogenboom Fortugn Droogleever Noothoven van Goor en de Voorzilter stemmen de hh Kist Luglen Oudgk n IlerB yi Hemsing Samsom en vnn Straaten De stemmen staakten alzoo en de beslissing was ingehouden lol de volgende vergadering 1